Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TOC TEORIA OGRANICZEŃ W EDUKACJI. TOC - to uniwersalny program edukacyjny, w formie 3 prostych narzędzi graficznych, do wykorzystania dla wszystkich poziomów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TOC TEORIA OGRANICZEŃ W EDUKACJI. TOC - to uniwersalny program edukacyjny, w formie 3 prostych narzędzi graficznych, do wykorzystania dla wszystkich poziomów."— Zapis prezentacji:

1 TOC TEORIA OGRANICZEŃ W EDUKACJI

2 TOC - to uniwersalny program edukacyjny, w formie 3 prostych narzędzi graficznych, do wykorzystania dla wszystkich poziomów edukacyjnych. CEL TOC– uczenie myślenia https://www.youtube.com/watch?v=Jz_Zzi7Vwzg

3 S TAN NA DZIŚ : - Wielu uczniów nie wie jak rozwiązywać swoje własne problemy. - Wielu uczniów nie chce ponosić odpowiedzialności za konsekwencje własnych decyzji. - Wielu uczniów nie potrafi odnieść tego, czego się uczą do innych sytuacji. - Wielu uczniów nie widzi związków pomiędzy zdobytą wiedzą a codziennym życiem. - Wielu uczniów nie rozumie tekstu, który czytają, co uniemożliwia im uzyskanie dobrych ocen. - Wielu uczniów nie potrafi wyrazić swoich myśli.

4 Z MIANA ROLI NAUCZYCIELA PRZENIEŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PROCES UCZENIA SIĘ NA BARKI UCZNIA, STAĆ SIĘ TRENEREM, MODERATOREM

5 Jutro to pokolenie będzie już stracone. Musimy działać dzisiaj. Premling Edukacja powinna być zorientowana nie na wczorajszy rozwój dziecka, ale w kierunku jego przyszłości. Lew Wygotsky

6 Według rosyjskiego psychologa Aleksandra Zaporożca, istnieją dwa równoległe wszechświaty kulturowe – osoby dorosłej i dziecka. W związku z powyższym istnieją dwie możliwe postawy dla pedagogów dziecięcych. Możemy również pozwolić dzieciom przeżyć swoje dzieciństwo w tak pełny sposób, jaki jest możliwy, jednocześnie wspomagając je w pogłębianiu i wzbogacaniu ich dziecięcej perspektywy. Tu znajduje się istota koncepcji znanej jako „edukacja rozwojowa”. Możemy chwycić dziecko za kark i zaciągnąć je w kulturę dorosłych, próbując przedwcześnie przepro- wadzić je do następnego etapu rozwoju. Program Rozwoju Poznawczego„Klucz do uczenia się” daje dzieciom możliwość głębokiego przeżywania ich dziecięcego świata. To daje nam pewność, że zbadają i zgłębią każdy jego zakątek.

7

8 Umiejętności Ogólne Samoregulacja Poznawcze Komunikatywne IntelektualneTwórcze Normatywne Dialektyczne Symboliczne Szczegółowe Językowe Matematyczne Muzyczne Ruchowe Wizualno- przestrzenne Interpersonalne Intrapersonalne Przyrodnicze Rozwiązywanie problemów Znajdowanie nietuzinkowych rozwiązań Rozpoznanie, przedstawianie za pomocą modelu, zmiana zależności Planowanie i wdrażanie planów w życie Zrozumienie innych i bycie zrozumianym Umiej ę tno ś ci wykorzystywane przy wykonywaniu wszystkich czynno ś ci Umiej ę tno ś ci umo ż liwiaj ą ce skuteczne uczenie Postrzeganie pojęć przez symbole Odzwierciedlanie rzeczywistości Przetwarzanie pomysłów Umiejętności wykorzystywane przy wykonywaniu poszczególnych zadań KLASYIFIKACJA UMIEJĘTNOŚCI (Diachenko & Veraksa)

9 Trzy najważniejsze informacje: 1. Używając narzędzi można realizować wszystkie zaplanowane treści. 2. Nie potrzebne dodatkowe środki ani dodatkowy czas. 3. Zaangażowanie dzieci jest znacznie większe, a efekt pracy znacznie lepszy.

10 Papier, ołówek i odrobina chęci …

11 Aby zagwarantować skuteczny, nowoczesny proces edukacji musimy odpowiedzieć sobie na trzy kluczowe pytania:.. Co zmienić?.. W co zmienić?.. Jak spowodować zmianę?

