Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja zamykająca realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WiM na lata 2007-2013 Warmia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja zamykająca realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WiM na lata 2007-2013 Warmia."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja zamykająca realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WiM na lata 2007-2013 Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur Olsztyn, 14.12.2012 r.

2 Koncepcja projektu U podstaw formułowania Strategii rozwoju turystyki w województwie warmińsko-mazurskim tkwią zasady zrównoważonego rozwoju – procesu integrującego cele, decyzje i działania podejmowane w trzech sferach: gospodarczej, społecznej i przyrodniczej. Za cel główny postawiono wykorzystanie potencjału turystycznego do rozwoju regionu, generującego nowe miejsca pracy a zatem i wzrost dochodów ludności.

3 Koncepcja projektu 2007 Za cel główny postawiono wykorzystanie potencjału turystycznego do rozwoju regionu, generującego nowe miejsca pracy a zatem i wzrost dochodów ludności.

4 Koncepcja projektu 2007 Szlaki turystyczne mogą być elementem produktu turystycznego, jak również same mogą stać się produktami turystycznymi. Poziom atrakcyjności produktów turystycznych zależy od spójności i komplementarności elementów składających się na zagospodarowanie (infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna).

5 Koncepcja projektu 2007 Kompleksowy produkt turystyczny stale reprezentujący wysoki poziom jakości staje się produktem markowym, łatwym do zidentyfikowania dla potencjalnych turystów, dzięki czemu wyróżnia się z oferty rynkowej obszarów konkurencyjnych. Takie produkty cieszą się największym zainteresowaniem.

6 Koncepcja projektu 2007 Widząc wysoki wpływ marki produktów turystycznych na wizerunek regionu, rozpoczęto w 2007 roku działania zmierzające do dostosowania infrastruktury turystycznej oraz usług turystycznych i okołoturystycznych do wymagań rynku oraz spełnienia w tych obszarach niezbędnych standardów jakości.

7 Koncepcja projektu 2007 Za cel postawiono wówczas wzrost konkurencyjności województwa jako celu podróży oraz podniesie jakości usług turystycznych poprzez stworzenie nowych ofert turystycznych i uzupełnienie istniejącej infrastruktury turystycznej o spójny system informacji terenowej.

8 Koncepcja projektu 2007 Stworzenie warunków do osiągnięcia wzrostu produktywności bazy turystycznej poprzez uruchomienie czterech nowych szlaków turystycznych to odpowiedź na wyniki badań wizerunkowych oraz prognozy dotyczące ruchu turystycznego opracowane przez Instytut Turystyki.

9 Koncepcja projektu 2007 W roku 2007, Departament Turystyki i wszystkie powiaty ziemskie z terenu województwa zdecydowały o zawarciu partnerstwa do stworzenia „szkieletu” systemu oznakowania turystycznego oraz wzbogacenia oferty turystycznej regionu o ciekawe, tematyczne produkty turystyczne.

10 Koncepcja projektu 2007 Innowacyjna w skali regionu koncepcja, miała na celu uaktywnienie turystyczne poszczególnych obszarów województwa poprzez między innymi wytyczenie i wykreowanie a następnie oznakowanie tematycznych szlaków turystycznych (magistral) i związanie ich w produkt rynkowy.

11 Koncepcja projektu 2007 W oparciu o wiedzę specjalistów z dziedziny turystyki i krajoznawstwa ustalono wstępne przebiegi oraz nazwy szlaków turystycznych. Wiązanie w produkt turystyczny oparto na oznakowaniu obiektów atrakcyjnych turystycznie informacyjnymi tablicami – mapami.

12 Koncepcja projektu 2007 Zaplanowanie ich rytmicznego umiejscowienia przy drogach, parkingach w najciekawszej przestrzeni krajobrazu kulturowego regionu, a także związanie jednym tematycznym tytułem, pozwoliło wytyczyć i wykreować 4 magistrale na terenie Województwa, łączące jednym produktem turystycznym wiele powiatów.

