Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016."— Zapis prezentacji:

1 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Instytutu Studiów Podyplomowych WSKPiSM Odessa, 02.10.2015 r.

2 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych STRUKTURA INSTYTUTU WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA WSKPISM INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FILIA W BEŁCHATOWIE FILIA W BOLESŁAWCU OGÓLNOPOLSKIE BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW FILIA W KOŚCIERZYNIE FILIA W PRZASNYSZU FILIA W LUBSKU FILIA W ŁOMŻY FILIA W ZAMOŚCIU FILIA W SIERPCU FILIA W SULECHOWIE FILIA W SZCZYTNIE FILIA W OPOLUFILIA WE WRZEŚNI FILIA W GDAŃSKU FILIA W OBORNIKACH WWW.PODYPLOMOWE.INFO

3 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Filie Instytutu ODN PKR SzczytnoKościerzyna Oborniki Lubsko Sulechów Bolesławiec Sierpc Przasnysz Piotrków Tryb. Bełchatów Szczecin Poznań Częstochowa Kluczbork Kraków Łomża Białystok Gdańsk Zamość *stan na 30 czerwca 2015 Września WWW.PODYPLOMOWE.INFO

4 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych REKRUTACJA W ROKU 2014/2015 KIERUNKI PEDAGOGICZNE Stan na 30.06.2015 r. WWW.PODYPLOMOWE.INFO

5 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych REKRUTACJA W PODZIALE NA GRUPY ZAWODOWE WWW.PODYPLOMOWE.INFO

6 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Liczba studentów w rozbiciu na kierunki WWW.PODYPLOWE.INFO

7 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Programy studiów dla nauczycieli zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela:  Kształcenie modułowe na studiach podyplomowych (przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne, dydaktyczne i merytoryczne)  Praktyka zawodowa (wymagana na niektórych kierunkach)  Punktacja ECTS min. 60 punktów dla danego kierunku pedagogicznego (dla pozostałych 30 punktów) WWW.PODYPLOMOWE.INFO

8 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  Zaliczenie praktyki zawodowej  Złożenie pracy dyplomowej (jeśli jest wymagane dla danego kierunku)  Zdanie egzaminu dyplomowego  Uiszczenie opłat czesnego (student nie powinien zostać dopuszczony do egzaminu dyplomowego bez potwierdzenia przez kwesturę uregulowania czesnego w całości) WWW.PODYPLOMOWE.INFO

9 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych PRAKTYKA ZAWODOWA  Terapia Pedagogiczna – 60 godzin  Oligofrenopedagogika – 120 godzin  Przygotowanie pedagogiczne – 150 godzin  Logopedia – 60 godzin  Socjoterapia – 120 godzin  Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – 100 godzin (40 godzin przedszkole i 60 godzin klasy I,II i III)  Autyzm – 60 godzin  Bibliotekoznawstwo – 60 godzin  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 60 godzin  Pedagogika resocjalizacyjna – 120 godzin  Pedagogika opiekuńczo wychowawcza – 120 godzin WWW.PODYPLOMOWE.INFO

10 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych ORGANIZACJA PRAKTYKI ZAWODOWEJ 1. Student dokonuje wyboru placówki w której będzie odbywana praktyka. Organizacją miejsca praktyki i jej przebiegiem student zajmuje się samodzielnie. 2. Student pobiera ze strefy studenta na stronie www.podyplomowe.info DZIENNICZEK PRAKTYK i ewentualnie (jeśli jest wymagane przez placówkę) skierowanie na praktykę. 3. W czasie trwania praktyki student prowadzi systematycznie DZIENNIK PRAKTYK, w którym powinna być odzwierciedlona jego praca w ramach obowiązków praktykanta. 4. Student po odbyciu praktyki, powinien uzyskać w DZIENNIKU PRAKTYK: - potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej w określonym wymiarze; - opisową ocenę o przebiegu praktyki i krótką charakterystykę postawy studenta (opinia) wyrażoną oceną w skali 2 - 5. Nadzór nad wykonaniem przydzielonych studentowi zadań należy, na terenie placówki, do bezpośredniego opiekuna studenta, którym jest osoba wyznaczona przez organ kierowniczy placówki. Dyrektor placówki oraz opiekun praktykanta decydują o formie i zakresie obowiązków studenta. WWW.PODYPLOMOWE.INFO

11 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYKI Po odbyciu praktyki student zobowiązany jest do złożenia DZIENNICZKA PRAKTYK oraz zaświadczenia o odbyciu praktyki studenckiej do filii instytutu, nie później jednak niż: - do 30 maja; Na podstawie złożonego przez studenta DZIENNICZKA PRAKTYK (m.in. zawartej w nim opinii i oceny praktyki) dokonuje się ich zaliczenia. Uwaga: Zwalnia się z odbywania praktyk pedagogicznych wszystkich studentów, którzy są aktualnie zatrudnieni na stanowiskach pracy wymagających wykonywania zadań ujętych w „treściach programowych”. Do zaliczenia praktyki wymagane jest zaświadczenie z zakładu pracy (wzór w katalogu „Praktyka zawodowa” w strefie Studenta na stronie WWW.podyplomowe.info). Decyzje o zwolnieniu z odbywania praktyk podejmuje Kierownik Studiów Podyplomowych lub dyrektor filii instytutu). WWW.PODYPLOMOWE.INFO

