Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych"— Zapis prezentacji:

1 Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych
Finanse i innowacyjność w rozwoju MSP Listopada 2011

2 Potencjał innowacyjny MSP
„..polscy przedsiębiorcy mają świetne pomysły i odpowiedni potencjał intelektualny do realizacji innowacyjnych przedsięwzięć”

3 Bariery dla rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości
Problemy przedsiębiorców: utrudniony dostęp do kredytów/pożyczek na finansowanie bieżącej działalności i przedsięwzięć inwestycyjnych (szczególnie w przypadku firm typu start-up) utrudniony dostęp do funduszy unijnych na innowacje

4 MFPK Sp. z o.o. – wsparcie dla przedsiębiorczych
Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. – utworzony w 2003 roku Zasięg działania MFPK – regionalny (obszar województwa mazowieckiego)

5 Cele MFPK – misja Pomoc przedsiębiorcom z segmentu MSP w zakresie zwiększenia dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania (kapitału) Działanie na rzecz rozwoju gospodarczego poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw Wzmacnianie wiarygodności finansowej firm wobec sektora bankowego i instytucji parabankowych Maksymalne wykorzystanie środków będących w dyspozycji MFPK na prowadzenie aktywnej akcji poręczeniowej

6 Poręczenie MFPK realizuje swoje cele poprzez udzielanie poręczeń Prawa cywilnego, zabezpieczających spłatę kredytów i pożyczek udzielanych przez banki lub inne instytucje finansowe. Poręczenie cywilne jest umową poprzez którą poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie w chwili nie wykonania zobowiązania przez dłużnika Poręczenie – najprostsza, najdogodniejsza forma zabezpieczania transakcji kredytowych

7 Samorządowy charakter spółki
Udziały w spółce posiada 31 podmiotów (kapitał publiczny): Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Miasto Stołeczne Warszawa Bank Gospodarstwa Krajowego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiaty: Otwocki, Płocki, Sochaczewski, Kozienicki, Mławski, Przasnyski, Wyszkowski Gminy: Mszczonów, Teresin, Świercze, Brańszczyk, Długosioło, Rząśnik, Somianka, Zabrodzie Miasta: Józefów, Legionowo, Siedlce, Ostrołęka, Sokołów Podlaski, Garwolin, Mława Miasto i Gmina Wołomin, Miasto i Gmina Grodzisk Mazowiecki, Miasto i Gmina Wyszków Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza

8 Środki UE na rozwój firm
Projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Województwa Mazowieckiego Priorytet I - "Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu„ Działanie 1.4 "Wzmocnienie działalności instytucji otoczenia„ Wielkość dotacji - 70 mln PLN W ramach RPO Fundusz udziela poręczeń na rozwój firmy w formie pomocy publicznej de minimis przy zastosowaniu preferencyjnych warunków cenowych (obniżona opłata prowizyjna dla beneficjenta pomocy)

9 MFPK – współpraca Współpracujące Instytucje finansujące: PKO BP SA
BRE Bank SA Pekao SA ING Bank Śląski SA DnB Nord Polska SA BPH SA Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie Warszawski Bank Spółdzielczy w Warszawie Spółdzielczy Bank Rolnictwa i Rzemiosła w Wołominie Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie FM Bank SA Getin Noble Bank SA Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz Banki Spółdzielcze zrzeszone w Grupie BPS

10 Podstawa realizacji zadań MFPK
Spełnienie przez beneficjenta poręczenia (kredytobiorcę/pożyczkobiorcę) oraz instytucję finansującą określonych warunków Przedsiębiorca: Klasyfikacja do segmentu MSP* (kwalifikator MSP dostępny na stronie internetowej Funduszu Siedziba rejestrowa MSP – województwo mazowieckie Poręczane zobowiązanie przeznaczone wyłącznie na finansowanie działalności gospodarczej Nie znajduje się w trudnej sytuacji („przedsiębiorstwo zagrożone”) Instytucja finansująca: Pozytywnie zweryfikowana zdolność do spłaty zobowiązania (kredytu/pożyczki) Weryfikacja oprocentowania poręczanego zobowiązania (oprocentowanie nie może być niższe niż stopa referencyjna określana przez Komisję Europejską z uwzględnieniem marży na poziomie 1 p.p., bieżące dane dostępne na stronie: ) *mikro, mały lub średni przedsiębiorca posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) Dz. Urz. UE L 214 z