13 Koncepcja projektu 2007 Powstały szlaki tematyczne opisujące Warmię i Mazury – od związanego ze Szlakiem Kopernikowskim krajobrazem kulturowym Biskupiego Księstwa Warmińskiego, świadectw nowożytnej historii Mazur i jej zabytków inżynieryjnych i militarnych (Szlak Kanału Elbląskiego, Szlak Fortyfikacji Mazurskich) po odwołanie się do najważniejszych zdarzeń w historii Europy (Pętla Grunwaldzka).

14 Cele oznakowania szlaku Podwyższenie standardu promocji posiadanego potencjału turystycznego Poprawa wizualnych form informacji o walorach i atrakcjach turystycznych regionu Ułatwienie komunikacji turystycznej Wzmocnienie oddziaływania naturalnych walorów województwa w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej regionu

15

16 Koncepcja projektu 2007 Rozważając warianty lokalizacji tych tras w terenie, kierowano się kryteriami: - atrakcyjności miejsc i obiektów leżących na ich przebiegu, - dostępności obszaru dla turysty zmotoryzowanego, - bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych.

17 Realizacja projektu 2008-2012 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako IZ RPO W i M na lata 2007- 2013 w dniu 3 lutego 2009 r. dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałania 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna W związku z powyższym, wniosek nr

18 Realizacja projektu 2008-2012 Wniosek nr WND-RPWM.02.01.04-28-006/08 o dofinansowanie projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur”, przygotowywany przez Departament Turystyki w partnerstwie z wszystkimi powiatami ziemskimi z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego, został zatwierdzony do realizacji.

19 Podział ról w projekcie Lider – Województwo Warmińsko-Mazurskie Partnerzy – Powiaty ziemskie z terenu województwa Komitet Sterujący – Przedstawiciele partnerów

20 Finansowanie projektu Całkowita wartość projektu: 1.188.447,95 Kwota dofinansowania EFRR: 992.867,85

21 Główne działania projektu: Opracowanie studium wykonalności projektu Opracowanie dokumentacji do tablic wielkogabarytowych Opracowanie grafiki tablic drogowych Opracowanie grafiki tablic wielkogabarytowych Zakup fotografii

22 Główne działania projektu: Opracowanie krajoznawcze szlaków wraz z opracowaniem treści skróconych na tablice wielkogabarytowe PTTK o. Warmińsko-Mazurski w Olsztynie PTTK o. Ziemi Elbląskiej w Elblągu PTTK o. Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku

23 Główne działania projektu: Tłumaczenie treści skróconych na języki: angielski, niemiecki, rosyjski

24 Zakup 204 fotografii do tablic map

25 Główne działania projektu: Opracowanie dokumentacji projektowej do tablic wielkogabarytowych wraz z badaniem gruntu do posadowienia tablic na działkach wskazanych przez Partnerów realizujących projekt. Wykonanie i montaż tablic w terenie – 51 lokalizacji.

26 Opracowanie graficzne tablic map :

27 :

28

29 Główne działania projektu: Opracowanie logo do 4 szlaków tematycznych Opracowanie grafiki do 710 znaków drogowych:

30 Oznakowanie drogowe szlaku Tablica E-22 c Tablica E-22 b (mała)

31 Główne działania projektu: Opracowanie projektów organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami Wykonanie, transport oraz montaż 710 turystycznych znaków drogowych Odbiory terenowe zamontowanych znaków E-22

32 Główne działania projektu: Spotkania Komitetu Sterującego Rozliczenia finansowe i sprawozdawczość Kontrole projektu Współdziałanie z IZ oraz bieżąca koordynacja prac Dokumentacja projektowa

33 Dziękuję za uwagę Anna Jaroszuk Z-ca Dyrektora Departamentu Turystyki Ul. Mariańska 3 10-052 Olsztyn E-mail: turystyka@warmia.mazury.pl


Pobierz ppt "Konferencja zamykająca realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WiM na lata 2007-2013 Warmia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google