Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Toruń, czerwiec 2003 r. Opomiarowanie Wody Opomiarowanie Wody Prezentacja pt.: Prawne,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Toruń, czerwiec 2003 r. Opomiarowanie Wody Opomiarowanie Wody Prezentacja pt.: Prawne,"— Zapis prezentacji:

1

2 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Toruń, czerwiec 2003 r. Opomiarowanie Wody Opomiarowanie Wody Prezentacja pt.: Prawne, techniczne i organizacyjne uwarunkowania ponownej legalizacji wodomierzy

3 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Uwarunkowania prawne Kto ponosi koszty dokonywania pomiaru ? Kto odpowiada za legalizację ponowną urządzeń pomiarowych ? Kto ponosi koszty legalizacji urządzeń pomiarowych ?

4 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń I. Koszty mierzenia Ogólną zasadę dotycząca kosztów mierzenia sprzedawanych rzeczy określa przepis art. 547 Kodeksu Cywilnego, który brzmi: art par. 1. Jeżeli ani z Umowy, ani z zarządzeń określających cenę nie wynika, kogo obciążają koszty wydania i odebrania rzeczy, sprzedawca ponosi koszty wydania, w szczególności koszty zmierzenia lub zważenia, opakowania, ubezpieczenia za czas przewozu i koszty przesłania rzeczy, a koszty odebrania ponosi kupujący. Artykuł ten należy rozpatrywać łącznie z art. 555., który brzmi: Art Przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii oraz do sprzedaży praw. Z przepisów tych jednoznacznie wynika obowiązek ponoszenia kosztów zmierzenia ilości sprzedawanej energii cieplnej oraz ilości sprzedawanej wody przez dostawcę tych czynników. Obowiązek ten nie jest kwestionowany przez dostawców gazu i energii elektrycznej.

5 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń II. Granice podziału majątkowego Granicę podziału majątkowego i granicę podziału obowiązków w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń wodociągowych stanowią zawory główne za wodomierzem. Miejsce to jest równocześnie miejscem dostarczenia wody. Dla budownictwa wielorodzinnego –Dostawca wody Zarządca budynku (-ów) –Zarządca budynku (-ów)Odbiorca wody (lokator) Zarządca budynku (-ów) Lokator (odbiorca wody) Dostawca wody Zawór za wodomierzem budynkowym Zawór za wodomierzem mieszkaniowym

6 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń III. Prawo o Miarach III. Prawo o Miarach (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r.) Art.1. Ustawa określa system miar oraz zasady jego stosowania w obrocie publicznym i aktach oraz w czynnościach urzędowych i zawodowych. Art.2.1. We wszystkich dziedzinach życia publicznego do wyrażania wartości wielkości fizycznych należy stosować jednostki miar określone w Ustawie. 2. Wartości wielkości, o których mowa w ust. 1, powinny być wyznaczone przy użyciu przyrządów pomiarowych odpowiadającym warunkom określonym w Ustawie. Art Legalizacji podlegają, określone przez Prezesa Urzędu, przyrządy pomiarowe stosowane: w obrocie publicznym do wyznaczania ilości albo jakości rzeczy lub usług w celu uzyskania prawidłowej podstawy do rozliczeń Legalizacja jest sprawdzeniem, stwierdzeniem i poświadczeniem przez organ administracji miar, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania przepisów metrologicznych i może być stosowany do celów określonych w ust. 1.

7 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń WNIOSEK Wodomierze są w myśl Prawa o miarach urządzeniami pomiarowymi będącymi w obrocie publicznym i podlegają obowiązkowi legalizacji !

8 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Art Przyrządy pomiarowe podlegające legalizacji lub obowiązkowemu uwierzytelnieniu nie mogą być wprowadzone do obrotu lub użytkowania przez wytwórcę, sprzedawcę lub importera bez ważnych dowodów legalizacji albo uwierzytelnienia. 2. Obowiązek przedstawienia do legalizacji lub uwierzytelnienia ciąży także na użytkowniku oraz na wykonawcy naprawy przyrządu pomiarowego. Art.14. Przyrządy pomiarowe podlegające legalizacji lub obowiązkowemu uwierzytelnieniu powinny być stosowane właściwie i zgodnie z przepisami, o których mowa w art.8 pkt 1. Przyrządy takie nie mogą być stosowane lub przechowywane w miejscu stosowania, w stanie gotowości do użycia: –bez ważnego dowodu legalizacji lub uwierzytelnienia –jeżeli z jakichkolwiek przyczyn przestały spełniać wymagania, o których mowa w art. 10 ust.2 i art.11 ust. 2 przed upływem okresu ważności dowodu legalizacji lub uwierzytelnienia III. Prawo o Miarach c.d.

