Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na."— Zapis prezentacji:

1 Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014 -2020 16 października 2015 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

2 Kryteria szczegółowe wyboru projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 ze środków EFRR Działanie 5.4

3 KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE Ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych; Budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków; Projekty ograniczające negatywne oddziaływanie ruchu turystycznego i promujące lokalne zasoby przyrodnicze dotyczące infrastruktur.

4 L.p.KryteriumPunktacja Liczba punktów 1. Zgodność z założeniami Priorytetowych Ram Działań dla sieci Natura 2000 na Wieloletni Program Finansowania UE w latach 2014-2020 ( dot. wyłącznie projektów realizowanych na obszarze Natura 2000). 0/11 2. Zgodność z Dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz z Dyrektywą 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. 0/11 KRYTERIA DOSTĘPU

5 L.p.KryteriumPunktacja Liczba punktów 1. Kompleksowość projektu Przewidziane do realizacji następujące typy projektów: 1. W ramach projektu przewiduje się typy projektu – Ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych - 10 pkt 2. W ramach projektu przewiduje się typy projektu - Budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków – 6 pkt 3. W ramach projektu przewiduje się typy projektu - Projekty ograniczające negatywne oddziaływanie ruchu turystycznego i promujące lokalne zasoby przyrodnicze dotyczące infrastruktur - 2 pkt Punktacja w ramach kryterium podlega sumowaniu. Projekty mogą być realizowane według schematów: Typ projektu nr 1 Typ projektu nr 2 Typ projektu nr 1 łączony z typem projektu nr 2 Typ projektu nr 1 łączony z typem projektu nr 2 i/lub nr 3 Typ projektu nr 3 Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 18 KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE

6 L.p.KryteriumPunktacja Liczba punktów 2. Lokalizacja projektu Projekt dotyczy następujących obszarów:  Parki krajobrazowe – 7 pkt.  Natura 2000 – 4 pkt.  Obszary chronionego krajobrazu – 3 pkt.  Rezerwaty przyrody – 2 pkt.  Inne obszary chronione – 1 pkt. Punktacja w ramach kryterium podlega sumowaniu. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 17 3. Ochrona gatunków / siedlisk objętych projektem Projekt dotyczy ochrony:  gatunku / siedliska wymienionego w Dyrektywie Ptasiej lub Dyrektywie Siedliskowej – 8 pkt.  gatunku objętego ochroną gatunkową ścisłą – 4 pkt.  gatunku objętego ochroną gatunkową częściową – 2 pkt. Punktacja w ramach kryterium nie podlega sumowaniu. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie - 0 pkt. 8 KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE

7 L.p.KryteriumPunktacja Liczba punktów 4. Eliminowanie zagrożeń dla gatunków i siedlisk Projekt przewiduje:  działania eliminujące zagrożenia gatunków i siedlisk cennych przyrodniczo – 4 pkt  działania nie mające istotnego wpływu na gatunek lub siedlisko lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt 4 KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE

8 L.p.KryteriumPunktacja Liczba punktów 5. Promocja lokalnych zasobów przyrodniczych i ograniczanie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego Projekt przewiduje:  działania ograniczające negatywne oddziaływanie ruchu turystycznego, o ile brak ograniczenia negatywnego oddziaływania stwarza ryzyko pogorszenia warunków siedliskowych lub zmniejszenia populacji oraz zawierające promocję lokalnych zasobów przyrodniczych – 2 pkt.  działania ograniczające negatywne oddziaływanie ruchu turystycznego, o ile brak ograniczenia negatywnego oddziaływania stwarza ryzyko pogorszenia warunków siedliskowych lub zmniejszenia populacji i nie zawierające promocji lokalnych zasobów przyrodniczych – 1 pkt. Punktacja w ramach kryterium nie podlega sumowaniu. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie - 0 pkt. 2 KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE

9 L.p.KryteriumPunktacja Liczba punktów 6. Tworzenie infrastruktury związanej z ochroną gatunków i siedlisk Projekt dotyczy inwestycji w infrastrukturę np.: pracownie badawcze, wylęgarnie jaj i ikry, azyle dla zwierząt, pogłębianie i oczyszczanie naturalnych zbiorników wodnych, budowę zastawek i innych urządzeń wodnych w celu poprawy siedlisk bytowania chronionych gatunków, wykaszanie i odkrzaczanie, wysiew nasion, uprawy zachowawcze oraz urządzenia do inwentaryzacji i monitoringu gatunków – 3 pkt. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie - 0 pkt. 3 KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE

10 L.p.KryteriumPunktacja Liczba punktów 7. Edukacja ekologiczna W ramach projektu przewidziane są następujące elementy edukacji ekologicznej: 1)co najmniej 3 różne formy imprez edukacyjnych (festyny, konferencje, konkursy, szkolenia, prelekcje itd.). 2)materiały w wersji elektronicznej (np. strona internetowa, w tym materiały do pobrania oraz publikacje on-line itd.). 3)wydawnictwa (foldery, ulotki, broszury, mapki, plakaty itd.). projekt obejmujący wszystkie z ww. form edukacyjnych - 6 pkt. projekt obejmujący 2 z ww. form edukacyjnych – 3 pkt. projekt obejmujący 1 z ww. form edukacyjnych – 1 pkt. Punktacja w ramach kryterium nie podlega sumowaniu. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie - 0 pkt. 6 KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE

11 L.p.KryteriumPunktacja Liczba punktów 8.Partnerstwo Projekt realizowany:  przez min. dwóch partnerów i więcej – 2 pkt.  z jednym partnerem – 1 pkt. Punktacja nie podlega sumowaniu. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie - 0 pkt. 2 KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE

12 L.p.KryteriumPunktacja Liczba punktów 9. Obiekty kubaturowe lub przestrzeni publicznych wyłonione w ramach konkursu architektonicznego, architektoniczno- urbanistycznego lub urbanistycznego Ocena przedsięwzięć realizowanych na podstawie konkursu architektonicznego lub innego będzie weryfikowana poprzez załączone do wniosku materiały w postaci: przedstawienia dokumentacji technicznej z uwzględnieniem przeprowadzenia konkursu architektonicznego lub innego po podpisaniu umowy na dofinansowanie inwestycji – 2 pkt. przedłożenie oświadczenia o planowanej realizacji inwestycji wyłonionej w konkursie architektonicznym, architektoniczno-urbanistycznym lub urbanistycznym – 1 pkt. W przypadku inwestycji realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, ocena nastąpi na podstawie: oświadczenia o planowanej realizacji konkursu oraz przedłożenie jego wyników wraz z dokumentacją techniczną po spisaniu umowy na dofinansowanie inwestycji – 1 pkt. Punktacja nie podlega sumowaniu. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie - 0 pkt. 2 KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE

13 Działanie 5.4 KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE Opracowanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo

14 L.p.KryteriumPunktacja Liczba punktów 1. Ocena przyjętych rozwiązań pod kątem realizacji celów przedsięwzięcia  całość zaproponowanych działań lub środków jest uzasadniona i wystarczająca dla osiągnięcia celów projektu – 5 pkt.  część zaproponowanych działań lub środków nie jest uzasadniona dla osiągnięcia celów projektu (<15 % odnosząc wartość tych działań do kosztu całkowitego), zachodzi potrzeba skorygowania zaplanowanego zakresu rzeczowego (wdrożenia rekomendacji) – 3 pkt.  część zaproponowanych działań lub środków nie jest uzasadniona dla osiągnięcia celów projektu (15 % ‐ 30 % odnosząc wartość tych działań do kosztu całkowitego), zachodzi potrzeba skorygowania zaplanowanego zakresu rzeczowego (wdrożenia rekomendacji) – 1 pkt.  znaczna część zaproponowanych działań lub środków nie jest uzasadniona dla osiągnięcia celów projektu (>30 % odnosząc wartość tych działań do kosztu całkowitego) i/lub zaplanowane działania są niewystarczające i nie pozwolą na osiągnięcie założonych celów projektu (konieczność wdrożenia rekomendacji, usunięcia działań nieuzasadnionych) – 0 pkt. 5 KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE

15 L.p.KryteriumPunktacja Liczba punktów 2. Zasięg oddziaływania projektu Zasięg projektu ma charakter:  ponadlokalny (min. powiat) – 2 pkt.  lokalny (gmina) – 1 pkt. Punktacja w ramach kryterium nie podlega sumowaniu. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie - 0 pkt. 2 KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE

16 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM w Warszawie al. Solidarności 61 03-402 Warszawa dsrr@mazovia.pl Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google