Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROSUMENCKIE MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE W GMINIE PIESZYCE 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROSUMENCKIE MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE W GMINIE PIESZYCE 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa."— Zapis prezentacji:

1 PROSUMENCKIE MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE W GMINIE PIESZYCE 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Typ projektu: 3.1.A. Przedsięwzięcia mające na celu produkcję energii elektrycznej (i/lub cieplnej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) polegające na budowie oraz modernizacji infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) służącej wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych. WYSOKOŚĆ ALOKACJI ŚRODKÓW W TYM DZIAŁANIU PRZYPADAJĄCYCH NA CAŁE WOJEWÓDZTWO: 95 296 790 ZŁ

2 PROSUMENCKIE MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE W GMINIE PIESZYCE 2 Zgodnie z wytycznymi RPO WD na lata 2014-2020, w działaniu 3.1.A. preferowane będą projekty: partnerskie i zapewniające wysoki efekt ekologiczny kompleksowe – obejmujące istotny fragment gminy czy powiatu, bądź cały obszar np.; w formie programów inicjowanych przez JST zawierające element demonstracyjny lub edukacyjny, służący promocji odnawialnych źródeł w regionie

3 PROSUMENCKIE MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE W GMINIE PIESZYCE 3 Założenia przygotowywanego projektu: Wnioskodawca (Beneficjent): Gmina Pieszyce (jako JST wdrażające program przy udziale mieszkańców) Realizacja projektu w konwencji: „zaprojektuj i wybuduj” Projekt będzie realizowany wyłącznie pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków RPO WD 2014-2020 Wysokość dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowanych (nie obejmą m. in.: kosztów dokumentacji do przygotowania projektu oraz robót budowlanych nie związanych bezpośrednio z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej np.: konieczne przeróbki budynku/dachu)

4 PROSUMENCKIE MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE W GMINIE PIESZYCE 4 Uczestnikiem projektu może być: Mieszkaniec Gminy Pieszyce co oznacza osobę fizyczną będącą właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego wolnostojącego, lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej, grupowej położonej na terenie gminy Pieszyce Pod warunkiem: Użytkowania instalacji fotowoltaicznej wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego, w szczególności nie wykorzystywania tej instalacji na potrzeby działalności gospodarczej (w tym działalności rolniczej lub agroturystycznej)

5 PROSUMENCKIE MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE W GMINIE PIESZYCE 5 Ogólne założenia techniczne: Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, w związku z czym konstrukcja dachu i jego pokrycie muszą spełniać odpowiednie warunki techniczne i parametry (w szczególności: odpowiednia powierzchnia dachu, brak zacienienia przez drzewa, sąsiednie budynki, itp., możliwość dodatkowego obciążenia konstrukcji dachu) Moc i wydajność instalacji fotowoltaicznej będą dostosowane do faktycznego zużycia energii elektrycznej w danym gospodarstwie domowym (weryfikacja w ramach audytu i PFU)

6 PROSUMENCKIE MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE W GMINIE PIESZYCE 6 Inne warunki udziału Mieszkańca w projekcie: uregulowany stan prawny nieruchomości i budynku mieszkalnego, brak wymagalnych zobowiązań Mieszkańca wobec Gminy, złożenie przez Mieszkańca wniosku o udział w projekcie zawarcie Umowy przez Mieszkańca i Gminę i przestrzeganie jej postanowień.  Regulamin udziału Mieszkańca w projekcie  Wniosek o udział w projekcie,  Wzór umowy dostępne na stronie internetowej www.pieszyce.plwww.pieszyce.pl Treść w/w dokumentów może ulec zmianie po ogłoszeniu warunków szczegółowych do konkursu ogłoszonych w RPO WD na lata 2014-2020 po 31.01.2016 roku

7 PROSUMENCKIE MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE W GMINIE PIESZYCE 7 Prawo własności wykonanej instalacji: W okresie wdrażania projektu i okresie trwałości projektu (wynoszącym 5 lat od daty zakończenia projektu) instalacja będzie stanowiła własność Gminy Pieszyce, użytkowaną przez Mieszkańca. Po zakończeniu okresu trwałości projektu instalacja zostanie przekazana Mieszkańcowi

8 PROSUMENCKIE MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE W GMINIE PIESZYCE 8 Finansowe zaangażowanie Mieszkańca: Wymagane w II etapach tj.: I.Etap przygotowania projektu: szacowane koszty ok. 800 zł, tzn. Opłata za audyt zgłoszonego budynku i wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego (wnoszona przez Mieszkańca bezpośrednio na konto Gminy) II.Etap wdrażania projektu: szacowane koszty ok. 5 000 zł, tzn. ( min 15 % kosztów kwalifikowanych i część kosztów niekwalifikowanych, w tym obsługi techniczno-administracyjnej projektu), przewidywany koszt całkowity instalacji fotowoltaicznej dla typowego domku jednorodzinnego np. 160 m 2 p.u. 3kW wynosi około 28 000 zł.

9 PROSUMENCKIE MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE W GMINIE PIESZYCE 9 UWAGA: PODANE KWOTY MAJĄ CHARAKTER SZACUNKOWY!!! Ostateczna wysokość podanych opłat zależeć będzie od: ilości Mieszkańców biorących udział w projekcie, warunków przetargu i konkursów ofert na montaż i serwis (w okresie trwałości projektu) instalacji fotowoltaicznych na budynkach Mieszkańców (przeprowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych), kosztów technicznej i ekonomicznej obsługi projektu zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych i/lub przeróbek w budynku mieszkalnym.

10 PROSUMENCKIE MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE W GMINIE PIESZYCE 10 Możliwe ryzyka: Brak dofinansowania projektu ze środków RPO WD, Negatywny wynik audytu budynku świadczący o braku możliwości wykonania instalacji fotowoltaicznej, Konieczność wykonania, już na etapie wdrażania projektu, dodatkowych robót budowlanych i/lub przeróbek, Związanie warunkami udziału w projekcie co najmniej przez okres 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji oraz rozliczenia (w przypadku np.: zbycia nieruchomości)

11 PROSUMENCKIE MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE W GMINIE PIESZYCE 11 Kalendarium przygotowania i wdrażania projektu: składanie wniosków przez Mieszkańców o udział w projekcie w biurze podawczym UM Pieszyce, pok. 15, I piętro do 5 lutego 2016 roku – decyduje kolejność zgłoszeń weryfikacja złożonych wniosków, podpisywanie przez Gminę umów z Mieszkańcami, opracowywanie indywidualnych programów funkcjonalno-użytkowych do 4 marca 2016 roku opracowanie i złożenie przez Gminę wniosku o dofinansowanie do 31 marca 2016 roku wdrażanie projektu i jego rozliczenie do 31 grudnia 2018

12 PROSUMENCKIE MIKLROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE W GMINIE PIESZYCE 12 Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać: Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju i Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Pieszycach pokój nr 13, tel. 74 / 83 65 488 Ewa Zielińska - Koordynator projektu, tel. 693 607 588 Krzysztof Galiak – Zastępca Burmistrza, tel. 609 897 498

13 PROSUMENCKIE MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE W GMINIE PIESZYCE 13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PROSUMENCKIE MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE W GMINIE PIESZYCE 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google