Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obowiązki pracodawcy i pracownika wynikające ze stosunku pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obowiązki pracodawcy i pracownika wynikające ze stosunku pracy."— Zapis prezentacji:

1 Obowiązki pracodawcy i pracownika wynikające ze stosunku pracy

2 1. Rodzaje umów o pracę  umowa o pracę na czas nieokreślony  umowa o pracę na czas określony  umowa na czas wykonywania określonej pracy  umowa na okres próbny

3 2. Zasady zawierania umów o pracę Umowa o pracę musi być zawarta na piśmie i musi:  podawać rodzaj umowy  wymieniać strony umowy (pracownika i pracodawcę)  podawać datę zawarcia umowy oraz termin rozpoczęcia pracy  określać warunki pracy i płacy, w tym rodzaj pracy i miejsce jej wykonywania, wynagrodzenie za pracę oraz wymiar czasu pracy

4 3. Zasady rozwiązywania umów o pracę  za porozumieniem stron  za wypowiedzeniem (przez jedną ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia)  bez wypowiedzenia, ze wskazaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy (z winy pracownika, np. przez ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, dokonanie przestępstwa, utratę uprawnień zawodowych)  z upływem czasu, na który była zawarta  z dniem ukończenia pracy, dla wykonania której była zawarta

5 4. Okresy wypowiedzenia umów o pracę a) wypowiedzenie umowy na okres próbny wynosi 2 tygodnie, gdy okres zatrudnienia wynosił trzy miesiące b) wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony  2 tygodnie, gdy okres zatrudnienia wynosił do sześciu miesięcy  1 miesiąc, przy zatrudnieniu ponad sześć miesięcy  3 miesiące, przy zatrudnieniu trwającym ponad trzy lata

6 5. Składniki wynagrodzenia w gastronomii  wynagrodzenie zasadnicze  premie – regulaminowe i uznaniowe  nagrody, w tym nagrody jubileuszowe  dodatki np. stażowy, funkcyjny, za pracę w godzinach nadliczbowych lub w porze nocnej, za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia  deputaty np. bezpłatne danie obiadowe, ubranie służbowe

7 6. System czasu pracy System czasu pracy to zbiór reguł normujących czas pracy w przedsiębiorstwie. Określa on sposób organizacji czasu pracy pracownika obejmujący wymiar czasu pracy, maksymalną długość okresu rozliczeniowego, sposób rozliczania czasu pracy i jego rozkład oraz tryb wprowadzania systemu. a) podstawowy system czasu pracy Czas pracy nie może przekraczać ośmiu godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin średnio w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym czterech miesięcy. Oznacza to, iż oprócz niedzieli pracownik ma prawo do dodatkowego dnia wolnego od pracy w tygodniu.

8 6. System czasu pracy c.d. b) równoważny system czasu pracy Czas pracy pracownika można wydłużyć maksymalnie do 12 godzin na dobę, w innym skrócić. W sytuacji, gdy w danym dniu czas pracy przekracza 12 godzin, pozostałe godziny są nadliczbowe i będą dodatkowo płatne albo zamienione na dodatkowe dni wolne. c) weekendowy system czasu pracy Pracownik pracuje tylko w piątki, soboty i niedziele. Zatrudnionej osobie nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za pracę, nawet jeżeli taki dzień dla pozostałych pracowników w firmie jest dniem wolnym od pracy.

9 6. System czasu pracy c.d. Praca w gastronomii jest dozwolona w niedziele i święta (określone w przepisach jako dni wolne od pracy). Pracownik pracujący w niedzielę powinien korzystać co najmniej raz na cztery tygodnie z niedzieli wolnej od pracy.

