Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 1 ANALIZA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 1 ANALIZA."— Zapis prezentacji:

1 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 1 ANALIZA RYZYKA I KATEGORIE RYZYKA ZAKŁADÓW ANALIZA WIELOKRYTERIALNA Warsztat I – Planowanie kontroli i przygotowanie do kontroli w ramach Działania 3 22-25.10.2013 r. Wiesław Steinke Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

2 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 2 Analiza wielokryterialna jest jednym z elementów wprowadzonych do nowego Systemu Kontroli w ramach realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich”. Analizę wielokryterialną umiejscowiono w dokumentach System Kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska w części Planowanie kontroli, jako narzędzie pomocnicze do planowania kontroli. Autorem ww. narzędzia jest nasz kolega z WIOŚ w Warszawie – Marek Nowotczyński, aktywny uczestnik poprzedniego Projektu PL0100.

3 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 3 Wielokryterialną ocenę w postaci punktowej, decydującą o „rankingu” zakładów lub instalacji planowanych do kontroli przeprowadzono opierając się na dwóch głównych składowych elementach związanych z korzystaniem ze środowiska: prawdopodobieństwo wystąpienia awarii przemysłowej w wyniku prowadzonej działalności, uciążliwość dla środowiska, uwzględniająca: wrażliwość otoczenia zakładu (lokalizacja, stan środowiska, częstotliwość wniosków o interwencję), skalę oddziaływania na środowisko (rodzaj przedsięwzięcia lub instalacji, wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych należących do innego podmiotu, emisja pyłów lub gazów do powietrza, wytwarzanie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, emisja hałasu do środowiska), zastosowane zabezpieczenia (wyposażenie w urządzenia chroniące środowisko przed zanieczyszczeniem, ocena zakładowego zarządzania środowiskowego, ocena wypełniania wymagań ochrony środowiska).

4 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 4 Do oceny wielokryterialnej zastosowano wzór uwzględniający ww. elementy (kryteria) związane z szeroko rozumianym oddziaływaniem na środowisko, przypisując im wartość punktową w skali od 1 do 5, w zależności od „wagi” danego kryterium, w odniesieniu do konkretnego zakładu lub instalacji (5 - duża „waga”, 1 - mała „waga”): k = r x u k = r x (w + s + z) k = r x (∑w1-3 + ∑s1-5 + ∑z1-3) gdzie: k - końcowa punktacja decydująca o miejscu zakładu w „rankingu” r - ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej u - uciążliwość dla środowiska: u = w + s + z w - wrażliwość otoczenia zakładu s - skala oddziaływania na środowisko z - zabezpieczenia zastosowane w zakładzie

5 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 5 w - wrażliwość otoczenia zakładu: w = ∑w1-3 w1 - lokalizacja zakładu w2 - stan środowiska w3 - częstotliwość wniosków o interwencję s - skala oddziaływania na środowisko, s = ∑s1-5 s1 - rodzaj przedsięwzięcia lub instalacji s2 - wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych należących do innego podmiotu s3 - emisja pyłów lub gazów do powietrza s4 - wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne s5 - emisja hałasu do środowiska z - zabezpieczenia zastosowane w zakładzie: z = ∑z1-3 z1 - wyposażenie w urządzenia chroniące środowisko przed zanieczyszczeniem z2 - zakładowe zarządzanie środowiskowe z3 - ocena wypełniania wymagań ochrony środowiska

6 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 6 Wielokryterialna ocena - wyniki obliczeń Ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej /r/ Uciążliwość dla środowiska /u/ bardzo duża dużaśredniamała bardzo mała bardzo duże 27522016511055 duże 2201761328844 średnie 165132996633 małe 11088664422 bardzo małe 5544332211

7 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 7 Propozycja kategorii na podstawie oceny wielokryterialnej i wynikającej z nich częstotliwości kontroli WyszczególnieniePunktacja końcowa Zakładana częstotliwość kontroli kategoria I ≥ 177raz w roku kategoria II 111-176co 2 lata kategoria III 67 -110co 3 lata kategoria IV 23 - 66 co 4 lata lub rzadziej kategoria V ≤ 22nie zakłada się

