Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

D ORADZTWO B IZNESOWE Możliwości i wyzwania związane z finansowaniem projektów infrastrukturalnych Maj 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "D ORADZTWO B IZNESOWE Możliwości i wyzwania związane z finansowaniem projektów infrastrukturalnych Maj 2007."— Zapis prezentacji:

1 D ORADZTWO B IZNESOWE Możliwości i wyzwania związane z finansowaniem projektów infrastrukturalnych Maj 2007

2 2 AGENDA Stan wdrażania 2004-2006 Możliwości 2007-2013 Zawartość projektów programów operacyjnych Wyzwania i szanse

3 3 Stan wdrażania środków UE 2004-2006 w województwie małopolskim

4 4 STAN WDRAŻANIA ZPORR Materiał ze stron www.zporr.gov.pl – stan na 31.03.2007www.zporr.gov.pl

5 5 STAN WDRAŻANIA W WOJEWÓDZTWIE - ZPORR Materiał ze stron www.zporr.gov.pl – stan na 31.03.2007www.zporr.gov.pl Średni poziom płatności – 45%

6 6 STAN WDRAŻANIA W WOJEWÓDZTWIE – SPO-T Materiał ze stron www.funduszestrukturalne.gov.pl – stan na 31.12.2006www.funduszestrukturalne.gov.pl Średni poziom płatności – 0%

7 7 Zawartość projektów programów operacyjnych

8 8 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Infrastruktura transportowa

9 9 7 626 mln EUR 7 513 mln EUR 2 945 mln EUR 990 mln EUR Priorytet VI Priorytet VII Priorytet VIII Priorytet IX Drogi krajowe, lotniska TEN-T Kolej (infrastruktura i tabor), porty, intermodalność, transport publiczny Drogi krajowe, ITS, lotniska Drogi w Polsce wschodniej DOFINANSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH SEKTORÓW W RAMACH POIIŚ

10 10 modernizacja istniejących wagonów pasażerskich i elektrycznych zespołów trakcyjnych adaptacja, budowa, przebudowa, rozbudowa sieci np. szynowych budowa, przebudowa, rozbudowa przystanków, stacji i węzłów przesiadkowych projekty z zakresu telematyki poprawiające funkcjonowanie transportu publicznego przebudowa i budowa ulic miejskich leżących w ciągach dróg krajowych, przebiegających przez miasta na prawach powiatu DZIAŁANIE 7.1. : ROZWÓJ TRANSPORTU KOLEJOWEGO DZIAŁANIE 7.3. : TRANSPORT MIEJSKI W OBSZARACH METROPOLITALNYCH DZIAŁANIE 8.2. : DROGI KRAJOWE POZA SIECIĄ TEN-T 4 760 mln EUR 4 760 mln EUR 1 971 mln EUR 1 971 mln EUR 2 655 mln EUR WYBRANE MOŻLIWOŚCI W ZAKRESIE TRANSPORTU DLA BENEFICJENTÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

11 11 PROJEKTY KLUCZOWE POIIŚ W WOJ. MAŁOPOLSKIM

12 12 ILOŚĆ PROJEKTÓW KLUCZOWYCH POIIŚ/ MAŁOPOLSKIE 5% liczby projektów ogółem 4% liczby z listy podstawowej 7% liczby z listy rezerwowej Projekty w woj. małopolskim stanowią : Zgodnie z algorytmem podziału środków w ramach RPO na woj. małopolskie przypada 6,8 % środków

13 13 WARTOŚĆ PROJEKTÓW KLUCZOWYCH POIIŚ/ MAŁOPOLSKIE 8% wartości projektów ogółem 5% wartości z listy podstawowej 14 % wartości z listy rezerwowej Projekty w woj. małopolskim stanowią : Zgodnie z algorytmem podziału środków w ramach RPO na woj. małopolskie przypada 6,8 % środków

14 14 PRIORYTETY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ramach RPO wyróżniono następujące priorytety: –inwestycje w budowę oraz modernizację dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, istotnych dla rozwoju regionu, –inwestycje mające na celu poprawę dostępności transportowej do stref aktywności gospodarczej, –przedsięwzięcia z zakresu tworzenia nowoczesnych technik zarządzania ruchem drogowym, –operacje wzmacniające systemy transportu publicznego miast posiadających komunikację publiczną wraz z obszarami funkcjonalnie z nimi powiązanymi (w tym tabor kolejowy), –Krakowski Obszar Metropolitalny – transport publiczny, tabor autobusowy, MPL Kraków –Balice.

