Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Część Pierwsza Zmiany w ustawie o pomocy społecznej Toruń, wrzesień 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Część Pierwsza Zmiany w ustawie o pomocy społecznej Toruń, wrzesień 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 ZMIANY W POMOCY SPOŁECZNEJ XXIV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA FORUM Toruń, wrzesień 2015 r.

2 Część Pierwsza Zmiany w ustawie o pomocy społecznej Toruń, wrzesień 2015 r.

3 ZMIANY W USTAWIE O POMOCY SPOŁECZNEJ
Projekt socjalny, Środowiskowe domy samopomocy, Bezdomność, Superwizja, Bezpieczeństwo pracowników socjalnych, Zwolnienie z odpłatności za DPS, Inne zmiany (redakcyjne).

4 PROJEKT SOCJALNY Definicja:
„zespół działań mających na celu poprawę sytuacji życiowej osób, rodzin, grup zagrożonych ubóstwem, marginalizacją i wykluczeniem społecznym”. Uzupełnienie narzędzi pracy socjalnej: Art. 45 ust.2 – dodanie do kontraktu socjalnego projektu socjalnego, Opracowanie i realizacja projektów socjalnych – zadanie gminy Brak innych szczegółowych uregulowań.

5 OŚRODKI WSPARCIA Podniesienie kryterium dochodowego zwalniającego z odpłatności za SDS z 250% do 300%, Ustalenie kwoty dotacji na uczestnika w SDS nie mniej niż 250% kryterium dochodowego, Kwota dotacji na uczestnika klubu – nie mniej niż 80% kryterium dochodowego, Wysokość dotacji: SDS – zł, Klub – 433 zł, Przepis przejściowy: W 2016 r. – dotacja wyniesie 200%, W 2017 r. – dotacja wyniesie 230%, Od 2018 r. – dotacja wyniesie 250%. Przepisy dotyczące dotacji wchodzą od dn r.

6 Rozszerzenie zadań gminy
Rozszerzenie zadań gminy o możliwość prowadzenia klubów samopomocy poprzez zmianę SDS na ośrodki wsparcia Zmiana Środowiskowy Dom Samopomocy Zmiana ŚDS na Ośrodek Wsparcia Klub Samopomocy

7 Bezdomność Wprowadzono pojęcia ogrzewalni,
Skreślono pojęcie „domy dla bezdomnych”, Wprowadzono delegację do wydania rozporządzenia wprowadzającego standardy w zakresie usług, kwalifikacji kadry oraz minimalnych standardów obiektów, Wyłączono konieczność przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej oraz odstąpiono od zwrotu wydatków na udzieloną pomoc, Wprowadzono przepis przejściowy na dojście do standardów – 36 miesięcy od dnia wejścia zmian w ustawie.

8 CERTYFIKAT SUPERWIZORA
SUPERWIZJA (1) Nadzór merytoryczny ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego nad szkoleniami superwizorów, Poszerzenie zadań CKE o: uprawnienia nadawania certyfikatu superwizora pracy socjalnej, prowadzenie rejestru wydanych certyfikatów, opiniowanie programów szkoleń. CERTYFIKAT SUPERWIZORA

9 SUPERWIZJA (2) Wprowadzenie rejestru superwizorów,
Wybór podmiotu do prowadzenia egzaminów dla superwizorów, Zmiana delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia (węższy zakres): wytyczne dla superwizji, minimum programowe, sposób szkolenia oraz sposób wnoszenia odpłatności, organizacja i sposób prowadzenia egzaminów, wzór certyfikatu, wymagania dotyczące kadry, warunki dla podmiotów szkolących.

10 Bezpieczeństwo pracowników socjalnych (1)
Uczestnictwo drugiego pracownika socjalnego przy pracy w środowisku Możliwość asysty funkcjonariusza policji przy pracy w środowisku Wzmocnienie pozycji pracownika socjalnego w czasie pracy w środowisku

11 Bezpieczeństwo pracowników socjalnych (2)
Wniosek pracownika socjalnego o asystę Kierownik OPS występuje do komendanta Policji Komendant Policji ma obowiązek zapewnienia asysty

12 Zwolnienie za odpłatność za DPS
Obligatoryjne zwolnienie – ale na wniosek – osoby, która jest zobowiązana do opłat, ale posiada prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej i oświadczy, że władza ta nie została przywrócona.

