Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I. Faza przygotowania transakcji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I. Faza przygotowania transakcji"— Zapis prezentacji:

1 Logistyka i spedycja w handlu zagranicznym Przebieg transakcji międzynarodowej, transport i spedycja

2 I. Faza przygotowania transakcji
Transakcja w handlu zagranicznym Transakcja eksportowa Transakcja importowa I. Faza przygotowania transakcji 1. Określenie towaru lub usługi, które mają być przedmiotem transakcji, w tym: Analiza własnych możliwości produkcyjnych/podaży na rynku krajowym, stanowiącej potencjalną masę eksportu; określenie możliwego wolumenu, wartości i częstotliwości eksportu Analiza własnego zapotrzebowania na towar importowany 2. Wszechstronna analiza rynku zagranicznego (rynków zagranicznych) pod względem: Strukturalnym (tj. położenie, warunki geograficzne, demografia, sytuacja polityczna i gospodarcza, uwarunkowania prawne dotyczące handlu zagranicznego), elementów rynku (przede wszystkim popytu i charakteru konkurencji), marketingowym (produktu, dystrybucji, promocji i polityki cenowej) -strukturalnym, głównie pod względem stabilności prawnej i polityczno-gospodarczej, - Elementów rynku od strony cenowo-podażowej

3 Faza przygotowania transakcji c.d.
3. Poszukiwanie partnerów zagranicznych: - Za pomocą katalogów branżowych, Internetu, izb gospodarczych, polskich placówek dyplomatycznych na rynkach docelowych, stowarzyszeń branżowych, itp., Przy pomocy pośredników Przez wysłanie ofert Za pomocą katalogów branżowych, Internetu, izb gospodarczych, polskich placówek dyplomatycznych na rynkach docelowych, stowarzyszeń branżowych, itp., Przez zaangażowanie pośredników, Przez wysłanie zapytań ofertowych 4. Sprawdzenie wiarygodności handlowej potencjalnych kontrahentów 5. Negocjowanie warunków umowy, wysyłanie ofert, kontrofert 6. Podjęcie decyzji o wyborze partnera i zawarciu umowy

4 Przebieg transakcji w handlu zagranicznym c.d.
II. Faza realizacji transakcji Zawarcie umowy głównej Organizacja transportu na głównej drodze przewozu (własnymi środkami transportu lub z pomocą spedytora i przewoźnika) Ubezpieczenie od ryzyka związanego z transakcją, w tym np. gwarancje związane z wykonaniem kontraktu Zlecenie uruchomienia odpowiedniego instrumentu płatniczego w banku, np. zawarcie umowy o finansowanie transakcji Dokonanie odprawy celnej eksportowej i importowej Kontrola i dostawa towaru Kontrola i odbiór dostawy Zapłata za towar III. Zakończenie i likwidacja transakcji Analiza dokumentów pod kątem ich zgodności i prawidłowości Analiza ekonomiczna transakcji i jej przebiegu Rozstrzyganie spraw spornych Archiwizacja dokumentów Źródło: Handel zagraniczny poradnik dla praktyków (red.) B. Stępień, PWE, Warszawa 2007

5 Dokumenty potrzebne do przygotowania transakcji w handlu zagranicznym
Faza przygotowania transakcji Określenie towaru lub usługi, które mają być przedmiotem transakcji: Dokumenty wewnętrzne przedsiębiorstwa (plany sprzedaży, produkcji, zaopatrzenia, określenie przyszłych potrzeb eksportowych/importowych) W przypadku importu: analizy dotyczące dostępności pożądanych towarów na rynku krajowym, ich cech jakościowych, cen, warunków płatności, terminów dostaw, itp. W przypadku importu: lista dokumentów, certyfikatów, atestów, jakie powinien posiadać dany produkt, aby mógł być dopuszczony do obrotu/użytkowania na rynku polskim (unijnym) W przypadku eksportu: lista dokumentów, certyfikatów, atestów, jakie powinien posiadać dany produkt, aby mógł być dopuszczony do obrotu/użytkowania na docelowym rynku zagranicznym Informacje publikowane i elektroniczne na temat możliwości wywozu z Polski/przywozu do Polski analizowanych towarów

