Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) – założenia I 14 stycznia 2016 I.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) – założenia I 14 stycznia 2016 I."— Zapis prezentacji:

1 Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) – założenia
I 14 stycznia I

2 OSTAB ze Studium 2007 - definicja
Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) – ciągła struktura przestrzenna wiążąca ze sobą najbardziej wartościowe, różnorodne tereny zieleni i fragmenty terenów otwartych (w tym wód powierzchniowych), a także zapewniająca ich powiązanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi. OSTAB składa się z podstawowych elementów strukturalnych i ciągów łączących, które zapewniają zachowanie w jego obrębie ekologicznych reguł ciągłości w czasie i przestrzeni oraz różnorodności biologicznej. Ciągi łączące OSTAB – (przeważnie aleje lub szpalery drzew) o mniejszym znaczeniu ekologicznym, ale silnym oddziaływaniu estetycznym i psychologicznym na mieszkańców miasta. z tekstu poczatek o biurze + zdj nagrody OSTAB założenia 2

3 OSTAB ze Studium 2007 OSTAB założenia
z tekstu poczatek o biurze + zdj nagrody OSTAB założenia 3

4 OSTAB fragment Studium 2007
z tekstu poczatek o biurze + zdj nagrody OSTAB założenia 4

5 OSTAB w Studium 2007 OSTAB założenia
Zasady zagospodarowania w obrębie OSTAB: wykluczenie możliwości lokalizowania w obrębie systemu funkcji o silnym oddziaływaniu na środowisko (przemysł, intensywna zabudowa mieszkaniowa, wysokowydajne rolnictwo), podtrzymywanie (w miarę możliwości) obecnego użytkowania terenów, zgodnego z   pełnionymi przez system funkcjami ekologicznymi, jak np.  zieleń miejska o charakterze publicznym, lasy, wody otwarte, ogrody działkowe, tereny usług, nauki, oświaty, kultury, zdrowia, rekreacji z dużą ilością zieleni, zwłaszcza wysokiej (minimum 50% powierzchni działki zajęte przez tereny aktywne biologicznie), tereny wolno stojącej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności (tereny aktywne biologicznie na co najmniej 70% powierzchni działki) OSTAB założenia

6 OSTAB w Studium 2007 OSTAB założenia
w przypadkach, kiedy wyżej wskazane udziały terenów aktywnych biologicznie na  włączonych do systemu terenach już zainwestowanych są mniejsze – dążenie do ich powiększenia przy okazji działań porządkowych lub modernizacyjnych, przeznaczanie niezagospodarowanych terenów w obrębie systemu przede wszystkim na wyżej wymienione funkcje (preferowana urządzona zieleń publiczna i tereny rekreacyjne), przywracanie naturalnego stanu strukturom przyrodniczym i eliminowanie barier antropogenicznych, OSTAB założenia

7 OSTAB w Studium 2007 OSTAB założenia
zachowanie dużych udziałów powierzchni aktywnych biologicznie oraz odpowiednie kształtowanie układów zabudowy na terenach zainwestowania (usługi, mieszkalnictwo), ograniczanie przerywania ciągów powiązań ekologicznych elementami infrastruktury technicznej oraz minimalizowanie nieuchronnych kolizji (np. przez prowadzenie dróg po estakadach, stosowanie odpowiednio dużych przepustów, itp.). OSTAB założenia

8 OSTAB w obowiązujących planach miejscowych 2015
OSTAB założenia

9 OSTAB OSTAB założenia

10 OSTAB - propozycje podejścia w nowej edycji Studium
OSTAB składa się z: osnowy przyrodniczej tereny cenne przyrodniczo zapewniające połączenia ekologiczne między poszczególnymi jego elementami płatów strukturalnych OSTAB (pozostałej części OSTAB) wartościowe tereny zieleni łączące i wzmacniające osnowę oraz zapewniające wysokie standardy zamieszkania, rekreacji i wypoczynku mieszkańców ciągów łączących OSTAB pas terenu zapewniający powiązania poszczególnych elementów OSTAB OSTAB założenia

11 OSTAB - osnowa przyrodnicza
Osnowę przyrodniczą OSTAB tworzą: pas nadmorski wraz z lasami Wyspy Sobieszewskiej i Stogów oraz niezurbanizowanym brzegiem morza i naturalnymi ujściami rzek, lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, Lasy Otomińskie, doliny i koryta większych rzek (Wisła Przekop, Wisła Śmiała, Martwa Wisła do Opływu Motławy, Motława, Radunia) OSTAB założenia

