Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersytet Rzeszowski powstał 1 września 2001 r

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersytet Rzeszowski powstał 1 września 2001 r"— Zapis prezentacji:

1 Uniwersytet Rzeszowski powstał 1 września 2001 r
Uniwersytet Rzeszowski powstał 1 września 2001 r. z połączenia trzech uczelni: Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Filii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Zamiejscowego Wydziału Ekonomii Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Jest uczelnią młodą, otwartą, silną swą różnorodnością. Jej siedziba znajduje się w Rzeszowie - stolicy województwa podkarpackiego, w południowo-wschodniej części Polski.

2 Informacje o Rzeszowie: miasto w południowo-wschodniej Polsce
mieszkańców prawa miejskie od 1354 r. stolica województwa podkarpackiego liczne firmy z branży IT stolica „Doliny Lotniczej” Rzeszów zamieszkuje 185 tysięcy mieszkańców. Miasto szczyci się ponad 600-letnią historią. Jest ośrodkiem, który dynamicznie się rozwija. Strategia rozwoju miasta podporządkowana jest idei budowania „Stolicy innowacji”. Funkcjonuje tu między innymi wiele podmiotów z branży IT, w tym największa polska firma informatyczna ASSECO. Rzeszów jest głównym ośrodkiem regionu znanego jako Dolina Lotnicza, w którym skoncentrowane są przedsiębiorstwa sektora lotniczego.

3 RZESZÓW miastem studentów! 60 000 studentów
ponad 350 studentów na 1000 mieszkańców – najwyższa średnia w Unii Europejskiej Rzeszów jest ważnym ośrodkiem akademickim w południowo-wschodniej części Polski. W uczelniach wyższych zlokalizowanych na terenie miasta uczy się ponad studentów. Jak potwierdza Eurostat, Rzeszów posiada najwyższy w Europie wskaźnik liczby studentów przypadających na 1000 mieszkańców. Dane: Eurostat Dane: EuroStat 2014

4 "Quality International"
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA "Quality International" Uniwersytet Rzeszowski jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. Zaliczyć do nich można Polską Nagrodę Innowacyjności 2014, przyznaną podczas II Kongresu Polskiej Przedsiębiorczości, za stworzenie kompleksu naukowo-dydaktycznego Zalesie. Jest również laureatem konkursu Najwyższa Jakość Quality International organizowanego pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Nagroda podkreśla osiągnięcia Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii w obszarze jakości kształcenia i realizowanych prac badawczych. Uczelnia otrzymała również złoty medal na Międzynarodowych Targach w Norymberdze za wynalazek służący do uzdatniania gleby skażonej pestycydami, tzw. reaktor fluidalny. Konkurs pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Klubu Polskie Forum ISO 9000 i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

5 UNIWERSYTET 11 wydziałów i 1 instytut 49 kierunków studiów
46 rodzajów studiów podyplomowych prawa doktoryzowania w 11 dyscyplinach prawa habilitowania w 4 dyscyplinach 1300 nauczycieli akademickich W Uniwersytecie działa 11 wydziałów i 1 pozawydziałowy zamiejscowy instytut (działający na prawach wydziału). Jednostki prowadzą kształcenie na 49 kierunkach studiów. Uniwersytet Rzeszowski ma prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie agronomii, językoznawstwa, archeologii i historii oraz stopnia doktora w dyscyplinach: agronomia, biologia, ekonomia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, fizyka, nauki o zdrowiu, archeologia, filozofia, historia, socjologia. Potencjał naukowo-dydaktyczny to 1300 nauczycieli akademickich, w tym ponad 300 profesorów.

6 Akademickie Radio Feniks.fm czasopismo studenckie Melanż
STUDENCI studentów 86 kół naukowych Akademickie Radio Feniks.fm czasopismo studenckie Melanż zespoły artystyczne sekcje i drużyny sportowe Największą grupą tworzącą środowisko akademickie Uniwersytetu Rzeszowskiego są studenci. Oprócz zdobywania wiedzy na studiach I i II stopnia oraz studiach doktoranckich, działają oni aktywnie w 86 kołach naukowych. Realizują też swoje pasje artystyczne i sportowe, wydają czasopismo studenckie oraz prowadzą radio akademickie.

