Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podatek od gier - ogólnie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podatek od gier - ogólnie"— Zapis prezentacji:

1 Podatek od gier - ogólnie
Podstawa prawna – ustawa z 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych Jest to podatek państwowy, obrotowy, jednofazowy, selektywny Przedmiot opodatkowania: prowadzenie licencjonowanej działalności gospodarczej w zakresie gier losowych, gier na automatach i zakładów wzajemnych Gra losowa = gra o wygrane, której wynik zależy od przypadku, a jej warunki określa regulamin np. Gry liczbowe Loterie pieniężne Loterie fantowe Gry cylindyczne Gry w karty i w kości Zakłady wzajemne = gry polegające na wpłacaniu stawek i odgadywaniu: Wyników współzawodnictwa ludzi ( zwierząt) – wysokość wygranej zależy od sumy wpłaconych stawek ( tzw. TOTALIZATORY) Zaistnienia różnych zdarzeń – wysokość wygranej zależy od umówionego między stronami stosunku wpłaty do wygranej ( tzw. BUKMACHERSTWO) [6] ODG: Inne podatki i parapodatki

2 Warunki legalności hazardu w Polsce
Zasada: działalność objęta monopolem państwa Wyjątek: prowadzenie działalności gospodarczej w w/w zakresie, wyłącznie w formie spółki akcyjnej lub spółki z o.o. Minimalny kapitał spółek – 4 mln zł (prowadzenie kasyn) lub 2 mln zł Wymóg złożenia zabezpieczenia pieniężnego (gwarancja bankowa v depozyt bankowy v hipoteka) Siedziba spółek na terenie RP, udziałowcy tylko z UE lub EFTA, wymóg dekapitalizacji (max 1/3 udziałów w rękach 1 podmiotu) Założyciele – niekarani, nienaganna opinia („brak uzasadnionych zastrzeżeń z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego i interesu ekonomicznego państwa”) Krupierzy – po egzaminach specjalistycznych Konieczne zezwolenie (MF) na prowadzenie ośrodka gier – m.in. wymóg sporządzenia regulaminu gier Ograniczenia w reklamowaniu określonych gier Odpowiednia lokalizacja ( 1 kasyno na mieszkańców, salon bingo - jeden na mieszkańców) Wstęp – tylko osoby pełnoletnie, wszyscy podlegają rejestracji [6] ODG: Inne podatki i parapodatki

3 Podatek od gier - wymiar
PODSTAWA OPODATKOWANIA Zasada: suma wpłaconych stawek przez graczy w loteriach – suma wpływów ze sprzedaży losów w bingo - nominalna wartość kartonów zużytych przez graczy w turnieju pokera - wygrana minus wpisowe STAWKI Liniowe: 2.5% = zakłady wzajemne (współzawodnictwo zwierząt) 10% = loterie fantowe i bingo fantowe 12% = inne zakłady wzajemne 15% = loterie pieniężne 20% = gry liczbowe 25% = telebingo, turniej pokera 50% = gry na automatach, kości, karty PŁATNOŚĆ Co miesiąc, do 10 dnia następnego miesiąca na rachunek IZBY CELNEJ Podmiot urządzający turniej gry pokera jest obowiązany jako płatnik do (…) obliczania, pobierania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwej izby celnej (…) za okresy miesięczne, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie. Podmiot urządzający turniej gry pokera wypłaca wygrane pomniejszone o kwotę podatku od gier. [6] ODG: Inne podatki i parapodatki

4 Podatek od środków transportowych
PRZEDMIOT Samochody ciężarowe ( DMC > 3,5 ton) / Ciągniki siodłowe i balastowe / Przyczepy i naczepy ( DMC > 7 ton razem z pojazdem) / Autobusy ZWOLNIENIA Pojazdy specjalne (np. koparki, cysterny) + Pojazdy specjalnego przeznaczenia (np. transportery policyjne) + Zapasy mobilizacyjne PODMIOT Właściciel lub podmiot, na którego dany pojazd jest zarejestrowany. Obowiązek podatkowy powstaje 1 dnia następnego m-ca po miesiącu, w którym pojazd został po raz pierwszy zarejestrowany PODSTAWA Liczba zarejestrowanych pojazdów na terenie Polski STAWKI Ustalane przez rady gmin, z tym że nie mogą one przekroczyć ustawowych górnych limitów ( w zależności od masy lub liczby miejsc do siedzenia w autobusie). Istnieją też ustawowe limity minimalne. PŁATNOŚĆ Zobowiązanie powstaje ex lege, płatność w dwóch ratach – do 15 lutego oraz 15 września każdego roku Powstanie obowiązku podatkowego Płatność podatku Po 1 września Jedna rata ( + 14 dni od powstania obowiązku podatkowego) Między 1 lutego a 1 września Dwie raty: pierwsza + 14 dni od powstania obowiązku podatkowego, druga – do 15 września [6] ODG: Inne podatki i parapodatki

