Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO Maciej Prószyński Książ 12-13 listopad 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO Maciej Prószyński Książ 12-13 listopad 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 www.zrp.pl zrp@zrp.pl ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO Maciej Prószyński Książ 12-13 listopad 2008 r. www.zrp.pl zrp@zrp.pl

2 www.zrp.pl zrp@zrp.pl ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO samorząd gospodarczy związek pracodawców organizacja społeczno zawodowa

3 www.zrp.pl zrp@zrp.pl PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI RZEMIOSŁA ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989r. (z późniejszymi zmianami) stanowi kontynuację stanu prawnego ustanowionego rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 27 października 1933 r. o izbach rzemieślniczych i ich Związku

4 www.zrp.pl zrp@zrp.pl Związek Rzemiosła Polskiego 27 izb rzemieślniczych 190 spółdzielni rzemieślniczych 490 cechów rzemiosł 300 000 FIRM RZEMIEŚLNICZYCH STRUKTURA ORGANIZACYJNA

5 www.zrp.pl zrp@zrp.pl ZADANIA ORAGNIZACJI RZEMIOSŁA ustawowe zadania organizacji rzemiosła z dziedziny oświatowej : cechy i izby rzemieślnicze sprawują nadzór nad procesem nauki zawodu zorganizowanej u pracodawców, będących rzemieślnikami, Izby rzemieślnicze przeprowadzają egzaminy kwalifikacyjne czeladnicze i mistrzowskie i potwierdzają je świadectwami czeladniczymi i dyplomami mistrzowskimi, opatrzonymi pieczęcią z godłem Państwa, Związek Rzemiosła Polskiego sprawuje nadzór nad działalnością komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych

6 www.zrp.pl zrp@zrp.pl NAUKA ZAWODU W RZEMIOŚLE Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników u pracodawców rzemieślników może odbywać się w formie: > nauki zawodu > przyuczenia do wykonywania określonej pracy (podstawa Dział IX Kodeksu Pracy)

7 www.zrp.pl zrp@zrp.pl UMOWA O PRACĘ W CELU RZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO Stronami umowy mogą być: PRACODAWCA - posiadający odpowiednie przygotowanie zawodowe i pedagogiczne, określone odrębnymi przepisami, a także zapewniający właściwe warunki techniczne i organizacyjne MŁODOCIANY - absolwent gimnazjum, ukończone 16 lat oraz odpowiedni stan zdrowia, pozwalający na pracę w określonym zawodzie.

8 www.zrp.pl zrp@zrp.pl CZAS TRWANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO nauka zawodu trwa 2 lub 3 lata, zależnie od ustaleń ministra Edukacji Narodowej i kończy się egzaminem czeladniczym przyuczenie do wykonywania określonej pracy trwa od 3 do 6 miesięcy (wychowankowie OHP do 22) i kończy się egzaminem sprawdzającym

9 www.zrp.pl zrp@zrp.pl OBOWIĄZKOWE DOKSZTAŁCANIE TEORETYCZNE PRAKTYKA w zakładzie rzemieślniczym TEORIA - nauka teoretyczna organizowana jest przez pracodawcę i może odbywać się w: szkole zawodowej, na kursie, u pracodawcy w skali ogólnopolskiej 15-20% młodocianych odbywa naukę w systemie pozaszkolnym

10 www.zrp.pl zrp@zrp.pl NAUKA ZAWODU W RZEMIOŚLE Nauka zawodu w rzemiośle może odbywać się w jednym ze 104 zawodów listę ustalił Związek Rzemiosła Polskiego (zawody z klasyfikacji dla potrzeb rynku pracy) Obecnie uczy się zawodu około 90 000 młodocianych w roku 2007 ich liczba wzrosła !

