Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UMOWY O PRACĘ – ZMIANY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UMOWY O PRACĘ – ZMIANY."— Zapis prezentacji:

1 UMOWY O PRACĘ – ZMIANY

2 UMOWY O PRACĘ Zmiany w ustawie Kodeks pracy – ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U ) – data wejścia w życie r. Art. 25 § 1 Kodeksu pracy – umowa może być zawarta na okres próbny, na czas określony lub na czas nieokreślony (usunięta umowa na czas wykonywania określonej pracy) Umowa na okres próbny może być zawarta na czas nie dłuższy niż 3 miesiące w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika. Ponowne zatrudnienia na okres próbny jest dopuszczalne jeżeli: pracownik ma wykonywać inny rodzaj pracy od ustania poprzedniej umowy upłynęły co najmniej 3 lata, można wówczas jeden raz zatrudnić pracownika na czas określony. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U ) – data wejścia w życie r. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U ) – data wejścia w życie r. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U ) – data wejścia w życie r.

3 UMOWY O PRACĘ Art na podstawie umowy o pracę na czas określony można zatrudnić pracownika na okres nie dłuższy niż 33 miesiące, a łączna liczba umów na czas określony nie może przekraczać 3. Aneks do umowy przewidujący przedłużenie trwającej umowy o pracę zawartej na czas określony jest traktowany jako kolejna umowa na czas określony Po upływie 33 miesięcy zatrudnienia na podstawie umów na czas określony, lub po nawiązaniu 4 umowy na czas określony, uważa się, że pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

4 UMOWY O PRACĘ Przykład I: - umowa od dn r. do r. (11 miesięcy) - umowa od dn r. do r. (11 miesięcy) - umowa od dn r. do r. (13 miesięcy) Od dnia r. trzecia z umów zawartych na czas określony przekształca się w umowę o pracę na czas nieokreślony z powodu upływu 33 miesiąca trwania umów na czas określony, pomimo że jest to dopiero 3 umowa na czas określony.

5 UMOWY O PRACĘ Przykład II: - umowa od dn r. do r. (8 miesięcy) - umowa od dn r. do r. (6 miesięcy) - umowa od dn r. do r. (6 miesięcy) - umowa od dn r. do r. (4 miesiące) Od dnia r. czwarta umowa przekształca się w umowę o pracę na czas nieokreślony, pomimo że nie upłynął jeszcze okres 33 miesięcy

6 UMOWY O PRACĘ Przykład III: - umowa od dn r. do r. (11 miesięcy) - umowa od dn r. do r. (11 miesięcy) - umowa od dn r. do r. (11 miesięcy) - umowa od dn r. do r. (10 miesięcy) Od dn r. umowa przekształca się w umowę o pracę na czas nieokreślony z powodu upływu 33 miesięcy i przekroczenia dopuszczalnej liczby 3 umów zawieranych na czas określony

7 UMOWY O PRACĘ Wyjątki od zasad zawierania umów na czas określony:
1) umowa zawarta na czas zastępstwa za nieobecnego pracownika, 2) umowa na wykonywanie prac dorywczych lub sezonowych, 3) umowa zawarta w celu wykonywania pracy przez okres kadencji, 4) wykazanie przez pracodawcę obiektywnych przyczyn leżących po jego stronie. W tym przypadku, pracodawca obowiązany, jest powiadomić, w formie pisemnej lub elektronicznej, właściwego okręgowego inspektora pracy, o zawarciu i przyczynach zawarcia takiej umowy. Powiadomienie powinno nastąpić w terminie 5 dni od zawarcia umowy.