15 15 PROJEKTY KLUCZOWE W WOJEWÓZTWIE (RPO) 25 mln EUR Projekt 1 Zakupy taboru kolejowego Łącznie = 25 mln EUR około 9 % alokacji na wszystkie wydatki planowane na sektor transportu (ok. 277 mln EUR)

16 16 ALOKACJA ŚRODKÓW NA TRANSPORT W RPO

17 17 Najważniejsze wyzwania i szanse

18 18 WYZWANIA DLA SYSTEMU WDRAŻANIA 2007-2013 Kilkukrotnie większe środki wymagają wielokrotnie większej liczby projektów o właściwych parametrach WIELKOŚĆ Nałożenie się w latach 2007-2008-2009 dwóch budżetów wieloletnich UE może spowodować „zacięcie” systemu wdrażania KOORDY NACJA KOORDY NACJA Decentralizacja wdrażania powoduje objęcie pełną odpowiedzialnością za efekty wydatkowania środków samorządy województw ODPOWIEDZ IAL NOŚĆ ODPOWIEDZ IAL NOŚĆ Większa liczba projektów wymaga zapewnienia przez poszczególnych beneficjentów zwiększonych środków na współfinansowanie (PPP?) WSPÓŁ FINAN SOWANIE WSPÓŁ FINAN SOWANIE Niespotykany od wielu lat proces inwestycyjny angażuje większość polskiego rynku wykonawców. Nowe projekty mogą napotkać na barierę słabości (jakościowej i ilościowej) rynku wykonawczego Niespotykany od wielu lat proces inwestycyjny angażuje większość polskiego rynku wykonawców. Nowe projekty mogą napotkać na barierę słabości (jakościowej i ilościowej) rynku wykonawczego WYKO NAWCY WYKO NAWCY

19 19 Narodowa Strategiczn e Ramy Odniesienia Program Operacyjny Krajowe zasady wdrażania projektów Nabór i realizacja projektów Terminy na składanie wniosków Projekty kluczowe Kwalifikowalność wydatków Forma wymaganych dokumentów Procedury Kadra Wytyczne MRR Wytyczne IZ Określenie zakresu działań Budżet Kwalifikowane działania Beneficjenci Negocjacje zostały rozpoczęte Podstawowy dokument programowy Określa programy operacyjne Limity finansowe na poszczególne programy Zatwierdzone w maju 2007 WYZWANIA ZWIĄZANE Z CZASEM

20 20 POTENCJALNY (OPTYMISTYCZNY) HARMONOGRAM DZIAŁAŃ V 2007 – akceptacja NSRO przez KE VII 2007 – akceptacja poszczególnych programów operacyjnych przez KE X 2007 – podpisanie decyzji KE dla poszczególnych programów operacyjnych XI 2007 – zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów przez Komitety Monitorujące XII 2007 – rozpoczęcie wdrażania (?)

21 21 NOWE WYZWANIA I SZANSE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2004-2006: 2007-2013: Zarządzanie centralne Zarządzanie regionalne Ograniczony zakres wsparcia Duże możliwości w innych programach Niewielkie doświadczenie EURO 2012 ! 185,2 mln EUR, w tym transport ok. 51 mln EUR (27%) 185,2 mln EUR, w tym transport ok. 51 mln EUR (27%) 1 147 mln EUR, w tym transport około 277 mln EUR (24%) 1 147 mln EUR, w tym transport około 277 mln EUR (24%) Stosunkowo niewielka liczba projektów

22 22 PODSUMOWANIE Organizacja systemu wdrażania: –Struktury wdrażania – ilość, jakość kadr –Zasady i warunki dostępu do środków –Otoczenie prawne (np., pomoc publiczna) System finansowania projektów: –Dopuszczenie zaliczek dla beneficjentów i wykonawców –Zapewnienie stabilnego współfinansowania w wysokości przekraczającej obecne szacunki Przygotowanie i realizacja projektów: –Potencjalne problemy z surowcami i materiałami –Dostępność pracowników –Przygotowanie większej ilości projektów aniżeli wynika to z dostępnych środków –Analizowanie na wczesnym etapie zagrożeń realizacji projektów (element studium wykonalności)

23 23 KONIECZNE DZIAŁANIA WIĘKSZA ABSORPCJA WIĘKSZA ABSORPCJA dalsze upraszczanie systemu wdrażania planowa nadkontraktacja projektów wzmocnienie administracyjne (nie tylko administracji centralnej) wzmocnienie administracyjne (nie tylko administracji centralnej) zamknięcie procesu negocjacji z Komisją Europejską szybkie określenie wymogów i standardów oczekiwanych od projektów większa koordynacja prac

24 24 EURO 2012 – KONIECZNE KROKI Przesunięcia na listach projektów kluczowych Konieczność weryfikacji harmonogramów przygotowania i realizacji projektów (krótki czas na realizację projektów (4 pełne sezony budowlane) Zmiany legislacyjne Mobilizacja zasobów z innych programów (np. związanych z finansowaniem infrastruktury transportu publicznego) Innowacyjność rozwiązań projektowych, finansowych, organizacyjnych

25 © 2007 Ernst & Young Wszelkie prawa zastrzeżone. Ernst & Young jest zarejestrowanym znakiem towarowym. www.ey.com/pl E RNST & Y OUNG Doradztwo Biznesowe Jan Friedberg Dyrektor Zespół Projektów Infrastrukturalnych tel: +48 (0) 22 557 66 61 e-mail: jan.friedberg@@pl.ey.com Przemysław Gorgol Zespół Projektów Infrastrukturalnych tel: +48 (0) 22 557 66 74 e-mail: przemyslaw.gorgol@pl.ey.com


Pobierz ppt "D ORADZTWO B IZNESOWE Możliwości i wyzwania związane z finansowaniem projektów infrastrukturalnych Maj 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google