13 Inne zmiany Redakcyjne, o charakterze porządkującym, np. : wykreślające nieistniejące ustępy lub przywołania artykułów, Doprecyzowujące - przy ustalaniu upoważnienia oraz wysokości zasiłku stałego do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego, Posiłek i ubranie bez decyzji i wywiadu, Doraźna pomoc dzieciom i młodzieży, Klęska żywiołowa i zdarzenie losowe, Bez decyzji kierowanie do klubu samopomocy Pogrzeb, Pomoc na kontynuowanie nauki – analogicznie jak w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej – uzupełnienie o kursy i zakłady kształcenia nauczycieli i pracodawców.

14 Część Druga Zmiany w ustawie o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw Toruń, wrzesień 2015 r.

15 Przepisy (1) Art. 29 – zmiany w ustawie o pomocy społecznej,
Art.111 a: Gmina może utworzyć jednostkę organizacyjną pomocy społecznej poprzez połączenie, Jeśli połączenie obejmuje OPS to inne ośrodki działają w ramach tego ośrodka, Osoba kierujące jednostką powstałą w wyniku połączenia musi spełniać wymagania do kierowania co najmniej jedną prowadzoną dotychczas działalnością realizowaną w połączonych jednostkach

16 Przepisy (2) Art. 111a: Osoby zatrudnione na kierowniczych stanowiskach urzędniczych w jednostce powstałej w wyniku połączenia – z wyłączeniem osoby kierującej jednostką – odpowiedzialne za wykonywanie zadań realizowanych dotychczas w połączonych jednostkach obowiązane są spełniać obowiązujące wymagania dla tych stanowisk. Art. 112 a: - Powiat może analogicznie jak gmina (Centrum), Art. 113 a: - Samorząd województwa może……. (ROPS).

17 Przepisy (3) Art.44 – zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej: Możliwość połączenia placówki dziennej z OPS (nazwa OPS), Możliwość połączenia placówki wsparcia dziennego z DPS-em (???), Analogiczne możliwości dla powiatu i województwa (jeśli połączenie z OPS lub PCPR lub ROPS) to działają jako te wiodące jednostki.

18 Część Trzecia Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym Toruń, wrzesień 2015 r.

19 Centrum Integracji Społecznej – zmiany dla uczestników
Poszerzenie katalogu uczestników CIS o osoby uzależnione, które nie odbyły terapii, Uwolnienie od egzekucji komorniczej świadczenia integracyjnego, Wydłużenie z 4 do 6 dni wolnych od zajęć dla uczestników zajęć CIS, jako okresu który nie pomniejsza świadczenia integracyjnego, Podwyższenie możliwości przyznawania premii motywacyjnej z 20% do 50%.

20 Centrum Integracji Społecznej – zmiany dla instytucji (1)
Konieczność posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, Konieczność dołączenia do wniosku o nadanie statusu CIS aktu powołującego wraz z informacją o formie prawnej – jednostka budżetowa, czy samorządowy zakład budżetowy, Opinia starosty o potrzebie utworzenia CIS, Konieczność zarejestrowania CIS u wojewody gdzie jest siedziba CIS, a nie siedziba instytucji tworzącej, Odejście od konieczności informowania wojewody o każdej, nawet najdrobniejszej zmianie na rzecz aktualizowania danych przy okazji składania corocznego sprawozdania (pisemnego / elektronicznego???),

21 Centrum Integracji Społecznej – zmiany dla instytucji (2)
Ujednolicenie sposobu obliczania dotacji dla CIS samorządowych i prowadzonych przez NGO, Uporządkowanie kwestii dotyczących statusu rejestru i odwołanie do KPA, Zmniejszenie liczby osób pracujących bezpośrednio z uczestnikami – 1 na 10, dotychczas 1 na 5. Wliczenie do kadry CIS osób prowadzących reintegrację społeczną i zawodową.

