Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wobec „deinstytucjonalizacji” opieki psychiatrycznej Jacek Wciórka, Instytut Psychiatrii i Neurologii Forum Liderów Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wobec „deinstytucjonalizacji” opieki psychiatrycznej Jacek Wciórka, Instytut Psychiatrii i Neurologii Forum Liderów Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej."— Zapis prezentacji:

1 wobec „deinstytucjonalizacji” opieki psychiatrycznej Jacek Wciórka, Instytut Psychiatrii i Neurologii Forum Liderów Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Warszawa, 23 października 2015

2 model systemu pomocy wybór aksjologiczny - podstawowe wartości postawy wobec wprost osób cierpiących psychicznie odzwierciedlające uniwersalne cechy relacji społecznych epoki założenia organizacyjne ‐ zaspokojenia oczekiwań interesariuszy, udostępniania zasobów, określanie szans i barier rozwiązania organizacyjne ‐ ustawodawstwo, nakłady, instytucje i pracownicy

3 modele minione (?) wygnanieuwięzienie

4 współczesne modele opieki psychiatrycznej schronienie i opieka w azylu: pierwsze uwolnienie, przywrócenie człowieczeństwa człowiek - podopieczny, pacjent (przedmiot) azyl: duży szpital psychiatryczny leczenie w środowisku: drugie uwolnienie: przywrócenie praw i miejsca we wspólnocie wspólnota, społeczność, sieć społeczna (relacja) centrum środowiskowe, prawa obywatela i pacjenta zdrowienie, dobre życie trzecie uwolnienie; przywracanie podmiotowości osoba (podmiot) proces osobowy, ruchy samopomocowe 1800 1950 1990

5

6 deinstytucjonalizacja? = środowiskową przebudowa systemu opieki psychiatrycznej deperyferyzacja (p. oddaleniu), degettyzacja (p. wykluczeniu), demonopolizacja (p. zawłaszczeniu), deazylacja (p. totalizacji) = wdrożenie środowiskowego modelu ochrony zdrowia psychicznego = rozsądne zrównoważenie opieki pozaszpitalnej i szpitalnej = „zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym”

7 środowiskowa opieka psychiatryczna rozwój na świecie dysfunkcjonalny azyl, instytucja totalna, wielki szpital psychiatryczny (odległy, zamknięty, monopolista) środowiskowe centra psychiatryczne systemy wsparcia społecznego przywracanie uczestnictwa społecznego (nauka, praca, relacje)

8 środowiskowa opieka psychiatryczna zasady lokalna, społeczna odpowiedzialność, terytorialny zasięg równa dostępność, ciągłość, dostosowanie do potrzeb koordynacja działań, świadczeń i kompetencji zintegrowany model opieki i rozwiązywania problemów: koordynowany podział zadań i odpowiedzialności wielostronność świadczeń i wielokierunkowość oddzia ływań poszanowanie praw i godności, przeciwdziałanie piętnu, nierówności i wykluczaniu

9 psychiatryczna opieka środowiskowa w Polsce kierunki zmian ośrodki psychiatryczne pierwszego kontaktu - krajowa sieć lokalnych środowiskowych centrów zdrowia psychicznego inicjatywa i odpowiedzialność lokalna, wola centralna kompleksowe, wielospecjalistyczne świadczenia ambulatoryjne, środowiskowe/mobilne, dzienne, stacjonarne współpraca w zakresie oparcia i uczestnictwa społecznego ośrodki psychiatryczne wyspecjalizowane – referencyjne i profilowane inicjatywa i odpowiedzialność regionalna i krajowa

10 Rada/Zespół Zdrowia Psychicznego środowiskowa opieka psychiatryczna ochrona zdrowia psychicznego w społeczności lokalnej Samorząd powiatu (gminy, dzielnicy ) Samorząd powiatu (gminy, dzielnicy )