12 Co zmienić? Czy ważne jest, aby uczniowie posiadali zdolność krytycznego myślenia? Takich jak:  Analizowanie raczej niż zapamiętywanie wydarzeń, pojęć i informacji  Efektywne zadawanie pytań i interpretowanie informacji  Wyciąganie wniosków…”czytanie między wierszami”  Ocenianie wiarygodności wniosków, hipotez i opinii  Logiczne uzasadnianie swojego stanowiska  Stosowanie nowej wiedzy na innych przedmiotach i do….  Podejmowanie uzasadnionych, odpowiedzialnych decyzji

13 - Związki przyczynowo –skutkowe występujące w treściach wszystkich przedmiotów (język polski, matematyka, historia, itd. - Planowanie pracy. - Podejmowanie samodzielnych decyzji przez uczniów i przewidywanie ich konsekwencji. - Poprawa komunikacji w klasie. - Analiza konfliktów i umiejętność znajdowanie ich rozwiązania.

14 Łatwe definiowanie swoich potrzeb Przetwarzanie Praca zespołowa Informacji Wyznaczanie celów PLANOWANIE UCZYMY KREATYWNOŚĆ Przewidywanie MYŚLENIA konsekwencji „Łączenie kropek” - nowa i stara wiedza Myślenie logiczne Wyjście poza szablon Umiejętność dostrzegania związków przyczynowo - skutkowych

15 Korzyści dla uczniów: 1. Zrozumieć materiał zamiast uczyć się go na pamięć. 2. Potrafią odnieść wiedzę zdobytą w szkole do swojego życia poza szkołą. 3. Wiedzą jak rozwiązywać swoje problemy, konflikty. 4. Mają narzędzia, dzięki którym mogą i przenoszą odpowiedzialność za proces uczenia się na swoje barki.

16

17 CHMURKA Jest narzędziem, które służy do analizowania przyczyn konfliktu – przeniesienie koncentracji z żądań na potrzeby stron zaangażowanych w konflikt.

18

19 J AK PRACOWAĆ Z CHMURKĄ ? Identyfikacja konfliktu Określenie potrzeb Ustalenie wspólnego celu Szukanie rozwiązań Sprawdzenie logiki

20 K ORZYŚCI ZE STOSOWANIA C HMURKI - Przedstawianie przypuszczeń oraz określanie problemów uczy znajdowania logicznych rozwiązań i rozwiązywania sporów. - W szkole będzie dziecko będzie lepiej rozumiało omawiane tematy, będzie umiało ocenić pomysły, a także będzie umiało w logiczny i przemyślany sposób znajdować rozwiązania problemów. - W domu będzie dziecko sprawiedliwie rozwiązywało konflikty, będzie umiało zrozumieć punkt widzenia innych osób, będzie umiało podejmować bardziej odpowiedzialne decyzje i będzie chętniej współpracować.

21 L OGICZNA GAŁĄZKA - G AŁĄŹ Pozwala poznać i odkryć związki przyczynowo – skutkowe, określać logiczne konsekwencje zdarzeń i co za tym idzie – pomaga nabyć umiejętności przewidywania następstw własnego zachowania czy podjętych decyzji.

22

23 Ć WICZENIE : P RZECZYTAJ I ZAPAMIĘTAJ. Nasze działania nie powinny być szkodliwe dla środowiska Powinniśmy chronić przyrodę Powinniśmy zmienić nasze nawyki i sposób życia Ludzkość ma przetrwać Należy przetwarzać surowce wtórne, segregować śmieci i oszczędzać energię

24 Jeśliludzkość ma przetrwać topowinniśmy chronić przyrodę. Jeślipowinniśmy chronić przyrodę tonasze działania nie powinny być szkodliwe dla środowiska Jeślinasze działania nie powinny być szkodliwe dla środowiska topowinniśmy zmienić nasze nawyki i sposób życia Jeślipowinniśmy zmienić nasze nawyki i sposób życia toNależy przetwarzać surowce wtórne, segregować śmieci i oszczędzać energię

25 Należy przetwarzać surowce wtórne, segregować śmieci i oszczędzać energię. Powinniśmy zmienić nasze nawyki i sposób życia. Nasze działanie nie powinny być szkodliwe dla środowiska. Powinniśmy chronić przyrodę. Jeżeli Ludzkość ma przetrwać.

26 G AŁĄŹ PROSTA SKUTEK to Jeżeli PRZYCZYNA

27 Ć WICZENIE : D OKOŃCZ ZDANIA Jeśli Doprowadzimy do globalnego ocieplenia, to ……… Jeśli Nie dorobię pracy domowej, to …………… Jeśli Będę pobłażać uczniom, to ………………….