9 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Zgodnie z &4 ust. 1 pkt. 2 Zarządzenia Prezesa GUM z dn. 3 stycznia 1994r. w sprawie określenia przyrządów pomiarowych podlegających legalizacji, warunków i trybu zgłaszania tych przyrządów do legalizacji oraz określeniu wzorów cech legalizacyjnych urządzenia pomiarowe powinny być zgłaszane do legalizacji ponownej przez użytkownika. Użytkownikiem urządzenia pomiarowego jest ta strona biorąca udział w transakcji rozliczeniowej, która otrzymuje należności za ilość towarów i usług określonych na podstawie wskazań tego urządzenia. W przypadku budownictwa mieszkaniowego użytkownikiem wodomierzy jest spółdzielnia mieszkaniowa, zarządca budynku lub bezpośrednio dostawca wody. III. Prawo o Miarach III. Prawo o Miarach Kto odpowiada za legalizację ponowną urządzeń pomiarowych ?

10 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń WNIOSEK Na użytkowniku urządzeń pomiarowych będących w obrocie publicznym ciąży obowiązek zorganizowania procedury ich legalizacji ponownej !

11 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń WNIOSEK W myśl art. 547 Kodeksu cywilnego koszty legalizacji urządzenia pomiarowego będącego w obrocie publicznym należy zaliczyć w poczet kosztów odebrania kupowanego towaru (energii, wody itp.) – ponosi je więc kupujący, w przypadku mieszkań spółdzielczych – lokator (najemca lokalu).

12 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń IV. Okresy ważności legalizacji Określone są w Przepisach Metrologicznych o Licznikach Do Wody (Wodomierzach) będących załącznikiem do zarządzenia nr 102 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 sierpnia 1995 r. ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem nr 50 Prezesa GUM z dn. 15 listopada 1999r. Okresy ważności legalizacji wynoszą: –61 miesięcy- dla wodomierzy do wody zimnej o nominalnym strumieniu objętości mniejszym lun równym 10 m 3 /h –49 miesięcy - dla wodomierzy do wody ciepłej lub gorącej o nominalnym strumieniu objętości mniejszym lub równym 10 m 3 /h –49 miesięcy – dla wodomierzy do wody zimnej, cieplej lub gorącej o nominalnym strumieniu objętości większym od 10 m 3 /h Dowodem legalizacji jest cecha legalizacyjna umieszczona na wodomierzu: –cecha właściwego urzędu –Cecha legalizacyjna roczna i cecha legalizacyjna miesięczna

13 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Okres legalizacji wodomierzy zalegalizowanych przed 1 stycznia 2000r. liczy się do dnia 1 stycznia tego roku, w którym legalizacja została dokonana i wynosi: –5 lat- dla wodomierzy do wody zimnej o nominalnym strumieniu objętości mniejszym lun równym 10 m3/h –4 lata- dla wodomierzy do wody ciepłej lub gorącej o nominalnym strumieniu objętości mniejszym lub równym 10 m3/h –4 lata – dla wodomierzy do wody zimnej, cieplej lub gorącej o nominalnym strumieniu objętości większym od 10 m3/h IV. Okresy ważności legalizacji c.d.

14 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń IV. Okresy ważności legalizacji c.d. Cecha legalizacyjna traci ważność przed upływem okresu ustawowego w przypadku: –uszkodzenia wodomierza –uszkodzenia cechy legalizacyjnej albo którejkolwiek z cech urzędu (zabezpieczających) –stwierdzenia, że błędy wskazań wodomierza przekraczają błędy graniczne dopuszczalne Sprawdzenie poprawności wskazań wodomierza dokonuje się po zamontowaniu go na stanowisku pomiarowym, posiadającym aprobatę typu GUM i określeniu błędów jego wskazań przy zadanym strumieniu objętości wody.