12 OSTAB - osnowa przyrodnicza
powierzchniowe elementy osnowy OSTAB o charakterze leśno-parkowym lub wodnym elementy osnowy OSTAB o charakterze dolinno-rzecznym lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego pas nadmorski Lasy Otomińskie Dolina Dolnej Wisły OSTAB założenia

13 OSTAB - płaty strukturalne, czyli pozostała część OSTAB
Płaty strukturalne (pozostałą część OSTAB) tworzą: wybrane kompleksy leśne i semileśne, plaże i wydmy, parki miejskie, zieleńce i skwery, zieleń ekologiczno-krajobrazowa, cmentarze czynne i nieczynne, doliny rzek i potoków oraz zbiorniki wodne, które nie tworzą osnowy, parki podworskie, wybrane ogrody działkowe, tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi, teren ZOO, tereny ekstensywnego zainwestowania miejskiego - Żuławy Gdańskie ? OSTAB założenia

14 OSTAB - płaty strukturalne, czyli pozostała część OSTAB
OSTAB - elementy osnowy płaty strukturalne OSTAB ? ? OSTAB założenia

15 OSTAB – ciągi łączące OSTAB założenia
Dla zachowania ciągłości przyrodniczej, w przypadku braku innej możliwości, dopuszcza się kształtowanie OSTAB w formie ciągu łączącego. Ciągi łączące pasy terenu o szerokości nie mniejszej niż 15 m z co najmniej 50% udziałem powierzchni biologicznie czynnej wyznaczane najlepiej wzdłuż potoków i rowów melioracyjnych lub dróg z zadrzewieniem przydrożnym. OSTAB założenia

16 OSTAB - ciągi łączące ? ? OSTAB założenia elementy osnowy OSTAB
płaty strukturalne OSTAB ciągi łączące OSTAB ? ? OSTAB założenia

17 OSTAB - powiązania z układem zewnętrznym
korytarz lokalny lasy trójmiejskie lokalne tereny leśne Lasy Otomińskie korytarz ekologiczny ponadregionalny ponadregionalny Doliny Wisły korytarz ekologiczny przymorski – południowobałtycki elementy osnowy OSTAB płaty strukturalne OSTAB ciągi łączące OSTAB Doliny Raduni i Motławy korytarz ekologiczny regionalny ? ? OSTAB założenia

18 OSTAB – zasady zagospodarowania
Tereny wyłączone z zabudowy, z dopuszczeniem wyjątków określonych w planie miejscowym: osnowa przyrodnicza część płatów strukturalnych (lasy, plaże, wydmy, zieleń ekologiczno -krajobrazowa, doliny rzek i potoków, jeziora i inne zbiorniki wodne) Dopuszczona wyłącznie zabudowa obsługująca użytkowników następujących terenów: parki miejskie, zieleńce, skwery, parki podworskie, cmentarze OSTAB założenia

19 OSTAB – zasady zagospodarowania
Na pozostałym obszarze OSTAB (w obrębie płatów strukturalnych) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową lub usługową pod warunkiem równoczesnego spełnienia następujących wymogów: • minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 70%, • minimalna odległość pomiędzy budynkami: 15 m, • maksymalna długości elewacji budynku: 25 m, • ukształtowanie zabudowy w sposób uwzględniający kierunek powiązań przyrodniczych. OSTAB założenia

20 OSTAB – zasady zagospodarowania
Dopuszcza się prowadzenie przez OSTAB sieci infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami sieciowymi, w szczególności sieci i urządzenia podziemne, ulic miejskich, linii tramwajowych, ciągów pieszych i tras rowerowych. OSTAB założenia

21 Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie
2007 płaty strukturalne ciągi łączące 2016 osnowa przyrodnicza OSTAB założenia

22 ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI NAD ZAŁOŻENIAMI OSTAB !
Biuro Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24 Gdańsk Zespół Kształtowania Środowiska tel Więcej informacji na: #gdnstudium #ilovegdn

23 Zespół Kształtowania Środowiska
PROSIMY O UWAGI, WNIOSKI, SUGESTIE DOTYCZĄCE OSTAB DO 10 LUTEGO 2016 ROKU Biuro Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24 Gdańsk Zespół Kształtowania Środowiska tel Więcej informacji na: #gdnstudium #ilovegdn

24 Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie
elementy osnowy OSTAB płaty strukturalne OSTAB ciągi łączące OSTAB ? ? OSTAB założenia


Pobierz ppt "Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) – założenia I 14 stycznia 2016 I."

Podobne prezentacje


Reklamy Google