Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej

2

3 Certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy Wars i Sawa Potwierdzenie osiągnięcia przez szkołę określonego, pożądanego standardu pracy w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych. cel teza Uczniowie posiadają różnorodne uzdolnienia, a szkoła jest miejscem ich identyfikacji i planowanego rozwoju.

4 Termin i odbiorcy Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych został zaplanowany na trzy kolejne lata, poczynając od roku szkolnego 2014/15. Adresatami programu są uczniowie klas I – VI Szkoły Podstawowej nr 172

5 W dniu 11.03.2014 Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 172 przyjęła definicję ucznia zdolnego: Uczeń zdolny to taki, który posiada pewne predyspozycje poznawcze, artystyczne, społeczne lub motoryczne i rozwija je zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz możliwościami; jest twórczy, pomysłowy, dociekliwy.

6 Lider wspierania uzdolnionych Opiekun ucznia zdolnego Pedagog szkolny Poradnia psychologiczno- pedagogiczna Dyrektor Zespołu Szkół nr 94 ZESPÓŁ WSPIERANIA UZDOLNIONYCH

7 CEL OGÓLNY Identyfikacja, rozbudzanie i zwiększenie możliwości kształtowania indywidualnych uzdolnień Uczniów Szkoły Podstawowej nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Warszawie.

8 IDENTYFIKACJA UCZNIA ZDOLNEGO Testy (szkoła, poradnia) Wywiady/rozmowy z rodzicami dotyczące pozaszkolnych osiągnięć dzieci Obserwacje (nauczyciele, rodzice) Analiza konkursów, olimpiad, zawodów Ankiety dla Uczniów i Rodziców

9 Dokumentacja ucznia zdolnego Informacja w dzienniku elektronicznym- KARTOTEKA UCZNIA Portfolio Indywidualne karty osiągnięć Kronika osiągnięć uczniów Ocena celująca z danego przedmiotu

10  Zajęcia dodatkowe w innej szkole  Instytucje wspierające uzdolnionych  Instytucje kulturalno - naukowe ( zajęcia bezpłatne jak i opłacane przez rodziców )  Udział w konkursach zewnętrznych OFERTA ZAJĘĆ POZASZKOLNY OFERTA ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH

11 OFERTA ZAJĘĆ SZKOLNYCH Indywidualizacja nauczania Różnorodne formy i aktywizujące metody pracy Przygotowanie dodatkowych kart pracy rozwijających umiejętności wykraczających poza podstawę programową Przydzielanie uczniom zdolnym specjalnych ról: asystenta, lidera Tworzenie w klasach stanowisk do samodzielnej pracy z dostępem do pomocy dydaktycznych Praca metodą projektów

12 ZAJECIA POZALEKCYJNE  Koła zainteresowań  Przygotowanie do konkursów  Udział w projektach  Pakiet zajęć z zakresu umiejętności uczenia się, myślenia twórczego, rozwoju emocjonalno- społecznego

13 Nagrody rzeczowe, dyplomy Ocena celująca List pochwalny do rodziców Pochwała na forum klasy, szkoły Prowadzenie zajęć dla innych uczniów

14 Zorganizowanie w szkole w godzinach popołudniowych dla rodziców i uczniów „dorobku” ucznia zdolnego prezentacja uzdolnień na imprezach szkolnych pochwały na apelach szkolny festiwal talentów „gablota” ucznia zdolnego Prezentowanie osiągnięć gazeta lokalna gazetka szkolna strona www

15 Udział w opracowaniu planu pracy z uczniem zdolnym Gromadzenie dokumentacji o sukcesach szkolnych, pozaszkolnych dziecka- przekazywanie do wychowawcy Poszerzenie własnej wiedzy na temat wspierania ucznia zdolnego, rozwijanie jego zainteresowań i talentów Stała współpraca z wychowawcą klasy, nauczycielami, opiekunem ucznia, pedagogiem szkolnym w zakresie rozwijania uzdolnień własnego dziecka Stały kontakt z poradnią psychologiczno- pedagogiczną, jeśli wymaga tego sytuacja ucznia Wspieranie i motywowanie dziecka do ciągłego rozwoju Uczestniczenie w warsztatach i szkoleniach dla rodziców uczniów zdolnych

16

17 UCZE Ń SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONY DIAGNOZA POMOC RODZICÓW WYZNACZENIE OPIEKUNA I OBJ Ę CIE POMOC Ą PREZENTACJA UCZNIA UZDOLNIONEGO

18 Dzi ę kujemy za uwag ę


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google