Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016"— Zapis prezentacji:

1 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016
INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Instytutu Studiów Podyplomowych WSKPiSM Odessa, r.

2 STRUKTURA INSTYTUTU INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych STRUKTURA INSTYTUTU WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA WSKPISM INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OGÓLNOPOLSKIE BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW FILIA W BEŁCHATOWIE FILIA W ŁOMŻY FILIA W BOLESŁAWCU FILIA W SIERPCU FILIA W KOŚCIERZYNIE FILIA W SULECHOWIE FILIA W PRZASNYSZU FILIA W SZCZYTNIE FILIA W LUBSKU FILIA W GDAŃSKU FILIA W OPOLU FILIA WE WRZEŚNI FILIA W OBORNIKACH FILIA W ZAMOŚCIU

3 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Gdańsk Kościerzyna Szczytno Szczecin Łomża Oborniki Białystok Przasnysz Sierpc Poznań Lubsko Września Sulechów Piotrków Tryb. Bełchatów Bolesławiec Filie Instytutu Częstochowa Kluczbork Zamość ODN PKR Kraków *stan na 30 czerwca 2015

4 REKRUTACJA W ROKU 2014/2015 KIERUNKI PEDAGOGICZNE
INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych REKRUTACJA W ROKU 2014/2015 KIERUNKI PEDAGOGICZNE ----- Notatki ze spotkania ( :50) ----- HGFDSDFGHJKNB Stan na r.

5 REKRUTACJA W PODZIALE NA GRUPY ZAWODOWE
INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych REKRUTACJA W PODZIALE NA GRUPY ZAWODOWE ----- Notatki ze spotkania ( :50) ----- HGFDSDFGHJKNB

6 Liczba studentów w rozbiciu na kierunki
INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Liczba studentów w rozbiciu na kierunki

7 Praktyka zawodowa (wymagana na niektórych kierunkach)
INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Programy studiów dla nauczycieli zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela: Kształcenie modułowe na studiach podyplomowych (przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne, dydaktyczne i merytoryczne) Praktyka zawodowa (wymagana na niektórych kierunkach) Punktacja ECTS min. 60 punktów dla danego kierunku pedagogicznego (dla pozostałych 30 punktów)

8 WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Zaliczenie praktyki zawodowej Złożenie pracy dyplomowej (jeśli jest wymagane dla danego kierunku) Zdanie egzaminu dyplomowego Uiszczenie opłat czesnego (student nie powinien zostać dopuszczony do egzaminu dyplomowego bez potwierdzenia przez kwesturę uregulowania czesnego w całości)

9 PRAKTYKA ZAWODOWA INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych PRAKTYKA ZAWODOWA Terapia Pedagogiczna – 60 godzin Oligofrenopedagogika – 120 godzin Przygotowanie pedagogiczne – 150 godzin Logopedia – 60 godzin Socjoterapia – 120 godzin Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – 100 godzin (40 godzin przedszkole i 60 godzin klasy I,II i III) Autyzm – 60 godzin Bibliotekoznawstwo – 60 godzin Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 60 godzin Pedagogika resocjalizacyjna – 120 godzin Pedagogika opiekuńczo wychowawcza – 120 godzin

10 ORGANIZACJA PRAKTYKI ZAWODOWEJ
INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych ORGANIZACJA PRAKTYKI ZAWODOWEJ 1. Student dokonuje wyboru placówki w której będzie odbywana praktyka. Organizacją miejsca praktyki i jej przebiegiem student zajmuje się samodzielnie. 2. Student pobiera ze strefy studenta na stronie DZIENNICZEK PRAKTYK i ewentualnie (jeśli jest wymagane przez placówkę) skierowanie na praktykę. 3. W czasie trwania praktyki student prowadzi systematycznie DZIENNIK PRAKTYK, w którym powinna być odzwierciedlona jego praca w ramach obowiązków praktykanta. 4. Student po odbyciu praktyki, powinien uzyskać w DZIENNIKU PRAKTYK: - potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej w określonym wymiarze; - opisową ocenę o przebiegu praktyki i krótką charakterystykę postawy studenta (opinia) wyrażoną oceną w skali Nadzór nad wykonaniem przydzielonych studentowi zadań należy, na terenie placówki, do bezpośredniego opiekuna studenta, którym jest osoba wyznaczona przez organ kierowniczy placówki. Dyrektor placówki oraz opiekun praktykanta decydują o formie i zakresie obowiązków studenta.

11 WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYKI
INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYKI Po odbyciu praktyki student zobowiązany jest do złożenia DZIENNICZKA PRAKTYK oraz zaświadczenia o odbyciu praktyki studenckiej do filii instytutu, nie później jednak niż: - do 30 maja; Na podstawie złożonego przez studenta DZIENNICZKA PRAKTYK (m.in. zawartej w nim opinii i oceny praktyki) dokonuje się ich zaliczenia. Uwaga: Zwalnia się z odbywania praktyk pedagogicznych wszystkich studentów, którzy są aktualnie zatrudnieni na stanowiskach pracy wymagających wykonywania zadań ujętych w „treściach programowych” . Do zaliczenia praktyki wymagane jest zaświadczenie z zakładu pracy (wzór w katalogu „Praktyka zawodowa” w strefie Studenta na stronie Decyzje o zwolnieniu z odbywania praktyk podejmuje Kierownik Studiów Podyplomowych lub dyrektor filii instytutu).