8 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 8 Ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej [r] Lp.Ryzyko wystąpienia awarii przemysłowejOcena ryzykaPunktacja 1.­Zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR) bardzo duże5 2.­Zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR) duże4 3.­Zakłady zaliczone do pozostałych sprawców poważnych awarii (PSPA) ­Zakłady inne niż PSPA na terenie, których miała miejsce w ciągu ostatnich 4 lat poważna awaria przemysłowa średnie3 4.­Zakłady produkcyjne, bazy lub stacje paliw - inne niż w poz. 1 -3 wykorzystujące substancje niebezpieczne 1) małe2 5.­Pozostałe zakładybardzo małe1

9 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 9 Wrażliwość otoczenia zakładu - wLokalizacja zakładu [w1] Lp.Otoczenie zakładu 1) Ocena otoczenia Punkt acja 1.­Strefa ochronna "A" uzdrowisk, tereny szpitali, domów opieki społecznej, tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży bardzo wrażliwe 5 ­Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej i zamieszkania zbiorowego ­Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe ­Tereny mieszkaniowo-usługowe ­Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców ­Obszary chronione przyrodniczo (parki narodowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000, parki krajobrazowe) ­Wody powierzchniowe stojące

10 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 10 Wrażliwość otoczenia zakładu - wLokalizacja zakładu [w1] C.D. Lp.Otoczenie zakładu 1) Ocena otoczenia Punk tacja 2.­Obszary najwyższej (ONO) lub wysokiej ochrony (OWO) Głównych Zbiorników Wód Podziemnych wrażliwe4 ­Wody powierzchniowe płynące 2) ­Obszary szczególnie narażone na azotany, podlegające dyrektywie azotanowej ­Pozostałe obszary chronione przyrodniczo (obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe) 3.­Tereny zalesione, pozostałe użytki rolneśrednio wrażliwe 3 4.­Nieużytki, użytki kopalnemało wrażliwe 2 5.­Tereny przemysłowe, tereny komunikacyjnebardzo mało wrażliwe 1

11 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 11 Stan środowiska [w2]Wrażliwość otoczenia zakładu - w Lp.Stan środowiskaPkt 1.­Strefa C – poziom kilku substancji w powietrzu przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji, ­Wody powierzchniowe w V klasie stanu ekologicznego lub wody podziemne w klasie V złej jakości 5 2.­Strefa C – poziom jednej substancji w powietrzu przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji, ­Wody powierzchniowe w IV klasie stanu ekologicznego lub wody podziemne w klasie IV niezadowalającej jakości 4 3.­Strefa B – poziom kilku substancji w powietrzu mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji, ­Wody powierzchniowe w III klasie stanu ekologicznego lub wody podziemne w klasie III zadowalającej jakości 2) 3 4.­Strefa B – poziom jednej substancji w powietrzu mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji, ­Wody powierzchniowe w II klasie stanu ekologicznego lub wody podziemne w klasie II dobrej jakości 2 5.­Strefa A – poziom substancji w powietrzu nie przekracza poziomu dopuszczalnego, ­Wody powierzchniowe w I klasie stanu ekologicznego lub wody podziemne w klasie I bardzo dobrej jakości 1

12 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 12 Wrażliwość otoczenia zakładu - wCzęstotliwość wniosków o interwencję [w3] Lp. Częstotliwość wniosk ó w o interwencję na zanieczyszczenie środowiska w okresie ostatnich 4 lat Ocena Punktacj a 1.Powtarzające się uzasadnione wnioski o interwencję dotyczące kilku komponent ó w środowiska zdecydowanie niedostateczna 5 2.Powtarzające się uzasadnione wnioski o interwencję dotyczące jednego komponentu środowiska niedostateczna 4 3.Jednorazowe uzasadnione wnioski o interwencję w zakresie jednego z komponent ó w dostateczna 3 4.Nieuzasadnione wnioski o interwencję dobra 2 5. Brak wniosk ó w o interwencję bardzo dobra 1

13 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 13 Skala oddziaływania na środowisko - sRodzaj przedsięwzięcia lub instalacji [s1] Lp.Rodzaj przedsięwzięcia lub instalacji Skala oddziaływania Punktacja 1.Instalacje PRTR zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu bardzo duża5 2.Instalacje PRTR zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być nałożony duża4 3.Pozostałe przedsięwzięcia zaliczane do mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagające sporządzenia raportu średnia3 4.Pozostałe przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, mogące wymagać sporządzenia raportu, dla których nie nałożono obowiązku sporządzenia raportu mała2 5.­Inne przedsięwzięciabardzo mała1