15 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Art Organy administracji miar są uprawnione do sprawowania nadzoru nad stosowaniem jednostek miar i przyrządów pomiarowych podlegających przepisom ustawy. 2. Na żądanie organów administracji miar organy policji i straży miejskiej są obowiązane zapewnić we wskazanych czynnościach nadzoru asystę funkcjonariuszy. Art Policja i straż miejska są upoważnione do bezpośredniego nadzoru nad tym, aby w obrocie publicznym i czynnościach urzędowych używano przyrządów pomiarowych mających ważne cechy lub świadectwa legalizacji. 2. Organy państwowe i samorządowe są obowiązane do nadzoru, o którym mowa ust.1, w zakresie prowadzonej działalności. V. Nadzór (Prawo o Miarach)

16 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń VI. Przepisy karne (Prawo o Miarach) Art Kto: –..... –wbrew postanowieniom art. 13 lub art. 16 ust. 4 wprowadza do obrotu lub użytkowania przyrządy pomiarowe podlegające legalizacji, obowiązkowemu uwierzytelnieniu lub zatwierdzeniu typu bez ważnego dowodu legalizacji, uwierzytelnienia lub zatwierdzenia typu podlega karze grzywny 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew postanowieniom art. 14: –stosuje przyrząd pomiarowy niewłaściwie lub niezgodnie z przepisami, o których mowa w art.8 pkt. 1. –stosuje lub przechowuje w stanie gotowości do używania przyrząd pomiarowy bez ważnego dowodu legalizacji lub uwierzytelnienia, –stosuje lub przechowuje w stanie gotowości do używania przyrząd pomiarowy, który przestał spełniać wymagania o których mowa w art.10 ust.2 lub art.11 ust.2, przed upływem ważności dowodu legalizacji lub uwierzytelnienia. 3. Orzekanie w sprawach o wykroczenia określonych w ust. 1 i 2 następuje na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

17 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Podstawowe problemy w rozliczaniu zużycia wody w budownictwie mieszkaniowym 1.Funkcjonowanie dwóch urządzeń pomiarowych w rozliczeniach zużycia wody w oczywisty sposób generuje różnicę pomiędzy sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych, a wodomierzem węzłowym (domowym) i jest podstawą konfliktów na łączu dostawca wody – zarządca budynku(-ów) – odbiorca wody. 2.Nieprzestrzeganie okresów ponownej legalizacji wodomierzy.

18 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Dlaczego powstają ujemne bilanse wskazań wodomierzy mieszkaniowych w odniesieniu do wodomierzy domowych ?

19 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Geneza ujemnych bilansów Różnica między sumą wskazań wodomierzy zamontowanych w lokalach mieszkalnych, a wskazaniem wodomierza zamontowanego w rurociągu zasilającym cały budynek jest spowodowana tym, że wodomierz budynkowy wskazuje całkowite zużycie wody w budynku, tj. wody zużywanej w mieszkaniach i wody zużywanej na cele ogólne. Ponadto każdy wodomierz obarczony jest określonym błędem wskazań, w związku z czym suma wskazań wodomierzy pojedynczych nie równa się wskazaniom wodomierza domowego. Wodomierz domowy w praktyce jest w stanie zarejestrować sumę najmniejszych zużyć wody w mieszkaniach, które pojedyncze wodomierze zarejestrują z dużym błędem lub nie zarejestrują w ogóle.

20 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Parametry metrologiczne wodomierzy

21 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń WNIOSEK na podstawie rozważań teoretycznych Suma wskazań wodomierzy mieszkaniowych DN15, np.: JS1 (przy 100% opomiarowaniu budynku) wg teoretycznych rozważań powinna być mniejsza od wskazań optymalnie dobranego wodomierza domowego o około 8% !!!

22 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Uwarunkowania techniczne Żywiołowy proces wprowadzania do eksploatacji wodomierzy w budownictwie mieszkaniowym nie zawsze odbywał się z zachowaniem podstawowych wymagań technicznych. Należy przeanalizować co najmniej następujące zagadnienia: - poprawność rozwiązań zaopatrzenia w wodę, - dobór wodomierzy, - sposób zabudowy wodomierzy, - warunki eksploatacji wodomierzy.

23 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Poprawność rozwiązań zaopatrzenia w wodę Realizacja techniczna instalacji wodociągowych powinna być wolna od: - pulsacji przepływu, - uderzeń hydrodynamicznych, - nagłego zwiększenia strumienia objętości, - zapowietrzenia instalacji, - zawirowania przepływu, - przepływów wstecznych. Ww. parametry mają bezpośredni wpływ na poprawną pracę wodomierzy.

