Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. nadzw. dr hab. Sabina Kauf.  Zastosowanie rozmaitych środków technicznych w celu sprawnego przepływu produktów, utrzymania zapasów i informacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. nadzw. dr hab. Sabina Kauf.  Zastosowanie rozmaitych środków technicznych w celu sprawnego przepływu produktów, utrzymania zapasów i informacji."— Zapis prezentacji:

1 Prof. nadzw. dr hab. Sabina Kauf

2  Zastosowanie rozmaitych środków technicznych w celu sprawnego przepływu produktów, utrzymania zapasów i informacji z nimi związanych (Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, 1995)

3  Infrastruktura liniowa  Infrastruktura punktowa  Infrastruktura informatyczna (K. Grzybowska, 2009).

4  Dotyczy sieci dróg i autostrad oraz miejsc postoju środków transportu

5  Dotyczy wyodrębnionych przestrzeni i obiektów służących do składowania dóbr materialnych

6  Obejmuje przede wszystkim linie telekomunikacyjne

7  -szlaki komunikacyjne (sieć połączeń lądowych, morskich, powietrznych)  -środki transportu przestrzennego przemieszczania produktów, surowców  -budynki i budowle magazynowe, miejsca składowania (przechowywanie, ochrona, konserwacja)

8  -opakowania (funkcja ochronna, a także marketingowa)  -środki przetwarzania strumieni informacji logistycznej

9  -przemieszczanie surowców, towarów, usług i informacji  -wykonywanie czynności manipulacyjnych i konserwatorskich  -magazynowanie, przechowywanie i składowanie materiałów i informacji  -ochrona i bezpieczeństwo produktów podczas transportu i składowania (informacji)

10  Gwarancja ciągłości i sprawności łańcuchów transportowo-magazynowych

11  Linie - szlaki komunikacyjne: drogi utwardzone, autostrady, drogi dwupasmowe, wyodrębnione pasy dla autobusów, linie tramwajowe, kolejowe, metro, ścieżki rowerowe  -środki transportu przestrzennego: pojazdy osobowe, ciężarowe, autobusy/tramwaje miejskie  -centra logistyczne, skupiska magazynowe, miejsca składowania

12  Systemy IT i telematyczne  Oznakowanie pionowe i poziome

13 Preferencje dla transportu publicznego, jak np. wydzielony pas ruchu dla autobusów pierwszy na świecie buspas powstał w Chicago w 1939 r. pierwsze w Europie buspasy zostały wprowadzone w Hamburgu w 1962 r. w Polsce buspasy powstały m.in. w Krakowie, Trójmieście, Warszawie, Wrocławiu. Na najbardziej ruchliwym buspasie w Stanach Zjednoczonych (Tunel Lincolna w Nowym Jork) w szczycie przejeżdża 700 autobusów na godzinę, (średnio jeden autobus co 5,1 sekundy) T. Kołakowski, Panel Ekspertów, UE Wrocław, Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki, 2012

14 Preferencje dla transportu zorganizowanego, jak np. wydzielony pas ruchu dla dojazdów grupowych (carpooling) oraz miejsca przesiadek 3 kategorie grupowych dojazdów: grupowe dojazdy codzienne grupowe dojazdy cykliczne grupowe dojazdy epizodyczne T. Kołakowski, Panel Ekspertów, UE Wrocław, Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki, 2012

15 Wprowadzenie opłat za wjazd pojazdów do centrum miasta Londyn -pobór opłat funkcjonuje od 2003 r. -wiele dogodnych sposobów dokonywania opłat (m.in. on-line, wybrane sklepy, stacje benzynowe, sms). -z opłaty całkowicie zwolnione pojazdy o napędzane alternatywnymi oraz posiadające co najmniej 9 miejsc. -po wprowadzeniu systemu w centrum Londynu natężenie ruchu spadło o 16-20% T. Kołakowski, Panel Ekspertów, UE Wrocław, Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki, 2012

