Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JERZY ZI Ę TEK POWSTANIEC, GENERAŁ, WOJEWODA PATRONEM NASZEJ SZKOŁY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JERZY ZI Ę TEK POWSTANIEC, GENERAŁ, WOJEWODA PATRONEM NASZEJ SZKOŁY."— Zapis prezentacji:

1 JERZY ZI Ę TEK POWSTANIEC, GENERAŁ, WOJEWODA PATRONEM NASZEJ SZKOŁY

2 Z KART HISTORII nadania Szkole Podstawowej nr 30 imienia gen. Jerzego Zi ę tka Rada Pedagogiczna Szko ł y Podstawowej nr 30 w D ą browie Górniczej na posiedzeniu w dniu 16.12.1985 r. podj ęł a uchwa łę o nadaniu szkole imienia gen. brygady Jerzego Zi ę tka, cz ł owieka, którego ż ycie mia ł o sta ć si ę dla uczniów prawdziw ą lekcj ą patriotyzmu, a dla nauczycieli wskazówk ą jak nale ż y post ę powa ć, by zas ł u ż y ć na wdzi ę czno ść i szacunek ludzi. Uczniowie Szko ł y na zebraniu Samorz ą du Szkolnego w dniu 18.12.1985 r. zaaprobowali decyzj ę Rady Pedagogicznej, bior ą c pod uwag ę fakt, i ż Jerzy Zi ę tek zawsze by ł przyjacielem dzieci i m ł odzie ż y, i by ł zawsze obecny tam, gdzie co ś si ę dzia ł o dla dobra spo ł ecze ń stwa i naszego kraju.

3 Uroczyste nadanie Szkole Podstawowej nr 30 w D ą browie Górniczej imienia gen. Jerzego Zi ę tka mia ł o miejsce 15 grudnia 1986 r. Wybór gen. Jerzego Zi ę tka na patrona szko ł y jest wyrazem szacunku dla jego inicjatyw spo ł ecznych na rzecz mieszka ń ców regionu.

4 KRÓTKA BIOGRAFIA Jerzy Ziętek (ur. 10 czerwca 1901r. w Gliwicach, zm. 20 listopada 1985 w Katowicach), aktywista społeczny, generał, polski polityk. W latach 1919-1921 był czynnym działaczem niepodległościowym na Śląsku, uczestnikiem powstań śląskich. Lata 1922-1939 działał w samorządzie i autonomicznej administracji wojewódzkiej Śląska. Podczas II wojny światowej pracował w budownictwie wojskowym, od 1943 w Wojsku Polskim, a w 1945r. stał się członkiem PPR, następnie PZPR.

5 W latach 1945-1950 pełnił funkcję wicewojewody śląsko- dąbrowskiego, potem przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, następnie wojewody katowickiego (1964-1975). W 1971 r. awansowany został do stopnia generała brygady WP. Stanowisko przewodniczącego Rady Państwa obejmował w latach 1980-1985. Wielokrotnie był posłem na Sejm, 2 kwietnia 1980 r. otwierał VIII kadencję Sejmu jako marszałek senior. Jerzy Ziętek z wielką skromnością mawiał: „To nieważne, kto to zrobił – ważne, że powstało i że zostanie”

6 ZAS Ł UGI gen. Jerzego Zi ę tka Jako wicewojewoda śląsko-dąbrowski powołał latem 1945 r. komisję, która podjęła się spisu przymusowo wywiezionych do ZSRR przez Armię Czerwoną górników. Spis zawierał 9877 nazwisk. Komisja podjęła również działania zmierzające do zwolnienia deportowanych górników i ich powrót do domu.. Od 1949 r. (do końca życia) był wiceprezesem Rady Naczelnej Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Odznaczony m.in. Orderem Budowniczych Polski Ludowej (1959).

7 W 1963 r. został wybrany na członka Rady Państwa. Zasiadając we władzach Społecznego Funduszu Odbudowy Kraju i Stolicy, przyczynił się do odbudowania Polski. Stawiał szkoły-tysiąclatki, jako członek władz komitetu do spraw ich budowy. Jerzy Ziętek przyczynił się do rozbudowy naszego regionu. Jemu zawdzięczamy m.in.: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, Park Zielona w Dąbrowie Górniczej, Pałac Młodzieży w Katowicach, Górnicze Centrum Rehabilitacji w Reptach, Instytut Onkologiczny w Gliwicach, Pomnik Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny, Halę Sportowo-Widowiskową "Spodek,,, czy Instytut Onkologii w Gliwicach.

8 INNI O JERZYM ZI Ę TKU … Kiedyś zapytałem, w jaki sposób udaje mu się być tak pracowitym Powiedział, że: „To się robi nie dla pieniędzy, ale z miłości do ludzi" " To był świetny gospodarz ludzki, kontaktowy, bezpośredni. Kierował się rozsądkiem, a nie jakąś wydumaną filozofią rządzenia. Ziętek nie lubił pozorować pracy i nie zabiegał o zaszczyty”. Źródło : Derek Jacek (2001). Generał Śląska. Dziennik Zachodni 08.06.2001 r. „Postawa generała jest dla nas przykładem pracowitości, uczciwości i zaangażowania w życie swojego regionu i ojczyzny. Jego życie i praca będzie dla nas najlepszą lekcją patriotyzmu oraz wskazówka w działaniu, drogowskazem w dorosłym życiu” Uczniowie samorządu SP nr 3O działającego w roku 1985. Oprac. Anna Szuda-Bączek


Pobierz ppt "JERZY ZI Ę TEK POWSTANIEC, GENERAŁ, WOJEWODA PATRONEM NASZEJ SZKOŁY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google