12 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych EGZAMIN DYPLOMOWY 1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołana przez kierownika studiów / dyrektora filii instytutu. W skład komisji wchodzą: przewodniczący komisji i dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia na danych studiach podyplomowych. 2. Termin egzaminu końcowego wyznacza kierownik studiów/ dyrektor filii. 3. Egzamin dyplomowy może być w formie ustnej lub pisemnej. 4. Z egzaminu sporządza się protokół. 5. W przypadku uzyskania z egzaminu końcowego oceny niedostatecznej, lub nie podejścia do egzaminu w wyznaczonym terminie słuchaczowi przysługuje prawo powtórnego przystąpienia do tego egzaminu w ciągu jednego miesiąca od daty pierwszego egzaminu. 6. Egzamin dyplomowy jest bezpłatny. Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz otrzymuje świadectwo ich ukończenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku utraty oryginału świadectwa absolwent studiów podyplomowych może wystąpić do uczelni o wydanie duplikatu. Do wydania duplikatu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące dyplomów ukończenia studiów. WWW.PODYPLOMOWE.INFO

13 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych E-KURSY WWW.PODYPLOMOWE.INFO

14 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych KIERUNKI PEDAGOGICZNE  Autyzm  Bibliotekoznawstwo  Edukacja dla bezpieczeństwa  Oligofrenopedagogika  Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna  Etyka i filozofia w szkole  Resocjalizacja z socjoterapią  Pedagogika opiekuńczo wychowawcza  Pedagogika przedszkolna M. Montessori  Przygotowanie pedagogiczne  Surdopedagogika  Terapia pedagogiczna  Terapia zajęciowa  Pedagogika lecznicza  Język polski  Przedsiębiorczość  Geografia  Historia  Pedagogika sztuki – plastyka  Wiedza o społeczeństwie  Przyroda  Biologia  Pedagogika specjalna - Rewalidacja  Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna  Informatyka  Technika w szkole  Matematyka w szkole  Wczesne nauczanie języka obcego  Zarządzanie w oświacie  Pedagogika lecznicza WWW.PODYPLOMOWE.INFO

15 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych KIERUNKI ADMINISTRACYJNE  Administracja publiczna  E-administracja  Kontrola zarządcza  Samorząd terytorialny WWW.PODYPLOMOWE.INFO

16 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych KIERUNKI ZWIĄZANE Z OPIEKĄ ZDROWOTNĄ  Higiena i epidemiologia w opiece zdrowotnej  Opieka farmaceutyczna  Logopedia  Neurologopedia  Zarządzanie w służbie zdrowia WWW.PODYPLOMOWE.INFO

17 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych KIERUNKI POZOSTAŁE  Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe  Infobrokerstwo informacji  Logistyka  Mediacje i negocjacje  Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy  Zarządzanie kancelarią, archiwum zakładowym i składnicą akt WWW.PODYPLOMOWE.INFO

18 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA Celem studiów jest kształcenie kadry kierowniczej i specjalistów, rozumiejących na czym polega nowoczesne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej i innymi organizacjami w systemie ochrony zdrowia, umiejących zastosować w praktyce nabyte umiejętności. Wzrost kwalifikacji menedżerskich kadry kierowniczej w istotny sposób przyczynia się do wzrostu siły konkurencyjnej zakładów opieki zdrowotnej na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach – quasi rynku publicznych świadczeń zdrowotnych oraz rynku świadczeń prywatnych. Wpływa także na wzrost skuteczności i efektywności działania innych podmiotów systemu ochrony zdrowia (właścicieli, płatników, regulatorów, organów nadzoru, podmiotów sektora ubezpieczeniowego, itp.). Absolwenci tych studiów podyplomowych posiadają wiedzę o specyfice zarządzania w ochronie zdrowia, w szczególności: formułowania strategii, biznesplanów i projektów dla jednostek ochrony zdrowia, opracowania strategii, tworzenia systemów zarządzania jakością oferowanych świadczeń zdrowotnych, negocjowania i mediacji, organizowania pracy zespołowej, uwarunkowań pracy menedżerskiej,form i metod zatrudniania, zarządzania marketingowego, zarządzania finansami i ekonomiki ochrony zdrowia, prawnych aspektów komercjalizacji, restrukturyzacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej. WWW.PODYPLOMOWE.INFO