5 [6] ODG: Inne podatki i parapodatki
Podatek kopalinowy Podmiot Przedsiębiorcy (osoby fizyczne, osoby prawne, j.o.n.m.o.p.) Przedmiot Wydobycie miedzi, srebra, ropy naftowej, gazu ziemnego w ramach prowadzonej DG Podstawa Ilość miedzi i srebra w urobku rudy miedzi lub w koncentracie Wartość wydobytego gazu ziemnego lub ropy naftowej Stawka podatku Stawka podatku w zakresie wydobycia gazu ziemnego wynosi: 1) 1,5% - w przypadku wydobycia gazu ziemnego ze złoża, którego średnia przepuszczalność nie przekracza 0,1 milidarcy oraz średnia efektywna porowatość nie przekracza 10%; 2) 3% - w przypadku wydobycia gazu ziemnego ze złoża innego niż określone w pkt 1. 7. Stawka podatku w zakresie wydobycia ropy naftowej wynosi: 1) 3% - w przypadku wydobycia ropy naftowej ze złoża, którego średnia przepuszczalność nie przekracza 0,1 milidarcy oraz średnia efektywna porowatość nie przekracza 10%; 2) 6% - w przypadku wydobycia ropy naftowej ze złoża innego niż określone w pkt 1. Płatność Ex lege, na podstawie samowymiaru ( deklaracja), do 25 dnia m-ca po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy Organy podatkowe nUC / dIC – w razie wątpliwości : nUC Legnica / dIC Wrocław Średnia cena Cu / 1 t Ag / 1 kg < zł > zł < zł > zł Stawka zwykła (cena – zł) x 0,44 0,033 x cena + ( 0,001 x cena) ^ 2,5 (Cena – 1000 zł) x 0,75 0,125 x cena + (0,001 x cena) ^ 4 Stawka ekstremalna Minimalna = 0,5% ceny Maksymalna = zł / 1 t 2100 zł / 1 kg [6] ODG: Inne podatki i parapodatki

6 [6] ODG: Inne podatki i parapodatki
Specjalny podatek węglowodorowy (ropa naftowa, gaz ziemny oraz ich pochodne) Art Przychodami są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne oraz wartość należności uregulowanych w naturze, w tym zaliczki oraz przedpłaty, z tytułu dostawy wydobytych węglowodorów. 2. Za datę powstania przychodu uważa się dzień otrzymania należności, o których mowa w ust. 1, w jakiejkolwiek formie. Datą uregulowania należności w naturze jest dzień otrzymania rzeczy, praw lub innych świadczeń. Art Za wydatki kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione przez podatnika w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia tych przychodów, w tym wydatki na poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie, magazynowanie lub dostawę wydobytych węglowodorów oraz zakończenie działalności wydobywczej węglowodorów, niezwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie Art. 13. 1. Podstawą opodatkowania jest zysk z działalności wydobywczej węglowodorów stanowiący nadwyżkę uzyskanych w danym roku podatkowym przychodów z działalności wydobywczej węglowodorów nad poniesionymi w danym roku podatkowym wydatkami kwalifikowanymi. Jeżeli wydatki kwalifikowane przekraczają w danym roku sumę przychodów, różnica jest stratą z działalności wydobywczej węglowodorów. 2. O wysokość straty, o której mowa w ust. 1 w zdaniu drugim, poniesionej w roku podatkowym można obniżyć zysk z działalności wydobywczej węglowodorów w kolejnych latach podatkowych. Art. 14. 1. W przypadku gdy: 1) wskaźnik R jest mniejszy niż 1,5 - stawka podatku wynosi 0% podstawy opodatkowania; 2) wskaźnik R jest równy lub większy niż 1,5 i mniejszy niż 2 - stawkę podatku oblicza się według wzoru: (25 x wskaźnik R - 25)/100; wskaźnik R jest równy lub większy niż 2 - stawka podatku wynosi 25% podstawy opodatkowania. Wskaźnik R - stosunek skumulowanych przychodów do skumulowanych wydatków kwalifikowanych. [6] ODG: Inne podatki i parapodatki

7 [6] ODG: Inne podatki i parapodatki
Podatek bankowy (ustawa z dnia 15 stycznia 2016 roku o podatku od niektórych instytucji finansowych) Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, SKOKI Podmiot Aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości Przedmiot Wartość aktywów w rozrachunku miesięcznym (MINUS fundusze własne + nabyte SPW + nabyte aktywa od NBP w celu zabezpieczenia kredytów refinansowych) Podstawa 0,0366 % Stawka Do 25 dnia następnego miesiąca, samowymiar Płatność Banki państwowe, Banki w fazie likwidacji, upadłości lub przejęcia, Banki w fazie postępowania naprawczego Zwolnienia Art. 14: Wprowadzenie podatku nie może stanowić podstawy do zmiany świadczenia usług finansowych i ubezpieczeniowych na podstawie umów zawartych w życie przed dniem wejścia ustawy w życie Dla klientów [6] ODG: Inne podatki i parapodatki


Pobierz ppt "Podatek od gier - ogólnie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google