7 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
ok. 300 uczelni partnerskich z całego świata 150 studentów korzystających rocznie z programu Erasmus+ współpraca transgraniczna (Ukraina, Słowacja) Atutem uczelni jest rozwinięta współpraca międzynarodowa. Uniwersytet współpracuje z ok. 300 uczelniami partnerskimi z całego świata, w tym 54 z Ukrainy oraz 180 w ramach programu Erasmus+. Studenci i nauczyciele akademiccy realizują, w ramach wyjazdów zagranicznych, staże, konferencje i obozy naukowe. W ramach programu Erasmus+ na studia cząstkowe wyjechało 150 studentów, a odwiedziło nasz uniwersytet 120 studentów z zagranicy. Ze względu na swe położenie geograficzne Uniwersytet Rzeszowski realizuje unikatowe zadania, przede wszystkim w kontaktach z uczelniami ukraińskimi i słowackimi.

8 EDUKACJA wydziały i kierunki studiów

9 WYDZIAŁ BIOLOGICZNO - ROLNICZY
Kierunki studiów: architektura krajobrazu biologia ochrona środowiska odnawialne źródła energii i gospodarowanie odpadami rolnictwo technologia żywności i żywienie człowieka Studia III stopnia Wydział Biologiczno-Rolniczy prowadzi studia na 6 kierunkach, posiada również uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach biologia oraz agronomia, jak również uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie agronomia. Na Wydziale Biologiczno Rolniczym powstały m. in. takie wynalazki jak: napój serwatkowy - uniwersytecki szampan, stworzony w laboratoriach Zakładu Technologii Mleczarstwa czy reaktor fluidalny służący do uzdatniania gleby skażonej pestycydami.

10 Kierunek studiów: WYDZIAŁ EKONOMII ekonomia Specjalności:
- ekonomia usług biznesowych - ekonomia przedsiębiorstwa - gospodarka finansowa i rachunkowość - gospodarka regionalna i lokalna - europejska integracja gospodarcza WYDZIAŁ EKONOMII Wydział Ekonomii realizuje edukację na kierunku ekonomia w obrębie 5 specjalności: ekonomia usług biznesowych, ekonomia przedsiębiorstwa, gospodarka finansowa i rachunkowość, gospodarka regionalna i lokalna oraz europejska integracja gospodarcza. Studenci Wydziału Ekonomii mają możliwość zdobywania stopni równocześnie na rodzimej uczelni i na europejskich uniwersytetach partnerskich. Najlepsi z nich zdobywają dyplomy BA First Class with Honours uprawniające do przyjęcia na studia doktoranckie bez magisterium, m.in. na University of Huddersfield.

11 WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Kierunki studiów: dziennikarstwo
i komunikacja społeczna filologia polska filologia - specjalności: - angielska - germańska - rosyjska Studia III stopnia Wydział Filologiczny prowadzi studia na 3 kierunkach. Posiada także uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinach językoznawstwo i literaturoznawstwo oraz uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie językoznawstwo.

12 MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY
Kierunki studiów: edukacja techniczno- informatyczna fizyka fizyka techniczna informatyka informatyka i ekonometria inżynieria bezpieczeństwa inżynieria materiałowa matematyka mechatronika systemy diagnostyczne w medycynie WYDZIAŁ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY Wydział Matematyczno-Przyrodniczy prowadzi studia na 10 kierunkach. Posiada także uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie fizyka.

13 WYDZIAŁ MEDYCZNY Kierunki studiów: dietetyka elektroradiologia
fizjoterapia kierunek lekarski pielęgniarstwo położnictwo ratownictwo medyczne zdrowie publiczne Wydział Medyczny proponuje kształcenie na 8 kierunkach, w tym na nowo otwartym, prestiżowym kierunku lekarskim. Posiada także uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk o zdrowiu.

