Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Trwałość projektów realizowanych w ramach ZPORR. Obowiązki beneficjentów Instytucja Zarządzająca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Trwałość projektów realizowanych w ramach ZPORR. Obowiązki beneficjentów Instytucja Zarządzająca."— Zapis prezentacji:

1 1 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Trwałość projektów realizowanych w ramach ZPORR. Obowiązki beneficjentów Instytucja Zarządzająca ZPORR 17 listopada 2008 r.

2 2 Plan prezentacji Trwałość projektu Kontrola trwałości projektu Zarządzanie wynikami z kontroli trwałości Kwalifikowalność VAT

3 3 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Art. 30 Rozporządzenia Rady nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych Działanie zachowuje wkład z funduszy tylko wtedy, jeśli w czasie 5 lat od momentu podpisania umowy dofinansowania projektu ze środków unijnych nie wystąpi w nim znacząca modyfikacja Trwałość projektu

4 4 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Znacząca modyfikacja projektu -działanie wpływające na jego charakter lub warunki jego wykonania lub przyznająca firmie lub instytucji publicznej niezależne korzyści, oraz -wynikające albo ze zmiany charakteru własności danej pozycji infrastruktury albo zaprzestania lub zmiany lokalizacji działalności produkcyjnej

5 5 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego W przypadku wystąpienia znaczącej modyfikacji stosuje się korekty finansowe w oparciu o art. 39 rozporządzenia Rady WE 1260/1999 A zatem w razie zaistnienia okoliczności wskazujących na wystąpienie znaczącej modyfikacji, IZ lub instytucja upoważniona przez IZ ma prawo w stosunku do projektu zastosować korektę poprzez anulowanie całości lub części wkładu funduszy dla danej pomocy/operacji

6 6 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Umowa o dofinansowanie projektu Zmiany w umowie i Projekcie / §17 / ust.10 Beneficjent jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie, zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą, w przypadku gdy w okresie 5 lat od dnia podpisania niniejszej umowy Projekt ulegnie znaczącej modyfikacji, o której mowa w art. 30 pkt 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999

7 7 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego We wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent był zobowiązany określić w jaki sposób będzie finansował i zarządzał projektem po okresie jego realizacji W umowie o dofinansowanie Beneficjent zobowiązał się do zapewnienia trwałości projektu przez okres 5 lat od momentu podpisania umowy o dofinansowanie

8 8 W umowie o dofinansowanie ustanowiono również zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy Zabezpieczenie zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków / §9 / ust.1 Beneficjent wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy nie później niż w terminie...... od dnia zawarcia niniejszej umowy, na kwotę nie mniejszą niż wysokość łącznej kwoty dofinansowania

9 9 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Instytucje Pośredniczące i Instytucje Wdrażające mają obowiązek zweryfikowania powyższych zobowiązań podjętych przez beneficjentów poprzez dokonywanie KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTÓW

10 10 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Sposób przeprowadzania kontroli trwałości Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych Instytucja Pośrednicząca / Instytucja Wdrażająca będzie weryfikować zobowiązania Beneficjenta dotyczące finansowania i zarządzania projektem po zakończeniu okresu realizacji tego projektu Instytucje będą się posługiwać badaniami ankietowymi Rozesłanie ankiety do Beneficjentów 100% Odpowiedź ze strony Beneficjentów Brak odpowiedzi ze strony Beneficjentów

11 11 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Wariant 1 Jeśli Beneficjent odpowie na ankietę i jednocześnie nie będzie wątpliwości co do zachowania celu projektu, wówczas projekt zostanie zakwalifikowany do odpowiedniej grupy Odpowiedź ze strony Beneficjentów Projekt został poddany kontroli na miejscu Projekt nie został poddany kontroli na miejscu Wizyta monitorująca 1% z każdego Działania. Kontrola na miejscu 1% z każdego Działania. 1 2