8 UMOWY O PRACĘ Wyżej wskazane wyjątki mogą być zastosowane jeżeli zawarcie umów na czas określony służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy. Art. 29 § 11 Kp. – w przypadku zawarcia umowy o pracę w warunkach jednego z 4 wyżej wskazanych wyjątków (zastępstwo, prace dorywcze lub sezonowe, okres kadencji, obiektywne przyczyny pracodawcy) w umowie określa się cel (zastępstwo, prace dorywcze lub sezonowe, okres kadencji) lub okoliczności tego przypadku (obiektywne przyczyny pracodawcy), przez zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takiej umowy

9 UMOWY O PRACĘ Nie zawiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę, o której mowa w art. 251 § 4 pkt 4 (szczególne potrzeby pracodawcy), wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia, jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika. W przypadku ustalenia, że zawarcie umowy na czas określony nastąpiło z naruszeniem przepisów, inspektor pracy może wnieść do sądu pracy powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony.

10 dotyczące umów na czas określony
UMOWY O PRACĘ PRZEPISY PRZEJŚCIOWE dotyczące umów na czas określony Art. 13 – 17 ustawy z r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220) Do umów o pracę zawartych na czas wykonania określonej pracy, trwających w dniu wejścia w życie zmian do Kp. stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 13) , Do umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie zmian do Kp., które przed tym dniem zostały wypowiedziane, stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 14 ust. 1), Do umów o pracę zawartych na okres do 6 miesięcy, albo na okres dłuższy, w których nie przewidziano możliwości ich wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia zmian do Kp., w zakresie dopuszczalności ich wypowiedzenia stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 14 ust. 2),

11 UMOWY O PRACĘ PRZEPISY PRZEJŚCIOWE Przy wypowiadaniu umów o pracę zawartych na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, w których nie przewidziano możliwości ich 2 tygodniowego wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie zmian do Kp. stosujemy przepisy w nowym brzmieniu, tj. art. 36 § 1 Kp. - okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy (art. 14 ust. 3),

12 UMOWY O PRACĘ PRZEPISY PRZEJŚCIOWE Do umów zawartych na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie zmian do Kp. stosuje nowe przepisy (art. 251 Kp. po zmianach), jednak do 33 miesięcznego okresu zatrudnienia, o którym mowa w art. 251 Kp., wlicza się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony przypadający od dnia wejścia w życie zmian. Trwająca w dniu wejścia w życie zmian umowa zawarta na czas określony jest uważana za pierwszą umowę (w rozumieniu art. 251 Kp. w nowym brzmieniu), albo za drugą umowę w rozumieniu nowego art. 251 Kp. jeżeli została zawarta jako druga umowa w rozumieniu art. 251 Kp. w starym brzmieniu (art. 14 ust. 4).

13 22.02.2016 r. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
UMOWY O PRACĘ PRZEPISY PRZEJŚCIOWE Istotną kwestią jest data wejścia w życie zmian do Kodeksu pracy: r. PRZYKŁAD I: - umowa od dn r. do r. - jest to umowa trwająca w dniu wejścia w życie zmian do Kp. Do okresu 33 miesięcy dopuszczalnego zatrudnienia na czas określony wliczamy okres od dn r. do r. Jest to równocześnie pierwsza umowa zawarta na czas określony w rozumieniu nowych przepisów - art. 251 Kp.

14 22.02.2016 r. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE PRZYKŁAD II:
UMOWY O PRACĘ PRZEPISY PRZEJŚCIOWE r. PRZYKŁAD II: z pracownikiem zawarte zostały umowy: - od dn do r. - od dn r. do r. Do okresu 33 miesięcy dopuszczalnego zatrudnienia na czas określony wliczamy okres od dn r. do r. Natomiast umowę zawartą od dn do r. wliczamy do limitu trzech dopuszczalnych umów na czas określony i wobec tego umowa od dn r. do r. będzie drugą umową w rozumieniu art. 251 Kp.

15 UMOWY O PRACĘ PRZEPISY PRZEJŚCIOWE r. PRZYKŁAD III: - umowa od dn r. do r. (umowa trwająca w dniu wejścia w życie zmian do Kp.) Okres 33 miesięcy dopuszczalnego zatrudnienia na czas określony należy liczyć od r. i wobec tego omawiana umowa od dn r. przekształci się w umowę o pracę na czas nieokreślony.

