Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach PROW 2014-2020 Listopad 2015 r. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach PROW 2014-2020 Listopad 2015 r. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach PROW 2014-2020 Listopad 2015 r. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 Działanie LEADER (M19) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poddziałania: 19.1. Wsparcie przygotowawcze 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność („Wsparcie na wdrażanie LSR”) 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania („Wsparcie projektów współpracy”) 19.4. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

3 Legislacja UE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.), w szczególności art. 32-35 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), w szczególności art. 42-44 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze i delegowane, wydane w trybie ww. rozporządzeń

4 Legislacja krajowa Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) oraz stosowana odpowiednio część przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.) dotyczących: ekspertów projektów grantowych Protestów Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349) oraz wydane na podstawie tej ustawy rozporządzenia Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz. 1130) oraz wydane w na podstawie tej ustawy rozporządzenia

5 Legislacja krajowa Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349) oraz wydane na podstawie tej ustawy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 851) [19.1] z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570) [19.2] z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1839) [19.3] z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1822) [19.4]

6 Legislacja krajowa Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz. 1130) oraz wydane w na podstawie tej ustawy rozporządzenia: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1857) Rady Ministrów z dnia 14 września 2015 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1558)

7 Wsparcie przygotowawcze Wnioski o przyznanie pomocy składane były do końca lipca 2015 r. Pomoc przyznawana jest w formie zryczałtowanej wypłacanej w dwóch transzach Pomoc przyznana została 298 LGD obejmującym ponad 97% ludności wiejskiej w Polsce Dotychczas pierwsza transza pomocy została wypłacona 244 LGD Warunkiem wypłaty drugiej transzy pomocy jest przede wszystkim złożenie (w ramach konkursu na wybór LSR) LSR spełniającej warunki tego wyboru Nabory wniosków o wybór LSR prowadzone będą w listopadzie i grudniu 2015 r.

8 Wsparcie na wdrażanie LSR zakres pomocy (1) Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Podstawowym zakresem wsparcia jest realizacja operacji mających na celu wzmocnienie kapitału społecznego osób z obszaru objętego LSR, Pożądane jest podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu. Beneficjent – podmioty z obszaru objętego LSR, przede wszystkim organizacje pozarządowe; Kwota wsparcia do 300 tys. zł;

9 Wsparcie na wdrażanie LSR zakres pomocy (2) Podejmowanie działalności gospodarczej § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Zakres tematyczny - bardzo szeroki (wykluczone wspieranie działalności dużej skali - § 8 rozporządzenia); Beneficjent - osoby fizyczne, spółki w organizacji, osoby ubezpieczone w ZUS oraz w KRUS ( z wyłączeniem osób ubezpieczonych w KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie – wyjątkiem od tej zasady są osoby, które podejmują działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa), które w okresie 2 lat poprzedzających złożenie WOPP nie prowadziły działalności gospodarczej podlegającej przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, są z obszaru objętego LSR; Kwota wsparcia – od 50 do 100 tys. zł (kwota określona w LSR!) Forma wsparcia – płatność ryczałtowa (premia) 2 transze 70% i 30% Przedłożenie biznesplanu Obowiązek utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy i utrzymanie go przez okres 2 lat od dnia wypłaty 2 transzy.

10 Wsparcie na wdrażanie LSR zakres pomocy (3) Rozwijanie działalności gospodarczej § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Zakres tematyczny – bardzo szeroki (wykluczone wspieranie działalności dużej skali) Beneficjent – mikro lub mały przedsiębiorca z obszaru objętego LSR, który wykonuje działalność gospodarczą podlegająca przepisom ustawy SDG Kwota wsparcia – od 35 do 300 tys. zł Forma wsparcia – refundacja części kosztów kwalifikowalnych ale nie więcej niż 70% Przedłożenie biznesplanu Obowiązek utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy i utrzymanie go przez okres 3 lat od dnia wypłaty płatności ostatecznej Pomoc może być przyznana w tym zakresie tylko raz w okresie realizacji Programu Pomoc może być przyznana beneficjentowi premii po upływie 2 lat