14 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 14 Skala oddziaływania na środowisko - s Wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych [s2] Lp Wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych należących do innego podmiotu 1) Wielko ść emisji Punk t. 1. Wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków komunalnych lub przemysłowych biologicznie rozkładalnych, z oczyszczalni o obciążeniu nie mniejszym niż 100 000 RLM bardzo duża 5 2. Wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków komunalnych lub przemysłowych biologicznie rozkładalnych, z oczyszczalni o obciążeniu nie mniejszym niż 15 000 RLM i mniejszym od 100 000 RLM duża 4 3. Wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków komunalnych lub przemysłowych biologicznie rozkładalnych, z oczyszczalni o obciążeniu nie mniejszym niż 2 000 RLM i mniejszym od 15 000 RLM średnia 3 4. Wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków komunalnych lub ścieków przemysłowych biologicznie rozkładalnych, z oczyszczalni o obciążeniu mniejszym niż 2 000 RLM mała 2 5. Wprowadzanie ścieków przemysłowych niezawierających substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do zewnętrznej kanalizacji bardzo mała 1

15 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 15 Skala oddziaływania na środowisko - sEmisja pyłów lub gazów do powietrza [s3] LpEmisja pyłów lub gazów do powietrza Wielkość emisji Punktacja 1.Zakłady zobowiązane do prowadzenia ciągłych pomiarów emisji pyłów lub gazów do powietrza, bardzo duża5 2.Zakłady zobowiązane do prowadzenia okresowych pomiarów emisji pyłów lub gazów do powietrza, duża4 3.Pozostałe zakłady objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza średnia3 4.Zakłady podlegające obowiązkowi zgłoszenia instalacji w zakresie emisji pyłów lub gazów do powietrza mała2 5.Zakłady niepodlegające obowiązkowi uzyskania pozwolenia lub dokonania zgłoszenia instalacji do eksploatacji właściwemu organowi ochrony środowiska w zakresie emisji pyłów lub gazów do powietrza bardzo mała1

16 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 16 Skala oddziaływania na środowisko - s Wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezp. [s4] Lp. Wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne Wielkość emisjiPunktacja 1.Wymagane pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub odpadów innych niż niebezpieczne, w tym na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów bardzo duża5 2.Wymagane pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub odpadów innych niż niebezpieczne duża4 3.Wymagana decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi średnia3 4.Wymagane złożenie informacji o odpadach niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne mała2 5.Pozostałe wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne, niewymagające złożenia informacji. bardzo mała1

17 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 17 Skala oddziaływania na środowisko - sEmisja hałasu do środowiska [s5] Lp.Emisja hałasu do środowiskaWielkość emisjiPunktacja 1.Przekroczenie warunków decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu przenikającego do środowiska lub poziomów dopuszczalnych w porze nocnej bardzo duża5 2.Przekroczenie warunków decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu przenikającego do środowiska lub poziomów dopuszczalnych w porze dziennej duża4 3.Poziom hałasu przenikającego do środowiska zbliżony do dopuszczalnego, określonego w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, lub poziomów dopuszczalnych średnia3 4.Poziom hałasu przenikającego do środowiska znacznie niższy od dopuszczalnego mała2 5.Brak terenów chronionych akustycznie w zasięgu oddziaływania zakładu - niewymagana decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu przenikającego do środowiska bardzo mała1

18 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 18 Zabezpieczenia zastosowane w zakładzie - z Wyposażenie w urządzenia chroniące środowisko przed zanieczyszczeniem [z1] Lp.Wyposażenie w instalacje chroniące środowisko przed zanieczyszczeniem ZagrożeniePunktacja 1.Brak wymaganych urządzeń chroniących środowisko bardzo duże5 2.Niewystarczające wyposażenie w urządzenia chroniące środowisko duże4 3.Przeciążenie urządzeń chroniących środowisko średnie3 4.Wystarczające wyposażenie w urządzenia chroniące środowisko – niewielkie zaniedbania eksploatacyjne małe2 5.Wystarczające wyposażenie w urządzenia chroniące środowisko – prawidłowa eksploatacja bardzo małe1