16 UMOWY O PRACĘ PRZEPISY PRZEJŚCIOWE Umowa o pracę na czas określony, zawarta po wejściu w życie zmian do Kp., w okresie 1 miesiąca od dn. rozwiązania drugiej (kolejnej) umowy zawartej na czas określony w rozumieniu dotychczasowego art. 251 Kp. jeżeli ten okres (1 miesiąca) rozpoczął bieg przed lub w dniu wejścia w życie zmian do Kp. ( r.) jest uważana za umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony (art. 14 ust. 5). Przykład I: z pracownikiem zawierane były umowy od r. do r.; od r. do r. Kolejna (trzecia) umowa zawarta została od r. do r. uważana jest za umowę zawartą na czas nieokreślony

17 UMOWY O PRACĘ PRZEPISY PRZEJŚCIOWE Przykład II: z pracownikiem zawierane były umowy od r. do r.; od r. do r. Kolejna umowa zawarta została od r. do r. Umowa zawarta od r. do r. jest traktowana jako pierwsza umowa z 3 dopuszczalnych zawieranych na czas określony i umowa ta rozpoczyna również 33 miesięczny dopuszczalny okres zatrudnienia na czas określony.

18 UMOWY O PRACĘ PRZEPISY PRZEJŚCIOWE Strony trwających w dniu wejścia w życie zmian do Kp., umów zawartych na czas określony w warunkach jednego z 4 wyjątków wskazanych w slajdzie 7 (zastępstwo, prace dorywcze lub sezonowe, okres kadencji, obiektywne przyczyny pracodawcy) mają obowiązek w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie zmian uzupełnić umowy poprzez wskazanie celu ich zawarcia (zastępstwo, prace dorywcze lub sezonowe, okres kadencji) lub wskazanie obiektywnych przyczyn uzasadniających zawarcie takiej umowy (art. 15 ust. 1).

19 UMOWY O PRACĘ PRZEPISY PRZEJŚCIOWE W przypadku umowy trwającej w dniu wejścia w życie zmian do Kp., a która zawarta jest w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy (art. 251 § 4 pkt 4 Kp.) jest on zobowiązany, w terminie 5 dni roboczych od dnia uzupełnienia umowy o pracę o informacje o przyczynach zawarcia tej umowy, powiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy o takiej umowie (art. 15 ust. 2).

20 UMOWY O PRACĘ PRZEPISY PRZEJŚCIOWE Przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia umów na czas określony trwających w dniu wejścia w życie zmian do Kp., a które wypowiadane są po wejściu w życie zmian do Kp. nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadających przed zmianami (art. 16). Przykład: pracownikowi zatrudnionemu od r. do r. okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia bierzemy tylko okres od r. do r.

21 UMOWY O PRACĘ PRZEPISY PRZEJŚCIOWE Do postępowań dotyczących odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz wygaśnięcia umowy o pracę stosuje się przepisy obowiązujące przed wejściem w życie zmian do Kp., jeżeli umowy te zostały wypowiedziane, rozwiązane bez wypowiedzenia albo wygasły przed dniem wejścia w życie zmian (art. 17).

22 UMOWY O PRACĘ W związku z usunięciem z katalogu umów o pracę możliwych do zawarcia, umowy na czas wykonywania określonej pracy, uchylony został również § 5 w art. 30 Kp mówiący o rozwiązaniu umowy z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta. Zmieniony został art. 32 § 1 Kp. – usunięto rodzaje umów, które można rozwiązać za wypowiedzeniem, Uchylone zostały art. 33 (Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.) i art. 331 (Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony w okolicznościach, o których mowa w art. 25 § 1 zdanie drugie, wynosi 3 dni robocze.)

23 UMOWY O PRACĘ Zmienione zostało wprowadzenie do wyliczenia w art. 36 § 1 Kp. "Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:„ Dodany został art. 362 Kp. „W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.„ Uchylony został art. 411 § 2. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem.


Pobierz ppt "UMOWY O PRACĘ – ZMIANY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google