Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. D ORADZTWO B IZNESOWE Nowe możliwości i wyzwania związane z finansowaniem projektów infrastrukturalnych P AŹDZIERNIK 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. D ORADZTWO B IZNESOWE Nowe możliwości i wyzwania związane z finansowaniem projektów infrastrukturalnych P AŹDZIERNIK 2006."— Zapis prezentacji:

1 1

2 D ORADZTWO B IZNESOWE Nowe możliwości i wyzwania związane z finansowaniem projektów infrastrukturalnych P AŹDZIERNIK 2006

3 3 Agenda Możliwości 2007-2013 Zawartość programów Wybrane doświadczenia Propozycje E&Y

4 4 Możliwości w zakresie środków UE na lata 2007-2013

5 5 Nowe akty prawne – większe możliwości Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusz Spójności Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Europejski Fundusz Społeczny Rozporządzenie ogólne Możliwości 2007-2013 Zawartość programów Wybrane doświadczenia Propozycje E&Y

6 6 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Finansowanie Inwestycje transportowe, w tym sieci transeuropejskie oraz zintegrowane miejskie strategie na rzecz czystego transportu miejskiego, przyczyniające się do poprawy dostępności i jakości usług transportu pasażerskiego i towarowego, z myślą o uzyskaniu bardziej zrównoważonego podziału na różne rodzaje środków transportu oraz w celu promowania systemów intermodalnych i ograniczania ich wpływu na środowisko naturalne Możliwości 2007-2013 Zawartość programów Wybrane doświadczenia Propozycje E&Y

7 7 Fundusz Spójności Finansowanie Dziedziny transportu, oprócz sieci transeuropejskich, kolej, żegluga śródlądowa i morska, wielomodalne działania transportowe i ich interoperacyjność, kontrola natężenia ruchu drogowego i lotniczego, czysty transport miejski i zbiorcze rodzaje transportu. Możliwości 2007-2013 Zawartość programów Wybrane doświadczenia Propozycje E&Y

8 8 Gdzie znajdują się środki UE Programy centralne/sektorowe Programy regionalne Programy współpracy transgranicznej Możliwości 2007-2013 Zawartość programów Wybrane doświadczenia Propozycje E&Y

9 9 Zarys programów Możliwości 2007-2013 Zawartość programów Wybrane doświadczenia Propozycje E&Y

10 10 Narodowa Strategia Spójności Program Operacyjny Krajowe zasady wdrażania projektów Nabór i realizacja projektów Termin na składanie wniosków Forma wymaganych dokumentów Procedury Kadra Określenie zakresu działań Budżet Kwalifikowane działania Beneficjenci Podstawowy dokument programowy Określa programy operacyjne Limity finansowe na poszczególne programy Procesy kluczowe dla wdrażania funduszy UE Możliwości 2007-2013 Zawartość programów Wybrane doświadczenia Propozycje E&Y

11 11 Podstawowe zasady wdrażania Zgodność z prawem UE i politykami wspólnotowymi, np: –zamówienia publiczne, –pomoc publiczna, –ochrona środowiska. Zgodność z dokumentami programowymi Zgodność z decyzją przyznającą dofinansowanie Realizacja celów projektu (wskaźniki) Możliwości 2007-2013 Zawartość programów Wybrane doświadczenia Propozycje E&Y

12 12 Potencjalne wyzwania okresu 2007-2013 Kilkukrotnie większe środki wymagają wielokrotnie większej liczby projektów o właściwych parametrach WIELKOŚĆ Nałożenie się w latach 2007-2008-2009 dwóch budżetów wieloletnich UE może spowodować zacięcie systemu wdrażania KOORDY NACJA KOORDY NACJA Decentralizacja wdrażania powoduje objęcie pełną odpowiedzialnością za efekty wydatkowania środków samorządy województw ODPOWIEDZ IAL NOŚĆ ODPOWIEDZ IAL NOŚĆ Większa liczba projektów wymaga zapewnienia przez poszczególnych beneficjentów zwiększonych środków na współfinansowanie (PPP?) WSPÓŁ FINAN SOWANIE WSPÓŁ FINAN SOWANIE Niespotykany od wielu lat proces inwestycyjny angażuje większość polskiego rynku wykonawców. Nowe projekty mogą napotkać na barierę słabości (jakościowej i ilościowej) rynku wykonawczego Niespotykany od wielu lat proces inwestycyjny angażuje większość polskiego rynku wykonawców. Nowe projekty mogą napotkać na barierę słabości (jakościowej i ilościowej) rynku wykonawczego WYKO NAWCY WYKO NAWCY Możliwości 2007-2013 Zawartość programów Wybrane doświadczenia Propozycje E&Y