24 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Dobór wodomierzy Zgodnie z zaleceniami ISO4064 oraz mając na uwadze spadek zużycia wody aby prawidłowo dobrać wodomierz (zarówno domowy jak i mieszkaniowy) należy kierować się tylko i wyłącznie spodziewanymi lub rzeczywistymi zużyciami wody oraz typem, wielkością i klasą obciążeń wodomierza podawaną przez producenta. Dobór wodomierzy na podstawie PN-92/B opartej na normatywnych czasach wypływu z zaworów czerpalnych doprowadzi do przewymiarowania przyłącza wodomierzowego, w efekcie narazi na straty dostawcę wody (lub zarządcę budynku, pobierającego opłaty za wodę).

25 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Dobór wodomierzy domowych - przykład Budynek wielorodzinny w Olsztynie: - ilość mieszkań 71 - suma normatywnych wypływów na 1 mieszkanie qn=0,89 dm 3 /s - qn=0,89 dm 3 /s * 71mieszkań = 63,19 dm 3 /s Na podstawie normy PN-92/B przeprowadzając wyliczenia otrzymujemy następujący przepływ obliczeniowy q dla budynku: q =1,7*( qn) 0,21 – 0,7 = 1,7*( 63,19) 0,21 –0,7 = 3,36 dm 3 /s tj. 12,1 m 3 /h Dla takiego przepływu na przyłączu koniecznym byłoby zastosowanie wodomierza DN50, np.: METRON WS15.

26 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Dobór wodomierzy domowych – przykład c.d. Rzeczywiste strumienie objętości dla tego samego przyłącza uzyskane w wyniku rejestracji faktycznego zużycia wody w ciągu 8 dni: Z przeprowadzonych rejestracji maksymalny strumień objętości nie przekroczył wartości 5,3 m 3 /h. Dla tego przyłącza zalecamy wodomierz METRON WS 6.0 DN 32 w klasie metrologicznej B.

27 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Dzienny rozkład zużycia wody w mieszkaniu

28 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Dobór wodomierzy mieszkaniowych Zysk użytkownika wodomierzy mieszkaniowych np.: zarządcy budynków mieszkalnych może zostać zwiększony poprzez dobór wodomierzy o zwiększonej czułości przede wszystkim w zakresie pośredniego strumienia objętości q t - możliwość rejestracji ponad 70% zużywanej wody w mieszkaniach budynków wielorodzinnych pobieranej przy obciążeniach w zakresie l/h – np.: wodomierzy mieszkaniowych METRON JS1,5; JS 1; JS0,6. Mitem jest wybór wodomierzy o najmniejszych wartościach q min, czy też o najniższym progu rozruchu.

29 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Dobór wodomierzy mieszkaniowych Nowe wodomierze mieszkaniowe METRON

30 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Wymagania dotyczące zabudowy wodomierzy Przed wodomierzem, po stronie dopływowej (patrząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody) należy zainstalować armaturę odcinającą np. zawór kulowy czy też prosty. Dodatkowo w celu uniknięcia cofania się stanu liczydła wodomierza na skutek przepływów wstecznych które mogą występować w instalacji zaleca się stosowanie łącznika z wbudowanym zaworem zwrotnym. np.: typu ŁR produkcji METRON Za wodomierzem po stronie odpływowej zaleca się stosowanie łącznika redukcyjnego,np.: typu ŁR produkcji METRON gwarantującego uproszczenie prac montażowych oraz ograniczenie oddziaływania na wodomierz naprężeń pochodzących od innych elementów zestawu i rurociągu. W przypadku instalacji trudnodostępnych w mieszkaniach dopuszcza się stosowanie za wodomierzem przewodu elastycznego.