19 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA W OPIECE ZDROWOTNEJ Studia przeznaczone są dla osób zatrudnionych m.in. w instytucjach administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za szeroko pojętą profilaktykę, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, szpitalach i poradniach leczniczo-zabiegowych, systemie ubezpieczeń społecznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkołach publicznych i prywatnych. Program studiów „Higiena i epidemiologia w opiece zdrowotnej” obejmuje kształcenie w zakresie epidemiologii ogólnej, epidemiologii chorób zakaźnych i niezakaźnych, higieny, organizacji ochrony zdrowia, promocji zdrowia w ramach tworzenia polityki zdrowotnej i prozdrowotnej. Poszczególne przedmioty zawierają wybrane treści kształcenia z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć medycyny, nauk biologicznych oraz biotechnologii, tak by zdobyta wiedza mogła być praktycznie zastosowana w codziennej działalności pracowników ochrony zdrowia. Absolwent przygotowany jest do pracy na wszystkich stanowiskach w ochronie zdrowia, a także w programach i projektach edukacyjno-profilaktycznych. Potrafi planować działania na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa oraz współpracować na rzecz tworzenia środowisk wspierających zdrowie. WWW.PODYPLOMOWE.INFO

20 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych LOGOPEDIA Oferta studiów z zakresu Logopedii skierowana jest do absolwentów studiów wyższych II stopnia kierunków humanistycznych, posiadających przygotowanie pedagogiczne i absolwentów studiów wyższych II stopnia kierunków medycznych. Uczestnicy studiów podyplomowych z logopedii po ich ukończeniu uzyskają uprawnienia i kompetencje do podjęcia pracy w zawodzie logopedy w placówkach medycznych, oświatowych oraz pomocy społecznej, zgodnie z etycznymi zasadami udzielania takiej pomocy. Plan studiów podyplomowych jest zgodny w wymaganiami stawianymi przez Polskie Towarzystwo Logopedyczne. Absolwent posiada umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy, będzie przygotowany do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami oraz udzielania porad rodzicom, nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci, nabędzie umiejętności przygotowania narzędzi pomocnych w prowadzeniu terapii logopedycznej. WWW.PODYPLOMOWE.INFO

21 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych NEUROLOGOPEDIA Studia przeznaczone są dla logopedów, którzy uzyskali tytuł w ramach studiów magisterskich oraz absolwentów studiów podyplomowych z zakresu logopedii. Celem studiów jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej przygotowującej do pracy z dziećmi i osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy pochodzenia neurologicznego. Student uzyskuje uprawnienia do pracy na oddziałach szpitalnych i placówkach specjalnych. Zajęcia realizowane w ramach studiów neurologopedycznych podzielone są na trzy bloki tematyczne: medyczne, lingwistyczne oraz logopedyczne z uwzględnieniem specyfiki pracy z pacjentem z uszkodzeniem układu nerwowego. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie trwania studiów, napisanie i obrona pracy – studium przypadku. WWW.PODYPLOMOWE.INFO

22 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych OPIEKA FARMACEUTYCZNA Idea opieki farmaceutycznej powstała ponad 30 lat temu w Stanach Zjednoczonych i od tego czasu staje się coraz popularniejsza na świecie. Jej głównym założeniem jest zmiana orientacji zawodu farmaceuty: ze sprzedawcy leków na partnera lekarza, biorącego udział w doborze schematu leczenia. Studia kierowane są do magistrów farmacji i techników farmaceutycznych posiadających wykształcenie wyższe I lub II stopnia oraz pracowników z publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze farmaceutycznym. Absolwenci tych studiów podyplomowych posiadają wiedzę o szeroko pojętej opiece farmaceutycznej i farmakologicznej, ziołolecznictwie, profilaktyce chorób oraz doradztwie w samolecznictwie i edukowaniu pacjentów. WWW.PODYPLOMOWE.INFO

23 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych VIRGINIA INSTITUTE VIRGINIA INSTITUTE jest amerykańską szkolą i jednostką badawczą realizującą program nauczania stacjonarnego i online. Studia licencjackie magisterskie, doktoranckie, podyplomowe i kursy przygotowawcze do studiów wielu kierunków humanistycznych, medycznych i ścisłych. Dla obywateli Ukrainy proponujemy szeroka ofertę dydaktyczną biorącą pod uwagę trudna sytuacje ekonomiczna kraju. Dla najlepszych studentów proponujemy stypendia i nieoprocentowane kredyty: szczegóły po kontakcie mailowym. Studiować można online albo w Polsce. Nasza oferta dydaktyczna umożliwia miedzy innymi szybkie ukończenie studiów podyplomowych w 12 miesięcy. Dyplomy są uznawane w UE i USA. Ceny dla Ukrainy od 199 USD za kursy skracające czas studiów podyplomowych do 6 miesięcy, 499 za roczne studia podyplomowe, 999 za studia licencjackie i magisterskie do 4999 USD za studia doktoranckie. Indywidualnie rozpatrujemy wnioski stypendialne rozważając sytuację ekonomiczną studenta. WWW.PODYPLOMOWE.INFO

24 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych WWW.PODYPLOMOWE.INFO 00-024 WARSZAWA ALEJE JEROZOLIMSKIE 44 TEL. +48 790 790 316 e-mail: podyplomowe@wskpism.edu.pl

25 Dziękuję za uwagę Rafał Kosmulski Rafał Kosmulski


Pobierz ppt "INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google