Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MULTIWYSZUKIWARKI WYSZUKIWARKI NAUKOWE I SPECJALISTYCZNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MULTIWYSZUKIWARKI WYSZUKIWARKI NAUKOWE I SPECJALISTYCZNE."— Zapis prezentacji:

1 MULTIWYSZUKIWARKI WYSZUKIWARKI NAUKOWE I SPECJALISTYCZNE

2 Wyszukiwarki naukowe i specjalistyczne- Deep Web a About.com Na ś wiecie obecnie ponad 30 trylionów stron(codziennie dodawane s ą miliony nowych stron) W Polsce ponad 2, 5 mln aktywnych domen z ko ń cówk ą pl. Niewidoczny, g łę boki Internet = ukryta sie ć (Deep Web) jest 500 razy wi ę kszy/a ni ż ten widoczny/a ( About.com) Sie ć p ł ytka to 4%, sie ć g łę boka – 96 % Szacuje si ę, ż e globalne wyszukiwarki obejmuj ą jedynie ok. 20 procent polskich dokumentów internetowych. Warto korzysta ć z kilku wyszukiwarek, wyszukiwania zaawansowanego lub dodatkowych funkcji i operatorów, po to by otrzyma ć najtrafniejsze, satysfakcjonuj ą ce odpowiedzi/wyniki/rezultaty.

3 Wyszukiwarki naukowe i specjalistyczne- wprowadzenie Korzystanie z wielu wyszukiwarek daje lepsze wyniki wyszukiwa ń Wyszukiwarka Google - jak szuka ć wydajniej, szybko i skutecznie (Wyszukiwanie zaawansowane https://www.google.pl/advanced_search?hl=pl Google ksi ąż ki – Google Book Search (Wyszukiwarka Google ksi ąż ki jest osobn ą us ł ug ą firmy Google i wyniki wyszukiwania w niej tylko sporadycznie pojawiaj ą si ę w wynikach ogólnej /uniwersalnej wyszukiwarki Google) Google Scholar Wyszukiwarki naukowe (scholarly/academic search engines) (Google Scholar, BASE, Academic Index, VirtualLRC.com, Infotopia, ScienceResearch.com, Microsoft Academic Search, RefSeek, iSEEK, FreeFullPDF) Wyszukiwarki naukowe to specjalistyczne narz ę dzia wyszukiwawcze indeksuj ą ce jedynie wyselekcjonowane zasoby naukowe Internetu, przede wszystkim specjalistyczne bazy danych. Dane nie s ą indeksowane w sposób automatyczny, tak jak w tradycyjnych wyszukiwarkach komercyjnych. Robi ą to fachowcy, którzy opisuj ą, weryfikuj ą i recenzuj ą tre ść materia ł ów naukowych dost ę pnych w Internecie. Wyszukiwarki takie tworzone s ą najcz ęś ciej przez konsorcja uniwersyteckie albo przez bibliotekarzy. Wyszukiwarki tematyczne / dziedzinowe (INiB, EduFrog.pl, Economics Search Engine, BizNar, SearchEdu ) Wyszukiwarki artyku ł ów naukowych (OAJSE, JURN, DeepDyve) Wyszukiwarki nowej generacji (semantyczne i klastrowe) Katalogi najlepszych naukowych stron www (Digital Librarian, DMOZ, Open Directory Project, Galaxy.com ) Wybrane wyszukiwarki dziedzinowe i specjalistyczne

4 Wyszukiwarki nowej generacji- wyszukiwarki klastrowe Wyszukiwarki klastrowe, w przeciwie ń stwie do Google, organizuj ą wyniki w kategorie tematyczne. U ł atwia to u ż ytkownikowi ich przegl ą danie, poniewa ż mo ż e wybra ć zagadnienie, które najbardziej go interesuje lub te ż przegl ą da ć odpowiedzi ze wzgl ę du na ź ród ł o czy adres url. Czym wyszukiwarka klastrowa ró ż ni si ę od Google? U ż ytkownik poszukuj ą c informacji przy pomocy Google, jest zmuszony przegl ą da ć ca łą list ę wyników, by trafi ć na odpowied ź odpowiadaj ą c ą jego potrzebom. Korzystaj ą c z dodatkowych opcji mo ż e je ograniczy ć wed ł ug czasu ich powstania lub rodzaju. Wyszukiwarki klastrowe (ang. clustering search engines), takie jak Clusty i Carrot2, Yippy dzi ę ki specjalnym algorytmom organizuj ą wyniki wyszukiwania w kategorie tematyczne.