14 WYDZIAŁ MUZYKI Kierunki studiów:
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej jazz i muzyka rozrywkowa instrumentalistyka Wydział Muzyki prowadzi 3 kierunki studiów. Studenci biorą udział w Muzycznym Festiwalu w Łańcucie, a pod okiem uznanych krajowych i zagranicznych dyrygentów koncertują w Filharmonii Podkarpackiej. Wydział organizuje również otwarte koncerty 15-tego dnia każdego miesiąca, z udziałem studentów i pracowników, na które zapraszana jest społeczność Rzeszowa.

15 WYDZIAŁ SZTUKI Kierunki studiów: grafika
sztuki wizualne -specjalności: - rysunek - malarstwo - grafika - grafika komputerowa - kształtowanie przestrzeni i design Kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału Sztuki to grono wybitnych twórców realizujących się w malarstwie, grafice, rzeźbie, rysunku, jak i w nowych mediach. Ich dzieła eksponowane są na licznych wystawach w kraju i za granicą, znajdują się także w zbiorach kolekcji publicznych i doceniane są wieloma nagrodami. Również studenci Wydziału z powodzeniem biorą udział w wystawach i konkursach krajowych i zagranicznych.

16 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
Kierunki studiów: administracja europeistyka prawo Wydział oferuje kształcenie na 3 kierunkach. Uzyskał także III miejsce w Polsce w rankingu uczelni, których absolwenci dostają się na jedną z trzech aplikacji: adwokacką, radcowską lub notarialną.

17 WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO - HISTORYCZNY
Kierunki studiów: archeologia filozofia historia kulturoznawstwo muzeologia politologia praca socjalna socjologia turystyka historyczna i kulturowa Studia III stopnia WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO - HISTORYCZNY Wydział oferuje kształcenie na 9 kierunkach. Prowadzi też studia doktoranckie w zakresie archeologii, filozofii, historii i socjologii. Posiada także uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w 2 dyscyplinach: archeologii i historii.

18 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY Kierunki studiów: nauki o rodzinie pedagogika
Wydział oferuje 11 specjalności na 2 kierunkach. Wśród nich - na kierunku pedagogika - nową jest: kształcenie dzieci o specjalnych potrzebach. Natomiast na kierunku nauki o rodzinie oferowane są 2 specjalności: asystent rodziny i asystent osoby niepełnosprawnej.

19 WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Kierunki studiów: turystyka i rekreacja wychowanie fizyczne Wydział oferuje 2 kierunki studiów. Studenci mają do wyboru ciekawe specjalności, m.in.: instruktor fitness, wychowanie fizyczne w służbach mundurowych, turystyka biznesowa. Łącząc naukę z profesjonalnym uprawianiem sportu, osiągają też sukcesy na arenach krajowych i europejskich. Wydział oferuje studia w języku angielskim, dzięki wdrożeniu nowatorskiego programu Europejczyk.

20 POZAWYDZIAŁOWY ZAMIEJSCOWY INSTYTUT BIOTECHNOLOGII STOSOWANEJ I NAUK PODSTAWOWYCH
Kierunek studiów: biotechnologia Specjalności: - analityczna - medyczna - molekularna Instytut Biotechnologii jest najlepszą jednostką naukową na Podkarpaciu w kategorii nauk o życiu - kategoria naukowa „A”. Nową specjalnością w Instytucie Biotechnologii jest biotechnologia medyczna prowadzona wraz z Wydziałem Medycznym.

