Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w „Taryfikatorze”,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w „Taryfikatorze”,"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w „Taryfikatorze”,
najczęściej popełniane błędy przy przygotowaniu i przeprowadzeniu zamówień publicznych w ramach projektów finansowanych z POIiŚ

2 Tło powstawania „Taryfikatora”
Prawo wspólnotowe w dziedzinie zamówień publicznych obejmuje: Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (TWE) zobowiązuje do przestrzegania zasad: swobodnego przepływu towarów, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, swobody świadczenia usług, niedyskryminacji i równego traktowania, przejrzystości

3 Tło powstawania „Taryfikatora”
2. Dyrektywy UE dotyczące zamówień publicznych, ze zmianami i rozporządzeniami dyrektywa 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, dyrektywa 2004/17/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych

4 Tło powstawania „Taryfikatora”
Polskie przepisy dotyczące zamówień publicznych oraz wytyczne dla podmiotów realizujących projekty ze środków unijnych : ustawa z 29 stycznia 2004 r. ze zmianami – Prawo zamówień publicznych Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ Wytyczne w zakresie kontroli realizacji POIiŚ

5 Tło powstawania „Taryfikatora”
Podstawę prawną do nakładania korekt finansowych stanowi Artykuł 98 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

6 Tło powstawania „Taryfikatora”
Na mocy tego rozporządzenia Państwo członkowskie dokonuje korekt finansowych wymaganych w związku z pojedynczymi lub systemowymi nieprawidłowościami stwierdzonymi w operacjach lub programach operacyjnych.

7 Tło powstawania „Taryfikatora”
Dokument „wyjściowy” dla taryfikatorów: COCOF 07/0037/03 z dnia z dnia 29/11/2007 r. – Wytyczne do określania korekt finansowych nakładanych na wydatki ponoszone z funduszy strukturalnych lub FS w przypadku naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych.

8 Dokumenty opracowane przez MRR
W 2008 r. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. „taryfikator”) w 2009 r -zał. 10 do Wytycznych w zakresie kontroli… w 2010 r. zaktualizowany pismem MRR Dokument dotyczy kwestii naruszeń w stosowaniu prawa wspólnotowego lub krajowego (ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w dziedzinie zamówień Publicznych.

9 Dokumenty opracowane przez MRR
Sposób korygowania nieprawidłowości zidentyfikowanych w ramach wdrażania POIiŚ opisany jest w „Zaleceniach w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” – MRR

10 Dokumenty opracowane przez MRR
29 stycznia „Taryfikator do wymierzania korekt finansowych za naruszenia zasad zawierania umów do których nie stosuje się ustawy PZP” zał. nr 1 do „Zaleceń w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach POIiŚ” Dla zamówień, które nie wchodzą w zakres stosowania ustawy PZP (a tym samym Dyrektyw), zastosowanie mają przepisy Traktatu WE. Przepisy te mają odzwierciedlenie w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ”.

11 Zmiana „Taryfikatora”
Powody zmian w taryfikatorze Audyt KE w dniach września 2005 r. w dniu 16 września 2008 roku KE przekazała swoje stanowisko w raporcie, ostateczny raport z audytu KE strona polska otrzymała w dniu 31 lipca 2009 r. nowelizacja ustawy PZP Zmiany w taryfikatorze objęły aktualizację artykułów ustawy oraz uwzględniły postulaty KE odnośnie progów % korekt

12 Zestawienie uchybień stwierdzonych przez KE i grożące kary finansowe
Kwestia wymogu posiadania przez wykonawców odpowiedniego sprzętu na etapie składania oferty -5% (systemowe) można wymagać, że będzie oferent dysponował sprzętem, w przypadku udzielenia mu zamówienia Kwestia stosowania przez oferentów dyskryminujących ograniczeń możliwości spełnienia niektórych kryteriów wyboru łącznie przez wszystkich członków konsorcjum -5-10% (systemowe) można wymagać aby wszyscy wspólnie osiągnęli warunek (bez progów % i minimalnych kwot partycypacji

13 Zestawienie uchybień stwierdzonych przez KE i grożące kary finansowe
Kwestia wydłużenia terminu składania ofert bez publikowania sprostowania dotyczącego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- 10% (systemowe) (system publikacji sprostowań zdaniem KE był możliwy przed 2007 rokiem) Konieczność posiadania wcześniejszego doświadczenia w realizacji projektów w Polsce lub wymóg, aby oferent w przeszłości realizował zamówienia współfinansowane przez UE i/lub fundusze krajowe – 10%