11 Wsparcie na wdrażanie LSR zakres pomocy (4a) Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Beneficjent – podmiot, który legalnie może wykonywać działalność polegającą na udostępnianiu inkubatora, przeważnie mikro lub mały przedsiębiorca (albo przyszły przedsiębiorca), ale też stowarzyszenie wykonujące działalność statutowa odpłatną Kwota wsparcia – do 500 tys. zł Forma wsparcia – refundacja kosztów kwalifikowalnych w części uzależnionej od rodzaju beneficjenta Przedłożenie biznesplanu (w przypadku inkubatora non-profit biznesplan nie zakłada osiągania zysku) Obowiązek utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy i utrzymanie go przez okres 3 lat od dnia wypłaty płatności ostatecznej Wsparcie nie będzie przyznane podmiotowi, który otrzymał pomoc w zakresie określonym w lit. a lub c, w zakresie przetwórstwa; Operacja zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora przez podmioty inne niż wnioskodawca

12 Wsparcie na wdrażanie LSR zakres pomocy (4b) Definicja inkubatora przetwórstwa lokalnego: przedsiębiorstwo spożywcze w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w którym jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności. Przedsiębiorstwo spożywcze – przedsiębiorstwo publiczne lub prywatne, typu non-profit lub nie, prowadzące jakąkolwiek działalność związaną z jakimkolwiek etapem produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności.

13 Wsparcie na wdrażanie LSR zakres pomocy (5) Podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie określonym w lit. a–c rozporządzenia § 2 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia Wsparcie nie występuje samodzielnie – jest uzależnione od spełnienia warunków przyznania pomocy w zakresie określonym w lit. a–c rozporządzenia Zadania związane z podnoszeniem kompetencji stanowią część operacji związanej z podejmowaniem albo rozwijaniem działalności gospodarczej albo tworzenia lub rozwijania inkubatorów przetwórstwa lokalnego Beneficjent – podmioty z obszaru objętego LSR uprawnione do otrzymania pomocy w zakresach określonych (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. a-c rozporządzenia) Kwota wsparcia i forma wsparcia – uzależniona od zakresu w ramach które realizowana jest powiązana inwestycja

14 Wsparcie na wdrażanie LSR zakres pomocy (6) Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w ramach krótkich łańcuchów dostaw w zakresie świadczenia usług turystycznych w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych Konieczne jest zawarcie na czas oznaczony formalnego porozumienia o wspólnej realizacji operacji, zawierające w szczególności: dane identyfikujące strony porozumienia opis celów i przewidywanych rezultatów tej operacji oraz głównych zadań objętych tą operacją wskazanie strony, która jest upoważniona do ubiegania się o pomoc w imieniu pozostałych stron budżet operacji uwzględniający wkład finansowy poszczególnych stron Kwota wsparcia – od 35 do 300 tys. zł Forma wsparcia – refundacja części kosztów kwalifikowalnych ale nie więcej niż 70% Przedłożenie biznesplanu

15 Wsparcie na wdrażanie LSR zakres pomocy (7) Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Kwota wsparcia do 300 tys. zł Forma wsparcia – refundacja kosztów kwalifikowalnych w części uzależnionej od rodzaju beneficjenta.

16 Wsparcie na wdrażanie LSR zakres pomocy (8) Zachowanie dziedzictwa lokalnego § 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Warunkiem przyznania pomocy jest wykazanie, iż operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej ogółem (potrzeb jednostki) Kwota wsparcia do 300 tys. zł Forma wsparcia – refundacja kosztów kwalifikowalnych w części uzależnionej od rodzaju beneficjenta.

17 Wsparcie na wdrażanie LSR zakres pomocy (9) Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Warunkiem przyznania pomocy jest wykazanie, iż operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej ogółem (potrzeb jednostki) Kwota wsparcia do 300 tys. zł (nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych) Forma wsparcia – refundacja kosztów kwalifikowalnych w części uzależnionej od rodzaju beneficjenta Okres trwałości inwestycji – 5 lat od dnia wypłaty płatności ostatecznej.

18 Wsparcie na wdrażanie LSR zakres pomocy (10) Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów; § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Warunkiem przyznania pomocy jest wykazanie, iż operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej ogółem (potrzeb jednostki). Kwota wsparcia do 300 tys. zł (nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych); Okres trwałości inwestycji – 5 lat od dnia wypłaty płatności ostatecznej..