6 Faza przygotowania transakcji c.d.
Dokumenty potrzebne do przygotowania transakcji w handlu zagranicznym c.d. Faza przygotowania transakcji c.d. 2. Wszechstronna analiza rynku zagranicznego (rynków zagranicznych) - Informacje publikowane i elektroniczne (branżowe, oficjalne rządowe, administracji publicznej, itp.): o obecnych i przyszłych wymaganiach dotyczących cech jakościowych produktów i norm, jakie mają spełniać, o konkurencji lokalnej i międzynarodowej na danym rynku oraz ich strategiach sprzedaży i marketingu analizy struktury i dynamiki popytu na dany produkt - Dokumenty jako narzędzie i efekty badań pierwotnych: Ankiety wysyłane pocztą, pocztą elektroniczną, umieszczane na stronach internetowych, wypełniane przy pomocy ankieterów Strukturalizowane formularze wywiadów bezpośrednich Kwestionariusze z pytaniami i scenariuszami eksperymentów Analizy z przeprowadzenia wyżej wymienionych i innych badań bezpośrednich

7 Faza przygotowania transakcji c.d.
Dokumenty potrzebne do przygotowania transakcji w handlu zagranicznym c.d. Faza przygotowania transakcji c.d. 3. Poszukiwanie partnerów zagranicznych Umowa agencji Umowa komisu Umowa dystrybucji Zapytania ofertowe List intencyjny Oferta Faktura pro forma Katalog towarów Broszury informacyjne np. dotyczące firmy, towaru (grupy produktów) Wykazy potrzebnych/posiadanych atestów

8 Faza przygotowania transakcji c.d.
Dokumenty potrzebne do przygotowania transakcji w handlu zagranicznym c.d. Faza przygotowania transakcji c.d. 4. Sprawdzenie wiarygodności handlowej potencjalnych kontrahentów: Raport wywiadowni gospodarczej Dokumenty finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) Aktualne wyciągi z rejestrów Opinie partnerów, dostawców z branży na temat kontrahenta Opinie bankowe Europejska baza NIP Listy referencyjne 5. Negocjowanie warunków umowy Oferty Kontroferty Protokoły z negocjacji Opinie ekspertów, prawników 6. Podjęcie decyzji o wyborze partnera i zawarciu umowy - Pełnomocnictwa do zawierania określonego typu umów

9 Realizacja transakcji w handlu zagranicznym a dokumentacja
II. Faza realizacji transakcji Zawarcie umowy głównej Umowa z inkorporowanymi wszystkimi ustaleniami negocjacyjnymi stron Kontrakt zawarty na formularzu typowym wraz z ogólnymi warunkami sprzedaży/dostawy/zakupu Oferta i informacje o jej przyjęciu (np. w postaci adnotacji na ofercie – zamawiam) Zamówienie i potwierdzenie zamówienia 2. Organizacja transportu na głównej drodze przewozu Zlecenie spedycyjne Umowa przewozu Dokument przewozowy Transport drogowy (CMR) Transport kolejowy (CIM, SMGS) Transport lotniczy (AWB, MAWB, HAWB) Transport morski (konosament, kwit sternika) Transport kombinowany (konosament FIATA, FBL, FCR) 3. Ubezpieczenie od ryzyka związanego z transakcją Polisa ubezpieczeniowa Certyfikat ubezpieczeniowy Maklerska nota pokrycia Gwarancje (np. zwrotu zaliczki, należytego wykonania kontraktu, wadialna)

10 Realizacja transakcji w handlu zagranicznym a dokumentacja c.d.
II. Faza realizacji transakcji c.d. 4. Przeprowadzenie płatności w handlu zagranicznym, finansowanie transakcji Faktura handlowa Zlecenie przelewu środków/wyciąg z konta Czek Zlecenie otwarcia akredytywy Akredytywa, SWIFT Zlecenie inkasa Weksel Umowa o prefinansowanie eksportu Umowa kredytowa Umowa o faktoring (forfaiting) 5. Dokonanie odprawy celnej eksportowej i importowej Pozwolenie na uruchomienie procedury celnej Deklaracja skrócona Deklaracja wartości celnej SAD EUR1, FORM A, Certificate of Origin 6. Kontrola i dostawa/odbiór towaru Specyfikacja towarowa Świadectwo liczenia, mierzenia, warzenia Świadectwo sanitarne, fitosanitarne, weterynaryjne Świadectwo zawartości, składu, próbobrania (w tym rozmaite atesty) Certyfikaty, dopuszczenia Adnotacja na liście przewozowym Inne, specyficzne dla danej kategorii towaru Źródło: Handel zagraniczny poradnik dla praktyków (red.) B. Stępień, PWE, Warszawa 2007