31 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Zalecane sposoby zabudowy wodomierzy mieszkaniowych

32 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Zalecane sposoby zabudowy wodomierzy mieszkaniowych

33 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Zalecane sposoby zabudowy wodomierzy mieszkaniowych

34 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Wpływ pozycji zabudowy wodomierzy mieszkaniowych na ich parametry metrologiczne

35 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Wpływ pozycji zabudowy wodomierzy mieszkaniowych na ich parametry metrologiczne

36 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Warunki eksploatacji wodomierzy - wymagania W trakcie użytkowania wodomierza zawór odcinający (lub armatura zaporowa) umieszczony przed wodomierzem powinien być całkowicie otwarty. Podczas pracy wodomierz powinien być całkowicie napełniony wodą. Eksploatacja wodomierza dowolnego typu przy maksymalnym strumieniu objętości q s, określonym przez producenta w danych katalogowych nie powinna przekraczać 1 godziny w ciągu doby. Podczas użytkowania wodomierza niedopuszczalne są uderzenia hydrodynamiczne w przewodach rurociągu oraz wibracje, mające bezpośredni wpływ na niestabilność charakterystyki metrologicznej wodomierza oraz jego trwałość.

37 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Warunki eksploatacji wodomierzy - zalecenia W trakcie użytkowania wodomierza należy dokonywać okresowych, min 2 razy w roku przeglądów technicznych (np.: podczas odczytów inkasenckich) polegających na: sprawdzeniu, czy w obrębie zestawu wodomierzowego nie ma przecieków, sprawdzeniu, czy po otwarciu punktu czerpalnego obracają się wskazówki liczydła wodomierza, oczyszczeniu osłony liczydła wodomierza, sprawdzeniu stanu plomb: legalizacyjnych i użytkownika.

38 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Uwarunkowania organizacyjne Brak doświadczeń organizacyjnych, a także tradycji w opomiarowaniu i rozliczeniach zużycia wody wymaga przeglądu co najmniej następujących zagadnień: - inwentaryzacja zasobów wodomierzowych, - zabezpieczenie przed ingerencją zewnętrzną przyłącza wodomierzowego, - wyodrębnienie zużycia wody na cele ogólne budynku, - sposób odczytu wskazań wodomierzy, - analiza danych o zużyciu wody, - przestrzeganie okresów legalizacji ponownej wodomierzy.

39 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Dlaczego brak tradycji w rozliczaniu zużycia wody wywołuje konflikty pomiędzy dostawcami, a odbiorcami wody ?

40 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Wodomierze, czy ryczałt ? Tylko całkowite opomiarowanie mieszkań w wodomierze DN15 o q p 1,5 i/lub 1m 3 /h jest gwarancją prawidłowego rozliczenia zużycia wody w budynku wielorodzinnym. Zbilansowanie zużycia wody ryczałtowo i na podstawie wskazań wodomierzy niesie za sobą zbyt dużo błędów i wymaga stosowania skomplikowanych algorytmów rozliczeniowych, nie zawsze sprawiedliwych dla odbiorców wody.

41 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Zalecane rozliczenia zużycia wody wskazania wodomierza domowego W systemie rozliczeń zużycia wody podstawą do rozliczeń z dostawcą wody są wskazania wodomierza domowego. Wskazania wodomierzy mieszkaniowych stanowią podstawę do rozliczeń pomiędzy administracją budynku a lokatorami zamieszkującymi dane mieszkanie. powinna być zawsze zaliczana w poczet kosztów eksploatacyjnych. Różnica pomiędzy sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych, a wskazaniami wodomierza domowego powinna być zawsze zaliczana w poczet kosztów eksploatacyjnych. instytucja zajmująca się rozliczeniem zużycia wody dokonywała bieżącej analizy wskazań wodomierzy w danym mieszkaniu, budynku itp. W celu stwierdzenia nieprawidłowości wskazań danego wodomierza wywołanych jego awarią, nieprawidłowym użytkowaniem lub ingerencją osób niepowołanych zaleca się aby instytucja zajmująca się rozliczeniem zużycia wody dokonywała bieżącej analizy wskazań wodomierzy w danym mieszkaniu, budynku itp.

42 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Zalecane rozliczenia zużycia wody c.d. Zaleca się dokonywać co najmniej raz na kwartał odczyty inkasenckie. Na podstawie analizy statystycznej zużycia wody w danym mieszkaniu, budynku itd. z dużym prawdopodobieństwem można ustalić nieprawidłowe działanie wodomierzy, spowodowane np.: ich awarią, przeciekiem lub ingerencją osób niepowołanych, a także nielegalne pobory wody.

43 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Dlaczego nie przestrzeganie okresów ponownej legalizacji wodomierzy pogłębia problemy w rozliczaniu zużycia wody ?