19 Wsparcie na wdrażanie LSR zakres pomocy (11) Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych § 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Pomoc jest przyznawana jeżeli operacja służy wspólnej promocji produktów lub usług lokalnych oraz nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce.

20 Wsparcie na wdrażanie LSR warunki przyznania pomocy (wspólne) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych; operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.; operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem (koszty budowy tego odcinka, nie będą kwalifikowalne); inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji

21 Wsparcie na wdrażanie LSR warunki przyznania pomocy (wspólne) operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem (nie dotyczy zakresów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lub 5-8) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych podmiot wykaże, że: posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować (warunek ten nie dotyczy podmiotów podejmujących działalność gospodarczą); realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych. Wsparcie dla podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą w ramach tego poddziałania jest pomocą de minimis.

22 Wsparcie na wdrażanie LSR koszty kwalifikowalne (nie dotyczy premii) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013zakupu robót budowlanych lub usług, zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych, najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 5 – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty, zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów, wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3 (tylko do dnia złożenia wniosku o płatność), podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013 które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne

23 Wsparcie na wdrażanie LSR koszty kwalifikowalne (nie dotyczy premii) Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, przy czym wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168 Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne

24 Wsparcie na wdrażanie LSR proces przyznawania pomocy (dla wnioskodawców innych niż LGD) Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy (WOPP) – LGD (termin uzgodniony z samorządem województwa (SW) Składanie WOPP – w LGD Wybór operacji z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji do finansowania określonych w lokalnej strategii rozwoju (LSR) spośród operacji zgodnych z LSR i Programem (45 dni) Przekazanie WOPP do SW celem ostatecznej weryfikacji kwalifikowalności Ewentualne uzupełnienia – 1 raz, termin 7 dni Uzupełnienie WOPP nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji ! Podpisanie umowy o przyznaniu pomocy / odmowa przyznania pomocy między beneficjentem a SW

25 Wsparcie na wdrażanie LSR zadania LGD Uzgodnienie terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy (WOPP), Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy (WOPP) – LGD (termin uzgodniony z samorządem województwa (SW) Przeprowadzenie naboru WOPP Weryfikacja: terminu i miejsca złożenia WOPP, zgodności operacji z LSR (w tym z Programem) Wybór operacji do finansowania przez Radę ! Ustalenie kwoty wsparcia Poinformowanie o wynikach oceny zgodności i wyboru operacji Przekazanie wniosków na operacje wybrane do SW wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przeprowadzenia tego wyboru Rozpatrzenie ewentualnych protestów i odwołań w przypadku grantów.

26 Wsparcie na wdrażanie LSR zadania SW Uzgodnienie terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy (WOPP), Kontrola administracyjna wniosku o przyznanie pomocy, w tym weryfikacja : poprawności przeprowadzonego przez LGD naboru WOPP oceny zgodności operacji z LSR ( w tym spełnienia wrunków przyznania pomocy) wyboru operacji przez Radę (prawidłowe zastosowanie kryteriów wyboru) Ewentualne rozpatrywanie protestów wniesionych za pośrednictwem LGD Zawieranie umów o przyznaniu pomocy Informowanie LGD o przyznaniu pomocy Beneficjentom Kontrola realizacji operacji oraz trwałości operacji Weryfikacja wniosków o płatność (WOP)

27 Wsparcie projektów współpracy rodzaje operacji Pomoc jest przyznawana na operacje polegające na: przygotowaniu projektu współpracy realizacji projektu współpracy przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy

28 Wsparcie projektów współpracy zakres operacji wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zachowanie dziedzictwa lokalnego budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej promowanie obszaru objętego strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia nr 1303/2013, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR

29 Wsparcie projektów współpracy kryteria wyboru Pomoc na operację polegającą na realizacji projektu współpracy jest przyznawana, jeżeli operacja uzyska co najmniej 21 punktów w ramach oceny dokonanej według następujących kryteriów wyboru: cele projektu współpracy są zgodne z więcej niż jednym celem szczegółowym LSR wszystkich LGD uczestniczących w realizacji tego projektu współpracy – przyznaje się 4 punkty; projekt współpracy ma innowacyjny charakter rozumiany jako wdrożenie nowych na danym obszarze lub znacząco udoskonalonych produktów, usług, procesów lub organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych lub społecznych – przyznaje się 6 punktów; projekt współpracy zakłada, że w wyniku jego realizacji zostanie utworzone przynajmniej jedno miejsce pracy – przyznaje się 6 punktów; udokumentowane doświadczenie LGD uczestniczących w realizacji projektu współpracy w realizacji co najmniej: trzech projektów o zakresie podobnym do zakresu tego projektu współpracy – przyznaje się 4 punkty, jednego, lecz nie więcej niż dwóch projektów o zakresie podobnym do zakresu tego projektu współpracy – przyznaje się 2 punkty;

30 Wsparcie projektów współpracy kryteria wyboru budżet projektu współpracy zakłada proporcjonalny i racjonalny podział wydatków między LGD uczestniczącymi w realizacji projektu współpracy oraz pozostałymi partnerami, o których mowa w art. 44 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013, zwanymi dalej „partnerami” – przyznaje się 3 punkty; w realizację projektu współpracy zaangażowany jest co najmniej jeden partner zagraniczny – przyznaje się 8 punktów; projekt współpracy jest projektem: zintegrowanym, w którym co najmniej jedno zadanie realizowane przez każdego z partnerów jest odmienne w swym zakresie od zadań realizowanych przez pozostałych partnerów – przyznaje się 4 punkty, symetrycznym, w którym takie same lub podobne w swym zakresie zadania są realizowane przez partnerów – przyznaje się 2 punkty.

31 Wsparcie projektów współpracy limit pomocy Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji PROW na lata 2014–2020 dla jednej LGD wynosi nie więcej niż 5% wysokości środków określonych w umowie ramowej na poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z tym że pomoc na operacje polegające wyłącznie na przygotowaniu projektu współpracy nie może przekroczyć 1% wysokości tych środków.

32 Wsparcie projektów współpracy koszty kwalifikowalne W przypadku operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy: najmu sprzętu lub pomieszczeń zakupu usług W przypadku operacji polegającej na realizacji projektu współpracy: ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zakupu robót budowlanych lub usług, zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych, najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia, sprzętu lub nieruchomości, zakupu nowych maszyn, wyposażenia lub sprzętu, a w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 pkt 3 – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty, zakupu rzeczy innych niż wymienione w lit. e, w tym materiałów, wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą osób koordynujących realizację projektu współpracy, a także inne koszty ponoszone przez LGD uczestniczące w realizacji operacji na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych osób które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

33 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Pomoc przysługuje LGD wybranym do realizacji LSR w ramach PROW 2014-2020 Przy czym, jeżeli LSR realizowana będzie także w ramach innych programów wspierających RLKS pomoc przysługuje jeśli dla danej LSR funduszem wiodącym będzie EFRROW Pomoc przyznawana będzie w formie zryczałtowanej wypłacanej w nie więcej niż 4 transzach każdego roku, w którym realizowana będzie LSR

34 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Wysokość poszczególnych transz ustalana będzie jako iloczyn stawki procentowej oraz podstawy ustalenia kwoty pomocy, pomniejszony o sumę dotychczasowych transz Stawkę procentową ustala się jako iloraz kwot „wsparcia na wdrażanie LSR” i „Wsparcia na koszty bieżące i aktywizację” wskazanych w umowie ramowej (w przypadku LSR wielofunduszowych – ze wszystkich EFSI) Podstawą ustalenia kwoty pomocy będzie suma pomocy wypłaconej w ramach „Wsparcia na wdrażanie LSR” oraz wkładu własnego JSFP zapewniającego wymagany wkład krajowych środków publicznych

35 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Pomoc wypłacana będzie do limitu określonego w umowie ramowej Limit określony w umowie ramowej nie może przekroczyć odpowiedniej kwoty określonej w załączniku nr 6 do regulaminu konkursu na wybór LSR Kwoty wsparcia w przypadku LSR realizowanych tylko w ramach PROW 2014-2020 Kwoty wsparcia w przypadku LSR realizowanych z więcej niż jednego programu wspierającego RLKS

36 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach PROW 2014-2020 Listopad 2015 r. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google