Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycje dodatkowych kryteriów formalnych dla projektów realizowanych w ramach ZIT WOF w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycje dodatkowych kryteriów formalnych dla projektów realizowanych w ramach ZIT WOF w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego."— Zapis prezentacji:

1 Propozycje dodatkowych kryteriów formalnych dla projektów realizowanych w ramach ZIT WOF w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 - EFS Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014 -2020 21 stycznia 2016 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

2 Dodatkowe kryteria formalne dla projektów realizowanych w ramach ZIT WOF, dla projektów współfinansowanych ze środków EFS Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

3 Lp. Brzmienie kryterium Opis kryterium Opis znaczenia kryterium Zastosowanie Kryterium wynika bezpośrednio z przepisów prawa powszechnie obowiązującego - TAK/NIE Projek ty konku rsowe Projekty pozakon kursowe 1. Obszar realizacji projektu Weryfikacji podlegać będzie, czy projekt jest realizowany na obszarze ZIT WOF. W przypadku projektów konkursowych spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty niespełniające któregokolwiek z kryteriów formalnych są odrzucane na etapie oceny formalnej. W przypadku projektów pozakonkursowych projekty niespełniające któregokolwiek z kryteriów formalnych kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. X NIE 2Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru ZIT WOF Weryfikacji podlegać będzie, czy projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru ZIT WOF (w przypadku osób fizycznych – uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze ZIT WOF w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a w przypadku innych podmiotów posiadają one siedzibę lub jednostkę organizacyjną na obszarze ZIT WOF). X NIE

4 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM w Warszawie al. Solidarności 61 03-402 Warszawa dsrr@mazovia.pl Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Propozycje dodatkowych kryteriów formalnych dla projektów realizowanych w ramach ZIT WOF w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google