21 NOWOCZESNE ZAPLECZE naukowo-badawcze
Uniwersytet Rzeszowski realizuje ponad 30 projektów, które mają na celu wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Dzięki temu powstały tu prężnie działające, liczne centra naukowo-badawcze. Uniwersytet jest kreatorem interdyscyplinarnej poznawczej i praktycznej myśli naukowej, przestrzegającym wartości akademickich oraz uwzględniającym potrzeby nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki. Jest zapleczem naukowo-dydaktycznym najnowszej generacji, zwłaszcza dla nauk ścisłych oraz biologiczno-rolniczych i medycznych. Uczelnia posiada infrastrukturę służącą jako baza dla nowych kierunków i specjalności: medycyny, mikroelektroniki, nanotechnologii i materiałów dla lotnictwa oraz bioinżynierii medycznej, bioinformatyki, biotechnologii analitycznej i biomateriałów. NOWOCZESNE ZAPLECZE naukowo-badawcze

22 Centrum Innowacji i Wdrożeń Technologii w Przemyśle Spożywczym
CENTRA NAUKOWO-BADAWCZE Centrum Innowacji i Wdrożeń Technologii w Przemyśle Spożywczym Centrum Przetwarzania Biomasy i Odpadów na Energię Centrum Marketingu Produktów Spożywczych Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Obecnie na Uniwersytecie Rzeszowskim funkcjonuje 11 nowoczesnych centrów naukowo-badawczych o różnym profilu prowadzonych badań. Są one bez wątpienia wizytówką regionu. W laboratoriach uniwersyteckich, m. in., bada się i monitoruje środowisko, poszukując jednocześnie alternatywnych źródeł energii, wśród nich bardziej wydajnych baterii słonecznych; prowadzone są poszukiwania nowych materiałów – nanokompozytów dla pokryć ochronnych, które mogą być wykorzystane np. do manipulatorów chirurgicznych.

23 Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego
CENTRA NAUKOWO-BADAWCZE Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego Ośrodek Badawczo-Dydaktyczny i Transferu Wiedzy Tekst- Dyskurs-Komunikacja Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych Centrum Innowacyjno- -Badawcze Środowiska Oferta Centrum Innowacyjnych Technologii skierowana jest m.in. do podmiotów gospodarczych, publicznych i przedstawicieli branży naukowo-badawczej z różnych gałęzi przemysłu, w tym szczególnie rozwiniętego przemysłu lotniczego, elektromaszynowego, samochodowego i rolno-spożywczego. Realizowane są tam zadania naukowe w zakresie: badań korozyjnych, metalografii, badań mikro i nanotwardości, analizy temperaturowej i termografii, badań tribologicznych, defektoskopii ultrasonograficznej, magnetycznej pamięci metalu, rentgenowskiej analizy naprężeń, badań błędów kształtu i mikrostruktury geometrycznej powierzchni części maszyn, testów wytrzymałościowych i zmęczeniowych, tomografii komputerowej, wytwarzania elementów w technologii druku 3D (zarówno z tworzyw sztucznych, jak i z metali), badań wibracyjnych, itd. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego jest zorientowane na współdziałanie z biznesem, w tym z polskimi firmami z branży informatycznej i technologicznej. W skład wyposażenia komputerowego ICMK, oprócz 120 nowoczesnych stacji roboczych PC, wchodzą zestawy sterowania procesami technologicznymi w oparciu o zaawansowaną technologię mikroprocesorową, zestawy do badań identyfikacji z wykorzystaniem tęczówki oka, badań identyfikacji obrazów daktyloskopijnych oraz zestawy do automatycznego śledzenia postaci ludzkiej w strumieniu wideo.

24 STUDENCI I ABSOLWENCI

25 Revolta – samochód wielofunkcyjny
OSIĄGNIĘCIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW innowacyjny i polisensoryczny system alarmu stanowiącego komponent inteligentnego domu Revolta – samochód wielofunkcyjny robot precyzyjny zaprojektowany w programie Inventor prototypy turbin wykorzystywanych w energetyce robot inspekcyjny docierający do bardzo trudno dostępnych miejsc (zbudowany z przetopionych nakrętek i puszek po napojach) Uniwersytet jest szczególnie dumny z sukcesów odnoszonych przez jego studentów i absolwentów. Są oni autorami projektów, takich jak między innymi: - innowacyjny i polisensoryczny system alarmu stanowiącego komponent inteligentnego domu - Revolta – samochód wielofunkcyjny - robot precyzyjny zaprojektowany w programie Inventor - prototypy turbin wykorzystywanych w energetyce - robot inspekcyjny docierający do bardzo trudno dostępnych miejsc (zbudowany z przetopionych nakrętek i puszek po napojach)