28 J ĘZYK POLSKI : Jeśli Usunę podmiot, zmienię formy czasownika na – no, - to. to Otrzymam zdanie bezpodmiotowe.

29 G AŁĄŹ LOGICZNA PROSTA Określamy logiczne konsekwencje zdarzeń TO Jaki był tego skutek? Porządkujemy fakty lub główne treści w łańcuchach następujących po sobie zdarzeń TO Co się stało później? Jeżeli Odkrywamy i nazywamy związki Co się wydarzyło przyczynowo skutkowe. na początku?

30 G AŁĄŹ LOGICZNA ZŁOŻONA SKUTEK to ponieważ założenie, uzasadnienie, przypuszczenie, wniosek Jeżeli PRZYCZYNA

31 Zwiększam odporność organizmu to ponieważ Miód ma właściwości lecznicze Jeżeli Jem miód codziennie

32 J AK PRACOWAĆ Z G AŁĄZKĄ L OGICZNĄ ? Zainteresowanie dzieci zadaniem Łączenie słowa z danymi i działaniem matematycznym Dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych Analiza treści poprzez opowiadanie Wybór kluczowych danych

33 K ORZYŚCI - Przewidywanie konsekwencji w danych sytuacji oraz postępowania własnego oraz innych osób. - W domu dziecko będzie umiało zrozumieć konsekwencje swojego postępowania i dlatego będzie mogło samodzielnie eliminować niepożądane zachowania i będzie to robić chętnie. - W szkole dziecko lepiej zrozumie logiczne zasady naukowe i matematyczne, będzie umiało głębiej analizować tematy i rozwinie umiejętność kreatywnego pisania wypracowań.

34 D RZEWKO A MBITNEGO P LANU Narzędzie ułatwia osiągnięcie wyznaczonego celu, poprzez tworzenie strategicznego planu, z podziałem na etapy działania i określaniem wszelkich przeszkód, które uniemożliwiają osiągnięcie celu, wraz z podaniem sposobów pokonania tych przeszkód.

35

36 K ORZYŚCI - Ustanawianie własnych celów, przewidywanie trudności oraz stosowanie sposobów uporania się z tymi trudnościami. - W domu dziecko będzie bardziej odpowiedzialne i będzie lepiej planowało swój dzień. - W szkole dziecko będzie umiało określić własne cele i rozwinie umiejętności przywódcze.

37

38

39

40

41

42 J AK PRACOWAĆ Z D RZEWKIEM A MBITNEGO P LANU Identyfikacja konfliktu Określenie potrzeb Ustalenie wspólnego celu Szukanie rozwiązań Sprawdzenie logiki

43 TIK Jeśli nie wiesz, jak się zachować w jakiejś sytuacji, zachowaj się przyzwoicie - powiadał Antoni Słonimski.

44  Zezwól uczniom na wybieranie formy oddawania pisemnych prac, zwłaszcza tych domowych i zespołowych: napisane odręcznie; wydruki prac przygotowanych w edytorze; dokumenty online opublikowane lub udostępnione ci online poprzez internet.

45 Nie przekonuj uczniów, że siedzenie nad komputerem szkodzi, jeżeli jednocześnie zachęcasz ich do siedzenia nad książką. Wewnętrzna sprzeczność tego przekazu dla uczniów jest oczywista. Ruch to zdrowie, ale z mobilnym urządzeniem o ruch łatwiej niż z otwartą książką.

46 Staraj się używać programów ogólnodostępnych (bezpłatnych wersji bez wysokich wymagań sprzętowych). Inaczej albo uniemożliwiasz uczniom pracę w domu, albo pośrednio zachęcasz ich do kradzieży oprogramowania.

47 Jak najczęściej wychodź z uczniami poza mury szkoły. Jednym z najważniejszych czynników dystansujących smartfony i tablety od komputerów desktopowych jest ich mobilność. Możesz je zabrać na łąkę, do lasu czy na miejski rynek, żeby tam przeprowadzić zajęcia. Nie traktuj tego zalecenia wyłącznie w kategorii wycieczek przedmiotowych. Dzięki mobilnym urządzeniom można łatwo uczniów zmotywować do bardzo sensownej własnej aktywności pozalekcyjnej - zdrowej (świeże powietrze i ruch) oraz owocnej edukacyjnie.


Pobierz ppt "TOC TEORIA OGRANICZEŃ W EDUKACJI. TOC - to uniwersalny program edukacyjny, w formie 3 prostych narzędzi graficznych, do wykorzystania dla wszystkich poziomów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google