Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIGRACJA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W KONTEKŚCIE REALIZACJI ZADANIA ŚWIADCZENIA RODZINNE W RAMACH KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIGRACJA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W KONTEKŚCIE REALIZACJI ZADANIA ŚWIADCZENIA RODZINNE W RAMACH KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA."— Zapis prezentacji:

1 MIGRACJA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W KONTEKŚCIE REALIZACJI ZADANIA ŚWIADCZENIA RODZINNE W RAMACH KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Październik 2015 r. Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu

2 Podstawy prawne realizacji zadania 1) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.), 2) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne z dnia 2 czerwca 2005 r. ( Dz. U. z 2005, nr 105, poz. 881) 3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne z dnia 27 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2011, nr 298, poz. 1769) RCRS w Toruniu

3 4) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne z dnia 3 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013, poz. 3) 5) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.) RCRS w Toruniu

4 6) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie oraz 7) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie. Oba rozporządzenia stosowane są do wszystkich spraw, które wpłynęły do realizatorów świadczeń rodzinnych oraz RCRS w Toruniu przed dniem 01.05.2010r., oraz w przypadku wyjazdu członka rodziny przed 01.05.2010r. RCRS w Toruniu

5 od 01.05.2010 r. stosowane są 8) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (z późniejszymi zmianami) oraz 9) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 ( z późniejszymi zmianami). RCRS w Toruniu

6 UWAGA! Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 oraz Nr 987/2009 od 01.04.2012r. mają wpływ także na procedury postępowania przy ustalaniu uprawnień do świadczeń rodzinnych w związku z pobytem członka rodziny na terenie Szwajcarii, od 01.06.2012r. w związku z pobytem członka rodziny na terenie Norwegii, Islandii i Lichteinsteinu a od 01.07.2013r. na terenie Chorwacji. RCRS w Toruniu

7 Zadania Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu Zgodnie z art. 21 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. ( Dz. U. z 2015, poz. 114 z późn. zm.) RCRS w Toruniu z upoważnienia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizuje następujące zadania z zakresu świadczeń rodzinnych: 1. rozpatrywanie wniosków o polskie świadczenia rodzinne w sytuacji, gdy jeden z członków rodziny zamieszkuje i/lub pracuje na terenie EOG i Szwajcarii. Do momentu wejścia w życie nowych rozporządzeń, tj. do 01.05.2010 r., elementem determinującym koordynację systemów zabezpieczenia społecznego była tylko praca, zaś obecnie również samo zamieszkanie; RCRS w Toruniu

8 2. przekazywanie polskich wniosków o świadczenia rodzinne do instytucji zagranicznych celem rozpatrzenia w związku z zastosowaniem zasady pierwszeństwa do wypłaty świadczeń (tzw. „decyzja tymczasowa”), 3. rozpatrywanie polskich wniosków o świadczenia rodzinne, oraz przekazywanie wniosku i informowanie instytucji zagranicznych o podjętej decyzji, celem ustalenia prawa do zagranicznych świadczeń rodzinnych w pełnej wysokości lub w formie dodatku dyferencyjnego, 4. wnioskowanie o uwolnienie zagranicznych świadczeń rodzinnych na rzecz osoby faktycznie sprawującej opiekę nad dzieckiem, 5. rozpatrywanie wniosków o zagraniczne świadczenia rodzinne w sytuacji, gdy pierwszeństwo do ustalania prawa do świadczeń rodzinnych leży po stronie polskiej instytucji, RCRS w Toruniu

9 6. pozyskiwanie informacji z instytucji zagranicznych za pomocą formularzy wspólnotowych z serii E400 oraz z serii F, które mają zastosowanie od 01.05.2010 r., 7. wydawanie decyzji w sprawach świadczeń nienależnie pobranych i informowanie o tym fakcie instytucji zagranicznych, oraz wnioskowanie o zwrot nadpłaconych w Polsce świadczeń rodzinnych z zaległych bądź bieżących wypłat zagranicznych świadczeń rodzinnych, 8. dochodzenie świadczeń nienależnie pobranych w sprawach w których maja zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 9. potwierdzanie formularzy wspólnotowych z serii E400 oraz z serii F przesłanych z instytucji zagranicznych; RCRS w Toruniu

10 Trudności w realizacji zadań  częste nieprzestrzeganie terminów na udzielenie odpowiedzi przez instytucje zagraniczne (2-3 miesiące od daty otrzymania) bądź brak jakiejkolwiek odpowiedzi, co zmusza RCRS w Toruniu do zwracania się o pomoc w uzyskaniu potrzebnych informacji do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej;  formularze przesyłane z zagranicy są niejednokrotnie obarczone błędami formalnymi, np. brak adresu strony w Polsce lub błędne adresy, brak ram czasowych, do których należy się odnieść, rodowe nazwiska kobiet w formularzach, co wymusza konieczność prowadzenia dodatkowych ustaleń; RCRS w Toruniu

11  przesyłanie przez instytucje zagraniczne nieuzupełnionych formularzy wprost do wnioskodawców, a nie do RCRS-u  nieprecyzyjne odpowiedzi z instytucji zagranicznych, zmuszające RCRS do wysyłania kolejnych zapytań;  konieczność poszukiwania (ustalania adresów zamieszkania), szczególnie osób zobowiązanych do zwrotu świadczeń nienależnie pobranych;  problem z doręczaniem korespondencji na adresy zagraniczne (głównie Wielka Brytania, gdzie nie ma zwrotnych potwierdzeń odbioru); RCRS w Toruniu

12 Kraje największej migracji na przykładzie liczby spraw dotyczących świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w roku 2014 RCRS w Toruniu

13

14 Wysokość świadczeń rodzinnych w wybranych krajach UE w PLN RCRS w Toruniu

15

16

17

18

19

20

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "MIGRACJA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W KONTEKŚCIE REALIZACJI ZADANIA ŚWIADCZENIA RODZINNE W RAMACH KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google