Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 SPOTKANIE OTWIERAJĄCE Szkoła Podstawowa Nr 4 w Chojnowie mgr Justyna Dziubak - Sobiechowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 SPOTKANIE OTWIERAJĄCE Szkoła Podstawowa Nr 4 w Chojnowie mgr Justyna Dziubak - Sobiechowska."— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 SPOTKANIE OTWIERAJĄCE Szkoła Podstawowa Nr 4 w Chojnowie mgr Justyna Dziubak - Sobiechowska

2 Szkoła z Klasą 2.0 to kompleksowy program wsparcia całej szkoły: dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów, skierowany do placówek wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski. Główny cel, który chcemy osiągnąć, przystępując do programu jest taki, żeby uczniowie chcieli i lubili się uczyć, a nauczyciele chcieli i lubili uczyć. W epoce dostępu do komputerów i Internetu nie da się uczyć, jak dawniej. Nauczyciel przestaje być jedynym źródłem wiedzy, powinien stać się przewodnikiem procesu dydaktycznego.

3 Tegoroczna edycja „Szkoły z Klasą” odbywa się pod hasłem przewodnim „ROK OTWARTEJ SZKOŁY”, czyli szkoły otwartej na: -kulturę -sztukę -sport -współdziałanie ze środowiskiem lokalnym. Program proponuje ciekawe i skuteczne metody nauczania, a dyrektorów wspiera w niełatwym procesie wprowadzania zmian.

4 Szósta edycja „Szkoły z Klasą 2.0” trwa cały rok szkolny – od września do końca sierpnia. W każdej szkole w programie bierze udział Zespół 2.0, złożony z dyrektora i minimum trojga nauczycieli dowolnego przedmiotu. Jeden z nauczycieli zostaje szkolnym koordynatorem, którego zadaniem jest opieka nad całością działań w szkole. Wszyscy członkowie Zespołu 2.0 biorą aktywny udział w programie: realizują swoje zadania oraz wspólnie planują działania i zmiany, które będą chcieli wprowadzić w danym roku szkolnym. Wszystkie zadania nauczyciele opisują na platformie „Szkoły z Klasą”. Zadania sprawdzane są przez moderatora, od którego otrzymują informację zwrotną.

5 Nad zadaniami całego Zespołu czuwa szkolny koordynator. Koordynator planuje pracę na cały rok szkolny, organizuje ogólnoszkolne wydarzenia programowe i dba o przepływ doświadczeń między nauczycielami. Zadania koordynatora: Debata szkolna – to ogólnoszkolne wydarzenie organizowane pod koniec pierwszego semestru. W związku z tym, że uczestniczyliśmy w poprzedniej edycji, będziemy modyfikować Kodeks 2.0 (zasady korzystania z TIK w edukacji). Szkolny Festiwal 2.0 – to podsumowania całorocznej pracy oraz osiągnięć uczniów i nauczycieli. Będzie to ogólnoszkolne wydarzenie, dokonamy ewaluacji programu.

6 W programie bierze aktywnie udział dyrektor szkoły. W zeszłym roku szkolnym przyjęliśmy do realizacji zadanie: wprowadzenie e- dziennika. Zadania, które mogą być realizowane to: Nasz pomysł na e-szkołę – opracowanie i wdrożenie planu funkcjonowania e-szkoły, stworzenie przejrzystego grafiku używania sprzętu, zadbanie o formy motywowania i wspierania nauczycieli wykorzystujących TIK. Nasi e-nauczyciele – zorganizowanie wsparcia dla nauczycieli, dotyczącego wykorzystania nowych technologii na lekcjach. Szkoła z Wi-Fi – zainstalowanie w szkole dostępnej dla wszystkich sieci bezprzewodowej Wi-Fi. Szkoła w sieci – założenie albo zmodyfikowanie szkolnej strony internetowej i jej zastosowanie w codziennej komunikacji z uczniami i rodzicami.

7 Szkoła na platformie – wprowadzenie szkolnej platformy edukacyjnej, miejsca w sieci, gdzie gromadzone są i udostępniane szkolne materiały edukacyjne. Szkoła z e-dziennikiem – wprowadzenie e-dziennika w szkole i wykorzystanie go do poprawy jakości jej pracy. Komputery po lekcjach – udostępnianie uczniom sprzętu komputerowego i multimedialnego poza lekcjami. Zapraszamy inne szkoły – zorganizowanie międzyszkolnej współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń (otwarte spotkanie dla innych szkół, wspólna praca nauczycieli z różnych szkół nad materiałami edukacyjnymi, lekcje otwarte dla uczniów, nauczycieli i rodziców z innych szkół).