11 Spedycja i transport towarów w handlu zagranicznym

12 Gestia transportowa INCOTERMS 2000
ESKPORTER IMPORTER - 5. CFR 6. CIF 7. CPT 8. CIP 9. DAF 10. DES 11. DEQ 12. DDU 13. DDP 1. EXW 2. FCA 3. FAS 4. FOB -

13 Gestia transportowa INCOTERSM 2010
EKSPORTER IMPORTER - 5. CFR 6. CIF 7. CPT 8. CIP 9. DAT 10. DAP 11. DDP 1. EXW 2. FCA 3. FAS 4. FOB -

14 Spedycja Spedytorem jest określany podmiot, który zawodowo, za wynagrodzeniem podejmuje się we własnym imieniu, lecz na rachunek zleceniodawcy, lub w imieniu zleceniodawcy wysłania albo odbioru przesyłki, zorganizowania całości lub części procesu przemieszczania oraz innych czynności związanych z obsługą przesyłki i jej przemieszczaniem, takich jak: poradnictwo transportowe, ubezpieczenie, przeładunek, składowanie, pakowanie, konfekcjonowanie, dystrybucja Spedycją można określić zorganizowanie przemieszczenia ładunków przy zastosowaniu odpowiednio dobranych środków transportu i sposobów przewozu, w wyniku czego następuje przesłanie ładunku od dostawcy do odbiorcy. Stronami umowy spedycji są spedytor i zleceniodawca (właściciel lub dysponent przesyłki, najczęściej eksporter lub importer)

15 Spedycja w świetle prawa
Tytuł XXVI. Kodeksu cywilnego  UMOWA SPEDYCJI Art § 1. Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem. § 2. Spedytor może występować w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie. Art Przepisy niniejszego tytułu stosuje się do spedycji tylko o tyle, o ile nie jest ona uregulowana odrębnymi przepisami.  Art Jeżeli przepisy tytułu niniejszego albo przepisy szczególne nie stanowią inaczej, do umowy spedycji stosuje się odpowiednio przepisy o umowie zlecenia. Art Spedytor obowiązany jest do podejmowania czynności potrzebnych do uzyskania zwrotu nienależnie pobranych sum z tytułu przewoźnego, cła i innych należności związanych z przewozem przesyłki. Art Spedytor obowiązany jest do podjęcia czynności potrzebnych do zabezpieczenia praw dającego zlecenie lub osoby przez niego wskazanej względem przewoźnika albo innego spedytora. Art Spedytor jest odpowiedzialny za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, chyba że nie ponosi winy w wyborze. Art Spedytor może sam dokonać przewozu. W tym wypadku spedytor ma jednocześnie prawa i obowiązki przewoźnika. Art § 1. Odszkodowanie za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w czasie od jej przyjęcia aż do wydania przewoźnikowi, dalszemu spedytorowi, dającemu zlecenie lub osobie przez niego wskazanej, nie może przewyższać zwykłej wartości przesyłki, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa spedytora. § 2. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za ubytek nie przekraczający granic ustalonych we właściwych przepisach, a w braku takich przepisów - granic zwyczajowo przyjętych. § 3. Za utratę, ubytek lub uszkodzenie pieniędzy, kosztowności, papierów wartościowych albo rzeczy szczególnie cennych spedytor ponosi odpowiedzialność jedynie wtedy, gdy właściwości przesyłki były podane przy zawarciu umowy, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa spedytora. Art § 1. Dla zabezpieczenia roszczeń o przewoźne oraz roszczeń o prowizję, o zwrot wydatków i innych należności wynikłych ze zleceń spedycyjnych, jak również dla zabezpieczenia takich roszczeń przysługujących poprzednim spedytorom i przewoźnikom, przysługuje spedytorowi ustawowe prawo zastawu na przesyłce, dopóki przesyłka znajduje się u niego lub u osoby, która ją dzierży w jego imieniu, albo dopóki może nią rozporządzać za pomocą dokumentów.  Art § 1. Roszczenia z umowy spedycji przedawniają się z upływem roku. § 2. Termin przedawnienia zaczyna biec: w wypadku roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku przesyłki - od dnia dostarczenia przesyłki; w wypadku całkowitej utraty przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieniem - od dnia, w którym przesyłka miała być dostarczona; we wszystkich innych wypadkach - od dnia wykonania zlecenia. Art Roszczenia przysługujące spedytorowi przeciwko przewoźnikom i dalszym spedytorom, którymi się posługiwał przy przewozie przesyłki, przedawniają się z upływem sześciu miesięcy od dnia, kiedy spedytor naprawił szkodę, albo od dnia, kiedy wytoczono przeciwko niemu powództwo. Przepis ten stosuje się odpowiednio do wymienionych roszczeń między osobami, którymi spedytor posługiwał się przy przewozie przesyłki.