10 7. Urlop wypoczynkowy Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego zgodnie z zakładowym planem urlopów. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy (tzw. dni robocze). Wymiar urlopu wynosi:  20 dni roboczych – jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;  26 dni roboczych – gdy, pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat;

11 7. Urlop wypoczynkowy c.d. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się okres nauki w szkole: zasadniczej (do 3 lat), średniej zawodowej (do 5 lat), policealnej (do 6 lat), wyższej (8 lat). Pracownik rozpoczynający pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu po miesiącu pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po roku pracy. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części, jednak jedna z nich musi wynosić nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

12 8. Podstawowe obowiązki pracodawcy wynikające ze stosunku pracy  zaznajamianie nowych pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy, systemem czasu pracy i ich podstawowymi uprawnieniami  właściwe organizowanie pracy tak, aby móc osiągnąć wysoką wydajność pracy przez pełne wykorzystanie czasu pracy oraz zdolności i kwalifikacji personelu  zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, znajomość przepisów BHP i przeciwpożarowych, przeprowadzenie okresowych szkoleń pracowników i powiadamianie ich o zagrożeniach, wyznaczanie osoby odpowiedzialnej za udzielanie pierwszej pomocy  zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza w sytuacji stałego wykonywania tych samych czynności

13 8. Podstawowe obowiązki pracodawcy wynikające ze stosunku pracy c.d.  terminowe wypłacanie wynagrodzenia i ustalanie go tak, aby odpowiadało rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom pracowników, a także uwzględniało ilość i jakość wykonywanej pracy  przeciwdziałanie dyskryminacji w pracy  zapewnienie pracownikom zatrudnionym po szkole zawodowej warunków sprzyjających przystosowaniu do należytych warunków pracy  ułatwienie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych  przeciwdziałanie mobbingowi

14 8. Podstawowe obowiązki pracodawcy wynikające ze stosunku pracy c.d.  wypłacanie pracownikowi za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenia w kwocie nie niższej niż wynagrodzenie minimalne, wynagrodzenie w pierwszym roku pracy nie może być niższe niż 80% wynagrodzenia minimalnego  zaspokajanie socjalnych potrzeb pracowników, w miarę posiadanych środków  udzielanie pracownikom urlopów wypoczynkowych zgodnie z przepisami  stosowanie obiektywnych kryteriów oceny pracowników  prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz ochrona danych osobowych

15 9. Obowiązki pracownika wynikające z przepisów prawa pracy  sumienne i staranne wykonywanie pracy  stosowanie się do poleceń przełożonych, jeśli nie są one sprzeczne z prawem pracy i umową o pracę  przestrzeganie czasu, regulaminu i ustalonego porządku pracy  znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych, wykonywanie pracy zgodnie z tymi przepisami, stosowanie środków ochrony indywidualnej, dbanie o należyty stan maszyn, urządzeń i sprzętu gastronomicznego, poddawanie się zaleconym badaniom lekarskim w związku z wykonywaną pracą  ponoszenie odpowiedzialności pracowniczej i przestrzeganie tajemnicy zawodowej  dbanie o dobro zakładu pracy i ochrona jego mienia

16 10. Konsekwencje nieprzestrzegania prawa pracy Wszelkie spory o roszczenia wynikające ze stosunku pracy między pracownikiem a pracodawcą mogą być rozstrzygane przed zakładową komisją pojednawczą lub przed sądami pracy. Pracodawca popełnia wykroczenie, gdy:  nie potwierdza na piśmie umowy zawartej z pracownikiem  wypowiada lub rozwiązuje stosunek pracy bez okresu wypowiedzenia  zawiera umowę cywilnoprawną, podczas gdy powinien zawrzeć umowę o pracę  stosuje inne kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracownika, niż zawarte w Kodeksie pracy

17 10. Konsekwencje nieprzestrzegania prawa pracy c.d.  narusza przepisy o czasie pracy  nie prowadzi dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami  nie wypłaca wynagrodzenia pracownikowi zgodnie z umową  nie udziela pracownikowi przysługującego mu urlopu  nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy  nie przestrzega przepisów i zasad BHP Za powyższe wykroczenia pracodawca podlega karze grzywny w kwocie 1 000 – 30 000 zł.

18 Wykonała mgr inż. Ewa Chełchowska


Pobierz ppt "Obowiązki pracodawcy i pracownika wynikające ze stosunku pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google