8 Spacer edukacyjny TIK – wprowadzenie w szkole zwyczaju systematycznej obserwacji sposobów wykorzystania nowych technologii na lekcjach różnych przedmiotów, ale także podczas przerw i zajęć pozalekcyjnych. Szkoła otwartych zasobów – zadbanie o to, by cała społeczność szkolna w świadomy i przemyślany sposób korzystała z otwartych zasobów edukacyjnych. Rodzice z Klasą – podjęcie współpracy z rodzicami w zakresie tworzenia dobrego klimatu do nauki z wykorzystaniem nowych technologii, nie tylko w szkole, ale i poza nią.

9 Nauczyciele pracują z uczniami, realizując po jednej ścieżce edukacyjnej w każdym semestrze. Proponowane ścieżki edukacyjne do wyboru (każdy nauczyciel wybiera indywidualnie): Debata uczniowska – rozwija zaangażowanie i odpowiedzialność oraz kształtuje w uczniach postawy obywatelskie. Debatowanie uczy uważnego słuchania i wyrażania własnego zdania. Ta metoda pracy doskonale sprawdza się na wszystkich przedmiotach, debatować można na dowolnie wybrany temat. W pierwszym semestrze zachęcamy do prowadzenia debat związanych z Kodeksami 2.0, czyli zasadami mądrego i bezpiecznego korzystania z nowych technologii w szkole. Projekt edukacyjny – kształtuje samodzielność, kreatywność i umiejętność pracy zespołowej. Projekt może być prowadzony w ramach jednego przedmiotu lub międzyprzedmiotowo. Założeniem projektu edukacyjnego jest rozwiązanie konkretnego problemu lub znalezienie odpowiedzi na postawione pytanie/a badawcze.

10 Odwrócona lekcja – w ramach tej ścieżki nauczyciel przed lekcją przygotowuje i udostępnia uczniom zestaw materiałów do samodzielnej nauki w domu. W trakcie zajęć w szkole uczniowie mają czas na pogłębianie zdobytej w domu wiedzy, pracę grupową i praktyczne ćwiczenie nabytych umiejętności pod okiem nauczyciela. Uczniowskie forum naukowe – krótkie, pełne pasji wystąpienie na dowolny temat, przygotowane przez uczniów pod okiem nauczycieli, przez cały semestr. W trakcie przygotowań zbierają materiały, pogłębiają wiedzę na wybrany przez siebie temat, uczą się sztuki poprawnej wymowy oraz interesującej prezentacji i ćwiczą swoje wystąpienia przed kamerą, a następnie występują na forum. Otwarte zasoby i prawa autorskie – uczniowie zdobywają wiedzę o tym, jak i dlaczego należy chronić prawa autorskie swoje i innych. Dowiadują się, dlaczego istotne jest tworzenie materiałów edukacyjnych lub innych dzieł (filmików, zdjęć, muzyki, tekstów literackich), którymi można się dzielić, bez łamania praw autorskich. Zdobywają praktyczną wiedzę o opisywaniu źródeł, tworzeniu bibliografii i korzystaniu z wolnych licencji.

11 Uczymy innych – uczniowie samodzielnie (pod opieką nauczycieli) przygotowują i prowadzą zajęcia dla młodszych lub starszych kolegów, rówieśników albo dorosłych. Ta ścieżka uczy wyszukiwania i selekcjonowania informacji, przygotowywania materiałów dopasowanych do odbiorcy oraz dzielenia się wiedzą. Odkrywaj, eksperymentuj, dociekaj – uczniowie rozwijają postawy badawcze poprzez dogłębną analizę, doświadczanie i eksperymentowanie zarówno na przedmiotach ścisłych, jak i humanistycznych. Uczą się samodzielności w zdobywaniu wiedzy, wyciągania wniosków z popełnianych błędów i konsekwentnego dążenia do rozwiązania postawionych problemów. Czytaj (ze zrozumieniem) – uczniowie rozwijają wrażliwość, uczą się rozumieć konteksty kultury, ćwiczą pogłębioną analizę i umiejętność interpretacji. Dzięki temu zadaniu rozwijają pasję czytania i uczą się nie tylko, jak czytać teksty, ale również jak tworzyć własne.

