Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cele i zadania doradztwa zawodowego na poszczególnych etapach edukacyjnych. mgr Monika Weryńska Doradca zawodowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cele i zadania doradztwa zawodowego na poszczególnych etapach edukacyjnych. mgr Monika Weryńska Doradca zawodowy."— Zapis prezentacji:

1 Cele i zadania doradztwa zawodowego na poszczególnych etapach edukacyjnych. mgr Monika Weryńska Doradca zawodowy

2 Podstawy prawne doradztwa zawodowego w Polsce. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami ) Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności: [... ] 14) przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia [... ] Art. 71.1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia: [... ] 2) szczegółowe zasady działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, ( w tym poradni specjalistycznych)

3 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (…)poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym publiczne poradnie specjalistyczne, zwane dalej "poradniami", udzielają dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem

4 4.1. Poradnia wydaje opinie w sprawach: [... ] 7) przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy; 8) przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia;

5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z awiera definicję pomocy pedagogiczno-psychologicznej w odniesieniu do doradztwa zawodowego: rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia, wspieranie uczniów, aktywnymi metodami, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielanie informacji w tym zakresie, wspieranie nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. [... ]

6 § 5.2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana w szczególności w formie: [... ] 7) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; [... ] 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce, stosownie do zakresu jej działań, jest organizowana w szczególności w formie: 4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

7 § 12.1. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. 2. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są w grupach odpowiadających liczbie uczniów w oddziale 3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzą: doradca zawodowy lub nauczyciel, wychowawca, psycholog albo pedagog, posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć związanych wyborem kierunku kształcenia

8 § 15.1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki. 2. W przedszkolu, szkole i placówce mogą być zatrudnieni pedagog, psycholog i logopeda. W szkole i placówce może być zatrudniony również doradca zawodowy. 3. Do zadań pedagoga należy w szczególności: [... ] 6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku, gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy; [... ] 4. Do zadań psychologa należy w szczególności: [... ] 4) zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,

9 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U., z 2001 r. Nr 61, ze zm.) wprowadza funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizowanego we współpracy z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi (załączniki nr 2, 3, 4, 5 -§ 2.1) & 2.1.Statut określa w szczególności: 11) organizacje wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia

10 Ustawa z dnia 15.07.2004 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r, nr 179, poz. 1845), usankcjonowała warunki zatrudnienia i pracy doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Minister Edukacji w rozporządzeniu określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć logopedycznych oraz doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

11 I etap kształcenia – przedszkola i kształcenie zintegrowane kl. I –III CELE: Zapoznanie uczniów z pracą w wybranych zawodach ZADANIA: 1.Organizowanie zajęć pt. „Warsztat zawodoznawczy” 2.Wspieranie nauczycieli we wprowadzaniu uczniów w świat zawodów SPOSÓB, MIEJSCE REALIZACJI Zadania realizowane na terenie przedszkola i szkoły ORIENTACJA ZAWODOWA REALIZOWANA PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ W MIELCU

12 II etap kształcenia – kształcenie blokowe kl. IV-VI CELE: Zapoznanie uczniów ze znaczeniem pracy w życiu człowieka Zapoznanie uczniów z pracą w wybranych zawodach ZADANIA: 1.Organizowanie zajęć wprowadzających uczniów w świat pracy 2.Organizowanie zajęć pt. „Warsztat zawodoznawczy” 3.Wspieranie nauczycieli we wprowadzaniu uczniów w świat zawodów SPOSÓB, MIEJSCE REALIZACJI Zadania realizowane na terenie szkoły

13 III etap kształcenia – gimnazjum CELE: Przygotowanie uczniów do planowania kariery zawodowej i wyboru dalszego kierunku kształcenia Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji, zwłaszcza decyzji zawodowych Przekazywanie informacji o dalszych możliwościach edukacyjnych i o zawodach Wprowadzenie do poruszania się po rynku pracy – podstawowe informacje na temat poszukiwania pracy i zakładania własnej działalności gospodarczej Rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności

14 III etap kształcenia – gimnazjum ZADANIA: Organizowanie zajęć: Zajęcia integracyjne z elementami poradnictwa zawodowego – dla klas I Zajęcia zawodoznawcze – „Zawody bez tajemnic” – dla klas II Warsztaty „Wybieram szkołę” – dla klas III: Czynniki wpływające na wybór zawodu Preferencje i predyspozycje zawodowe Rynek pracy Zawody przyszłości Prelekcje dla rodziców: „ Rola rodzica w planowaniu kariery zawodowej dziecka” Indywidualne poradnictwo zawodowe Punkty Informacji Zawodowej

15 III etap kształcenia – gimnazjum SPOSÓB, MIEJSCE REALIZACJI: Indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe. Zadania realizowane na terenie szkół i na terenie poradni

16 IV etap - kształcenie ponadgimnazjalne: liceum ogólnokształcące CELE: Przygotowanie uczniów do planowania kariery zawodowej i wyboru dalszego kierunku kształcenia SPOSÓB, MIEJSCE REALIZACJI: Indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe. Zadania realizowane na terenie szkół i na terenie poradni

17 ZADANIA: 1.Organizowanie zajęć umożliwiających poznanie umiejętności, zdolności i kompetencji uczniów. 2.Organizowanie zajęć rozwijających samodzielność, odpowiedzialność i podejmowanie decyzji. 3.Organizowanie grupowych informacji na temat możliwości edukacyjnych oraz poszczególnych zawodów. 4.Organizowanie zajęć wprowadzających do poruszania się po rynku pracy. 5.Indywidualne wsparcie w określaniu predyspozycji zawodowych. 6.Diagnozowanie predyspozycji zawodowych.

18 IV etap - kształcenie ponadgimnazjalne: Zasadnicza szkoła zawodowa, technikum CELE: Wprowadzenie o poruszania się po rynku pracy – informacje na temat poszukiwania pracy i zakładania własnej działalności gospodarczej ZADANIA: 1.Przekazanie informacji na temat możliwości dalszego kształcenia. 2.Organizowanie zajęć na temat: Sposobów poszukiwania pracy Przygotowania dokumentów aplikacyjnych Zakładanie własnej działalności gospodarczej Rozwijanie samodzielności w poruszaniu się po rynku pracy 3. Indywidualne wsparcie w określaniu ścieżki kariery zawodowej

19 Zapraszamy na naszą stronę internetową http://www.poradniamielec.pl/


Pobierz ppt "Cele i zadania doradztwa zawodowego na poszczególnych etapach edukacyjnych. mgr Monika Weryńska Doradca zawodowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google