16 Ograniczenie ruchu samochodów w centrum miasta np. Strefy ekologiczne Umweltzone - miasta niemieckie -1. stycznia 2008 roku w Berlinie, Hannoverze i Kolonii zaczęły funkcjonować pierwsze w Niemczech strefy ekologiczne -dziś system obejmuje kilkadziesiąt miast

17 Zamknięcie centrum miasta dla wszystkich samochodów Christiania (dzielnica Kopenhagi) -Samostanowiąca dzielnica, jej mieszkańcy posiadają status niezależności społecznej -Całkowity zakaz używania samochodów

18 Stworzenie w mieście sieci stanowisk z rowerami do wypożyczenia i/lub parkingów dla rowerów Kioto, Amsterdam, Wrocław, … - wsparciem dla rozwoju jest dobrze zaplanowany i zorganizowany systemu dróg i ścieżek rowerowych na terenie miasta

19 Wprowadzenie małych busów do komunikacji zbiorowej, które poruszałyby się z większą częstotliwością niż autobusy Kowno i Wilno - Mikrobusy (Maršrutinis taksi), stanowią uzupełniając ofertę komunikacji miejskiej oraz kursują na najbardziej uczęszczanych szlakach międzymiastowych.

20 System Park & Ride Praga – jeden z najstarszych i najlepiej funkcjonujących systemów P&R w Europie Podobne rozwiązania stosowane są w wielu innych miastach Europy m.in.: Cardiff, Berlin, Dublin (w ramach systemu komunikacji tramwajowej – LUAS, w tym również rozwiązanie dla rowerzystów Cycle & Ride, Modyfikacje idei P&R: Bike & Ride (Cycle & Ride) oraz Kiss & Ride

21  Statystyczne  Jakościowe lub zbierane na podstawie obserwacji

22 Statystyczne (Bank Danych Lokalnych, Internetowy System Analiz Samorządowych, Statystyczne Vademecum Samorządowca):  Udział wydatków na transport i łączność w wydatkach ogółem [%]  Dofinansowanie ze środków ue projektów realizowanych w ramach NSRO 2007-2013 na terenie miasta do końca 2012 r w przeliczeniu na 1 mieszkańca w zł w obszarze: program operacyjny infrastruktura i środowisko (zł)  Udział wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w wydatkach ogółem [%] (max)

23 Statystyczne ( Bank Danych Lokalnych, Internetowy System Analiz Samorządowych, Statystyczne Vademecum Samorządowca ):  Liczba samochodów osobowych w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców (min)  Liczba samochodów ciężarowych w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców (ilość)  Długość ścieżek rowerowych na 10 tys. ludności (km)  Udział dróg publicznych stanowiących trasy autobusowe w stosunku do długości sieci dróg publicznych gminy [%]

24 Statystyczne ( Bank Danych Lokalnych, Internetowy System Analiz Samorządowych, Statystyczne Vademecum Samorządowca ): - Gęstość przystanków autobusowych [liczba przystanków/km] - Liczba zabitych w wypadkach drogowych w przeliczeniu na 100 wypadków - Liczba rannych w wypadkach drogowych w przeliczeniu na 100 wypadków - Liczba wypadków w przeliczeniu na 1000 ludności

25 Jakościowe lub zbierane na podstawie obserwacji, stron internetowych miasta (można oceniać 0-1, gdzie 0 – brak takich rozwiązań, 1 – takie rozwiązanie funkcjonuje w mieście): - Wprowadzenie systemu Park & Ride - Stworzenie w mieście sieci stanowisk z rowerami do wypożyczenia - Wprowadzenie małych busów do komunikacji zbiorowej, które poruszałyby się z większą częstotliwością niż autobusy - Udogodnienia w sprzedaży biletów komunikacji miejskiej poprzez instalację odpowiednich urządzeń w miejscach uczęszczanych przez pasażerów lub/i w autobusach

