Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NOWY SĄCZ – RYNEK 11 www.cech.nowysacz.com.pl ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA CRRiP im. Świętego Józefa w Nowym Sączu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NOWY SĄCZ – RYNEK 11 www.cech.nowysacz.com.pl ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA CRRiP im. Świętego Józefa w Nowym Sączu."— Zapis prezentacji:

1 CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NOWY SĄCZ – RYNEK 11 www.cech.nowysacz.com.pl ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA CRRiP im. Świętego Józefa w Nowym Sączu tel. 18 443 69 25, 18 442 19 78 www.szkolacechu.republika.pl ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA CRRiP ZŁOCKIE 69 tel. 18 471 42 10

2 WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI KONFERENCJA OŚWIATOWA KRYNICA ZDRÓJ KRYNICA ZDRÓJ 5 listopada 2015 r.

3 CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH i RZEDSIĘBIORCZOŚCI w NOWYM SĄCZU Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu zrzesza na zasadzie dobrowolności pracodawców – rzemieślników. Jest założycielem i osobą prowadzącą dla zasadniczych szkół zawodowych w Nowym Sączu i Złockiem.

4 CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w NOWYM SĄCZU zrzeszonych członków w Cechu 380 zakładów szkolących 210 szkolonych uczniów w rzemiośle 600 ZSZ im. Św. Józefa CRRiP w Nowym Sączu 280 ZSZ CRRiP w Złockiem 41

5 CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w NOWYM SĄCZU Promuje działalność gospodarczą i społeczno-zawodową rzemiosła. Sprawuje nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu przygotowania zawodowego w rzemiośle. Zgodnie z art. 3 ust.6 ustawy o rzemiośle Rzemieślnicy zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle obowiązani są "... być członkami cechu lub izby rzemieślniczej". Udziela pomocy zrzeszonym członkomReprezentuje interesy środowiska rzemieślniczego wobec organów administracji publicznej. Uczestniczy w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla gospodarki.

6 CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w NOWYM SĄCZU  Cech jako organizacja samorządu gospodarczego: Promuje działalność gospodarczą i społeczno-zawodową rzemiosła. Sprawuje nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu przygotowania zawodowego w rzemiośle. Zgodnie z art. 3 ust.6 ustawy o rzemiośle Rzemieślnicy zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle obowiązani są "... być członkami cechu lub izby rzemieślniczej". Udziela pomocy zrzeszonym członkom Reprezentuje interesy środowiska rzemieślniczego wobec organów administracji publicznej. Uczestniczy w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla gospodarki.

7 Nadzór nad przygotowaniem zawodowym Na podstawie art.3 ust. 7 ustawy o rzemiośle nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych sprawuje izba rzemieślnicza lub z jej upoważnienia cech. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu sprawuje nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych na podstawie porozumienia zawartego 6 maja 2002 r. z Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.

8 Nadzór nad przygotowaniem zawodowym Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego przygotował I podjął Uchwałę Nr 8 z dnia 2 kwietnia 2008 r. znak:NO-I-130/17/08 zmieniająca Uchwałę Nr 4 Zarządu ZRP z dnia 19 lutego 2002r. znak NO-I-130/02 w sprawie "Zasad i trybu sprawowania przez izby rzemieślnicze i cechy nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych".

9 Podstawowe cele nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych: doskonalenie systemu nauki zawodu organizowanej u pracodawców - rzemieślników, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia jakości szkolenia praktycznego i teoretycznego organizowanego dla młodocianych pracowników dokształcających się w systemie szkolnym i pozaszkolnym, zapewnienie optymalnych warunków dla młodocianych realizujących przygotowanie zawodowe u pracodawców rzemieślników,

10 Podstawowe cele nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych: wspomaganie szkolących pracodawców rzemieślników w wypełnianiu obowiązków wynikających z faktu realizacji dodatkowych, obok gospodarczych, zadań oświatowych podnoszenie poziomu jakości szkolenia młodocianych w rzemiośle.