44 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Zużycie eksploatacyjne wodomierzy Zawartość niektórych składników takich jak wapno, żelazo, mangan oraz zanieczyszczenia mechaniczne mają decydujący wpływ na stabilność charakterystyki metrologicznej wodomierzy w okresie eksploatacji, powodując w czasie pogorszenie błędu pomiarowego przy małych poborach wody. Podczas eksploatacji wodomierzy różnice pomiędzy wskazaniami wodomierzy domowych, na podstawie których następują rozliczenia z dostawcą, a sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych stale się pogłębia. Znane są przypadki, gdzie po 6 latach eksploatacji wodomierzy mieszkaniowych ww. różnice przekraczając - 40%, doprowadzając do ogromnych strat finansowych użytkowników wodomierzy.

45 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

46 Jedyną gwarancją zachowania rzetelności rozliczeń zużycia wody jest bezwzględne przestrzeganie wymaganych przepisami GUM terminów legalizacji: - 61 miesięcy – dla wodomierzy do wody zimnej o nominalnym strumieniu objętości qp 10m3/h - 49 miesięcy – dla wodomierzy do wody ciepłej lub gorącej o nominalnym strumieniu objętości qp 10m3/h

47 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Dla ciągłości rozliczeń zużycia wody wodomierz z wygasłą cechą legalizacyjną należy wymienić na wodomierz z ważną cechą – nowy lub odnowiony. Wodomierz z wygasłą cechą legalizacyjną jeśli uzasadnione to będzie ekonomicznie można poddać przeglądowi, naprawie oraz na końcu przedstawić do ponownej legalizacji. W celu poprawy bilansu zużycia wody w spółdzielczości mieszkaniowej wydaje się zasadne wymieniać wodomierze z wygasłą cechą legalizacyjną na wodomierze nowe, o większej dokładności pomiaru.

48 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Jakie rozwiązanie proponuje METRON? Wymiana wodomierzy kwalifikowanych do ponownej legalizacji na wodomierze nowe i/lub zregenerowane.

49 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Recycling wodomierzy

50 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Specjalna oferta serwisowa

51 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Jakie korzyści wynikają ze specjalnej oferty serwisowej ? Dokładniejszy pomiar zużycia wody. Montaż wodomierzy przystosowanych do zdalnych odczytów. Zmniejszenie rozbieżności pomiędzy sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych, a wskazaniami wodomierzy domowych. Gwarancje serwisowe w okresie międzylegalizacyjnym.

52 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Nasza oferta to także ochrona środowiska Przetwarzanie zużytych części wodomierzy i ich neutralizacja, zgodnie z filozofią ochrony środowiska. Ograniczenie emisji szkodliwych substancji. Oszczędność wartościowych surowców.

53 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Warunkiem sukcesu jest... Profesjonalne zarządzanie gospodarką wodomierzową poprzez rachunek ekonomiczny w zakresie: - ewidencji i eksploatacji wodomierzy, - organizacji rozliczeń zużycia wody, - przestrzegania okresów legalizacji ponownej wodomierzy

54 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Ponadto od 2001r. proponujemy szeroki zakres usług w zakresie gospodarki wodomierzowej !!!

55 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

56 Usługi w zakresie inwentaryzacji i ewidencji wodomierzy !!!

57 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Zakres usługi obejmuje: powiadomienie lokatorów o planowanych odczytach, wywieszenie ogłoszeń, sprawdzenie plomb legalizacyjnych GUM na wodomierzu oraz plomb użytkownika zabezpieczających przed ingerencją zewnętrzną wodomierz i przyłącza, sprawdzenie szczelności przyłączy wodomierzy, sprawdzenie poprawności zabudowy wodomierzy, sprawdzenie sprawności i poprawności działania wodomierza, odczyt nr fabrycznego oraz oznaczeń dot. typu i odmiany wodomierza, odczytu wskazań wodomierza, opracowanie danych, protokolarne sprawozdanie,

58 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Dzierżawy wodomierzy !!!