12 EGZAMIN DYPLOMOWY INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych EGZAMIN DYPLOMOWY 1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołana przez kierownika studiów / dyrektora filii instytutu. W skład komisji wchodzą: przewodniczący komisji i dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia na danych studiach podyplomowych. 2. Termin egzaminu końcowego wyznacza kierownik studiów/ dyrektor filii. 3. Egzamin dyplomowy może być w formie ustnej lub pisemnej. 4. Z egzaminu sporządza się protokół. 5. W przypadku uzyskania z egzaminu końcowego oceny niedostatecznej, lub nie podejścia do egzaminu w wyznaczonym terminie słuchaczowi przysługuje prawo powtórnego przystąpienia do tego egzaminu w ciągu jednego miesiąca od daty pierwszego egzaminu. 6. Egzamin dyplomowy jest bezpłatny. Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz otrzymuje świadectwo ich ukończenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku utraty oryginału świadectwa absolwent studiów podyplomowych może wystąpić do uczelni o wydanie duplikatu. Do wydania duplikatu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące dyplomów ukończenia studiów.

13 E-KURSY INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych E-KURSY

14 KIERUNKI PEDAGOGICZNE
INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych KIERUNKI PEDAGOGICZNE Język polski Przedsiębiorczość Geografia Historia Pedagogika sztuki – plastyka Wiedza o społeczeństwie Przyroda Biologia Pedagogika specjalna - Rewalidacja Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna Informatyka Technika w szkole Matematyka w szkole Wczesne nauczanie języka obcego Zarządzanie w oświacie Pedagogika lecznicza Autyzm Bibliotekoznawstwo Edukacja dla bezpieczeństwa Oligofrenopedagogika Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna Etyka i filozofia w szkole Resocjalizacja z socjoterapią Pedagogika opiekuńczo wychowawcza Pedagogika przedszkolna M. Montessori Przygotowanie pedagogiczne Surdopedagogika Terapia pedagogiczna Terapia zajęciowa Pedagogika lecznicza

15 KIERUNKI ADMINISTRACYJNE
INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych KIERUNKI ADMINISTRACYJNE Administracja publiczna E-administracja Kontrola zarządcza Samorząd terytorialny

16 KIERUNKI ZWIĄZANE Z OPIEKĄ ZDROWOTNĄ
INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych KIERUNKI ZWIĄZANE Z OPIEKĄ ZDROWOTNĄ Higiena i epidemiologia w opiece zdrowotnej Opieka farmaceutyczna Logopedia Neurologopedia Zarządzanie w służbie zdrowia

17 KIERUNKI POZOSTAŁE Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe
INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych KIERUNKI POZOSTAŁE Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe Infobrokerstwo informacji Logistyka Mediacje i negocjacje Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Zarządzanie kancelarią, archiwum zakładowym i składnicą akt

18 ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA Celem studiów jest kształcenie kadry kierowniczej i specjalistów, rozumiejących na czym polega nowoczesne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej i innymi organizacjami w systemie ochrony zdrowia, umiejących zastosować w praktyce nabyte umiejętności. Wzrost kwalifikacji menedżerskich kadry kierowniczej w istotny sposób przyczynia się do wzrostu siły konkurencyjnej zakładów opieki zdrowotnej na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach – quasi rynku publicznych świadczeń zdrowotnych oraz rynku świadczeń prywatnych. Wpływa także na wzrost skuteczności i efektywności działania innych podmiotów systemu ochrony zdrowia (właścicieli, płatników, regulatorów, organów nadzoru, podmiotów sektora ubezpieczeniowego, itp.). Absolwenci tych studiów podyplomowych posiadają wiedzę o specyfice zarządzania w ochronie zdrowia, w szczególności: formułowania strategii, biznesplanów i projektów dla jednostek ochrony zdrowia, opracowania strategii, tworzenia systemów zarządzania jakością oferowanych świadczeń zdrowotnych, negocjowania i mediacji, organizowania pracy zespołowej, uwarunkowań pracy menedżerskiej ,form i metod zatrudniania,  zarządzania marketingowego, zarządzania finansami i ekonomiki ochrony zdrowia, prawnych aspektów komercjalizacji, restrukturyzacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