11 środowiskowa opieka psychiatryczna model centrum zdrowia psychicznego Zespół ambulatoryjny (porady, konsultacje, leczenie ambulatoryjne) Zespół ambulatoryjny (porady, konsultacje, leczenie ambulatoryjne) Zespół środowiskowy, mobilny (opieka czynna, leczenie domowe) Zespół szpitalny (opieka stacjonarna) Zespół dzienny (hospitalizacja częściowa) CZP dla dorosłych 1 CZP/50-200 tys. mieszkańców (średnio na ok. 100 tys.); CZP powinno łącznie spełniać wskaźniki dostępności proponowane dla form organizacyjnych wchodzących w jego skład; orientacyjny wskaźnik zatrudnienia 1 pracownik/1000 mieszkańców powiatu, grupy powiatów, dużej gminy lub dzielnicy dużego miasta; CZP dla dzieci i młodzieży 1 CZP/100-400 tys. mieszkańców (średnio na ok. 200 tys.); CZP powinno łącznie spełniać wskaźniki dostępności proponowane dla form organizacyjnych wchodzących w jego skład orientacyjny wskaźnik zatrudnienia 0,5 pracownik/1000 mieszkańców powiatu, grupy powiatów, dużej gminy lub dzielnicy dużego miasta; sieć: ok. 380 lokalnych CZP ok. 190 CZP dla dzieci i młodzieży

12 psychiatryczna opieka środowiskowa w Polsce kierunki zmian zmiana funkcji i roli dużych szpitali psychiatrycznych ograniczona rola lokalnego centrum zdrowia psychicznego (o określonej odpowiedzialności terytorialnej), ograniczona rola ponadlokalnego ośrodka specjalistycznego (odpowiednio do kompetencji), ośrodki sądowo-psychiatryczne i (tymczasowo) opiekuńcze określenie roli lekarzy rodzinnych (pierwszego kontaktu)

13 psychiatryczna opieka środowiskowa w Polsce kierunki zmian Kształcenie kadr zwiększenie zakresu wiedzy i kompetencji lekarzy w kształceniu przeddyplomowym, zmiana programu kształcenia specjalistycznego psychiatrów i psychologów klinicznych i nakładów na nie, regulacja szkolenia psychoterapeutów, udostepnienie szkolenia terapeutów środowiskowych

14 psychiatryczna opieka środowiskowa w Polsce kierunki zmian Przełamanie barier międzyresortowych w zakresie polityki zdrowotnej i społecznej w zakresie zdrowia psychicznego Różnicowanie i udostępnianie zasobów oparcia społecznego Różnicowanie i udostępnianie form uczestnictwa społecznego w tym rehabilitacji zawodowej, zatrudnienia chronionego i wspomaganego oraz przedsiębiorczości społecznej.

15 psychiatryczna opieka środowiskowa w Polsce kierunki zmian Koordynacja i odpowiedzialność: lokalna (potrzeby, zasoby, rozwiązania), regionalna (ponadlokalne potrzeby, zasoby i rozwiązania, wsparcie dla rozwiązań lokalnych) krajowa (planowanie, legislacja, modelowanie, monitoring)

16 psychiatryczna opieka środowiskowa w Polsce kierunki zmian Finansowanie zapewnienie środków i racjonalizacja mechanizmu finansowania świadczeń (budżet lokalny?) Inwestowanie zapewnienie z budżetu państwa niezbędnych środków na tworzenie, przekształcenia i modernizację infrastruktury środowiskowej, zasady udziału własnego JST (jednostek samorządu terytorialnego).

17 propozycja zmiany społeczno-kulturowej wartości: równe traktowanie, solidaryzm, troska, personalizm postawy: destygmatyzacja, pomoc, odpowiedzialność prawa: poszanowanie praw i godności, współudział i współdecydowanie

18 propozycja zmiany polityki wobec zdrowia psychicznego: polityka zdrowotna i społeczna, decyzje społeczno-gospodarcze ‐fundamentalne dobro osobiste? ‐legislacja, odpowiedzialność, zarządzanie zmianą, koordynacja ‐promocja, profilaktyka, wszechstronna pomoc, ‐funkcjonalny system: lecznictwo/oparcie/uczestnictwo ‐równy dostęp, jakość (skuteczność i dostosowanie), godziwość

19 propozycja zmiany modelu organizacyjnego: podstawy aksjologiczne: cele i zadania zasoby materialne: instytucje, finansowanie, inwestowanie zasoby niematerialne: ludzie i kompetencje zarządzanie: inspiracja, koordynacja, monitorowanie, ewolucja

20 od wygnania/uwięzienia (niebyt), przez opiekę i nadzór (azyl), przez pomocną wspólnotę (środowisko), do zdrowiejącej osoby (recovery).


Pobierz ppt "Wobec „deinstytucjonalizacji” opieki psychiatrycznej Jacek Wciórka, Instytut Psychiatrii i Neurologii Forum Liderów Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google