Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Najczęściej popełniane błędy przy udzielaniu zamówień publicznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Najczęściej popełniane błędy przy udzielaniu zamówień publicznych"— Zapis prezentacji:

1

2 Najczęściej popełniane błędy przy udzielaniu zamówień publicznych
PROW 2007 – 2013 PROW 2014 – 2020 Tomasz Gajewczyk Kierownik Działu Kontroli Wydział Obszarów Wiejskich Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

3 GMINA POZYSKIWANIE FUND. ZEW. INWESTYCJE ZAMÓWIENIA

4 Procedura ARiMR : KP-611-184-ARiMR/3_z
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z r. poz. 349, 478 i 605). Procedura ARiMR : KP ARiMR/3_z

5 WERYFIKACJA KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ
Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Formularze ofertowe niewybranych, odrzuconych i wykluczonych wykonawców Oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia publicznego Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Korespondencja dot. postępowania np. zapytania do SIWZ

6 OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA:
§ Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w Programie, ustawie i rozporządzeniu oraz realizacji operacji zgodnie z postanowieniami umowy, a w szczególności: Pkt. 7, ppkt. c) umożliwienia przedstawicielom Samorządu Województwa, Agencji, Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, organów kontroli państwowej i skarbowej oraz innym podmiotom upoważnionym do takich czynności, dokonania audytów i kontroli dokumentów związanych z realizacją operacji i wykonaniem obowiązków po zakończeniu realizacji operacji oraz audytów i kontroli w miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta.

7 NIEPRAWIDŁOWOŚĆ WINDYKACJA NIEPRAWIDŁOWOŚĆ WINDYKACJA

8 Ale, jest pewne ale… UKS i PROW 2007 - 2013
WINDYKACJA NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

9 Decyzja Komisji C (2013) 9527 z 19 grudnia 2013 r
Decyzja Komisji C (2013) 9527 z 19 grudnia 2013 r. - Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych dla wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych

10 Wytyczna jest aktualizacją wytycznych w sprawie korekt finansowych w przypadku nieprzestrzegania zasad zamówień publicznych w okresach programowania oraz (COCOF 07/0037/03-EN z dnia 29 listopada 2007 r. stosowany przy EFRR, EFS, FS)

11 Metoda wskaźnikowa Metoda dyferencyjna
M. D. Wysokość korekty nałożona metodą dyferencyjną odpowiada różnicy „(...) pomiędzy wysokością rzeczywistych wydatków ze środków funduszy UE po wystąpieniu naruszenia, a hipotetyczna wysokością takich wydatków w sytuacji, gdyby naruszenie nie miało miejsca” (Taryfikator, pkt. 4a) Korekta finansowa - różnice pomiędzy ceną oferty, która została uznana za najkorzystniejszą a ofertą najtańszą złożoną w przedmiotowym postępowaniu M. W. Iloczyn wskaźnika procentowego naliczonej kary i wysokość poniesionych kosztów kwalifikowalnych

12 Podstawowe tryby udzielania zamówienia
przetarg nieograniczony (art ) przetarg ograniczony (art. 47 – 53)

13 Pozostałe tryby negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny,
negocjacje bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytanie o cenę, licytacja elektroniczna tylko w przypadkach określonych w ustawie

14 Uchybienia w prawie zamówień publicznych
Uchybienia w stosowaniu reguł konkurencyjności /

15 Nieprawidłowość dot. publikacji ogłoszenia
Ustalenie Punkt taryfikatora Wskaźnik Nieprawidłowość dot. publikacji ogłoszenia Pkt. 1 – niezamieszczenie ogłoszenia w BZP lub niedostateczne upublicznienie ogłoszenia 100% możliwość obniżenia do 25%, jeżeli dokonano publikacji w innej formie np. w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim

16 Bezprawne udzielenie zamówienia np. z wolnej ręki lub zapytania o cenę
Ustalenie Punkt taryfikatora Wskaźnik Bezprawne udzielenie zamówienia np. z wolnej ręki lub zapytania o cenę Pkt. 3, 4 100% za naruszenie art. 62 i art. 67 Art Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; Art Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, b) z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, c) w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej; (…) 3) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia;

17 Ustalenie Punkt taryfikatora Wskaźnik
Udzielenie zamówienia dodatkowego i uzupełniającego, których wartość przekracza procentową wartość zamówienia: 50 % w przypadku usług i robót budowlanych oraz 20 % w przypadku dostaw Pkt. 6 100% za naruszenie art. art. 67, ust. 1, pkt. 5, pkt. 7 Art Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; Art Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, b) z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, c) w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej; (…) 3) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia;(...) 5) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego; (…) 7) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego;

