Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WODOMIERZE METRON TYPU JS i WS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WODOMIERZE METRON TYPU JS i WS"— Zapis prezentacji:

1 WODOMIERZE METRON TYPU JS i WS
Toruń ul. Targowa 12/22 tel. (0-56) fax (0-56) Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

2 WODOMIERZE METRON TYPU JS
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

3 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Aktualnie produkowane przez METRON wodomierze wirnikowe jednostrumieniowe typu JS są opracowaniami własnymi fabryki w pełni spełniające wymagania norm PN-ISO 4064 oraz przepisów GUM w klasie metrologicznej A i B. W produkcji znajdują się 4 wielkości wodomierzy typu JS: N0,6; N1; N1,5 i N2,5 z regulacją zewnętrzną. Każda wielkość posiada wykonanie do wody ciepłej oraz z nadajnikami impulsów. Rozwiązania konstrukcyjne wodomierza METRON typu JS chronione są zastrzeżeniami wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym RP. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

4 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

5 Dopuszczalne pozycje zabudowy wodomierzy typu JS
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

6 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Wpływ pozycji zabudowy wodomierzy mieszkaniowych na ich parametry metrologiczne METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

7 Nowe wodomierze mieszkaniowe METRON
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

8 Wykres spadków ciśnień wodomierzy JS
100kPa – maksymalny dopuszczalny spadek ciśnienia dla urządzeń pomiarowych oraz elementów zaworowych JS 0,6 JS 1,0 JS 1,5 JS 2,5 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

9 WODOMIERZE METRON TYPU WS
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

10 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Podobnie jak wodomierze METRON typu JS, także wodomierze typu WS są opracowaniami własnymi fabryki w pełni spełniające wymagania norm PN-ISO 4064 oraz przepisów GUM w klasie metrologicznej B. Rozwiązanie konstrukcyjne wodomierza METRON typu WS chronione jest zastrzeżeniami wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym RP. Na dzień dzisiejszy fabryka produkuje 6 wielkości wodomierzy WS - N1,5; N2,5; N3,5; N6; N10 i N15. Każda wielkość posiada 3 podstawowe odmiany, w tym do wody gorącej oraz z nadajnikami impulsów. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

11 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

12 ZALETY WODOMIERZY METRON TYPU JS i WS
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

13 Unikalne rozwiązania konstrukcyjne łożysk wirnika
W wodomierzach METRON typu JS i WS zastosowano unikalne rozwiązania łożysk wirnika, chronione zastrzeżeniami UP RP, w oparciu o zastosowanie stali kwasodpornej oraz kamieni łożyskowych, odpornych na korozję i ścieranie. Powyższe rozwiązania gwarantują: F       wysoką trwałość eksploatacyjną wodomierzy; F       wysoką czułość, rejestracją przecieków i małych poborów wody; F       zwiększoną odporność na twardą wodę, zanieczyszczenia wody drobinami piasku itp. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

14 Zabezpieczenie ograniczające skutki zamarznięcia wody w wodomierzu
Specjalne odmiany (02 i 42) wodomierzy METRON typu JS i WS posiadają zabezpieczenie ograniczające skutki zamarznięcia wody w instalacji wodociągowej. W przypadku zamarznięcia wody w instalacji wodociągowej, w wodomierzu ulega pęknięciu (zjawisko karbu) specjalny pierścień, oddzielający moduł pomiarowy od zespołu liczydła, dzięki czemu pozostałe zespoły i części wodomierza nie ulegają uszkodzeniu. Wodomierz, po wymianie pierścienia oraz zalegalizowaniu wg obowiązującej procedury nadaje się do dalszej eksploatacji. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

15 Zabezpieczenie przed zewnętrznym polem magnetycznym
Sprzęgło magnetyczne wodomierzy METRON typu JS i WS zabezpieczone jest przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego specjalnym ekranem umieszczonym w obszarze magnesów sprzęgła magnetycznego w płycie uszczelniającej. Rozwiązanie konstrukcyjne zabezpieczenia przed zewnętrznym polem magnetycznym chronione jest zastrzeżeniami UP RP. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