12 12 Wariant 2 Jeśli Beneficjent nie odpowie na ankietę, wówczas projekt podlega zakwalifikowaniu do odpowiedniej grupy. Ponownie jak w przypadku, kiedy Beneficjent odpowiedział na ankietę, tutaj również następuje podział na te projekty, które zostały poddane kontroli z art. 4 i te, które kontroli nie zostały poddane Brak odpowiedzi ze strony Beneficjentów Projekt został poddany kontroli na miejscu Projekt nie został poddany kontroli na miejscu Wizyta monitorująca 5% lub 8% z każdego Działania. Kontrola na miejscu 5% lub 8% z każdego Działania 34

13 13 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego O tym, w którym momencie będzie wysyłana ankieta do Beneficjenta będzie decydować instytucja podpisująca umowę z Beneficjentem. Instytucja Zarządzająca ZPORR zaleca, aby kontrola trwałości projektu była przeprowadzana w drugiej połowie 5- letniego okresu trwałości projektu. W efekcie liczba Beneficjentów, do których zostaną wysłane ankiety oraz moment ich przesłania będzie zależał od momentu podpisania umowy i zakończenia realizacji projektu

14 14 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Projekty wykluczone z kontroli trwałości Projekty szkoleniowe miękkie z Działania 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 zostają wyłączone z kontroli trwałości, gdyż jakakolwiek modyfikacja w tego rodzaju projektach nie jest możliwa. Dotyczy to również projektów własnych Beneficjentów Końcowych oraz projektów z Priorytetu 4 Pomoc Techniczna

15 15 Zarządzanie wynikami kontroli trwałości Instytucje Wdrażające i Instytucje Pośredniczące zobowiązane są do zarządzania wynikami badania ankietowego i kontroli trwałości poprzez wypełnianie sprawozdań i przesyłanie ich bezpośrednio do Instytucji Zarządzającej (dotyczy zarówno Instytucji Pośredniczących jak i Instytucji Wdrażających)

16 16

17 17

18 18 Badanie ankietowe w województwie małopolskim Z otrzymanego sprawozdania z badania ankietowego i kontroli trwałości za pierwsze półrocze 2008 roku wynika, iż ankiety zostały wysłane do 16 Beneficjentów i tyle samo otrzymano informacji zwrotnych

19 19 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Obowiązki beneficjentów po zakończeniu realizacji projektu -trwałość, tj. zapewnienie, że w okresie 5 lat od podpisania umowy o dofinansowanie nie wystąpi znacząca modyfikacja -realizacja zadań w zakresie informacji i promocji -kwalifikowalność VAT (5 lub 10 lat) -wykorzystywanie projektu w celach określonych we wniosku o dofinansowanie (uwaga: przychody) -archiwizacja dokumentów

20 20 Kwalifikowalność VAT VAT może stanowić wydatek kwalifikowalny, gdy został poniesiony prawdziwie i definitywnie beneficjent zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej części poniesionego VAT w sytuacji, gdy zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku podatnicy VAT mają prawo do złożenia korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, w okresie 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, a w przypadku gruntów i nieruchomości – w okresie 10 lat

21 21 Kwalifikowalność VAT Instytucje są zobowiązane do weryfikacji kwalifikowalności podatku VAT w ramach poszczególnych projektów przez okres 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, a zatem do końca 2012 r. Beneficjent podpisując oświadczenie o kwalifikowalności VAT stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie zobowiązał się do zwrotu dofinansowania odpowiadającego VAT w sytuacji, gdy zaistnieją przesłanki umożliwiające mu odzyskanie VAT

22 22 Weryfikacja kwalifikowalności VAT –Termin przewidziany na kontrolę projektów w zakresie kwalifikowalności VAT jest niezależny od obowiązku kontroli trwałości projektu –Termin wyznaczony na kontrolę kwalifikowalności podatku VAT wynika z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) – zgodnie z ww. ustawą jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (…), może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego. W przypadku gruntów i nieruchomości okres ten liczy aż 10 lat

23 23 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ marta.lesniak@mrr.gov.pl (22) 536 74 30


Pobierz ppt "1 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Trwałość projektów realizowanych w ramach ZPORR. Obowiązki beneficjentów Instytucja Zarządzająca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google