16 Czynności spedytora Udzielanie porad i konsultacji co do warunków transportu, i to zarówno przed zawarciem kontraktu handlowego, jak i w trakcie jego realizacji; chodzi przede wszystkim o koszty transportu, podział gestii transportowej, wybór przewoźnika lub drogi przewozu Zaprojektowanie przebiegu procesu transportowego Poradnictwo i pomoc w przygotowaniu towaru do wysyłki Nadzór nad przebiegiem procesu transportowego i przekazanie na ten temat informacji zleceniodawcy oraz innym wskazanym przez niego osobom Zawarcie umów o przewóz, przeładunek (załadunek, wyładunek), składowanie (magazynowanie) Sporządzanie i kompletowanie odpowiednich dokumentów związanych z obsługą transportową towaru Wykonywanie takich czynności, jak np.: zgłoszenie towaru do odprawy celnej do kontroli urzędowej czy też kontroli, której zakres wynika z kontraktu handlowego Dostarczanie środka transportowego (kontenera) w celu załadunku towaru Konsolidacje drobnych przesyłek, tj. włączanie małej przesyłki do przesyłki zbiorowej, a następnie ich dystrybucja Zawarcie umów ubezpieczenia towaru Regulowanie należności z tytułu kosztów przewozu oraz innych czynności i usług wykonywanych w związku z przemieszczaniem ładunku Zabezpieczenie interesów zleceniodawcy w przypadku uszkodzeń lub ubytku ładunku

17 Fazy przebiegu procesu spedycyjnego
Koncepcyjne przygotowanie procesu przemieszczania Przygotowanie ładunku do przewozu Organizacja procesu przemieszczania Fizyczne przemieszczenie ładunku Obsługa procesu od strony finansowo-prawnej Analiza kosztów i ocena przebiegu procesu spedycyjnego

18 Nie zawsze najszybciej znaczy najlepiej
Z punktu widzenia kontrahentów jakość procesu spedycyjnego jest rzeczą najważniejszą. Przez jakość tę rozumie się zespół cech decydujących o stopniu jego przydatności użytkowej i społecznej. Do zespołu tych cech należy zaliczyć przede wszystkim: Szybkość usługi spedycyjnej Gotowość do świadczenia usług przez poszczególnych uczestników procesu spedycyjnego Uniwersalność Staranność Niezawodność Warto pamiętać, że w procesie spedycyjnym to czynnik czasu odgrywa szczególną rolę. Jednak nie oznacza to, że należy dążyć do minimalizacji czasu trwania tego procesu. Chodzi o to, aby towar dotarł do zagranicznego odbiorcy w terminie przewidzianym w kontrakcie handlowym

19 Rodzaje spedycji Wewnątrzkrajowa i międzynarodowa
Kolejowa, samochodowa, portowo-morska, lotnicza, wodno-śródlądowa Portowa, dworcowa, graniczna Nadania i odbioru Ładunków drobnicowych i masowych Typu operatorskiego (wszechstronność) Wyspecjalizowane (gałąź transportu, geograficznie, towarowo)