19 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 19 Zabezpieczenia w zakładzie - zZakładowe zarządzanie środowiskowe [z2] Lp.WyszczególnienieOcena 1.Elementy oceny zakładowego systemu zarządzania środowiskowego: tak – 0 nie – 1 a.Odpowiednie kwalifikacje pracowników b.Właściwy nadzór nad pracą instalacji, automonitoring, jeżeli jest wymagany c.Plany konserwacji i obsługi, bieżące naprawy, konserwacje, itp. d.Nakłady, w tym inwestycje w zakresie ochrony środowiska e.Systemy zarządzania środowiskowego (ISO 14 001, EMAS) suma punktów: 2. Wynik oceny zakładowego systemu zarządzania środowiskowego pod względem występowania zagrożeń dla środowiska: Końcowa ocena punktowa a.zagrożenie bardzo duże (suma punktów 5),5 b.zagrożenie duże (suma punktów 4),4 c.zagrożenie średnie (suma punktów 3),3 d.zagrożenie małe (suma punktów 2),2 e.zagrożenie bardzo małe (suma punktów 0 lub 1).1

20 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 20 Zabezpieczenia w zakładzie - z Ocena wypełniania wymagań ochrony środowiska [z3] Lp.Ocena wypełniania wymagań ochrony środowiskaZagrożeniePunktacja 1.Zakład nieposiadający wymaganego pozwolenia lub pozwoleń na korzystanie ze środowiska bardzo duże 5 2.Zakład permanentnie przekraczający warunki posiadanego pozwolenia lub pozwoleń* na korzystanie ze środowiska duże4 3.Zakład sporadycznie przekraczający warunki pozwolenia lub pozwoleń* lub nierealizujący zarządzeń pokontrolnych średnie3 4. Zakład, kt ó ry nie wykonał obowiązku zgłoszenia instalacji do eksploatacji, nie złożył informacji lub postępuje niezgodnie z dokonanym zgłoszeniem lub złożoną informacją małe2 5.Zakład spełniający wymagania ochrony środowiskabardzo małe 1

21 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 21 PRZYKŁAD NR 1 - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lp.KryteriaPunktacja Ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej /r/3 1.Lokalizacja zakładu4 2.Stan środowiska3 3. Częstotliwość wniosk ó w o interwencję 1 4.Rodzaj przedsięwzięcia lub instalacji5 5. Wprowadzanie ściek ó w do w ó d, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych należących do innego podmiotu 3 6. Emisja pył ó w lub gaz ó w do powietrza 5 7. Wytwarzanie odpad ó w niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne 4 8.Emisja hałasu do środowiska1 9.Wyposażenie w urządzenia chroniące środowisko przed zanieczyszczeniem2 10.Zakładowe zarządzanie środowiskowe1 11.Ocena wypełniania wymagań ochrony środowiska1 Wynik: 3 x (4 + 3 + 1 + 5 + 3 + 5 + 4 + 1 + 2 + 1 + 1) = 3 x 3090 kategoria zakładu na podstawie analizy wielokryterialnejIII

22 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 22 PRZYKŁAD NR 2 – Ferma drobiu Lp.KryteriaPunktacja Ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej /r/4 1.Lokalizacja zakładu5 2.Stan środowiska4 3. Częstotliwość wniosk ó w o interwencję 3 4.Rodzaj przedsięwzięcia lub instalacji5 5. Wprowadzanie ściek ó w do w ó d, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych należących do innego podmiotu 3 6. Emisja pył ó w lub gaz ó w do powietrza 4 7. Wytwarzanie odpad ó w niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne 5 8.Emisja hałasu do środowiska2 9.Wyposażenie w urządzenia chroniące środowisko przed zanieczyszczeniem2 10.Zakładowe zarządzanie środowiskowe1 11.Ocena wypełniania wymagań ochrony środowiska1 Wynik: 4 x (5 + 4 + 3 + 5 + 3 + 4 + 5 + 2 + 2 + 1 + 1) = 4 x 35140 kategoria zakładu na podstawie analizy wielokryterialnejII

23 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 23 PRZYKŁAD NR 3 – Stacja paliw Lp.KryteriaPunktacja Ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej /r/2 1.Lokalizacja zakładu4 2.Stan środowiska3 3. Częstotliwość wniosk ó w o interwencję 1 4.Rodzaj przedsięwzięcia lub instalacji2 5. Wprowadzanie ściek ó w do w ó d, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych należących do innego podmiotu 1 6. Emisja pył ó w lub gaz ó w do powietrza 2 7. Wytwarzanie odpad ó w niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne 2 8.Emisja hałasu do środowiska1 9.Wyposażenie w urządzenia chroniące środowisko przed zanieczyszczeniem1 10.Zakładowe zarządzanie środowiskowe3 11.Ocena wypełniania wymagań ochrony środowiska3 wynik: 2 x (4 + 3 + 1 + 2 + 1 + 2 + 2 + 1 + 1 + 3 + 3) = 2 x 2346 kategoria zakładu na podstawie analizy wielokryterialnejIV