16 Wzmocnione łożyskowanie wodomierzy do wody gorącej
W wodomierzach METRON typu WS i JS do wody gorącej oraz w przetwornikach przepływu do ciepłomierzy zastosowano wzmocnione łożyskowane oparte na węglikach spiekanych, gwarantując tym samym wysoką trwałość eksploatacyjną, np.: w zastosowaniu wodomierzy w obwodach cyrkulacyjnych wody ciepłej oraz w instalacjach ciepłowniczych. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

17 Możliwość montażu nadajnika impulsów podczas eksploatacji wodomierza
W wodomierzach METRON typu JS i WS odm. 17 do wody zimnej oraz JS odm. 18 do wody ciepłej istnieje możliwość montażu nadajników impulsów podczas ich eksploatacji. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

18 Odporność na zaparowanie liczydła wodomierza
W wodomierzach METRON typu JS i WS zastosowano rozwiązania konstrukcyjne zapewniające hermetyczność ich liczydeł, gwarantując tym samym ich odporność na zaparowanie. Pełna zamienność części, łatwość napraw i regulacji Dzięki zastosowaniu w wodomierzach METRON typu JS i WS budowy modułowej oraz własnym rozwiązaniom konstrukcyjnym wodomierze charakteryzują się pełną zamiennością części oraz łatwością napraw i regulacji podczas ich legalizacji. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

19 ARMATURA DO ZABUDOWY WODOMIERZY METRON TYPU JS i WS
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

20 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Wyposażenie dodatkowe do zabudowy wodomierzy w instalacjach wodociągowych METRON oferuje dodatkowe wyposażenie, niezbędne do prawidłowej eksploatacji wodomierzy i zalecane do stosowania w ich dokumentacji techniczno-ruchomej. Do tego wyposażenia należy zaliczyć: F      łączniki redukcyjne DN15 ułatwiające montaż wodomierzy w trudno dostępnych miejscach mieszkaniowych instalacji sanitarnych, a także ograniczających wpływ naprężeń od innych elementów rurociągu podczas eksploatacji wodomierza - patrz Katalog wyrobów METRON; F      standardowe elementy złączne: łączniki, przedłużacze standardowe, przedłużacze redukcyjne, uszczelki, nakrętki do wszystkich wielkości produkowanych wodomierzy - patrz Katalog wyrobów METRON; F      zawory zwrotne kulowe do wodomierzy typu JS- patrz Katalog wyrobów METRON; F      zawory zwrotne grzybkowe do wodomierzy typu WS (z możliwością montażu bezpośrednio w króćcu wodomierza) - patrz Katalog wyrobów METRON; F      zwory przelotowe kulowe; F      osadniki - patrz Katalog wyrobów METRON; F      konsole i studzienki wodomierzowe METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

21 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABUDOWY WODOMIERZY METRON TYPU JS i WS
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

22 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Miejsce wbudowania wodomierza powinno być łatwo dostępne dla montażu i demontażu, obsługi, konserwacji oraz odczytu jego wskazań. Wodomierze mieszkaniowe zaleca się montować w szybach instalacyjnych (w łazienkach, wc lub kuchniach). Dopuszcza się instalowanie wodomierza w miejscu zamykanym jeżeli po jego otwarciu bezpośredni stan wskazań liczydła będzie mógł być odczytany bez utrudnień. Miejsce wbudowania wodomierza mieszkaniowego na klatce schodowej powinno być zabezpieczone przed możliwością dostępu osób niepowołanych. Wodomierze nie powinny być narażone na uderzenia lub wibracje pracujących w pobliżu urządzeń oraz zalanie wodą i korozyjne działanie środowiska zewnętrznego. Temperatura w miejscu wbudowania wodomierza nie powinna być niższa niż 4oC. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

23 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Sposób wbudowania wodomierza w instalację powinien uniemożliwić pobór wody przed wodomierzem. Kierunek strzałki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien być zgodny z kierunkiem przepływu wody przez wodomierz. Przewody przed i za wodomierzem powinny być ukształtowane w sposób zapewniający całkowite wypełnienie przewodu woda oraz uniemożliwiający gromadzenie się powietrza przed miejscem i w miejscu wbudowania wodomierza (patrząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody). W przewodzie ciepłej wody, w który wbudowano wodomierz, nie może występować cyrkulacja wody. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