13 13 Zawartość dokumentów

14 14 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko wersja 7 z 28 lipca 2006 Kolej i transport intermodalny P1-P5 - ochrona środowiska P6-P9 - transport P10-P11- energetyka P12- kultura P13 - ochrona zdrowia Możliwości 2007-2013 Zawartość programów Wybrane doświadczenia Propozycje E&Y

15 15 6 826 mln EUR 6 430 mln EUR 900 mln EUR 990 mln EUR 532 mln EUR Priorytet VI Priorytet VII Priorytet VIII Priorytet IX Priorytet X Drogi krajowe, lotniska TEN-T Kolej (infrastruktura i tabor), porty, intermodalność, transport publiczny Drogi krajowe, ITS, lotniska Drogi w Polsce wschodniej Infrastruktura energetyczna 470 mln EUR Priorytet XI Bezpieczeństwo energetyczne Możliwości 2007-2013 Zawartość programów Wybrane doświadczenia Propozycje E&Y Dofinansowanie poszczególnych sektorów w ramach POIiŚ

16 16 Podział środków dla województwa małopolskiego WARIANT 1 WARIANT 3 WARIANT 2 1 435 mld EUR 1 439 mld EUR 1 091 mln EUR Rekomendowany Radzie Ministrów przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: Pozostałe: Możliwości 2007-2013 Zawartość programów Wybrane doświadczenia Propozycje E&Y Źródło: www.mrr.gov.plwww.mrr.gov.pl

17 17 Transport w ramach RPO woj. małopolskiego 2007-2013 319 mln EUR (ok. 27,7% całego RPO) 319 mln EUR (ok. 27,7% całego RPO) Priorytet IV Drogi (aż 219 mln EUR!) Transport kolejowy Transport miejski Projekty priorytetowe (planowane środki UE ) Projekty priorytetowe (planowane środki UE ) 1.Modernizacja dojazdów do autostrady A4: drogi wojewódzkie nr 975, 768, 965, 967, 964 ( 20 mln EUR) 2.Budowa obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich w miejscowościach: Dobczyce, Zembrzyce, Olkusz, Gdów, Proszowice, Wojnicz, Szczurowa (40 mln EUR) 1.Modernizacja dojazdów do autostrady A4: drogi wojewódzkie nr 975, 768, 965, 967, 964 ( 20 mln EUR) 2.Budowa obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich w miejscowościach: Dobczyce, Zembrzyce, Olkusz, Gdów, Proszowice, Wojnicz, Szczurowa (40 mln EUR) Zakupy taboru kolejowego (25 mln EUR) Możliwości 2007-2013 Zawartość programów Wybrane doświadczenia Propozycje E&Y Transport modalny ITS Brak możliwości finansowania infrastruktury lotniskowej oraz infrastruktury kolejowej!

18 18 Transport w ramach RPO woj. małopolskiego 2007-2013 c.d. Możliwości 2007-2013 Zawartość programów Wybrane doświadczenia Propozycje E&Y 141 mln EUR (ok. 12,2 % całego RPO) 141 mln EUR (ok. 12,2 % całego RPO) Priorytet V Drogi regionalne Transport miejski ITS Krakowski Obszar Metropolitarny 139 mln EUR (ok. 12,1 % całego RPO) 139 mln EUR (ok. 12,1 % całego RPO) Priorytet VI Drogi regionalne Spójność Wewnątrz- regionalna

19 19 modernizacja istniejących wagonów pasażerskich i elektrycznych zespołów trakcyjnych adaptacja, budowa, przebudowa, rozbudowa sieci np. szynowych budowa, przebudowa, rozbudowa przystanków, stacji i węzłów przesiadkowych projekty z zakresu telematyki poprawiające funkcjonowanie transportu publicznego: przebudowa i budowa ulic miejskich leżących w ciągach dróg krajowych, przebiegających przez miasta na prawach powiatu DZIAŁANIE 7.1. : ROZWÓJ TRANSPORTU KOLEJOWEGO DZIAŁANIE 7.3. : TRANSPORT MIEJSKI W OBSZARACH METROPOLITALNYCH DZIAŁANIE 8.2. : DROGI KRAJOWE POZA SIECIĄ TEN-T 4 460 mln EUR 4 460 mln EUR 1 188 mln EUR 1 188 mln EUR 740 mln EUR 740 mln EUR Możliwości 2007-2013 Zawartość programów Wybrane doświadczenia Propozycje E&Y Wybrane możliwości w zakresie transportu dla beneficjentów województwa śląskiego

20 20 Nowe wyzwania województwa małopolskiego 2004-2006: 2007-2013: Zarządzanie centralne Zarządzanie regionalne Ograniczony zakres wsparcia Szerokie spektrum możliwości Niewielkie doświadczenie Duże możliwości w innych programach 185 mln EUR, w tym transport 50 mln EUR (27%) 185 mln EUR, w tym transport 50 mln EUR (27%) 1 091mln EUR, w tym transport 319 mln EUR (27,7%), jedynie w ramach P.IV 1 091mln EUR, w tym transport 319 mln EUR (27,7%), jedynie w ramach P.IV Około 19 projektów Ponad 100 projektów Możliwości 2007-2013 Zawartość programów Wybrane doświadczenia Propozycje E&Y