11 Cech w ramach nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle, wykonuje następujące zadania: współpracuje z samorządami powiatów, dyrektorami szkół zawodowych, w których młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego u rzemieślników realizują dokształcanie teoretyczne oraz organami nadzoru nad warunkami pracy w zakresie uwag i wniosków wynikających z działalności szkoleniowej rzemieślników i egzaminów czeladniczych (stosownie do kompetencji wym. w art. 39, ust.5 i art. 40, ust. 3 ustawy o systemie oświaty), prowadzi ewidencję (wykaz) rzemieślników zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego, zawierający informacje o stanie zatrudnienia młodocianych pracowników, kwalifikacjach zawodowych i pedagogicznych osób szkolących - instruktorów praktycznej nauki zawodu,

12 Cech w ramach nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle, wykonuje następujące zadania : spisuje umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, w obecności pracownika młodocianego, jego rodzica (opiekuna prawnego ) i pracodawcy. prowadzi ewidencję (wykaz) umów o pracę w celu przygotowania zawodowego realizowanego u pracodawców rzemieślników, przedstawiciel cechu informuje strony umowy o prawach i obowiązkach wynikających z zawarcia umowy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na obopólne obowiązki w dziedzinie realizowania programu nauki praktycznej i teoretycznej, a także przestrzegania przepisów prawa pracy i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przystąpienia młodocianego do egzaminu czeladniczego stanowiącego zakończenie nauki zawodu.

13 Cech w ramach nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle, wykonuje następujące zadania : prowadzi doradztwo oraz udziela informacji na temat zasad prawnych związanych ze szkoleniem, zarówno dla szkolących pracodawców, jak i młodocianych pracowników oraz uczestniczy w rozstrzyganiu ewentualnych sporów i nieporozumień wynikłych w trakcie trwania przygotowania zawodowego w rzemiośle, udziela informacji na temat wolnych miejsc pracy na naukę zawodu w rzemiośle oraz pomocy młodocianemu pracownikowi, który z uzasadnionych przyczyn chce zmienić miejsce przygotowania zawodowego, a działania mediacyjne nie przyniosły efektu,

14 Cech w ramach nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle, wykonuje następujące zadania: promuje naukę zawodu organizowaną w zakładach rzemieślniczych poprzez udzielanie i upowszechnianie informacji na temat zasad prawnych i organizacyjnych dotyczących przygotowania zawodowego w rzemiośle, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków mistrza szkolącego oraz młodocianego pracownika zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle, udziela informacji oraz przygotowuje i udostępnia niezbędne dokumentacje związaną z organizacją przygotowania zawodowego młodocianego w rzemiośle,

15 Cech w ramach nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle, wykonuje następujące zadania: organizuje (we współpracy z izbą rzemieślniczą i szkołami zawodowymi) cykliczne spotkania instruktażowe z mistrzami szkolącymi.  Program obejmuje: zasady prawne związane ze szkoleniem młodocianych pracowników (zmiany, nowe regulacje), realizację programu praktycznej nauki zawodu, informacje nt. egzaminów) pomaga rzemieślnikowi w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji szkoleniowej (program praktycznej nauki zawodu, dzienniczek praktycznej nauki zawodu) i pracowniczej (akta osobowe, ewidencja młodocianych, wzory zaświadczeń o szkoleniu bhp i inne określone w Kodeksie pracy i przepisach wykonawczych).

16 Cech w ramach nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle, wykonuje następujące zadania: Przeprowadza wizytacje w zakładach rzemieślniczych szkolących uczniów przedstawicieli cechu i szkoły przeprowadza szkolenia wstępne bhp dla młodocianych podejmujących pracę przygotowuje do WK OHP CEiPM wnioski o podpisanie umowy o refundację, wnioski finansowe, sporządza wnioski o dofinansowanie kosztów szkolenia,

17 WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI Dziękuję za uwagę! Urszula Gołąb


Pobierz ppt "CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NOWY SĄCZ – RYNEK 11 www.cech.nowysacz.com.pl ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA CRRiP im. Świętego Józefa w Nowym Sączu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google