26 OSIĄGNIĘCIA ABSOLWENTÓW
Jennifer Mytych – stypendystka MNiSW, zdobywczyni „Diamentowego Grantu” za projekt „Poszukiwanie nowych właściwości białka klotho” oraz grantu za projekt dotyczący określenia przyczyn przedwczesnego starzenia się komórek ludzkich Jennifer Mytych – absolwentka kierunku biotechnologia, specjalność biologia molekularna, jest laureatką programu MNiSW „Diamentowy Grant” za projekt „Poszukiwanie nowych właściwości białka klotho w zwalczaniu zakażeń bakteryjnych" oraz grantu w ramach konkursu Generacja Przyszłości za projekt „Identyfikacja nowych zagrożeń związanych ze stosowaniem nanocząstek złota, srebra, krzemu oraz nanodiamentów na proces przedwczesnego starzenia się komórek ludzkich". Otrzymała również dwa stypendia MNiSW za wybitne siągnięcia w nauce.

27 OSIĄGNIĘCIA STUDENTÓW
Artur Brzozowski – Mistrz Polski, wicemistrz Europy w chodzie na 50 km Katarzyna Kwoka – medalistka Mistrzostw Polski w chodzie na 20 km Bartłomiej Byjoś – 5-krotny Mistrz Polski fitness Andrzej Rzeszutek – Mistrz Polski, medalista Mistrzostw Europy w skokach do wody Andrzej Rżany – medalista Mistrzostw Polski, Europy i Świata w boksie Marek Żyłka – Mistrz Europy w karate tradycyjnym Kamil Nowak – mistrz Europy Juniorów w brydżu sportowym Wśród studentów znajdują się medaliści najważniejszych imprez sportowych Polski, Europy i świata: - Artur Brzozowski – 6-krotny Mistrz Polski, wicemistrz Pucharu Europy, uczestnik IO w Pekinie w chodzie na 50 km - Bartłomiej Byjoś – 5-krotny Mistrz Polski Fitness, zwycięzca V edycji „Mam talent” - Katarzyna Kwoka – multimedalistka Mistrzostw Polski w chodzie na 3 i 20 km - Andrzej Rzeszutek – Mistrz Polski, medalista Mistrzostw Europy, członek Kadry Narodowej Seniorów w skokach do wody - Andrzej Rżany – wielokrotny medalista Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata, 3-krotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich (zajmując dwukrotnie 4. miejsce) w boksie - Marek Żyłka – Mistrz Europy i wicemistrz Europy w karate tradycyjnym - Kamil Nowak – mistrz Europy Juniorów w brydżu sportowym

28 DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA
Nasi studenci nie tylko zdobywają wykształcenie kierunkowe, ale także realizują swoje pasje. Aleksandra Nizio jest laureatką „The Voice of Poland”, a Delfina Przeszłowska i Bartłomiej Byjoś zwycięzcami konkursu „Mam Talent”.  Źródło: polki.pl Delfina Przeszłowska oraz Bartłomiej Byjoś – zwycięzcy konkursu „Mam Talent” Aleksandra Nizio – zwyciężczyni konkursu „The Voice of Poland”

29 DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA
Aktywność artystyczna na Uniwersytecie to także, między innymi, działalność utytułowanego Zespołu Pieśni i Tańca Resovia Saltans, czy osiągnięcia Teatru Scena Propozycji prof. Janusza Pokrywki. Od początku swojej działalności Resovia Saltans cieszy się dużą popularnością i uznaniem. Zespół odnosi liczne sukcesy, zdobywając nagrody i wyróżnienia na wielu krajowych i międzynarodowych festiwalach folklorystycznych, m.in. I miejsce na Festiwalu Folklorystycznym La Valette (Malta), „Złota Artemida” na Festiwalu Folklorystycznym w Efezie (Turcja). W 2015 r. zespół obchodził jubileusz 40-lecia działalności artystycznej. Teatr – Scena Propozycji Uniwersytetu Rzeszowskiego Zespół Pieśni i Tańca Resovia Saltans