20 Koszty transportu i spedycji
Efektywne koszty procesu – są to wszystkie koszty, które firma ponosi, płacąc poszczególnym uczestnikom procesu spedycyjnego za świadczone przez nich usługi na rzecz danej partii ładunku. W skład tych kosztów będą wchodziły m.in.: opłaty za przewóz, przeładunek i składowanie, prowizje spedycyjne i maklerskie, opłaty za rzeczoznawstwo i kontrolę ładunków Koszty pochodne – określa się tą nazwą wszystkie koszty i straty, które powstają w firmie w związku z realizacją procesu spedycyjnego, ale które nie są kosztami z tytułu opłat za przewóz, załadunek, magazynowanie, itp. Do kosztów tych zalicza się m.in.: bonifikaty z tytułu szkód, z tytułu opóźnienia dostawy, straty rynkowe spowodowane zbyt długim procesem spedycji, koszty zamrożenia środków obrotowych, koszty opakowania, koszty ubezpieczenia ładunku. Należy wziąć pod uwagę, iż dążenie jedynie do minimalizacji efektywnych kosztów procesu spedycyjnego nie jest postępowaniem prawidłowym, gdyż może wpływać na jakość świadczonych usług i w konsekwencji prowadzić do wzrostu kosztów pochodnych. Jeżeli te ostatnie wzrosną w większym stopniu niż spadły koszty efektywne to per saldo zwiększą się globalne koszty całego procesu spedycyjnego.

21 Najczęściej stosowane typy kontenerów i wagonów
Kontenery wagony Typ Długość (stopy) Wysokość (stopy) Masa brutto (kg) 1AAA 40 9,06 30480 1AA 8,06 1A 8,00 1BBB 30 25400 1BB 1B 1CC 20 24000 1C 1D 10 10160 Eaos – przeznaczony do przewozu towarów sypkich, takich jak węgiel Fal – przeznaczony do przewozu węgla, koksu i towarów sypkich o granulacji do 250 mm Gags – kryty wagon przeznaczony do przewozów ładunków opakowanych i bez opakowania Hibbillns – wagon umożliwiający dzielenie przestrzeni ładunkowej ruchomymi ściankami działowymi Ibbhs – wagon izolowany termicznie, wyposażony w pojemniki na naturalny lód lub tzw. lód suchy, przeznaczony do przewozu towarów wrażliwych na wysokie lub niskie temperatury

22 Proces spedycyjny na przykładzie transportu morskiego – wybrane elementy
1. Złożenie zlecenia spedycyjnego - Deklaracja co do ubezpieczenia (?) - zleceniodawca 2. Przeprowadzenie konsultacji 3. Opracowanie koncepcji przemieszczania 4. Założenie teczki danej transakcji i nadanie jej numeru 5. Zabukowanie ładunku - Nota bukingowa (potwierdzenie rezerwacji) 6. Zlecenie (zamówienie na środki transportu, np. kontenery i platformy do ich przewozu) 6a. Zamówienie innych usług portowych (magazynowania, liczenia, kontroli jakościowej, przeładunkowej, itp.) 7. Zlecenie A/C (Podjęcie kontenerów z kontenerowego depot) 8. Container Interchange Recipt (uwagi o kontenerze) 9. Sprawdzenie czy kontener jest właściwy 10 Informacja (awizo) zleceniodawcy (czas przybycia przewoźnika) 11. Załadunek towaru (np. na samochód lub kolej) 12. Dotarcie ładunku do portu 13. Odprawa celna eksportowa 14. Złożenie zlecenia A/C (bezpośredni załadunek na statek), zlecenia B (składowanie), zlecenie C (magazynowanie) 15. Wystawienie kwitu sternika (armator, przewoźnik) 16. Wystawienie konosamentu (armator, przewoźnik) 17. Awizo wysyłki (spedytor wysyła do zleceniodawcy i ewentualnie innych osób informację o wypłynięciu statku) 18. Statement of facts oraz time sheet (dokument zawierający informacje o postoju statku w porcie docelowym – czas przybycia na redę, wpłynięcia do portu, wyładunku 19. Nota gotowości (wystawiana przez kapitana – gotowość do wyładunku) 20. Czynności wyładunku (i towarzyszące: liczenie, kontrola jakości, przeładunek, itp.) 21. Odprawa celna w imporcie 22. Załadunek na właściwy środek transportu 23. Dostarczenie towaru do odbiorcy