22 Zmiany dla CIS i KIS Możliwość uczestnictwa przez te podmioty w Programie Aktywizacji i Integracji, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (rozszerzenie dla CIS i KIS prowadzonych przez samorządy z możliwością ich finansowania przez FP), Utworzenie reprezentacji środowiska – Rada ds. Zatrudnienia Socjalnego – jako organu opiniodawczo-doradczego dla ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.

23 Część Czwarta ZMIANY W POZOSTAŁYCH USTAWACH Toruń, wrzesień 2015 r.

24 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1359): zmiany w zakresie gromadzenia danych dotyczących pomocy społecznej, nowe rozwiązania w zakresie weryfikacji danych w procedurze przyznawania świadczeń z pomocy społecznej, zmiany w zakresie pozyskiwania danych od podmiotów zewnętrznych, elektroniczny rodzinny wywiad środowiskowy. (wejście w życie 1 styczeń 2016 r. , wywiad elektroniczny 11 września 2016r.)

25 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 693): zmiany w definicji dochodu do celów pomocy społecznej. Wyłączenie z dochodu do celów pomocy społecznej świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych . (zmiana weszła w życie 31 sierpnia 2015 r.); Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (oczekuje na publikację) odroczenie do 2018 likwidacji obowiązku meldunkowego; Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz.U. z 2015 r. poz 1255) wejście w życie 1 stycznia 2016 r. – niektóre przepisy 31 sierpień r.

26 Część Piąta Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Toruń, wrzesień 2015 r.

27 Priorytet Inwestycyjny 9
Priorytet Inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

28 CEL SZCZEGÓŁOWY I Wzmocnienie procesów monitorowania i ewaluacji polityki na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa: TYP OPERACJI I: Opracowanie i wdrożenie narzędzia agregowania, analizowania i monitorowania na poziomie krajowym danych pochodzących z oceny zasobów pomocy społecznej, przeprowadzanej na poziomie jednostek samorządu terytorialnego. TYP OPERACJI II: Dokonanie na poziomie krajowym przeglądu strategii rozwiązywania problemów społecznych i stworzenie narzędzia dla jednostek samorządu terytorialnego, które umożliwia poprawę jakości tych strategii

29 CEL SZCZEGÓŁOWY II Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego TYP OPERACJI 3 Działania edukacyjne na rzecz kadr instytucji pomocy i integracji społecznej TYP OPERACJI 4 Opracowanie, przetestowanie i wdrożenie standardów kształcenia w zakresie nowych specjalności zawodowych w pracy socjalnej TYP OPERACJI 5 Utworzenie sieci współpracy podmiotów reintegracji społecznej i zawodowej, instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy oraz ngo's TYP OPERACJI 6 Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych TYP OPERACJI 7 Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta TYP OPERACJI 8 Wypracowanie i upowszechnienie modelu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z innymi podmiotami realizującymi usługi społeczne TYP OPERACJI 9 Przygotowanie, przetestowanie i zweryfikowanie funkcjonowania systemu akredytacji dla instytucji działających na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

30 Priorytet Inwestycyjny 9.4
Ułatwienie dostępu do przystępnych, cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

31 CEL SZCZEGÓŁOWY TYP OPERACJI
Rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych TYP OPERACJI Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań

32 WERYFIKACJA KWOT KRYTERIÓW DOCHODOWYCH
W POMOCY SPOŁECZNEJ Dla osoby samotnie gospodarującej: 634 zł (wzrost o 92 zł) Dla osoby w rodzinie: 514 zł (wzrost o 58 zł)

33 Dziękuje Państwu za uwagę
Krystyna Wyrwicka


Pobierz ppt "Część Pierwsza Zmiany w ustawie o pomocy społecznej Toruń, wrzesień 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google