30 INTERDYSCYPLINARNA poznawcza i praktyczna myśl naukowa
Uniwersytet Rzeszowski, wypełniając swoje zadania, realizuje szeroko zakrojoną działalność naukową koncentrującą się w następujących grupach: - humanistyka wraz z naukami społecznymi i sztuką, wyrastająca z klasycznych definicji uniwersytetu, odpowiadająca na zasadnicze pytania o człowieka: o jego przeszłość, diagnozująca stan obecny i prognozująca przyszłość, - nauki o życiu zajmujące się wieloaspektowo różnorodnymi zagadnieniami związanymi ze światem otaczającym człowieka, a także nim samym w aspekcie biologicznym, - nauki ścisłe i techniczne, badające szerokie spektrum problemów związanych ze współczesnym rozwojem myśli technologicznych, ukierunkowane na innowacyjność i współpracę z podmiotami gospodarczymi. Bogactwo zadań badawczych, podejmujących tak różnorodne zagadnienia poznawcze, jest jedną z głównych wartości Uniwersytetu Rzeszowskiego. INTERDYSCYPLINARNA poznawcza i praktyczna myśl naukowa

31 Prof. dr hab. Marek Koziorowski SUKCESY NAUKOWCÓW
nauki biologiczne, weterynaryjne Prowadzi badania z zakresu biotechnologii i fizjologii zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem endokrynologii rozrodu zwierząt i jej sezonowej regulacji. Zespół pod kierunkiem prof. dra hab. Marka Koziorowskiego – Dyrektora Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych w Weryni, po raz pierwszy na świecie wykazał sezonowo zmienną produkcję tlenku węgla w oku. Odkrycie to może okazać się milowym krokiem w opracowaniu nowych metod leczenia jesienno-zimowej depresji u ludzi. Biologiczna funkcja tlenku węgla w obszarze mózgu polega m.in. na działaniu antydepresyjnym. Profesor Koziorowski jest autorem ponad 50 publikacji z listy filadelfijskiej.

32 Dr hab. prof. UR Łukasz Łuczaj
SUKCESY NAUKOWCÓW Dr hab. prof. UR Łukasz Łuczaj etnobotanik, ekolog Czołowy badacz dzikorosnących roślin jadalnych na świecie, autor wielu prac naukowych i książek. Badania naukowe realizuje w Chinach i na Bałkanach. Profesor Łukasz Łuczaj prowadził swój autorski program w krajowej stacji telewizji kulinarnej „Dziki obiad Łukasza Łuczaja”.

33 Prof. Tadeusz Boruta SUKCESY NAUKOWCÓW artysta malarz
Teoretyk sztuki i publicysta, kurator wystaw. Tworzy w nurcie symbolizmu egzystencjalnego związanego z kręgiem figuracji krakowskich. Prowadzi badania z zakresu hermeneutyki i teologii dzieła sztuki. Prof. Tadeusz Boruta prezentował swoje obrazy na 63 wystawach indywidualnych i na ponad 200 zbiorowych. W latach malował wspólnie z Aldoną Mickiewicz obrazy ołtarzowe w byłym klasztorze sióstr benedyktynek w Monte San Savino we Włoszech. Jest także autorem polichromii, obrazów ołtarzowych i witraży do wielu kościołów polskich. Obok twórczości artystycznej prof. T. Boruta posiada bogaty dorobek teoretyczny, m. in. jest autorem 3 książek o sztuce. Jego obrazy znajdują się w kolekcjach publicznych w kraju i za granicą, m.in. w Muzeach Narodowych Gdańska, Krakowa i Wrocławia. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień artystycznych.