21 21 Wybrane doświadczenia infrastrukturalne w zakresie projektów finansowanych ze środków UE

22 22 Ernst & Young był zaangażowany dotychczas w około 100 projektów infrastrukturalnych planowanych do zgłoszenia bądź zgłoszonych do współfinansowania z funduszy UE których szacunkowa wartość udziału UE wynosi ponad 1,8 mld EUR Koleje (infrastruktura / tabor) Drogi Transport publiczny Lotniska Projekty współfinansowane z UE, w których przygotowaniu i weryfikacji uczestniczył E&Y Energia odnawialna Informatyzacja Służba zdrowia Edukacja i kultura Możliwości 2007-2013 Zawartość programów Wybrane doświadczenia Propozycje E&Y

23 23 Podręcznik kosztów i korzyści projektów transportowych Źródło: www.spot.gov.plwww.spot.gov.pl Możliwości 2007-2013 Zawartość programów Wybrane doświadczenia Propozycje E&Y

24 24 Propozycje Ernst & Young

25 25 O czym należy pamiętać Strukturyzacja projektu Przygotowanie niezbędnej dokumentacji Fachowe doradztwo Projekcje finansowe – analiza wpływu inwestycji na wyniki podmiotu realizującego projekt Zarządzanie projektem współfinansowanym ze środków UE Przygotowanie wewnętrznych procedur wdrażania Szkolenia personelu zaangażowanego Audyty i ewaluacje projektów Możliwości 2007-2013 Zawartość programów Wybrane doświadczenia Propozycje E&Y

26 26 ZARZĄDZANIE ROZLICZENIE FINANSOWANIE PROJEKT Właściwe zarządzanie projektem: Zapewnienie optymalnej struktury zarządzania w aspekcie szczebli zarządczych oraz liczby jednostek organizacyjnych Wykorzystanie wszystkich synergii wewnętrznych w działalności podstawowej Zdolność do właściwego rozliczenia : Właściwe planowanie wewnętrznych procedur Proporcjonalne rozłożenie zasobów w kontekście zaawansowania prac Zapewnienie niezbędnych środków i ich odpowiednia utylizacja : Właściwe zaplanowanie źródeł współfinansowania Zapewnienie właściwych przepływów finansowych Właściwe zaplanowanie projektu: Właściwa analiza wariantów Właściwe określenie celów Analiza zagrożeń realizacji Dobry projekt Możliwości 2007-2013 Zawartość programów Wybrane doświadczenia Propozycje E&Y

27 27 Stan obecny - analiza Gruntowny przegląd Zaangażowane zasoby Wymagane procedury Oczekiwane efekty Odbiór społeczny Uwarunkowania zewnętrzne Zaangażowane środki Wypracowanie i wdrożenie właściwego planu działań Możliwości 2007-2013 Zawartość programów Wybrane doświadczenia Propozycje E&Y Posiadane dokumenty

28 28 Szanse i wyzwania dla województwa śląskiego SZANSE WYZWANIA Szeroki zakres wsparcia Niejasna ścieżka oceny projektów Priorytety rządu i samorządu Brak rozpoczęcia negocjacji z Komisją Europejską Czas pozostały do rozpoczęcia wdrażania Proces wielokrotnie kontrolowany Stosunkowo duże środki finansowe Skomplikowane zasady przygotowania dokumentacji Brak regulacji np. w zakresie pomocy publicznej dla niektórych sektorów Możliwości 2007-2013 Zawartość programów Wybrane doświadczenia Propozycje E&Y

29 © 2006 Ernst & Young Wszelkie prawa zastrzeżone. Ernst & Young jest zarejestrowanym znakiem towarowym. www.ey.com/pl E RNST & Y OUNG Doradztwo Biznesowe Jan Friedberg Dyrektor Zespół Projektów Infrastrukturalnych tel: +48 (0) 22 557 66 61 e-mail: jan.friedberg@@pl.ey.com Paweł Malinowski Menedżer Zespół Projektów Infrastrukturalnych tel: +48 (0) 22 557 66 22 e-mail: pawel.malinowski@pl.ey.com Przemysław Gorgol Konsultant Zespół Projektów Infrastrukturalnych tel: +48 (0) 22 557 66 74 e-mail: przemyslaw.gorgol@pl.ey.com


Pobierz ppt "1. D ORADZTWO B IZNESOWE Nowe możliwości i wyzwania związane z finansowaniem projektów infrastrukturalnych P AŹDZIERNIK 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google