Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zmiany w Taryfikatorze, najczęściej popełniane błędy przy przygotowaniu i przeprowadzeniu zamówień publicznych w ramach projektów finansowanych z POIiŚ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zmiany w Taryfikatorze, najczęściej popełniane błędy przy przygotowaniu i przeprowadzeniu zamówień publicznych w ramach projektów finansowanych z POIiŚ"— Zapis prezentacji:

1 1 Zmiany w Taryfikatorze, najczęściej popełniane błędy przy przygotowaniu i przeprowadzeniu zamówień publicznych w ramach projektów finansowanych z POIiŚ

2 2 Tło powstawania Taryfikatora Prawo wspólnotowe w dziedzinie zamówień publicznych obejmuje: 1.Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (TWE) zobowiązuje do przestrzegania zasad: swobodnego przepływu towarów, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, swobody świadczenia usług, niedyskryminacji i równego traktowania, przejrzystości

3 3 Tło powstawania Taryfikatora 2. Dyrektywy UE dotyczące zamówień publicznych, ze zmianami i rozporządzeniami dyrektywa 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, dyrektywa 2004/17/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych

4 4 Tło powstawania Taryfikatora Polskie przepisy dotyczące zamówień publicznych oraz wytyczne dla podmiotów realizujących projekty ze środków unijnych : ustawa z 29 stycznia 2004 r. ze zmianami – Prawo zamówień publicznych Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ Wytyczne w zakresie kontroli realizacji POIiŚ

5 5 Tło powstawania Taryfikatora Podstawę prawną do nakładania korekt finansowych stanowi Artykuł 98 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

6 6 Tło powstawania Taryfikatora Na mocy tego rozporządzenia Państwo członkowskie dokonuje korekt finansowych wymaganych w związku z pojedynczymi lub systemowymi nieprawidłowościami stwierdzonymi w operacjach lub programach operacyjnych.

7 7 Tło powstawania Taryfikatora Dokument wyjściowy dla taryfikatorów: COCOF 07/0037/03 z dnia z dnia 29/11/2007 r. – Wytyczne do określania korekt finansowych nakładanych na wydatki ponoszone z funduszy strukturalnych lub FS w przypadku naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych.

8 1.W 2008 r. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. taryfikator) w 2009 r -zał. 10 do Wytycznych w zakresie kontroli… w 2010 r. zaktualizowany pismem MRR Dokument dotyczy kwestii naruszeń w stosowaniu prawa wspólnotowego lub krajowego (ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w dziedzinie zamówień Publicznych. 8 Dokumenty opracowane przez MRR

9 9 Sposób korygowania nieprawidłowości zidentyfikowanych w ramach wdrażania POIiŚ opisany jest w Zaleceniach w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – MRR 29.01.2010

10 1.29 stycznia 2010 Taryfikator do wymierzania korekt finansowych za naruszenia zasad zawierania umów do których nie stosuje się ustawy PZP zał. nr 1 do Zaleceń w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach POIiŚ Dla zamówień, które nie wchodzą w zakres stosowania ustawy PZP (a tym samym Dyrektyw), zastosowanie mają przepisy Traktatu WE. Przepisy te mają odzwierciedlenie w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ. 10 Dokumenty opracowane przez MRR

11 11 Zmiana Taryfikatora Powody zmian w taryfikatorze 1.Audyt KE w dniach 19 - 23 września 2005 r. w dniu 16 września 2008 roku KE przekazała swoje stanowisko w raporcie, ostateczny raport z audytu KE strona polska otrzymała w dniu 31 lipca 2009 r. nowelizacja ustawy PZP Zmiany w taryfikatorze objęły aktualizację artykułów ustawy oraz uwzględniły postulaty KE odnośnie progów % korekt

12 1.Kwestia wymogu posiadania przez wykonawców odpowiedniego sprzętu na etapie składania oferty -5% (systemowe) można wymagać, że będzie oferent dysponował sprzętem, w przypadku udzielenia mu zamówienia 2.Kwestia stosowania przez oferentów dyskryminujących ograniczeń możliwości spełnienia niektórych kryteriów wyboru łącznie przez wszystkich członków konsorcjum - 5-10% (systemowe) można wymagać aby wszyscy wspólnie osiągnęli warunek (bez progów % i minimalnych kwot partycypacji 12 Zestawienie uchybień stwierdzonych przez KE i grożące kary finansowe

13 3.Kwestia wydłużenia terminu składania ofert bez publikowania sprostowania dotyczącego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- 10% (systemowe) (system publikacji sprostowań zdaniem KE był możliwy przed 2007 rokiem) 4.Konieczność posiadania wcześniejszego doświadczenia w realizacji projektów w Polsce lub wymóg, aby oferent w przeszłości realizował zamówienia współfinansowane przez UE i/lub fundusze krajowe – 10% 13 Zestawienie uchybień stwierdzonych przez KE i grożące kary finansowe