14 Zestawienie uchybień stwierdzonych przez KE i grożące kary finansowe
Ograniczenie podwykonawstwa – do 10% (systemowe) KE akceptuje sytuację, w której podwykonawstwo jest zabronione jedynie w odniesieniu do znaczących części zamówienia, których wykonanie decyduje o jakości całego zamówienia Zmiany warunków zamówienia po podpisaniu umowy (zmiana charakteru zamówienia i oczekiwań w nim zawartych)-10%

15 Zestawienie uchybień stwierdzonych przez KE i grożące kary finansowe
Bezpośrednie zlecanie robót dodatkowych – % Dyskryminujące kryteria wyboru wykonawcy uwzględniające jedynie doświadczenie oferenta po uzyskaniu przez niego stosownych polskich uprawnień budowlanych lub doświadczenia zdobytego w Polsce-10% Część robót przewidzianych w umowie podpisanej z wybranym oferentem została już wykonana przez innego wykonawcę -25%

16 Zestawienie uchybień stwierdzonych przez KE i grożące kary finansowe
Brak wystarczającego uzasadnienia dla zastosowania procedury negocjacji bez uprzedniego ogłoszenia o zamówieniu, stosowanie przyspieszonych procedur bez wcześniejszego ogłoszenia – 100% Zlecenia robót uzupełniających w procedurze udzielenia zamówienia z wolnej ręki – 100%

17 Najczęściej popełniane błędy przez beneficjentów – skutkujące korektą finansową
Błędy objęte „Taryfikatorem”, które wystąpiły w WFOŚiGW Bezprawne udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę - Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5, 6, 7 ustawy PZP % Niejednoznaczny lub dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia – Naruszenie art. 29 ust. 3 PZP %

18 Najczęściej popełniane błędy przez beneficjentów – skutkujące korektą finansową
Błędy objęte „Taryfikatorem”, które wystąpiły w WFOŚiGW Prowadzenie negocjacji dotyczących treści oferty - Naruszenie art. 87 PZP – 10-25%

19 Najczęściej popełniane błędy przez beneficjentów – skutkujące korektą finansową
Błędy objęte działaniem taryfikatora dla zamówień poza PZP Istotne braki w dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy -podrozdział 5.5 pkt 7 Wyt. dot. kwalifikowalności…” % Notatka potwierdzająca przeprowadzenie rozmów telefonicznych z potencjalnymi wykonawcami nie jest uznawana za udokumentowanie rozeznania rynku.

20 Zagadnienia, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w wewnętrznych dokumentach Beneficjentów „procedurach”, „regulaminach” dla projektów POIiŚ: Udokumentowane doświadczenie i znajomość zasad prowadzenia przetargów (świadectwa szkolenia pracowników) Instrukcje dotyczące obowiązujących procedur przetargowych, uwzględniające zapisy „Wytycznych dot. kwalifikowalności…” np. regulujące kwestie rozeznania rynku i zawierania umów Wyznaczoną/e osobę/y odpowiedzialną/e za przygotowanie dokumentacji przetargowej, prowadzenie przetargu, przygotowanie kontraktów, opracowanie kryteriów oceny ofert 20

21 Zagadnienia, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w wewnętrznych dokumentach Beneficjentów „procedurach”, „regulaminach” dla projektów POIiŚ: Ramowy regulamin działania komisji przetargowej Wzór raportu oceny ofert, wzory kontraktów, załączniki ,druki dodatkowe Spisaną procedurę podpisywania kontraktu, Spisaną procedurę udostępniania dokumentów związanych z przetargiem, udostępniania zawartych kontraktów 21

22 Zagadnienia, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w
wewnętrznych dokumentach Beneficjentów „procedurach”, „regulaminach” dla projektów POIiŚ: Określone warunki przechowywania dokumentacji przetargowej, ofert , zawartych kontraktów i dokumentów z nimi związanych zarówno w czasie trwania projektu jak i po jego zakończeniu. 22

23 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wydział Funduszy Pomocowych Betina Wysocka – Bereda


Pobierz ppt "Zmiany w „Taryfikatorze”,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google