23 Przebieg transakcji w handlu zagranicznym - przykład
Polska Firma Śrubka dostała dodatkowe zlecenie od swojego stałego kontrahenta. Musi zwiększyć wielkość produkcji. Niezbędny jest jej do tego dodatkowy surowiec . FAZA PRZYGOTOWANIA TRANSAKCJI Analiza zapotrzebowania na surowiec, bezskuteczne poszukiwanie go na rynku u krajowych producentów i hurtowników (odległe terminy dostawy) Wysłanie drogą elektroniczną zapytań ofertowych do producentów w Czechach, Niemczech i na Litwie Wysłanie zapytania ofertowego do trzech firm spedycyjnych z pytaniem o cenę przewozu określonej ilości surowca na trzech potencjalnych trasach i z podaniem przybliżonego terminu Kontakt z dwiema instytucjami ubezpieczeniowymi z prośbą o przygotowanie oferty ubezpieczenia Otrzymanie ofert od dwóch firm spedycyjnych z propozycją ceny Otrzymanie oferty firmy czeskiej Otrzymanie oferty od trzeciej firmy spedycyjnej Otrzymanie oferty firm z Niemiec i Litwy Przesłanie kontroferty do firmy czeskiej z propozycją zmiany ceny i warunków płatności, telefoniczny kontakt z producentem niemieckim z prośbą o przyspieszenie terminu dostawy. Odrzucenie oferty niemieckiej ze względu na brak takiej możliwości (termin dostawy nie pozwoliłby wykonać dodatkowego zlecenia) Przesłanie kontroferty na Litwę z propozycją zmiany ceny i warunków płatności Otrzymanie ofert od instytucji ubezpieczeniowych z warunkami i ceną ubezpieczenia Otrzymanie kontroferty czeskiej: zgodna na zmianę warunków płatności, brak zgody na zmianę ceny Otrzymanie kontroferty litewskiej: zgoda na zmianę warunków płatności i cenę Analiza porównawcza ofert, wybór oferty litewskiej Analiza porównawcza ofert firm spedycyjnych i ubezpieczeniowych (wybór)

24 FAZA REALIZACJI TRANSAKCJI 28. 09
FAZA REALIZACJI TRANSAKCJI Kontakt telefoniczny z działem handlowym firmy Litewskiej. Ostateczne potwierdzenie ceny jednostkowej, łącznej wartości zamówienia, jakości produktu i warunków płatności Wysłanie drogą elektroniczną oraz faksem zamówienia do Litewskiej firmy (zamówienie potwierdza wszystkie ustalenia wynikające z oferty, kontroferty i rozmowy telefonicznej) Pięć godzin później przychodzi potwierdzenie zamówienia Kontakt z wybraną firmą spedycyjną i ubezpieczeniową. Wysłanie informacji do firmy z Czech z podziękowaniem za przygotowanie oferty i informacją o jej odrzuceniu Kontakt Firmy Śrubka ze swoim bankiem w sprawie wystawienia gwarancji zapłaty i przekazania jej w formie komunikatu SWIFT do banku litewskiego przedsiębiorcy Otrzymanie a z Litwy z informacją, że towar jest gotowy do odbioru w magazynie producenta. Tego samego dnia faksem przychodzi faktura pro forma ze wskazaniem całkowitej wartości kontraktu, w tym kwoty przedpłaty Wysłanie zlecenia spedycyjnego do uprzednio wybranej firmy na przewóz towaru z Litwy do siedziby Firmy Śrubka. Wystawienie upoważnienia do odbioru towaru przez przewoźnika wskazanego przez spedytora Wykupienie polisy ubezpieczeniowej Złożenie w banku polecenia przelewu 50% wartości kontraktu. Wysłanie gwarancji zapłaty pozostałej części po 60 dniach od daty dostawy Odbiór towaru z magazynu litewskiej firmy. Przedstawiciel tej firmy i przewoźnik podpisują list przewozowy (podpisy potwierdzają odpowiednio wydanie i przejęcie towaru). Jest to dokument CMR, do listu przewozowego dołączony jest certyfikat potwierdzający jakość towaru oraz kopia faktury Przyjazd ciężarówki do magazynu kupującego, wyładunek, wstępna kontrola ilościowa i jakościowa produktu Listem poleconym przychodzi oryginał faktury wewnętrzne rozliczenie transakcji wewnątrzunijnego nabycia towarów, w tym przygotowanie dokumentacji statystycznej INTRASTAT Dostarczenie do banku faktury, płatność pozostałej części należności

25 Pytania… Jakie prawo rządziło tym kontraktem?
Jak byłyby rozstrzygane spory, gdyby do nich doszło? Jaka była baza (warunki) dostawy według formuł INCOTERMS 2010? Czy polska firma po wpłaceniu 50% wartości kontraktu była w jakiś sposób chroniona? A jak mogłaby o to zadbać? Czy sprawdziła w takim razie w jakiś sposób litewską firmę? A jak mogłaby to zrobić?


Pobierz ppt "I. Faza przygotowania transakcji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google