24 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Przed wodomierzem, po stronie dopływowej (patrząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody) należy zainstalować armaturę odcinającą np. zawór kulowy czy też prosty. Dodatkowo w celu uniknięcia cofania się stanu liczydła wodomierza na skutek przepływów wstecznych które mogą występować w instalacji zaleca się stosowanie łącznika z wbudowanym zaworem zwrotnym. Za wodomierzem po stronie odpływowej zaleca się stosowanie łącznika redukcyjnego,np.: typu ŁR produkcji METRON gwarantującego uproszczenie prac montażowych oraz ograniczenie oddziaływania na wodomierz naprężeń pochodzących od innych elementów zestawu i rurociągu. W przypadku instalacji trudnodostępnych w mieszkaniach dopuszcza się stosowanie za wodomierzem przewodu elastycznego. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

25 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny być wykonane współosiowo (dopuszczalna odchyłka ±5mm) jako odcinki proste, których długość powinna być nie mniejsza niż: - przed wodomierzem, odcinek L > 5 Dr ( Dr – średnica przewodu); - za wodomierzem, odcinek L > 3 Dr. Dla wodomierzy mieszkaniowych DN15 (JS0,6; 1 i 1,5) warunek uznaje się za spełniony jeśli wodomierz zostanie wbudowany z wykorzystaniem łączników będących w wyposażeniu dodatkowym wodomierza (długość łącznika uznaje się za wymagany odcinek prosty przed i za wodomierzem). METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

26 Zalecane sposoby zabudowy wodomierzy mieszkaniowych i domowych
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

27 Zalecane sposoby zabudowy wodomierzy mieszkaniowych
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

28 Zalecane zabezpieczenie przyłącza wodomierzowego
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

29 Zalecany sposób zabudowy wodomierzy domowych w specjalnej konsoli
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

30 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
ROZRUCH WODOMIERZY METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

31 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Po zainstalowaniu wodomierza w danym przyłączu, w celu odpowietrzenia danego zestawu wodomierzowego do przewodu wodociągowego należy powoli wprowadzać wodę po uprzednim otwarciu punktów czerpalnych poprzez powolne odkręcenie danego zaworu docinającego przed wodomierzem. Uwaga: Nagłe otwarcie zaworu odcinającego przed wodomierzem bez wcześniejszego otwarcia punktów czerpalnych może uszkodzić wodomierz w wyniku uderzenia sprężonego powietrza. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

32 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Podczas odpowietrzania danego zestawu wodomierzowego powinien on zachować całkowitą szczelność i wytrzymać ciśnienie robocze panujące w przewodach wodociągowych. W czasie przepływu wody wskazówki liczydła wodomierza powinny obracać się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Po odpowietrzeniu przewodów połączeniowych i danego zestawu wodomierzowego oraz po sprawdzeniu jego szczelności wodomierz powinien pozostać napełniony wodą. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

33 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Po zakończeniu uruchamiania wodomierzy w danym budynku lub mieszkaniu, etc. należy przedstawić je do odbioru technicznego przez przedstawiciela instytucji odpowiedzialnej za eksploatację instalacji wodociągowej: - dla wodomierzy mieszkaniowych - np.: Administracji Osiedla, - dla wodomierzy domowych - Zakładu Wodociągowego wg ustalonej przez daną instytucję procedury. Po odbiorze technicznym każdy zestaw wodomierzowy powinien być opatrzony plombą zabezpieczającą instytucji odpowiedzialnej za eksploatację instalacji wodociągowej, np.: Administracji Osiedla. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

34 WYMAGANIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI WODOMIERZY
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

35 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
W trakcie użytkowania wodomierza zawór odcinający (lub armatura zaporowa) umieszczony przed wodomierzem powinien być całkowicie otwarty. Podczas pracy wodomierz powinien być całkowicie napełniony wodą. Eksploatacja wodomierza dowolnego typu przy maksymalnym strumieniu objętości qs, określonym przez producenta w danych katalogowych nie powinna przekraczać 1 godziny w ciągu doby. Podczas użytkowania wodomierza niedopuszczalne są uderzenia hydrodynamiczne w przewodach rurociągu oraz wibracje, mające bezpośredni wpływ na niestabilność charakterystyki metrologicznej wodomierza oraz jego trwałość. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

