Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) – założenia I 14 stycznia 2016 I.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) – założenia I 14 stycznia 2016 I."— Zapis prezentacji:

1 Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) – założenia I 14 stycznia 2016 I

2 Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) – ciągła struktura przestrzenna wiążąca ze sobą najbardziej wartościowe, różnorodne tereny zieleni i fragmenty terenów otwartych (w tym wód powierzchniowych), a także zapewniająca ich powiązanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi. OSTAB składa się z podstawowych elementów strukturalnych i ciągów łączących, które zapewniają zachowanie w jego obrębie ekologicznych reguł ciągłości w czasie i przestrzeni oraz różnorodności biologicznej. Ciągi łączące OSTAB – (przeważnie aleje lub szpalery drzew) o mniejszym znaczeniu ekologicznym, ale silnym oddziaływaniu estetycznym i psychologicznym na mieszkańców miasta.

3

4

5 Zasady zagospodarowania w obrębie OSTAB:  wykluczenie możliwości lokalizowania w obrębie systemu funkcji o silnym oddziaływaniu na środowisko (przemysł, intensywna zabudowa mieszkaniowa, wysokowydajne rolnictwo),  podtrzymywanie (w miarę możliwości) obecnego użytkowania terenów, zgodnego z pełnionymi przez system funkcjami ekologicznymi, jak np. zieleń miejska o charakterze publicznym, lasy, wody otwarte, ogrody działkowe, tereny usług, nauki, oświaty, kultury, zdrowia, rekreacji z dużą ilością zieleni, zwłaszcza wysokiej (minimum 50% powierzchni działki zajęte przez tereny aktywne biologicznie), tereny wolno stojącej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności (tereny aktywne biologicznie na co najmniej 70% powierzchni działki)

6  w przypadkach, kiedy wyżej wskazane udziały terenów aktywnych biologicznie na włączonych do systemu terenach już zainwestowanych są mniejsze – dążenie do ich powiększenia przy okazji działań porządkowych lub modernizacyjnych,  przeznaczanie niezagospodarowanych terenów w obrębie systemu przede wszystkim na wyżej wymienione funkcje (preferowana urządzona zieleń publiczna i tereny rekreacyjne),  przywracanie naturalnego stanu strukturom przyrodniczym i eliminowanie barier antropogenicznych,

7  zachowanie dużych udziałów powierzchni aktywnych biologicznie oraz odpowiednie kształtowanie układów zabudowy na terenach zainwestowania (usługi, mieszkalnictwo),  ograniczanie przerywania ciągów powiązań ekologicznych elementami infrastruktury technicznej oraz minimalizowanie nieuchronnych kolizji (np. przez prowadzenie dróg po estakadach, stosowanie odpowiednio dużych przepustów, itp.).

8

9

10 OSTAB składa się z:  osnowy przyrodniczej tereny cenne przyrodniczo zapewniające połączenia ekologiczne między poszczególnymi jego elementami  płatów strukturalnych OSTAB (pozostałej części OSTAB) wartościowe tereny zieleni łączące i wzmacniające osnowę oraz zapewniające wysokie standardy zamieszkania, rekreacji i wypoczynku mieszkańców  ciągów łączących OSTAB pas terenu zapewniający powiązania poszczególnych elementów OSTAB

11 Osnowę przyrodniczą OSTAB tworzą: -pas nadmorski wraz z lasami Wyspy Sobieszewskiej i Stogów oraz niezurbanizowanym brzegiem morza i naturalnymi ujściami rzek, -lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, -Lasy Otomińskie, -doliny i koryta większych rzek (Wisła Przekop, Wisła Śmiała, Martwa Wisła do Opływu Motławy, Motława, Radunia)

12 powierzchniowe elementy osnowy OSTAB o charakterze leśno-parkowym lub wodnym elementy osnowy OSTAB o charakterze dolinno-rzecznym lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego pas nadmorski Lasy Otomińskie Dolina Dolnej Wisły

13 Płaty strukturalne (pozostałą część OSTAB) tworzą: -wybrane kompleksy leśne i semileśne, -plaże i wydmy, -parki miejskie, zieleńce i skwery, -zieleń ekologiczno-krajobrazowa, -cmentarze czynne i nieczynne, -doliny rzek i potoków oraz zbiorniki wodne, które nie tworzą osnowy, -parki podworskie, -wybrane ogrody działkowe, -tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi, -teren ZOO, -tereny ekstensywnego zainwestowania miejskiego - Żuławy Gdańskie ?

