Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy „INICJATYWA NA RZECZ INTEGRACJI W GMINIE JANOWIEC KOŚCIELNY” Okres realizacji projektu: od 01.02.2010r. do 31.12.2010r. Projekt współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy „INICJATYWA NA RZECZ INTEGRACJI W GMINIE JANOWIEC KOŚCIELNY” Okres realizacji projektu: od 01.02.2010r. do 31.12.2010r. Projekt współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy „INICJATYWA NA RZECZ INTEGRACJI W GMINIE JANOWIEC KOŚCIELNY” Okres realizacji projektu: od 01.02.2010r. do 31.12.2010r. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechni

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechni

3 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym Janowiec Kościelny 148 13-111 Janowiec Kościelny tel/fax (89) 626 20 65 www.bip.warmia.mazury.pl/janowiec_koscielny_gmina wiejska www.bip.warmia.mazury.pl/janowiec_koscielny_gmina wiejska e-mail:gops@olo.com.pl Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechni

4 ZARZĄDZENIE Nr 12/2009 z dnia 30 października 2009 roku w sprawie: powołania zespołu Zarządzającego Projektem systemowym: „Inicjatywa na rzecz integracji w gminie Janowiec Kościelny”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechni

5 §1 Powołuje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym Zespół Zarządzający projektem systemowym „Inicjatywa na rzecz integracji w gminie Janowiec Kościelny” odpowiedzialny za realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w składzie: Leszek Stryjewski – Koordynator projektu. Grażyna Janicka – Księgowy projektu. Marzena Radzymińska – Starszy pracownik socjalny realizujący kontrakt socjalny Jolanta Pszenna – Starszy pracownik socjalny realizujący kontrakt socjalny Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechni

6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jadwiga Komorowska §2 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechni

7 Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i do domowników ubezpieczonych w KRUS w wieku aktywności zawodowej tj. 15-64 lat z terenu gminy (osoby spełniające kryterium dochodowe 351 zł. zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej), korzystające z pomocy społecznej, zagrożone wykluczeniem społecznym. W projekcie uczestniczyć będzie 21 beneficjentów. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechni

8 Cel główny projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa w okresie II-XII.2010r. 21 osób tj. uczestniczek w wieku aktywności zawodowej 15-64 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Janowiec Kościelny. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechni

9 Cele szczegółowe projektu: Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 21 osób tj. kobiet poprzez nabycie przez nich indywidualnych umiejętności w zakresie aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy w 2010r. Zmniejszenie barier społecznych przez podniesienie motywacji do działania i zaufania we własne siły u 21 osób tj. kobiet w ciągu jednego roku Zwiększenie zdolności komunikacyjnych 21 osób tj. uczestniczek w 2010r. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości Zwiększenie skuteczności pracy socjalnej w OPS (zatrudnienie pracownika socjalnego z wykształceniem kierunkowym, który będzie wykonywał działania w ramach zadania aktywna integracja w projekcie) Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechni

10 Zadania realizowane w ramach projektu: Aktywna integracja (Kontrakt Socjalny, Program Aktywności Lokalnej). Praca socjalna (Zatrudnienie pracownika socjalnego oraz doposażenie stanowiska pracy). Zasiłki i pomoc w naturze (wkład własny - Klienci w tym zadaniu będą objęci wsparciem finansowym w formie zasiłku okresowego lub celowego). Działania o charakterze środowiskowym (Dwie jednodniowe wycieczki o charakterze integracyjnym połączone z wizytą studyjną). Prace społecznie użyteczne (wkład własny – Klienci PAL-u będą kierowani na prace społecznie użyteczne do środowisk osób starszych). Zarządzanie projektem (m.in. promocja projektu). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechni

11 BUDŻET PROJEKTU Koszty ogółem: 125 293,00 zł. Koszty bezpośrednie: 117 612, 23 zł. Zadanie 1: Aktywna integracja: 63 240 zł. Zadanie 2: Praca socjalna: 24 739 zł. Zadanie 3: Zasiłki i pomoc w naturze (wkład własny): 7 443,80 zł. Zadanie 4: Działania o charakterze środowiskowym: 6 300,00 zł. Zadanie 5: Prace społecznie użyteczne (wkład własny): 5 712,00 zł. Zadanie 6: Zarządzanie projektem: 10 177, 43 zł. Koszty pośrednie: 7 680, 77 zł. Cross-financing w kosztach ogółem: 8 126,33 zł. Całkowity wkład własny: 13 155,80 zł. Wnioskowane dofinansowanie: 112 137,20 zł. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechni

12 W ramach zadania „Aktywna integracja” z 14 uczestnikami będą zawarte kontrakty socjalne. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechni

13 KONTRAKT SOCJALNY Łączna kwota przeznaczona na kontrakt socjalny wynosi 45 540 zł (ryczałt), a cena jednostkowa wynosi 3 252,86 zł. (ryczałt). 1.Szkolenie psychologiczno – doradcze (instrument aktywizacji społecznej) będzie obejmowało budowanie podstawowych relacji międzyludzkich, zaufania do grupy, zmniejszenia lęków interpersonalnych, znalezienia motywacji, umiejętności prawidłowej komunikacji, rozwiązywania konfliktów itp Celem spotkań będzie niesienie pomocy psychologicznej uczestnikom, a także wzmacnianiu motywacji do aktywności zawodowej i społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechni

14 2. Trening komunikacji interpersonalnej (instrument aktywizacji społecznej) celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy na temat nowoczesnych technik i metod skutecznej komunikacji w codziennej działalności zawodowej, w kontaktach z ludźmi. W ramach szkolenia uczestnik pozna skuteczne formy komunikowania się, czyli nawiązywania kontaktu z klientem, współpracownikiem, zwierzchnikiem, podwładnym. Celem szkolenia jest: poznanie zasad obowiązujących w komunikacji społecznej, poznanie swoich mocnych i słabych stron w zakresie komunikowania się, opracowanie sposobów poprawy efektywnego komunikowania się, promocja asertywności w kontaktach zawodowych i prywatnych. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechni

15 3. Szkolenie z zakresu aktywizacji zawodowej (instrument aktywizacji zawodowej) celem, którego będzie zmiana nastawienia bezrobotnych, zwiększenie motywacji do uczestnictwa w programie aktywizującym, podniesienie poczucia własnej wartości, rozwinięcie umiejętności pozytywnego myślenia oraz wzmocnienie zrozumienia siebie i otaczającej rzeczywistości. Podczas warsztatów będzie opracowany Indywidualny Plan Działania, w którym zostanie oceniony potencjał zawodowy uczestnika, posiadane umiejętności i predyspozycje oraz wyznaczony kierunek dalszego działania zawodowego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechni

16 4. Szkolenie z zakresu wizażu i stylizacji (instrument aktywizacji zawodowej) będzie obejmowało zagadnienia dotyczące stanowiska pracy i przyborów wizażystki, przygotowanie osoby do makijażu. Ideały piękna, typizacja, indywidualizacja. Harmonia kolorów, barwy podstawowe, ich typologia, kompozycja i zastosowanie. Stylizacja - określenie typu urody i sylwetki, dobór fryzury, ubioru, korekcja stylu, figury, twarzy, zastosowanie dodatków, biżuterii. Charakterystyka i kształty twarzy. Techniki wykonywania profesjonalnego wizażu, kamuflaż, modelaż, korekcja twarzy. Ćwiczenia praktyczne face visage - wizażu twarzy. Makijaż dzienny, makijaż wieczorowy, sporty visage, elementy makijażu i wizażu osoby dojrzałej - makijaż kobiety. Kreacja własnego Image z zastosowaniem sztuki iluzji w praktyce. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechni

17 5. Warsztat teoretyczny pn. „Jak założyć spółdzielnię socjalną?” (instrument aktywizacji edukacyjnej), którego celem będzie poznanie teoretycznej wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej m.in. definicja spółdzielni socjalnej, charakterystyka spółdzielni socjalnej, założyciele spółdzielni, potwierdzenie statusu, członkowie spółdzielni, rejestracja spółdzielni, władze spółdzielni, zebranie założycielskie, wsparcie z Funduszu Pracy, likwidacja spółdzielni, co to jest biznesplan, ustawa o spółdzielniach socjalnych. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechni

18 Pozostałe 7 osób w ramach tego zadania zostanie objętych Programem Aktywności Lokalnej. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Łączna kwota przeznaczona na Program Aktywności Lokalnej wynosi 14 700 zł (ryczałt), a cena jednostkowa wynosi 2 100 zł. (ryczałt). 1.Warsztaty z zakresu profilaktyki kryzysów życiowych (instrument aktywizacji zdrowotnej) będą miały na celu rozpoznawanie problemu agresji i przemocy, umiejętności reagowania w sytuacjach trudnych, w sytuacji utraty pracy, a także zakres tematyczny obejmie profilaktykę uzależnień. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechni

19 2. Trening kompetencji i umiejętności społecznych (instrument aktywizacji społecznej) będzie obejmował swoim zakresem trenowanie umiejętności społecznych, w tym dobrej komunikacji i zachowań ważnych dla wypełniania funkcji rodzicielskich. 3. Szkolenie na opiekuna osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych (instrument aktywizacji edukacyjnej) będzie obejmowało zagadnienia dotyczące niepełnosprawności, chorób wieku starczego oraz pielęgnacji osób chorych - wykonywanie czynności związanych z utrzymywaniem higieny osobistej osoby starszej. Działania szkoleniowe uwzględniają zasadę równości szans poprzez dostępność, w tym szkoleń tj. bezpłatne usługi, dostępność informacji, dostępność miejsca: bezpieczne i oświetlone miejsce szkolenia, dobrze położone pod względem komunikacji publicznej, elastyczność godzinową. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechni

20 DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM Łączna kwota przeznaczona na Działania o charakterze środowiskowym wynosi 6300 zł (ryczałt), a cena jednostkowa wynosi 150 zł. (ryczałt). 1.Jednodniowa wycieczka o charakterze integracyjnym połączona z wizytą studyjną w 2.spółdzielni socjalnej, gdzie uczestnicy poznają teoretyczne i praktyczne aspekty zakładania 3. i prowadzenia spółdzielni socjalnych dla 21 uczestników projektu tj. uczestników Kontraktu 4.Socjalnego i Programu Aktywności Lokalnej (na początku realizacji projektu). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechni

21 2. Jednodniowa wycieczka o charakterze integracyjnym połączona z wizytą studyjną w przedsiębiorstwie społecznym „Garncarska Wioska” w Kamionce, gdzie zostaną zapoznani z zasadami tworzenia i funkcjonowania wiejskiego przedsiębiorstwa społecznego dla 21 uczestników projektu tj. uczestników Kontraktu Socjalnego i Programu Aktywności Lokalnej (na końcu realizacji projektu). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechni

22


Pobierz ppt "Projekt systemowy „INICJATYWA NA RZECZ INTEGRACJI W GMINIE JANOWIEC KOŚCIELNY” Okres realizacji projektu: od 01.02.2010r. do 31.12.2010r. Projekt współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google