59 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Przedmiot, zakres i warunki dzierżawy: Przedmiot dzierżawy - wodomierze produkcji METRON - JS0,6; 1 lub 1,5 41 do pomiaru zużycia wody zimnej, - JS0,6; 1 lub 1, do pomiaru zużycia ciepłej wody użytkowej, Warunkiem dzierżawy jest: - bezpłatny zwrot wodomierzy zakwalifikowanych przez Państwa do legalizacji ponownej w ilości ekwiwalentnej do ilości wodomierzy dzierżawionych, - zlecenie rozliczeń zużycia wody na podstawie wskazań dzierżawionych wodomierzy, - dzierżawione wodomierze zostaną dostarczone w okresie ustalonym w trybie negocjacji, Okres dzierżawy – do negocjacji, jednak nie krótszy niż 4 lata. - w okresie dzierżawy gwarantujemy nieodpłatną obsługę serwisową wodomierzy, - płatność rat dzierżawnych w cyklach miesięcznych, kwartalnych lub rocznych,

60 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Przedmiot, zakres i warunki dzierżawy c.d. Wartość robocizny za wymianę wodomierzy i/lub wykonanie nowego przyłącza nie podlega dzierżawie – płatne w terminie 30 dni od wystawienia faktury po protokolarnym odbiorze, Płatność raty dzierżawy w terminie 30 dni od wystawienia faktury po protokolarnym odbiorze, - kolejne raty płatne w cyklach rocznych powiększone o wskaźnik inflacji, - w przypadku płatności w cyklach miesięcznych powiększeniu o wskaźnik inflacji podlega rata za miesiąc styczeń nowego roku, wartość której obowiązywać będzie do końca danego roku, - w przypadku wymiany wodomierzy zakwalifikowanych do legalizacji ponownej cena dzierżawy uwzględnia wartość wodomierza używanego. - po upływie umowy dzierżawy sprawy związane z późniejszymi działaniami /demontaż, ewentualny wykup wodomierzy/ wymagają osobnych ustaleń.

61 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Rozliczanie zużycia wody !!!

62 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Zakres usługi: Zakres usługi obejmuje rozliczanie wody zimnej i ciepłej wody użytkowej indywidualnego odbiorcy na podstawie wskazań wodomierzy oraz analizę statystyczną zużycia wody w zasobach mieszkaniowych, np.: spółdzielni, ADM, PGM itp. z uwzględnieniem wskazań wodomierzy domowych lub węzłowych, jeśli takie stosuje się w systemie rozliczeń zużycia wody.

63 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Szczegółowy zakres usługi: Rozliczenie indywidualnego odbiorcy realizowane na warunkach: - powiadomienie lokatorów o planowanych odczytach, - wywieszenie ogłoszeń, - sprawdzenie plomb zabezpieczających, - sprawdzenie poprawności działania wodomierza, - odczyt wskazań wodomierzy, - ustalenie dodatkowego terminu odczytu, - sporządzenie rozliczenia, - wykonanie i dostarczenie imiennych rozliczeń dla administracji /spółdzielni/, - wykonanie i dostarczenie zbiorczego rozliczenia dla administracji /spółdzielni/ itp.

64 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Usługi montażowe !!!

65 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Zakres usług: Wymiana wodomierza używanego Wykonanie nowego przyłącza wodomierzowego Wykonanie korekty przyłącza wodomierzowego wg zaleceń producenta lub usunięcie szkód spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wodomierza wg stawki ryczałtowej wynegocjowanej z użytkownikiem wodomierza. Wykonanie ekspertyzy metrologicznej wodomierza na zlecenie jego użytkownika lub odbiorcy wody.

66 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Usługi w zakresie doboru wodomierzy !!!

67 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Zakres usług: Podejmujemy się na wynegocjowanych warunkach analizy doboru wodomierzy opartego o: - punktowy monitoring zużycia wody w danym przyłączu w ciągu min.10 dni oraz - analizę symulacyjną przyłącza wodomierzowego na podstawie danych o zużyciu wody za okres min. 6 miesięcy. Zakres usługi obejmuje analizę danych oraz opracowanie sprawozdania z wnioskami.

68 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Inne usługi z zakresu doradztwa prawno- technicznego!!!

69 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Gotowi jesteśmy rozwiązać każdy problem z zakresu gospodarki wodociągowej: np.: - opracowanie algorytmu rozliczeń zużycia wody - wykonanie auditów przyłączy wodomierzowych - opracowanie i wdrożenie zdalnych odczytów wskazań wodomierzy - wykonywanie stosownych opracowań w przypadku sytuacji konfliktowych itp.

70 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Toruń, czerwiec 2003 r. Opomiarowanie Wody Opomiarowanie Wody Prezentacja pt.: Prawne,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google