14 OSTAB - elementy osnowy płaty strukturalne OSTAB ? ?

15 Dla zachowania ciągłości przyrodniczej, w przypadku braku innej możliwości, dopuszcza się kształtowanie OSTAB w formie ciągu łączącego. Ciągi łączące pasy terenu o szerokości nie mniejszej niż 15 m z co najmniej 50% udziałem powierzchni biologicznie czynnej wyznaczane najlepiej wzdłuż potoków i rowów melioracyjnych lub dróg z zadrzewieniem przydrożnym.

16 elementy osnowy OSTAB płaty strukturalne OSTAB ciągi łączące OSTAB ? ?

17 elementy osnowy OSTAB płaty strukturalne OSTAB ciągi łączące OSTAB korytarz ekologiczny ponadregionalny korytarz ekologiczny ponadregionalny Doliny Wisły przymorski – południowobałtycki Doliny Raduni i Motławy korytarz ekologiczny regionalny ? ? korytarz lokalny lasy trójmiejskie lokalne tereny leśne Lasy Otomińskie

18 Tereny wyłączone z zabudowy, z dopuszczeniem wyjątków określonych w planie miejscowym:  osnowa przyrodnicza  część płatów strukturalnych (lasy, plaże, wydmy, zieleń ekologiczno -krajobrazowa, doliny rzek i potoków, jeziora i inne zbiorniki wodne) Dopuszczona wyłącznie zabudowa obsługująca użytkowników następujących terenów:  parki miejskie, zieleńce, skwery, parki podworskie, cmentarze

19 Na pozostałym obszarze OSTAB (w obrębie płatów strukturalnych) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową lub usługową pod warunkiem równoczesnego spełnienia następujących wymogów: minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 70%, minimalna odległość pomiędzy budynkami: 15 m, maksymalna długości elewacji budynku: 25 m, ukształtowanie zabudowy w sposób uwzględniający kierunek powiązań przyrodniczych.

20 Dopuszcza się prowadzenie przez OSTAB sieci infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami sieciowymi, w szczególności sieci i urządzenia podziemne, ulic miejskich, linii tramwajowych, ciągów pieszych i tras rowerowych.

21 2007 płaty strukturalne ciągi łączące 2016 osnowa przyrodnicza płaty strukturalne ciągi łączące

22 ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI NAD ZAŁOŻENIAMI OSTAB ! www.brg.gda.pl www.facebook.com/BiuroRozwojuGdanska www.gdansk.pl/studium #gdnstudium #ilovegdn Biuro Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24 80-855 Gdańsk Zespół Kształtowania Środowiska tel. 308-44-07 zos@brg.gda.pl Więcej informacji na:

23 PROSIMY O UWAGI, WNIOSKI, SUGESTIE DOTYCZĄCE OSTAB DO 10 LUTEGO 2016 ROKU www.brg.gda.pl www.facebook.com/BiuroRozwojuGdanska www.gdansk.pl/studium #gdnstudium #ilovegdn Biuro Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24 80-855 Gdańsk Zespół Kształtowania Środowiska tel. 308-44-07 zos@brg.gda.pl Więcej informacji na:

24 elementy osnowy OSTAB płaty strukturalne OSTAB ciągi łączące OSTAB ? ?


Pobierz ppt "Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) – założenia I 14 stycznia 2016 I."

Podobne prezentacje


Reklamy Google