18 Ustalenie Punkt taryfikatora Wskaźnik
Konflikt interesów (niewyłączenie z postępowania osób mających interes w realizacji przedsięwzięcia lub składanie fałszywych oświadczeń) Pkt. 8 100% za naruszenie art. art. 17 Art Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli: 1) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia; 2) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami

19 Niestosowanie lub stosowanie niewłaściwych kryteriów oceny ofert
Ustalenie Punkt taryfikatora Wskaźnik Niestosowanie lub stosowanie niewłaściwych kryteriów oceny ofert Pkt. 8 25%, 10% lub 5% za naruszenie art. art. 91 Art Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji. 2a. Kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, z zastrzeżeniem art. 76 ust. 2, a w przypadku zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, jeżeli dodatkowo wykażą w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia. 3. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości itd..

20 Ustalenie Punkt taryfikatora Wskaźnik
Niedozwolona modyfikacja dokumentów związanych z zamówieniem publicznym np. zmiana treści SIWZ po terminie składania ofert Pkt. 14 25%, 10% lub 5% za naruszenie art. art. 38 Art. 38: (…) jest niedopuszczalne dokonywanie zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym i negocjacjach z ogłoszeniem, które prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

21 Niedozwolona zmiana zapisów zawartej umowy
Ustalenie Punkt taryfikatora Wskaźnik Niedozwolona zmiana zapisów zawartej umowy Pkt. 30 100% lub 25% w odniesieniu do art. 144 Art Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu.

22 Pkt. 11 - dyskryminujące specyfikacje techniczne
ZNAKI TOWAROWE Ustalenie Punkt z decyzji Wskaźnik z decyzji Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia użył nazw własnych, przy czym w SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót nie wskazał, iż dopuszcza się zastosowanie materiałów, elementów i urządzeń równoważnych, tj. posiadających, co najmniej takie same lub korzystniejsze parametry wytrzymałościowe, jakościowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej przykładów. Powyższe stanowi naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. Pkt dyskryminujące specyfikacje techniczne 25% możliwość obniżenia do 10% lub 5% w zależności od wagi nieprawidłowości Art Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

23 Pkt. 10 – Brak przejrzystości lub nierówne traktowanie podczas oceny
OCENA OFERT Ustalenie Punkt z decyzji Wskaźnik z decyzji Zarówno w Ogłoszeniu o zamówieniu jak i w SIWZ, Zamawiający wymagał, aby osoba, która uczestniczy w wykonywaniu zamówienia: była wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Powyższe wskazuje na nieprzestrzeganie zasady równego traktowania określonej w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pkt. 10 – Brak przejrzystości lub nierówne traktowanie podczas oceny 25% możliwość obniżenia do 10% lub 5% w zależności od wagi nieprawidłowości

24 Pkt 2 – Sztuczne dzielenie zamówień na roboty/dostawy/
Ustalenie Punkt taryfikatora Wskaźnik Zamawiający przeprowadził dwa odrębne postępowania ofertowe na opracowanie koncepcji przebudowy budynku, pomimo że występowało podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne zamówienia (tożsamość przedmiotowa), tożsamość czasowa zamówienia oraz możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę (tożsamość podmiotowa potwierdzona tym, iż w obu postępowaniach zgłosiły swoją ofertę te same przedsiębiorstwa), a łączna wartość zamówienia przekroczyła 30 tys. euro. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części, nie uwzględniając wartości obu zamówień łącznie. Powyższe stanowi naruszenie art. 32 PZP. Pkt 2 – Sztuczne dzielenie zamówień na roboty/dostawy/ usługi 100% możliwość obniżenia do 25%, jeżeli dokonano publikacji w innej formie gwarantującej, że przedsiębiorstwo znajdujące się w innym państwie członkowskim miało dostęp do odpowiednich informacji dot. tego zamówienia Art Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. 2. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. 3. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień uzupełniających. 4. Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. 5. Jeżeli wyodrębniona jednostka organizacyjna zamawiającego posiadająca samodzielność finansową udziela zamówienia związanego z jej własną działalnością, wartość udzielanego zamówienia ustala się odrębnie od wartości zamówień udzielanych przez inne jednostki organizacyjne tego zamawiającego posiadające samodzielność finansową. 6. Wartością dynamicznego systemu zakupów jest łączna wartość zamówień objętych tym systemem, których zamawiający zamierza udzielić w okresie trwania dynamicznego systemu zakupów. 7. Wartością umowy ramowej jest łączna wartość zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w okresie trwania umowy ramowej

25

26


Pobierz ppt "Najczęściej popełniane błędy przy udzielaniu zamówień publicznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google