Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształcenie i uczenie się w miejscu pracy w Polsce Wojciech Stęchły Educational Research Institute 8 czerwca 2015, Bratysława.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształcenie i uczenie się w miejscu pracy w Polsce Wojciech Stęchły Educational Research Institute 8 czerwca 2015, Bratysława."— Zapis prezentacji:

1 Kształcenie i uczenie się w miejscu pracy w Polsce Wojciech Stęchły Educational Research Institute 8 czerwca 2015, Bratysława

2 Wybrane informacje ogólne: Populacja 38,5 mln (2013) Ludność aktywna 17,4 mln; 56% (2013) zawodowo Bezrobocie 9,0% (2014) Bezrobocie 15-24 23,9% (2014) Bezrobocie 25-74 7,7% (2014) Oczekiwany okres 32,2 lata (2014) życia zawodowego Źródła: Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (LFS), Główny Urząd Statystyczny, Eurostat Polska

3 Źródło: Eurydice

4 Ogólny schemat krajowego systemu kwalifikacji w Polsce Źródło: Raport Referencyjny (IBE, 2013)

5 Kształcenie (się) zawodowe w Polsce Oświata Szkolnictwo wyższe Rzemiosło Uczenie się poza systemem edukacji i rzemiosłem w przedsiębiorstwach w stowarzyszeniach, organizacjach pozarządowych w instytucjach publicznych (np. urzędy, policja, wojsko,…) samokształcenie …

6 Uczniowie i studenci według wieku Grupy wieku Odsetek uczniów i studentów w grupie wiekowej 16-1894,2% 19-2454,6% 25-298,2% 30 i więcej1,0% Źródło: GUS

7 Uczenie się dorosłych

8 Oświata i rzemiosło

9 Zmiany w systemie edukacji w Polsce Wprowadzane zmiany są częścią reformy nakierowanej na modernizację systemu edukacji oraz systemu kwalifikacji: Od lat 90. zmiany mające na celu podniesienie jakości edukacji we wszystkich działach: wprowadzenie zewnętrznych egzaminów, reformy strukturalne, zmiany w edukacji i ścieżce zawodowej nauczycieli. Wprowadzanie efektów uczenia się w –Edukacji ogólnej (2009) oraz –Edukacji wyższej (2011); Tworzenie Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz modernizacja krajowego systemu kwalifikacji (zob. Raport Referencyjny 2013) Źródło: Dębowski, Stęchły (IBE, 2014)

10 Zmiany w kształceniu zawodowym (2012) Cele: –Powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy, uelastycznienie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych –Zwiększenie atrakcyjności dostępności kształcenia zawodowego Wybrane zmiany: –Modyfikacja klasyfikacji zawodów i specjalności, wyodrębnienie kwalifikacji w zawodach –Modernizacja podstawy programowej kształcenia w zawodach, opisanie kwalifikacji przy pomocy efektów uczenia się –Zmiany w strukturze szkolnictwa zawodowego i wprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych –Zmiany w organizacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Źródło: Instytut Badań Edukacyjnych

11 Źródło: GUS System edukacji w Polsce

12 Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie Świadectwo ukończenia odpowiedniego typu szkoły (potwierdzenie poziomu wykształcenia ogólnego) Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (kwalifikacja złożona) Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie Źródło: Dębowski, Stęchły (IBE, 2014)

13 Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie Efekty uczenia się wspólne dla wszystkich zawodów Efekty uczenia się wspólne dla grupy zawodów Efekty uczenia się właściwe dla kwalifikacji Kwalifikacje i zestawy efektów uczenia się Related to: – workplace health and safety, – starting and operating business activities, – foreign language ability related to the occupation, – personal and social competencies, – organising the work of small teams (in upper secondary technical schools and post- secondary non-tertiary schools); In one of the following fields: – administrative-service oriented, – construction, – electrical-electronics, – mechanics-mining-metallurgy, – agriculture-forestry with environmental protection, – tourism-gastronomy, – medical and social, – creative arts; Spójne zestawy efektów uczenia się pogrupowane według kryteriów zadań zawodowych, wyników (dzieło, usługa) lub etapów procesu pracy.

14 Rok szkoły zawodowców

15 Kilka liczb o kształceniu zawodowym Zasadnicze szkoły zawodowe – 185,6 tys. uczniów Technika – 517,7 tys. uczniów Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 24,7 tys. słuchaczy Rzemiosło – 75 tys. uczących się

16 zmniejsza się liczba zakładów szkolących i uczniów w rzemiośle możliwość nauki i potwierdzania kwalifikacji zawodowych w 125 zawodach, w tym w 49 zawodach szkolnych ok 90% młodocianych pracowników dokształca się teoretycznie w zasadniczych szkołach zawodowych 201220132014 Zakłady szkolące uczniów 25 14024 70223 819 Uczniowie w rzemiośle 76 36575 04573 575 Świadectwa czeladnicze 33 33232 89029 457 Dyplomy mistrzowskie 3 7833 4003 496 Kształcenie zawodowe w rzemiośle Źródło: ZRP

17 Kształcenie zawodowe w rzemiośle Zdawalność egzaminów czeladniczych – 91,5% w 2013 roku W 2014 r. 30 szkół, których organem prowadzącym są izba rzemieślnicza lub cech. Łącznie kształci się w nich blisko 6 tysięcy uczniów Wyniki badań obserwatoriów rynku pracy: Spójność doświadczenia zawodowego z kierunkiem kształcenia 95,5% (pozostali uczący się 63,2%) [Lublin] Dostępność pracy zgodnej z profilem kształcenia 45,6% (absolwenci techników 31,2%, studiów wyższych 6,4%) [Lublin] Wyniki badań Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku: Wskaźnik zatrudnienia absolwentów rzemieślniczej nauki zawodu w firmie, w której się uczyli – 19-27%, w „podobnej firmie w okolicy zamieszkania” – 16-20%. [2009-2013, N=2066] Źródło: ZRP

18 Ile jest WBL w kształceniu zawodowym? Ok. 100 tys. uczniów w systemie dualnym, z tego 73,5 tys. w ramach izb rzemieślniczych Minimalny udział kształcenia praktycznego w: Zasadniczych szkołach zawodowych = 60% (970 h/3 lata) Technikach = 50% (735 h/4 lata) „Praktyczna nauka zawodu” może być organizowana u pracodawcy, ale również w placówkach kształcenia praktycznego, ustawicznego, jak również w warsztatach i pracowniach szkolnych.