24 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 24 W celu usprawnienia przeprowadzania analizy wielokryterialnej, w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Szczecinie opracowano aplikację, która ułatwia inspektorowi dokonanie analizy wielokryterialnej poprzez wprowadzanie w kolejnych krokach odpowiedniej wartości punktowej dla poszczególnych kryteriów. Program samodzielnie wylicza wynik końcowy i szereguje dany zakład wg przydzielonej kategorii ryzyka. Autorem ww. programu jest (niestety już niepracująca w WIOŚ w Szczecinie) koleżanka Zofia Kuberska-Jurga. Program był prezentowany w wersji angielskiej w 2010 r., podczas spotkania Grupy Projektowej EASY TOOLS, w ramach działań sieci IMPEL.

25 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 25 Punktacja końcowa Zakładana częstotliwość kontroli Wyszczególnie- nie kategorii ryzyka 0nie zakłada się V Włącznie do22nie zakłada się V od 23 co 4 lata lub rzadziejIV do66 co 4 lata lub rzadziej IV od 67co 3 lata III do110co 3 lata III od 111co 2 lata II do176co 2 lata II włącznie i powyżej 177raz w roku I

26 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 26 OCENA RYZYKA KONTROLOWANYZAKŁAD WYNIK [k] 0 KATEGORIA RYZYKA V CZĘSTOTLIWOŚĆ KONTROLI nie zakłada się

27 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 27 wielkośćKryteriaPunktacja rRyzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej0 w1w1 Lokalizacja zakładu0 w2w2 Stan środowiska0 w3w3 Częstotliwość wniosków o interwencję0 s1s1 Rodzaj przedsięwzięcia lub instalacji0 s2s2 Wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych należących do innego podmiotu 0 s3s3 Emisja pyłów lub gazów do powietrza0 s4s4 Wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne 0 s5s5 Emisja hałasu do środowiska0 z1z1 Wyposażenie w instalacje chroniące środowisko przed zanieczyszczeniem 0 z2z2 zakładowe zarządzanie środowiskowe0 z3z3 Ocena wypełniania wymagań ochrony środowiska0 total SUMA0 OpracowałaZofia Kuberska-Jurga SprawdziłRobert Więcławski zatwierdziłWiesław Steinke

28 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 28 l.p.Czynnośćuwagi 1 W arkuszu „kategoria ryzyka” w pustym żółtym polu należy wpisać nazwę kontrolowanego Jeżeli żółte pole pozostanie puste, program pod żółtą komórką wyświetli napis „pominięte”. Jeżeli żółte pole będzie zawierało wartość mniejszą lub większą od wartości przypisanych jako kryterium, program pod żółtą komórką wyświetli napis „błąd liczbowy”. Taki sam napis pojawi się również w arkuszy „kategoria ryzyka” w odpowiednim wierszu. 2 W arkuszu „r” w pustym żółtym polu należy wpisać punktacje wynikającą z oceny ryzyka 3 W arkuszu „w” w 3 pustych żółtych polach należy wpisać punktację wynikającą z oceny 4 W arkuszu „s” w 5 pustych żółtych polach należy wpisać punktację wynikającą z oceny 5 W arkuszu „z” w 3 pustych żółtych polach należy wpisać punktację wynikającą z oceny 6 Wydrukować tabelę z oceną ryzyka z arkusza „kategoria ryzyka” wraz z przypisaną częstotliwością kontroli Program ma w tym arkuszu ustawiony obszar wydruku. Jeżeli obok tabeli pojawią się informacje „pominięte” lub „błąd liczbowy”, należy cofnąć się do odpowiedniego arkusza i poprawić błąd INFORMACJA DODATKOWA: w przypadku usuwania wartości wpisanych za pomocą klawisza DEL pojawia się komunikat „pominięte”, natomiast przy usuwaniu wartości za pomocą klawisza SPACJA pojawi się komunikat „błąd liczbowy”.

29 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 29 Dziękuję Państwu za uwagę!


Pobierz ppt "Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 1 ANALIZA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google