19 HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA W OPIECE ZDROWOTNEJ
INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA W OPIECE ZDROWOTNEJ Studia przeznaczone są dla osób zatrudnionych m.in. w instytucjach administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za szeroko pojętą profilaktykę, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, szpitalach i poradniach leczniczo-zabiegowych, systemie ubezpieczeń społecznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkołach publicznych i prywatnych. Program studiów „Higiena i epidemiologia w opiece zdrowotnej” obejmuje kształcenie w zakresie epidemiologii ogólnej, epidemiologii chorób zakaźnych  i niezakaźnych, higieny, organizacji ochrony zdrowia, promocji zdrowia w ramach tworzenia polityki zdrowotnej i prozdrowotnej. Poszczególne przedmioty zawierają wybrane treści kształcenia z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć medycyny, nauk biologicznych oraz biotechnologii, tak by zdobyta wiedza mogła być praktycznie zastosowana w codziennej działalności pracowników ochrony zdrowia. Absolwent przygotowany jest do pracy na wszystkich stanowiskach w ochronie zdrowia, a także w programach i projektach edukacyjno-profilaktycznych. Potrafi planować działania na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa oraz współpracować na rzecz tworzenia środowisk wspierających zdrowie.

20 LOGOPEDIA INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych LOGOPEDIA Oferta studiów z zakresu Logopedii skierowana jest do absolwentów studiów wyższych II stopnia kierunków humanistycznych, posiadających przygotowanie pedagogiczne i absolwentów studiów wyższych II stopnia kierunków medycznych. Uczestnicy studiów podyplomowych z logopedii po ich ukończeniu uzyskają uprawnienia i kompetencje do podjęcia pracy w zawodzie logopedy w placówkach medycznych, oświatowych oraz pomocy społecznej, zgodnie z etycznymi zasadami udzielania takiej pomocy. Plan studiów podyplomowych jest zgodny w wymaganiami stawianymi przez Polskie Towarzystwo Logopedyczne. Absolwent posiada umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy, będzie przygotowany do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami oraz udzielania porad rodzicom, nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci, nabędzie umiejętności przygotowania narzędzi pomocnych w prowadzeniu terapii logopedycznej.

21 NEUROLOGOPEDIA INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych NEUROLOGOPEDIA Studia przeznaczone są dla logopedów, którzy uzyskali tytuł w ramach studiów magisterskich oraz absolwentów studiów podyplomowych z zakresu logopedii. Celem studiów jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej przygotowującej do pracy z dziećmi i osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy pochodzenia neurologicznego. Student uzyskuje uprawnienia do pracy na oddziałach szpitalnych i placówkach specjalnych. Zajęcia realizowane w ramach studiów neurologopedycznych podzielone są na trzy bloki tematyczne: medyczne, lingwistyczne oraz logopedyczne z uwzględnieniem specyfiki pracy z pacjentem z uszkodzeniem układu nerwowego. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie trwania studiów, napisanie i obrona pracy – studium przypadku.

22 OPIEKA FARMACEUTYCZNA
INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych OPIEKA FARMACEUTYCZNA Idea opieki farmaceutycznej powstała ponad 30 lat temu w Stanach Zjednoczonych i od tego czasu staje się coraz popularniejsza na świecie. Jej głównym założeniem jest zmiana orientacji zawodu farmaceuty: ze sprzedawcy leków na partnera lekarza, biorącego udział w doborze schematu leczenia. Studia kierowane są do magistrów farmacji i techników farmaceutycznych posiadających wykształcenie wyższe I lub II stopnia oraz pracowników  z publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze farmaceutycznym. Absolwenci tych studiów podyplomowych posiadają wiedzę o szeroko pojętej opiece farmaceutycznej i farmakologicznej, ziołolecznictwie, profilaktyce chorób oraz doradztwie w samolecznictwie i edukowaniu pacjentów.

23 VIRGINIA INSTITUTE INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych VIRGINIA INSTITUTE VIRGINIA INSTITUTE jest amerykańską szkolą i jednostką badawczą realizującą program nauczania stacjonarnego i online. Studia licencjackie magisterskie, doktoranckie, podyplomowe i kursy przygotowawcze do studiów wielu kierunków humanistycznych, medycznych i ścisłych.  Dla obywateli Ukrainy proponujemy szeroka ofertę dydaktyczną biorącą pod uwagę trudna sytuacje ekonomiczna kraju. Dla najlepszych studentów proponujemy stypendia i nieoprocentowane kredyty: szczegóły po kontakcie mailowym. Studiować można online albo w Polsce. Nasza oferta dydaktyczna umożliwia miedzy innymi szybkie ukończenie studiów podyplomowych w 12 miesięcy. Dyplomy są uznawane w UE i USA. Ceny dla Ukrainy od 199 USD za kursy skracające czas studiów podyplomowych do 6 miesięcy, 499 za roczne studia podyplomowe, 999 za studia licencjackie i magisterskie do 4999 USD za studia doktoranckie. Indywidualnie rozpatrujemy wnioski stypendialne rozważając sytuację ekonomiczną studenta.

24 e-mail: podyplomowe@wskpism.edu.pl
INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych WARSZAWA ALEJE JEROZOLIMSKIE 44 TEL

25 Dziękuję za uwagę Rafał Kosmulski


Pobierz ppt "OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016"

Podobne prezentacje


Reklamy Google