34 Prof. dr hab. Sylwester Czopek archeolog, muzealnik
SUKCESY NAUKOWCÓW Prof. dr hab. Sylwester Czopek archeolog, muzealnik Specjalizuje się w badaniu epoki brązu i wczesnej epoki żelaza oraz ochronie archeologicznego dziedzictwa kulturowego. Odkrywca i badacz wielu stanowisk archeologicznych południowo-wschodniej Polski. Autor i współautor 220 publikacji naukowych, w tym 11 książek/monografii. Zidentyfikował i badał na ziemiach polskich najstarszą ceramikę wykonaną na kole garncarskim, tzw. scytotracką (V w p.n.e.). Prowadził badania prahistorycznych mikrostruktur społecznych (cmentarzyska, osady). 

35 Prof. dr hab. Marek Jan Olbrycht
SUKCESY NAUKOWCÓW Prof. dr hab. Marek Jan Olbrycht historyk i archeolog Autor ponad 120 publikacji, w tym monografii na temat starożytnego Iranu, współautor monumentalnej Historii Iranu. Autor pionierskiego studium Aleksander Wielki i świat irański. Publikuje w najlepszych czasopismach międzynarodowych, w tym w Klio, Parthica, Iranica Antiqua, Gnomon. Założyciel i redaktor naczelny międzynarodowego czasopisma Anabasis. Studia Classica et Orientalia, notowanego na liście ERIH PLUS. Specjalista zajmujący się historią i archeologią Iranu i Azji Środkowej (epoki przedislamskiej i wczesnoislamskiej), epoką Aleksandra Wielkiego i hellenistyczną w Azji Zachodniej, w szczególnosci sztuką wojenną i numizmatyką.

36 Prof. dr hab. Grzegorz Bartosz biolog
SUKCESY NAUKOWCÓW Prof. dr hab. Grzegorz Bartosz biolog Główne zainteresowania badawcze to biologia stresu antyoksydacyjnego i antyoksydantów, transport przez błony, biologia procesu starzenia. Autor ok. 350 publikacji, w tym książki „Druga twarz tlenu”. Prace prof. Bartosza cytowane były ponad 4400 razy, indeks Hirscha h=34. Od 2009 jest członkiem korespondencyjnym PAU, natomiast od 2010 r. członkiem korespondencyjnym oraz przewodniczącym Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN, a także wiceprezesem Oddziału PAN w Łodzi. Jest również członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz reprezentantem Polski w International Commission on Yeast. 

37 Dr hab. prof. UR Diana Gergova
SUKCESY NAUKOWCÓW część „skarbu trackiego” Dr hab. prof. UR Diana Gergova archeolog Wraz z zespołem dokonała sensacyjnego odkrycia skarbu Traków w miejscowości Swesztari w Bułgarii. Skarb ten może być świadectwem, że w kurhanie tym został pochowany car Kotel, rządzący w IV wieku p.n.e. państwem Getów. Prof. Diana Gergova specjalizuje się w badaniu Getów i Traków na terenie Bułgarii. Jest odkrywcą i badaczem wielu stanowisk archeologicznych oraz autorką i współautorką wielu publikacji naukowych z zakresu archeologii. Jest także organizatorką wielu wystaw poświęconych archeologii i redaktorem katalogów wystawowych. 

38 Rafał Wilk SUKCESY NAUKOWCÓW
sportowiec, paraolimpijczyk Utytułowany maratończyk w dyscyplinie parakolarstwo. Rafał Wilk z Wydziału Wychowania Fizycznego jest: - podwójnym Mistrzem Paraolimpijskim z Londynu 2012 - trzykrotnym Mistrzem Świata - dwukrotnym zwycięzcą Pucharu Świata - dwukrotnym zwycięzcą Pucharu Europy 2012 i 2014

39 Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów www.ur.edu.pl
18 000 studentów Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c Rzeszów 12 jednostek 49 kierunków studiów


Pobierz ppt "Uniwersytet Rzeszowski powstał 1 września 2001 r"

Podobne prezentacje


Reklamy Google