26 Jakościowe lub zbierane na podstawie obserwacji, stron internetowych miasta (można oceniać 0-1, gdzie 0 – brak takich rozwiązań, 1 – takie rozwiązanie funkcjonuje w mieście): - Wydzielenie pasów ruchu dla autobusów i pojazdów uprzywilejowanych - Tworzenie miejsc zastrzeżonego postoju tylko dla zaopatrzenia - Oznakowanie, np.: Ograniczenie ruchu samochodów w centrum miasta, Zamknięcie centrum miasta dla samochodów ciężarowych/wszystkich samochodów, Wyznaczenie godzin dostaw dla samochodów ciężarowych (poza godzinami szczytu)

27 Jakościowe lub zbierane na podstawie obserwacji, stron internetowych miasta (można oceniać 0-1, gdzie 0 – brak takich rozwiązań, 1 – takie rozwiązanie funkcjonuje w mieście): Systemy IT i telematyczne: - priorytety w ruchu w ramach sygnalizacji świetlnej - Wprowadzenie systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym - Wprowadzenie systemu sterowania sygnalizacją świetlną

28  Obejmuje drogi publiczne (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne), eksploatowane linie kolejowe oraz drogi wodne żeglowne i trasy lotnicze  (K. Grzybowska, 2009).

29  Wypisz problemy jakie występują w Polsce w odniesieniu do infrastruktury liniowej

30  Autostrady i drogi ekspresowe  Drogi międzynarodowe  Drogi dojazdowe do przejść granicznych ogólnodostępnych  Drogi alternatywne dla autostrad płatnych  Drogi dużych aglomeracji zwane obwodnicami  Drogi o znaczeniu obronnym (K. Grzybowska, 2009).

31  Polska infrastruktura drogowa należy do jednego z najsłabszych podsystemów polskiej gospodarki. Jest ona zbyt szczupła w stosunku do intensywności produkcji i wymiany oraz ruchliwości mieszkańców (J. Burnewicz).

32  niska jakość utwardzonej sieci drogowej (miejskiej i pozamiejskiej) złożonej w 82% z dróg powiatowych i gminnych (mających generalnie mierne parametry i niski stan techniczny), (J. Burnewicz).

33

34  ogólna długość dróg publicznych w końcu 2012 r. wyniosła 412,0 tys. km,  z czego 68% stanowiły drogi o nawierzchni twardej, a 32% drogi o nawierzchni gruntowej.  Ogólna gęstość dróg o nawierzchni twardej w końcu 2012 r. wyniosła 89,8 km na 100 km2. Transport, Wyniki działalności w 2013 r., Główny Urząd Statystyczny, Departament Handlu i Usług, Warszawa 2014

35  Drogowa Transeuropejska Siec Transportowa TEN-T obejmuje w Polsce 4 816 km dróg.  Są to główne szlaki drogowe w kraju, na których występuje największe obciążenie ruchem tranzytowym.

36  Sieci Transeuropejskie (ang. Trans-European Networks (TEN) - program przygotowany przez Unię Europejską mający za zadanie rozbudowę i modernizację sieci europejskiej infrastruktury głównych linii spinających kontynent europejski. Został utworzony na mocy Traktatu z Maastricht Źródło: EUROPA – Agencje Unii Europejskiej – TEN-T EA

37  Zgodnie z art. 129 b pkt 1 traktatu Maastricht : „Aby (…) umożliwić obywatelom Unii, podmiotom gospodarczym, wspólnotom regionalnym i lokalnym pełne czerpanie korzyści z ustanowienia obszaru bez granic wewnętrznych, Wspólnota przyczynia się do ustanowienia i rozwoju sieci transeuropejskich w infrastrukturach transportu, telekomunikacji i energetyki”.