14 5.Ograniczenie podwykonawstwa – do 10% (systemowe) KE akceptuje sytuację, w której podwykonawstwo jest zabronione jedynie w odniesieniu do znaczących części zamówienia, których wykonanie decyduje o jakości całego zamówienia 6.Zmiany warunków zamówienia po podpisaniu umowy (zmiana charakteru zamówienia i oczekiwań w nim zawartych)-10% 14 Zestawienie uchybień stwierdzonych przez KE i grożące kary finansowe

15 7.Bezpośrednie zlecanie robót dodatkowych – 25 -100% 8.Dyskryminujące kryteria wyboru wykonawcy uwzględniające jedynie doświadczenie oferenta po uzyskaniu przez niego stosownych polskich uprawnień budowlanych lub doświadczenia zdobytego w Polsce- 10% 9.Część robót przewidzianych w umowie podpisanej z wybranym oferentem została już wykonana przez innego wykonawcę -25% 15 Zestawienie uchybień stwierdzonych przez KE i grożące kary finansowe

16 10.Brak wystarczającego uzasadnienia dla zastosowania procedury negocjacji bez uprzedniego ogłoszenia o zamówieniu, stosowanie przyspieszonych procedur bez wcześniejszego ogłoszenia – 100% 11.Zlecenia robót uzupełniających w procedurze udzielenia zamówienia z wolnej ręki – 100% 16 Zestawienie uchybień stwierdzonych przez KE i grożące kary finansowe

17 Błędy objęte Taryfikatorem, które wystąpiły w WFOŚiGW 1.Bezprawne udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę - Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5, 6, 7 ustawy PZP - 25-100% 2.Niejednoznaczny lub dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia – Naruszenie art. 29 ust. 3 PZP- 10-25% 17 Najczęściej popełniane błędy przez beneficjentów – skutkujące korektą finansową

18 Błędy objęte Taryfikatorem, które wystąpiły w WFOŚiGW 3.Prowadzenie negocjacji dotyczących treści oferty - Naruszenie art. 87 PZP – 10-25% 18 Najczęściej popełniane błędy przez beneficjentów – skutkujące korektą finansową

19 Błędy objęte działaniem taryfikatora dla zamówień poza PZP 1.Istotne braki w dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy -podrozdział 5.5 pkt 7 Wyt. dot. kwalifikowalności… - 50-100% Notatka potwierdzająca przeprowadzenie rozmów telefonicznych z potencjalnymi wykonawcami nie jest uznawana za udokumentowanie rozeznania rynku. 19 Najczęściej popełniane błędy przez beneficjentów – skutkujące korektą finansową

20 20 Zagadnienia, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w wewnętrznych dokumentach Beneficjentów procedurach, regulaminach dla projektów POIiŚ: 1.Udokumentowane doświadczenie i znajomość zasad prowadzenia przetargów (świadectwa szkolenia pracowników) 2.Instrukcje dotyczące obowiązujących procedur przetargowych, uwzględniające zapisy Wytycznych dot. kwalifikowalności… np. regulujące kwestie rozeznania rynku i zawierania umów 3.Wyznaczoną/e osobę/y odpowiedzialną/e za przygotowanie dokumentacji przetargowej, prowadzenie przetargu, przygotowanie kontraktów, opracowanie kryteriów oceny ofert 20

21 21 Zagadnienia, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w wewnętrznych dokumentach Beneficjentów procedurach, regulaminach dla projektów POIiŚ: 4.Ramowy regulamin działania komisji przetargowej 5.Wzór raportu oceny ofert, wzory kontraktów, załączniki,druki dodatkowe 6.Spisaną procedurę podpisywania kontraktu, 7.Spisaną procedurę udostępniania dokumentów związanych z przetargiem, udostępniania zawartych kontraktów 21

22 22 Zagadnienia, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w wewnętrznych dokumentach Beneficjentów procedurach, regulaminach dla projektów POIiŚ: 8.Określone warunki przechowywania dokumentacji przetargowej, ofert, zawartych kontraktów i dokumentów z nimi związanych zarówno w czasie trwania projektu jak i po jego zakończeniu. 22

23 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wydział Funduszy Pomocowych funduszeunijne@wfosigw.pl Betina Wysocka – Bereda bwysocka@wfosigw.pl 23


Pobierz ppt "1 Zmiany w Taryfikatorze, najczęściej popełniane błędy przy przygotowaniu i przeprowadzeniu zamówień publicznych w ramach projektów finansowanych z POIiŚ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google