19 Zajęcia praktyczne Źródło: Stan szkolnictwa zawodowego w Polsce – Raport (2013), Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

20 Praktyki zawodowe Źródło: Stan szkolnictwa zawodowego w Polsce – Raport (2013), Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

21 W szkole czy u pracodawcy? Zajęcia praktyczne organizowane w: szkole częściej realizowane są w takich obszarach, jak: chemiczny, ceramiczny i szklarski, turystyka i hotelarstwo, rolno-hodowlany, leśnictwo, rybactwo i inżynieria środowiska, medyczno-społeczny oraz ochrony i bezpieczeństwa. u pracodawcy (lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym) częściej są to uczniowie z zasadniczych szkół zawodowych z takich obszarów zawodowych jak: gastronomia i produkcja spożywcza, ekonomiczno-finansowo-biurowy, poligraficzno-drukarski i papierniczy oraz fryzjersko-kosmetyczny). częściej na wsiach i w mniejszych miastach. Źródło: Stan szkolnictwa zawodowego w Polsce – Raport (2013), Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

22 Triada jakości Efekty uczenia się (w kwalifikacji) Sprawdzanie efektów uczenia się Uczenie się

23 Szkolnictwo wyższe

24 Szkolnictwo wyższe w Polsce 1,5 mln studentów, 130 tys. słuchaczy studiów podyplomowych Studenci na studiach stacjonarnych 55% niestacjonarnych 45% 438 szkół wyższych (2013/2014), większość to wyższe szkoły zawodowe Rozróżnienie na kierunki o profilu ogólnoakademickim i praktycznym (min. 3 miesiące praktyki studenckiej)

25 Mediana liczby studentów wg. typów szkół wyższych Źródło: Szkolnictwo Wyższe w Polsce 2013, MNiSW

26 Profile kształcenia na kierunkach studiów Źródło: Szkolnictwo Wyższe w Polsce 2013, MNiSW

27 WBL w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych Na podstawie ankiety przeprowadzonej w 10 PWSZ (dr T. Saryusz-Wolski, dr D. Piotrowska, 2014)

28 Źródło: dr T. Saryusz-Wolski, dr D. Piotrowska, (PŁ,IBE 2014) WBL w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych

29 Jaka jest liczba prowadzących/ współprowadzących przedmioty zatrudnionych w przemyśle Dwie uczelnie oferują studia dualne programy studiów są identyczne z tradycyjnymi. Studenci realizują te same przedmioty/moduły.

30 Uczenie się poza systemem edukacji

31 Ogólny schemat krajowego systemu kwalifikacji w Polsce Źródło: Raport Referencyjny (IBE, 2013)

32 Główne elementy systemu Zintegrowany system kwalifikacji Polska Rama Kwalifikacji Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji Zapewnianie jakości, walidacja, przenoszenie i akumulowanie osiągnięć

33 Jakość kwalifikacji (nadanej osobie) Jakość kwalifikacji (nadanej osobie) A. Jakość kwalifikacji zdefiniowanej - kwalifikacja „dobrze pomyślana”: adekwatna do potrzeb, aktualna, realna - kwalifikacja dobrze opisana A. Jakość kwalifikacji zdefiniowanej - kwalifikacja „dobrze pomyślana”: adekwatna do potrzeb, aktualna, realna - kwalifikacja dobrze opisana Jakość uczenia się B. Jakość walidacji (z uwzględnieniem różnych ścieżek dojścia do kwalifikacji) - adekwatność procesu walidacji (do charakteru danej kwalifikacji) - kompletność procesu walidacji - skuteczność zapewniania jakości na każdym etapie procesu (ludzie, miejsca, sposoby działania, metody, narzędzia) B. Jakość walidacji (z uwzględnieniem różnych ścieżek dojścia do kwalifikacji) - adekwatność procesu walidacji (do charakteru danej kwalifikacji) - kompletność procesu walidacji - skuteczność zapewniania jakości na każdym etapie procesu (ludzie, miejsca, sposoby działania, metody, narzędzia) 33

34 System kwalifikacji, możliwości dla WBL Projektowanie kwalifikacji przez podmioty prywatne, organizacje pozarządowe (np. stowarzyszenia, związki, fundacje) Opisanie efektów uczenia się w kwalifikacjach: –z punktu widzenia uczącego się, a nie procesu kształcenia –z uwzględnieniem obszaru ich wykorzystania (np. miejsca pracy) Możliwość kierunkowania uczenia się poza- i nieformalnego w oparciu opisy kwalifikacji i potwierdzania kompetencji uzyskiwanych np. w miejscu pracy

35 Projekt systemowy „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Instytut Badań Edukacyjnych Biuro Projektu Krajowych Ram Kwalifikacji ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa tel.: (22) 241 71 70, e-mail: krkbiuro@ibe.edu.pl Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Kształcenie i uczenie się w miejscu pracy w Polsce Wojciech Stęchły Educational Research Institute 8 czerwca 2015, Bratysława."

Podobne prezentacje


Reklamy Google