5 Wyszukiwarki klastrowe- linki Yippy Carrot2 earch earch

6 Wyszukiwarki nowej generacji- wyszukiwarki semantyczne Wyszukiwanie semantyczne jest jednym z podstawowych zagadnie ń w dziedzinie sztucznej inteligencji. Stanowi ono innowacyjne rozwi ą zanie w zakresie przeszukiwania i analizowania zbiorów danych w celu dostarczania kompleksowych informacji. Prace zwi ą zane z wyszukiwaniem semantycznym, maj ą umo ż liwi ć skomplikowane procesy wnioskowania, oparte na „rozumieniu” przez komputer j ę zyka naturalnego (WolframAlfa, Evi, Nekst, KtoCo.pl (wersja beta))

7 Wyszukiwarki naukowe i specjalistyczne W ł a ś ciciele stron podejmuj ą ró ż ne dzia ł ania, aby znale źć si ę na pierwszych miejscach wyników wyszukiwania (pozycjonowanie stron w celach marketingowych) co pogarsza trafno ść i jako ść wyników. Pierwsze wyniki wyszukiwania niekoniecznie b ę d ą dawa ł y najbardziej warto ś ciow ą, precyzyjn ą informacj ę. Wyszukiwarki kieruj ą te ż do stron zapomnianych, dawno nieaktualizowanych. Dlatego problemem jest odnalezienie w ł a ś ciwej informacji. Od precyzji i wydajno ś ci wyszukiwarki zale ż y czy w odpowiedzi na nasze zapytania otrzymamy najbardziej przydatne, najtrafniejsze wyniki.

8 Wyszukiwarki naukowe i specjalistyczne - linki Google Scholar BASE Iseek FreeFullPDF ScienceResearch.com SciCentral Academic Index VirtualLRC.com RefSeek Infotopia

9 Multiwyszukiwarki. Wyszukiwarki naukowe i specjalistyczne Dlatego warto jest czasami korzysta ć z kilku wyszukiwarek lub multiwyszukiwarek (metawyszukiwarek) przeszukuj ą cych równocze ś nie kilka najwi ę kszych wyszukiwarek, np. Dogpile przeszukuj ą ca m.in. Google, Yahoo, Yandex (i kilkana ś cie innych), wybieraj ą ca najtrafniejsze wyniki i eliminuj ą ca te powtarzaj ą ce si ę (http://www.dogpile.com). Podobnie dzia ł aj ą : Mamma.com (http://www.mamma.com/), Info.com (10 wyszukiwarek, m.in. Google, Yahoo, Bing, Yandex, Ask, Open Directory, ), Search.com (http://www.search.com ) oraz holenderska Ixquick, (ponad 10 wyszukiwarek, bez Google ogólnotematycznego – wyniki z Google zbiera jej siostrzana wersja StartPage – zapewniaj ą ca pe ł n ą ochron ę prywatno ś ci u ż ytkownika (nie rejestruje numerów IP, nie u ż ywa plików cookie, nie gromadzi danych osobowych), z polskim interfejsem (strony z domen ą : pl host:pl) przeszukuj ą ca tak ż e polskie strony, korzystaj ą ca z lokalnych wyszukiwarek danego kraju, przeszukuje sie ć w18. j ę zykach (https://ixquick.com/pol/https://ixquick.com/pol/

10 Multiwyszukiwarki - linki Dogpile Mamma Info.com Search.com Ixquick https://ixquick.com/pol/https://ixquick.com/pol/ Startpage https://startpage.com/https://startpage.com/ DuckDuckGo https://duckduckgo.com/https://duckduckgo.com/ Search Engines Index Search Engine Colossus

11 Wyszukiwarki naukowe i specjalistyczne - linki Google Scholar BASE Iseek FreeFullPDF ScienceResearch.com SciCentral Academic Index VirtualLRC.com RefSeek Infotopia

12 Wyszukiwarki tematyczne/dziedzinowe INiB EduFrog.pl Economics Search Engine BizNar SearchEdu.com / /

13 Wyszukiwarki artyku ł ów naukowych- linki OAJSE JURN DeepDyve

14 Katalogi naukowych stron www linki Digital Librarian Galaxy.com DMOZ

15 Zako ń czenie Prezentacj ę przygotowa ł a na podstawie szkolenia „Informacja w bibliotekach XXI wieku: transformacja form, metod i narz ę dzi” Jolanta Krzosa


Pobierz ppt "MULTIWYSZUKIWARKI WYSZUKIWARKI NAUKOWE I SPECJALISTYCZNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google