38  W marcu 2011 r. Komisja Europejska zaproponowała utworzenie jednolitego europejskiego obszaru transportu, zgodnie z którym do 2050 r. ma nastąpić pełne zintegrowanie systemów transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego, a do 2020 r. połączenie systemów informacji, zarządzania i płatności wykorzystywanych w przewozie towarów i osób w Europie. Adamiec J., Transeuropejskie sieci transportowe (TEN‑T), Studia BAS Nr 4(32) 2012, s. 63–78

39  TEN‑T, czyli Trans‑European Transport Networks (transeuropejskie sieci transportowe),  TEN‑E lub TEN‑Energy, czyli Trans‑European Energy Network (transeuropejskie sieci energetyczne),  eTEN, czyli Trans‑European Telecommunications Network (transeuropejskie sieci telekomunikacyjne). Adamiec J., Transeuropejskie sieci transportowe (TEN‑T), Studia BAS Nr 4(32) 2012, s. 63–78

40  przeniesienie do 2030 r. 30% transportu drogowego towarów na odległości większe niż 300 km na inne środki transportu (kolej, transport wodny), a do 2050 r. – 50% tego typu transportu,  ukończenie do 2050 r. szybkiej europejskiej sieci kolejowej, a do 2030 r. – trzykrotny wzrost istniejącej sieci szybkich kolei, Adamiec J., Transeuropejskie sieci transportowe (TEN‑T), Studia BAS Nr 4(32) 2012, s. 63–78

41  połączenie do 2050 r. wszystkich lotnisk należących do sieci bazowej z siecią kolejową, oraz zapewnienie, aby wszystkie najważniejsze porty morskie miały dobre połączenie z kolejowym transportem towarów,  wprowadzenie do 2020 r. zmodernizowanej infrastruktury zarządzania ruchem lotniczym (SESAR) oraz równoważnych systemów zarządzania transportem lądowym i wodnym. Adamiec J., Transeuropejskie sieci transportowe (TEN‑T), Studia BAS Nr 4(32) 2012, s. 63–78

42  obecnie koleje europejskie korzystają z torów o siedmiu różnych szerokościach, a jedynie 20 głównych lotnisk i 35 głównych portów jest bezpośrednio połączonych z siecią kolejową. Adamiec J., Transeuropejskie sieci transportowe (TEN‑T), Studia BAS Nr 4(32) 2012, s. 63–78

43  Autostrada A1, która łączy Gdańsk z Łodzia i aglomeracją śląska w transeuropejskim korytarzu transportowym nr VI.  Autostrada A2, która łączy Poznań z Łodzia i Warszawa w transeuropejskim korytarzu nr II.  Autostrada A4, która łączy Wrocław z Katowicami, Krakowem i Rzeszowem w transeuropejskim korytarzu nr III.

44  Autostrada A6 (Kołbaskowo – do węzła Rzęśnica k.Szczecina),  Autostrada A8 (obwodnica Wrocławia) o łącznej długości 27 km,  Autostrada A18 (od przejścia granicznego w Olszynie w stronę Wrocławia).

45

46

47  wpływ zadania na realizację celów m.in. takich jak: poprawa płynności ruchu mierzona natężeniem ruchu,  ciągłość drogowych korytarzy transportowych,  dostępność środków ze źródeł zewnętrznych, czyli środki z budżetu UE oraz kredytów Międzynarodowych Instytucji Finansowych  konsekwencje oddziaływania na środowisko naturalne i kolizje z obszarami chronionymi. http://www.mi.gov.pl/files/0/1793723/Program20112015.pdf

48

49

50

51

52

53

54  innowacje w sferze projektowania i integrowania infrastruktury z otoczeniem,  innowacje materiałowe,  koncepcje dodatkowych elementów wyposażenia,  systemy usprawniające ruch i zwiększające jego bezpieczeństwo,  rozwiązania międzygałęziowe (intermodalne). (J. Burnewicz).

55  niezawodności – powinna być trwała, o niskim koszcie i szybkim tempie budowy, łatwa w utrzymaniu i naprawach;  ekologicznej nieuciążliwości – ma być zredukowany wpływ infrastruktury na środowisko w aspekcie hałasu, zanieczyszczenia atmosfery i wibracji; (J. Burnewicz).


Pobierz ppt "Prof. nadzw. dr hab. Sabina Kauf.  Zastosowanie rozmaitych środków technicznych w celu sprawnego przepływu produktów, utrzymania zapasów i informacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google