12 SZKOLNY KODEKS 2.0 Szkolny Kodeks 2.0 nie powinien zawierać więcej niż kilkanaście, maksimum 20 punktów. Ale może ich być nawet kilka, zwłaszcza w szkołach podstawowych. Ważne, by sformułowane prze szkołę propozycje zasad Kodeksu: były zrozumiałe dla uczniów (będą przez nich współtworzone), były żywe i użyteczne, były akceptowane przez szkolną społeczność, naprawdę porządkowały szkolne życie w tej dziedzinie.

13 Co daje nam udział w programie? Spersonalizowane konto na platformie e-coachingowej, które umożliwia dostęp do materiałów edukacyjnych. Jako uczestnicy na platformie będziemy objęci opieką ze strony moderatorów programu.platformie e-coachingowej Możliwość udziału w konferencjach warsztatowych dla uczestników. Możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych na terenie całej Polski, z konkretnych narzędzi TIK i umiejętności. Materiały i publikacje metodyczne, wysyłane do każdej szkoły na początku roku szkolnego. Materiały promocyjno-informacyjne: plakaty, przypinki, ulotki. Dostęp do biblioteki materiałów eksperckich oraz zbioru dobrych praktyk, wypracowanych przez uczestników poprzednich edycji. Otrzymywanie newslettera z aktualnymi informacjami dla dyrektorów i nauczycieli zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji związanych z TIK. Zasobniki 2.0 - spersonalizowane mailingi z materiałami merytorycznymi, wysyłane 2 razy na semestr.

14 Najaktywniejsze szkoły z wersji płatnej będą miały możliwość udziału w gali finałowej programu, czyli Ogólnopolskim Festiwalu Szkoły z Klasą 2.0, na którym uczniowie i nauczyciele prezentują najciekawsze projekty i działania. DODATKOWO UZYSKUJEMY: Możliwość promocji naszych działań się w mediach (w szczególności w „Gazecie Wyborczej”). Możliwość uzyskania odznaczenia „Dobra Praktyka” za wyróżniające się działania, opisane na platformie programu. Możliwość uzyskania tytułu Szkoły eksperckiej (gdy minimum 3 materiały stworzone przez różnych uczestników z danej szkoły zostaną oznaczone jako dobre praktyki). Dyplom ukończenia programu dla każdego uczestnika (warunkiem otrzymania dyplomu jest zrealizowanie wszystkich zadań oraz terminowe zamieszczenie opisów na platformie). Certyfikat Szkoły z Klasą dla każdej szkoły, w której program ukończyli: dyrektor, szkolny koordynator i przynajmniej 3 nauczycieli).

15 CO PROGRAM OFERUJE UCZNIOM? Możliwość zakładania i prowadzenia lub współprowadzenia blogów na dedykowanej uczniom i nauczycielom platformie blogów CEO. Możliwość zdobywania odznak związanych z wykorzystywaniem nowych technologii w praktyce oraz ze świadomym i samodzielnym uczeniem się. Pomoc techniczną podczas rejestracji, zakładania kont blogowych i blogów oraz użytkowania platformy blogów w trakcie roku szkolnego. Dostęp do sprawdzonych materiałów edukacyjnych ze wskazówkami, jak prowadzić własny blog, ciekawie pisać, jak korzystać z nowych technologii do uczenia się i codziennej pracy szkolnej oraz jak realizować działania w ścieżkach edukacyjnych i dokumentować postępy. Materiały obejmują też takie zagadnienia jak: przestrzeganie praw autorskich, bezpieczeństwo w sieci, umiejętność dyskusji.

16 Regularnie wysyłane maile z aktualnymi informacjami dla uczniów zainteresowanych aktywną pracą na blogach, wartościowymi materiałami i nowymi inicjatywami edukacyjnymi. Promocję najciekawszych działań uczniów na stronie programu, na blogu głównym oraz w mediach społecznościowych związanychstronie programublogu głównym z programem. Dyplomy dla zaangażowanych w program uczniów, w tym również dla uczniów prowadzących blogi. Możliwość udziału w gali finałowej programu, czyli Ogólnopolskim Festiwalu 2.0, na którym uczniowie i nauczyciele prezentują najciekawsze projekty i działania.

17 Przygotowała: Justyna Dziubak-Sobiechowska -szkolny koordynator Źródło: http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero/news/ szkola-z-klasa-20-wlacz-sie


Pobierz ppt "SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 SPOTKANIE OTWIERAJĄCE Szkoła Podstawowa Nr 4 w Chojnowie mgr Justyna Dziubak - Sobiechowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google