36 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
W trakcie użytkowania wodomierza zaleca się dokonywać okresowych, min 2 razy w roku przeglądów technicznych (np.: podczas odczytów inkasenckich) polegających na: sprawdzeniu, czy w obrębie zestawu wodomierzowego nie ma przecieków, sprawdzeniu, czy po otwarciu punktu czerpalnego obracają się wskazówki liczydła wodomierza, oczyszczeniu osłony liczydła wodomierza, sprawdzeniu stanu plomb legalizacyjnych i użytkownika. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

37 ZUŻYCIE EKSPLOATCYJNE WODOMIERZY
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

38 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Zawartość niektórych składników takich jak wapno, żelazo, mangan oraz zanieczyszczenia mechaniczne mają decydujący wpływ na stabilność charakterystyki metrologicznej wodomierzy w okresie eksploatacji, powodując w czasie pogorszenie błędu pomiarowego przy małych poborach wody. Podczas eksploatacji wodomierzy różnice pomiędzy wskazaniami wodomierzy domowych, na podstawie których następują rozliczenia z dostawcą, a sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych stale się pogłębia. Znane są przypadki, gdzie po 6 latach eksploatacji wodomierzy mieszkaniowych ww. różnice przekraczając -30%, doprowadzając do ogromnych strat finansowych użytkowników wodomierzy. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

39 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

40 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

41 LEGALIZACJA PONOWNA WODOMIERZY
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

42 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Jedyną gwarancją zachowania rzetelności rozliczeń zużycia wody jest bezwzględne przestrzeganie wymaganych przepisami GUM terminów legalizacji: miesięcy – dla wodomierzy do wody zimnej o nominalnym strumieniu objętości qp10m3/h miesięcy – dla wodomierzy do wody ciepłej lub gorącej o nominalnym strumieniu objętości qp 10m3/h METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

43 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Dla ciągłości rozliczeń zużycia wody wodomierz z wygasłą cechą legalizacyjną należy wymienić na wodomierz z ważną cechą – nowy lub odnowiony. Wodomierz z wygasłą cechą legalizacyjną jeśli uzasadnione to będzie ekonomicznie można poddać przeglądowi, naprawie oraz na końcu przedstawić do ponownej legalizacji. W celu poprawy bilansu zużycia wody w spółdzielczości mieszkaniowej wydaje się zasadne wymieniać wodomierze z wygasłą cechą legalizacyjną na wodomierze nowe, o większej dokładności pomiaru. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

44 Jakie rozwiązanie proponuje METRON?
Wymiana wodomierzy kwalifikowanych do ponownej legalizacji na wodomierze nowe i/lub zregenerowane. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

45 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Recycling wodomierzy METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

46 Specjalna oferta serwisowa
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

47 Jakie korzyści wynikają ze specjalnej oferty serwisowej ?
Dokładniejszy pomiar zużycia wody. Montaż wodomierzy przystosowanych do zdalnych odczytów. Zmniejszenie rozbieżności pomiędzy sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych, a wskazaniami wodomierzy domowych. Gwarancje serwisowe w okresie międzylegalizacyjnym. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

48 Nasza oferta to także ochrona środowiska
Przetwarzanie zużytych części wodomierzy i ich neutralizacja, zgodnie z filozofią ochrony środowiska. Ograniczenie emisji szkodliwych substancji. Oszczędność wartościowych surowców. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

49 Warunkiem sukcesu jest ...
Profesjonalne zarządzanie gospodarką wodomierzową poprzez rachunek ekonomiczny w zakresie: - ewidencji i eksploatacji wodomierzy, - organizacji rozliczeń zużycia wody, - przestrzegania okresów legalizacji ponownej wodomierzy METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

50 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Ponadto od 2001r. proponujemy szeroki zakres usług w zakresie gospodarki wodomierzowej !!! METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

51 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

52 SYSTEMY ZDALNYCH ODCZYTÓW
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

53 System zdalnego odczytu wskazań wodomierzy
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

54 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
SYSTEM UZO WM METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

55 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
System UZO WM schemat strukturalny METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

56 Zintegrowany system odczytu danych drogą radiową
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

57 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Pobierz ppt "WODOMIERZE METRON TYPU JS i WS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google