11 www.zrp.pl zrp@zrp.pl LICZBA ZAKŁADÓW SZKOLĄCYCH – LICZBA UCZNIÓW rok ZAKŁADY RZEMIEŚLNICZE SZKOLĄCE UCZNIÓW LICZBA UCZNIÓW W ZAKŁADACH RZEMIEŚLNICZYCH 2004 2005 2006 2007 …….…..…….27.350 ………..……..25.988 ……...…….…24.173 ………...........24.815 ….…92.766 …….88.672 …….85.112 …….88.929 w 2007 r. niewielki wzrost w 2007 r. niewielki wzrost

12 www.zrp.pl zrp@zrp.pl łącznie 2/3 ogółu młodocianych uczy się w pięciu zawodach - (kwestia doradztwa zawodowego !?) zawody mniej popularne to: grupa budowlana (w 2007 wzrost zainteresowania), grupa odzieżowa i włókiennicza, grupa związana z obróbką skór i futer ZAWÓD Liczba uczniów w szkołach MŁODOCIANI Ogółem (praktyki zawodowe i młodociani pracownicy) dane MEN Ogółem (w tym rzemiosło) dane MEN RZEMIOSŁO (w tym pozaszkolne dokształcanie) dane ZRP Fryzjer20 36714 37818 564 Mechanik pojazdów samochodowych 3951714 32716 181 stolarz11 8907 0697 808 cukiernik11 5276 6779 077 piekarz7686 510 7 460

13 www.zrp.pl zrp@zrp.pl Walory kształcenia praktycznego u pracodawcy: zindywidualizowany tok nauczania praktycznego, uwzględniający możliwości, uzdolnienia i cechy osobowościowe młodocianego; uczenie się zawodu w warunkach naturalnej pracy, w otoczeniu doświadczonych pracowników; możliwość dokonywania samooceny efektów nauki; poznawanie nowych technologii, materiałów i urządzeń, wprowadzanych przez pracodawcę; zapoznawanie się z rzeczywistymi uwarunkowaniami funkcjonowania firmy, zwłaszcza w relacji klient-wykonawca usługi, co oznacza nabywanie praktycznej wiedzy na temat przedsiębiorczości; tworzenie więzi emocjonalnych pomiędzy młodocianym a pracodawcą, co ma wielkie znaczenie wychowawcze; praca w małym zespole, co uczy poszanowania pracy innych i odpowiedzialności zespołowej.

14 www.zrp.pl zrp@zrp.pl IZBY RZEMIEŚLNICZE PRZEPROWADZAJĄ EGZAMINY CZELADNICZE I MISTRZOWSKIE na podstawie: ustawa z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle (Dz.U. Nr 112, poz. 979 z 2002r. – tekst jednolity – oraz Dz.U. Nr 137, poz. 1304 z 2003r.) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. Nr 215, poz. 1820).

15 www.zrp.pl zrp@zrp.pl POPULARNOŚĆ EGZAMINÓW CZELADNICZYCH I MISTRZOWSKICH W okresie od 1945 r. do 31.XII.2007 r. w rezultacie zdanych egzaminów w organizacji rzemiosła wydano; 2.121.748 świadectw czeladniczych 468.475 dyplomów mistrzowskich __________________________ W skali rocznej jest to ok. 30 tys. świadectw czeladniczych ok. 3,5 - 4 tys. dyplomów mistrzowskich

16 www.zrp.pl zrp@zrp.pl KOMISJE EGZAMINACYJNE IZB RZEMIEŚLNICZYCH Obecnie w rzemieślniczym systemie potwierdzania kwalifikacji zawodowych działa: 1150 komisji czeladniczych 1040 komisji mistrzowskich Do pracy w komisjach powołano na pięcioletnią kadencję ponad 8.200 uznanych fachowców w różnych dziedzinach zawodowych

17 www.zrp.pl zrp@zrp.pl WIARYGODNOŚĆ SYSTEMU - DOKUMENTACJA System organizacyjny i dokumentacyjny (księgi wieczyste, rejestry, zasoby archiwalne) znajdujące się w zasobach izb rzemieślniczych, pozwalają na sprawdzenie lub odtworzenie każdego świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego wydanego po 1945 r.

18 www.zrp.pl zrp@zrp.pl PODSTAWA PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Standardy egzaminacyjne na poziomie czeladniczym i mistrzowskim opracował - na podstawie ustawowego uprawnienia - Związek Rzemiosła Polskiego (współpraca z izbami rzemieślniczymi) Dla zawodów szkolnych stosowane są oczywiście standardy przyjęte przez MEN

19 www.zrp.pl zrp@zrp.pl ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Maciej Prószyński Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej


Pobierz ppt "ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO Maciej Prószyński Książ 12-13 listopad 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google