Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO Maciej Prószyński Książ 12-13 listopad 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO Maciej Prószyński Książ 12-13 listopad 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO Maciej Prószyński Książ listopad 2008 r.

2 ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO samorząd gospodarczy związek pracodawców organizacja społeczno zawodowa

3 PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI RZEMIOSŁA ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989r. (z późniejszymi zmianami) stanowi kontynuację stanu prawnego ustanowionego rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 27 października 1933 r. o izbach rzemieślniczych i ich Związku

4 Związek Rzemiosła Polskiego 27 izb rzemieślniczych 190 spółdzielni rzemieślniczych 490 cechów rzemiosł FIRM RZEMIEŚLNICZYCH STRUKTURA ORGANIZACYJNA

5 ZADANIA ORAGNIZACJI RZEMIOSŁA ustawowe zadania organizacji rzemiosła z dziedziny oświatowej : cechy i izby rzemieślnicze sprawują nadzór nad procesem nauki zawodu zorganizowanej u pracodawców, będących rzemieślnikami, Izby rzemieślnicze przeprowadzają egzaminy kwalifikacyjne czeladnicze i mistrzowskie i potwierdzają je świadectwami czeladniczymi i dyplomami mistrzowskimi, opatrzonymi pieczęcią z godłem Państwa, Związek Rzemiosła Polskiego sprawuje nadzór nad działalnością komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych

6 NAUKA ZAWODU W RZEMIOŚLE Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników u pracodawców rzemieślników może odbywać się w formie: > nauki zawodu > przyuczenia do wykonywania określonej pracy (podstawa Dział IX Kodeksu Pracy)

7 UMOWA O PRACĘ W CELU RZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO Stronami umowy mogą być: PRACODAWCA - posiadający odpowiednie przygotowanie zawodowe i pedagogiczne, określone odrębnymi przepisami, a także zapewniający właściwe warunki techniczne i organizacyjne MŁODOCIANY - absolwent gimnazjum, ukończone 16 lat oraz odpowiedni stan zdrowia, pozwalający na pracę w określonym zawodzie.

8 CZAS TRWANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO nauka zawodu trwa 2 lub 3 lata, zależnie od ustaleń ministra Edukacji Narodowej i kończy się egzaminem czeladniczym przyuczenie do wykonywania określonej pracy trwa od 3 do 6 miesięcy (wychowankowie OHP do 22) i kończy się egzaminem sprawdzającym

9 OBOWIĄZKOWE DOKSZTAŁCANIE TEORETYCZNE PRAKTYKA w zakładzie rzemieślniczym TEORIA - nauka teoretyczna organizowana jest przez pracodawcę i może odbywać się w: szkole zawodowej, na kursie, u pracodawcy w skali ogólnopolskiej 15-20% młodocianych odbywa naukę w systemie pozaszkolnym

10 NAUKA ZAWODU W RZEMIOŚLE Nauka zawodu w rzemiośle może odbywać się w jednym ze 104 zawodów listę ustalił Związek Rzemiosła Polskiego (zawody z klasyfikacji dla potrzeb rynku pracy) Obecnie uczy się zawodu około młodocianych w roku 2007 ich liczba wzrosła !

11 LICZBA ZAKŁADÓW SZKOLĄCYCH – LICZBA UCZNIÓW rok ZAKŁADY RZEMIEŚLNICZE SZKOLĄCE UCZNIÓW LICZBA UCZNIÓW W ZAKŁADACH RZEMIEŚLNICZYCH …….…..…… ………..…… ……...…….… ……… ….… …… …… …… w 2007 r. niewielki wzrost w 2007 r. niewielki wzrost

12 łącznie 2/3 ogółu młodocianych uczy się w pięciu zawodach - (kwestia doradztwa zawodowego !?) zawody mniej popularne to: grupa budowlana (w 2007 wzrost zainteresowania), grupa odzieżowa i włókiennicza, grupa związana z obróbką skór i futer ZAWÓD Liczba uczniów w szkołach MŁODOCIANI Ogółem (praktyki zawodowe i młodociani pracownicy) dane MEN Ogółem (w tym rzemiosło) dane MEN RZEMIOSŁO (w tym pozaszkolne dokształcanie) dane ZRP Fryzjer Mechanik pojazdów samochodowych stolarz cukiernik piekarz

13 Walory kształcenia praktycznego u pracodawcy: zindywidualizowany tok nauczania praktycznego, uwzględniający możliwości, uzdolnienia i cechy osobowościowe młodocianego; uczenie się zawodu w warunkach naturalnej pracy, w otoczeniu doświadczonych pracowników; możliwość dokonywania samooceny efektów nauki; poznawanie nowych technologii, materiałów i urządzeń, wprowadzanych przez pracodawcę; zapoznawanie się z rzeczywistymi uwarunkowaniami funkcjonowania firmy, zwłaszcza w relacji klient-wykonawca usługi, co oznacza nabywanie praktycznej wiedzy na temat przedsiębiorczości; tworzenie więzi emocjonalnych pomiędzy młodocianym a pracodawcą, co ma wielkie znaczenie wychowawcze; praca w małym zespole, co uczy poszanowania pracy innych i odpowiedzialności zespołowej.

14 IZBY RZEMIEŚLNICZE PRZEPROWADZAJĄ EGZAMINY CZELADNICZE I MISTRZOWSKIE na podstawie: ustawa z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle (Dz.U. Nr 112, poz. 979 z 2002r. – tekst jednolity – oraz Dz.U. Nr 137, poz z 2003r.) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. Nr 215, poz. 1820).

15 POPULARNOŚĆ EGZAMINÓW CZELADNICZYCH I MISTRZOWSKICH W okresie od 1945 r. do 31.XII.2007 r. w rezultacie zdanych egzaminów w organizacji rzemiosła wydano; świadectw czeladniczych dyplomów mistrzowskich __________________________ W skali rocznej jest to ok. 30 tys. świadectw czeladniczych ok. 3,5 - 4 tys. dyplomów mistrzowskich

16 KOMISJE EGZAMINACYJNE IZB RZEMIEŚLNICZYCH Obecnie w rzemieślniczym systemie potwierdzania kwalifikacji zawodowych działa: 1150 komisji czeladniczych 1040 komisji mistrzowskich Do pracy w komisjach powołano na pięcioletnią kadencję ponad uznanych fachowców w różnych dziedzinach zawodowych

17 WIARYGODNOŚĆ SYSTEMU - DOKUMENTACJA System organizacyjny i dokumentacyjny (księgi wieczyste, rejestry, zasoby archiwalne) znajdujące się w zasobach izb rzemieślniczych, pozwalają na sprawdzenie lub odtworzenie każdego świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego wydanego po 1945 r.

18 PODSTAWA PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Standardy egzaminacyjne na poziomie czeladniczym i mistrzowskim opracował - na podstawie ustawowego uprawnienia - Związek Rzemiosła Polskiego (współpraca z izbami rzemieślniczymi) Dla zawodów szkolnych stosowane są oczywiście standardy przyjęte przez MEN

19 ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Maciej Prószyński Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej


Pobierz ppt "ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO Maciej Prószyński Książ 12-13 listopad 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google