11 Oferta MFPK Wartość jednostkowego poręczenia do 70% wartości zobowiązania Produkty: Poręczenie standardowe – okres poręczenia do 60 miesięcy do 1 mln PLN – wartość jednostkowego poręczenia przy kredytach obrotowych do 2 mln PLN – wartość jednostkowego poręczenia przy kredytach inwestycyjnych Poręczenie pomostowe – maksymalny okres poręczenia 12 miesięcy (przejściowe zabezpieczenie zobowiązań do czasu ustanowienia hipoteki na nieruchomości) do 2 mln PLN – wartość jednostkowego poręczenia pomostowego

12 Tabela opłat i prowizji
Opłata wstępna za rozpatrzenie wniosku – 50 PLN Bez opłaty – dla przędsiębiorców, których siedziba główna firmy została zarejestrowana na terenie udziałowców MFPK Pełny wykaz udziałowców Funduszu dostępny jest na stronie internetowej

13 Tabela opłat i prowizji
Opłata za udzielone poręczenie: jednorazowa naliczana z góry za okresy roczne zależna od okresu poręczenia zależna od oceny ryzyka poręczeniowego Max. 3 % wartości udzielonego poręczenia W ramach projektu RPO WM – max. 1,5%

14 Zasady udzielania poręczeń
Instytucja finansująca (IF) rozpatruje wniosek o kredyt/pożyczkę i wydaje pozytywną decyzję dotyczącą jego/jej udzielenia z uwzględnieniem poręczenia MFPK, jako zabezpieczenia transakcji kredytowej (weryfikacja zdolności do spłaty kredytu/pożyczki) Przedsiębiorca składa w IF wniosek o udzielenie poręczenia (aktualny wzór wniosku dostępny na stronie internetowej IF przekazuje w/w wniosek wraz z wymaganą dokumentacją do Funduszu MFPK ocenia ryzyko poręczeniowe i podejmuje decyzję dotyczącą udzielenia poręczenia Pozytywna decyzja Funduszu Poręczeniowego jest podstawą do podpisania umowy o udzielenie poręczenia Fundusz przygotowuje dokumentację poręczeniową przesyła w wersji elektronicznej do IF IF przedkłada w/w dokumentację do podpisu Klientowi W dniu podpisania umowy o udzielenie poręczenia Klient zobowiązany jest uiścić opłatę za udzielone poręczenie

15 Zabezpieczenie umowy poręczenia
Zabezpieczeniem umowy o udzielenie poręczenia ze strony przedsiębiorcy jest wystawienie na rzecz Funduszu weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową 

16 Korzyści ze współpracy z MFPK
Dla Przedsiębiorcy: Możliwość finansowania działalności gospodarczej środkami zewnętrznymi Zwiększenie konkurencyjności firmy dzięki możliwości prowadzenia nowych inwestycji, wprowadzania innowacyjnych rozwiązań (rozwój firmy) Uzyskanie w Banku statusu klienta wiarygodnego Rozszerzona współpraca z branżowymi stowarzyszeniami przedsiębiorców, instytucjami otoczenia biznesu

17 Działalność (MFPK w liczbach – stan na III kw. 2011r.)
Fundusz udzielił prawie 3 tysięcy poręczeń (wsparcie dla ok.2 tysięcy przedsiębiorstw) Łączna kwota udzielonych przez MFPK poręczeń wynosi 539 mln PLN Łączna kwota udzielonych przez instytucje finansowe kredytów i pożyczek z poręczeniem MFPK przekracza kwotę 989 mln PLN Szacunkowa wartość nowo powstałych miejsc pracy około 5 tysięcy

18 MFPK Sp. z o.o. Ul. Mycielskiego 20 04-379 Warszawa
(godziny pracy biura ) Tel , Fax Ewa Grymm – Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju Tel wew. 21,


Pobierz ppt "Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google