Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY CENTRUM DIAGNOSTYCZNE Andrzej Koronkiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY CENTRUM DIAGNOSTYCZNE Andrzej Koronkiewicz."— Zapis prezentacji:

1 NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY CENTRUM DIAGNOSTYCZNE Andrzej Koronkiewicz

2 OCENA POTRZEB ZDROWOTNYCH METODOLOGIA SPORZĄDZANIA MAP POTRZEB ZDROWOTNYCH

3 PODSTAWY PRAWNE SPORZĄDZANIA MAP REGIONALNYCH I OGÓLNOPOLSKIEJ art.95a. ust.1. Dla obszaru województwa sporządza się regionalną mapę potrzeb zdrowotnych, zwaną dalej „ Mapą Regionalną ”, uwzględniającą specyfikę potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych. ust.2.Mapę Regionalną dla danego województwa sporządza właściwy wojewoda w porozumieniu z Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych. ust.3.Mapę Regionalną sporządza się raz na 5 lat.

4 PODSTAWY PRAWNE ust.4.Narodowy Instytutu Zdrowia publicznego – Państwowy Zakład Higieny, przygotowuje projekt Mapy Regionalnej, w szczególności na podstawie danych epidemiologicznych, demograficznych i danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz przekazuje go właściwemu wojewodzie w terminie do 15 października roku poprzedzającego o 1 rok kalendarzowy pierwszy rok obowiązywania Mapy Regionalnej. ust.5.Wojewoda na podstawie projektu, sporządza Mapę Regionalną i przekazuje ją do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w terminie do dnia 1 lutego roku poprzedzającego pierwszy rok obowiązywania Mapy Regionalnej.

5 PODSTAWY PRAWNE ust.6.Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny na podstawie Map Regionalnych sporządza Ogólnopolską Mapę Potrzeb Zdrowotnych, zwaną dalej „Mapą Ogólnopolską ”. ust.7. Mapę Ogólnopolską i Mapy Regionalne,zwane dalej „mapami”, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia do zatwierdze-nia do dnia 1 kwietnia roku poprzedzającego pierwszy rok obowiązywania tych map.

6 PODSTAWY PRAWNE ust.8. Minister właściwy do spraw zdrowia zatwierdza mapy w terminie do dnia 1 czerwca roku poprzedzającego pierwszy rok obowiązywania tych map. Przed zatwierdzeniem minister właściwy do spraw zdrowia może dokonać zmian map. ust.9. Zatwierdzone mapy są publikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz urzędów obsługujących wojewodów.

7 PODSTAWY PRAWNE ust.10. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny monitoruje aktualność map. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia corocznie do 30 czerwca wyniki monitorowania map za rok poprzedni. ust.11. Minister właściwy do spraw zdrowia określi,w drodze rozporządzenia, zakres treści map, kierując się potrzebą zapewnienia skutecznego narzędzia planowania zabezpieczenia właściwej dostępności doświadczeń opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem specyfiki potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych.

8 WOJEWÓDZKA RADA do spraw POTRZEB ZDROWOTNYCH PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚĆ

9 WOJEWÓDZKA RADA Podstawy prawne Art.95 b. ust. 1. Tworzy się Wojewódzką Radę do spraw Potrzeb Zdrowotnych, zwaną dalej „ Wojewódzką Radą”. W skład Wojewódzkiej Rady wchodzą konsultanci wojewódzcy oraz siedmiu członków wyróżniających się wiedzą w zakresie zdrowia publicznego powołanych przez wojewodę.

10 WOJEWÓDZKA RADA Podstawy Prawne W skład Wojewódzkiej Rady wchodzą: 1 ) jeden przedstawiciel wojewody 2) jeden przedstawiciel marszałka województwa 3) jeden przedstawiciel dyrektora oddziału wojewódzkiego funduszu 4) jeden przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny 5) jeden przedstawiciel wojewódzkiego Urzędu Statystycznego 6) jeden przedstawiciel szkół wyższych kształcących na kierunkach medycznych mających siedzibę na terenie województwa 7) jeden przedstawiciel konwentu powiatów danego województwa 8) jeden przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców

11 WOJEWÓDZKA RADA Podstawy Prawne ust.2. Pracami Wojewódzkiej Rady kieruje przedstawiciel wojewody, jako jej przewodniczący. ust.3. Obsługę organizacyjną Wojewódzkiej Rady zapewnia urząd obsługujący wojewodę. ust.4.Wojewódzka Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. ust.5. Podmioty określone w ust.1 pkt.3 – 5 oraz Główny Urząd Statystyczny przekazują nieodpłatnie,na wniosek wojewody, dane niezbędne do sporządzenia Mapy Regionalnej, w terminie 14 dni.

12 WOJEWÓDZKA RADA Działalność art. 95c.Na podstawie Mapy Regionalnej wojewoda w porozumieniu z Wojewódzką Radą ustala priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej, mając na uwadze stan zdrowia obywateli oraz uzyskanie efektów zdrowotnych o najwyższej wartości. Priorytety ustala się na okres, na który sporządza się Mapę Regionalną.

13 NOWE KOMPETENCJE WOJEWODY art.95d. ust.1.Właściwy wojewoda, na wniosek podmiotu określonego w ust.6, wydaje w formie decyzji administracyjnej opinię o celowości utworzenia na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, przy pomocy których ma być wykonywana działalność lecznicza w rodzaju świadczenia szpitalne, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, lub o celowości realizacji przez ten podmiot inwestycji o wartości przekraczającej 3 miliony zł. w okresie 2 lat.

14 NOWE KOMPETENCJE WOJEWODY ust.2.Właściwy wojewoda, na wniosek podmiotu określonego w ust.6, wydaje w formie decyzji administracyjnej opinię o celowości utworzenia na obszarze województwa nowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu wykonującego działalność leczniczą, przy pomocy których ma być wykonywana działalność lecznicza w zakresie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, lub o celowości realizacji przez ten podmiot inwestycji o wartości przekraczającej 2 miliony zł. w okresie 2 lat.

15 NOWE KOMPETENCJE WOJEWODY ust.3.Kwoty, o których mowa w ust.1 i 2, podlegają corocznej waloryzacji o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Zwaloryzowana kwota jest publikowana na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędów obsługujących wojewodów….. ust.5.Opinię, o której mowa w ust.1 albo 2, właściwy wojewoda wydaje na podstawie Mapy Regionalnej, priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art.95.c,oraz danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, po zasięgnięciu opinii dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.

16 NOWE KOMPETENCJE WOJEWODY ust.6.Podmiot wykonujący działalność leczniczą, podmiot tworzący albo podmiot zamierzający wykonywać działalność leczniczą, zwany dalej „podmiotem wnioskującym”, składa do wojewody wniosek zawierający : 1) oznaczenie podmiotu wnioskującego 2) adres siedziby podmiotu wnioskującego…. ust.12.W decyzji zawierającej pozytywna opinię, o której mowa w ust.1 albo 2, określa się odpowiednio termin utworzenia nowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego lub termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji…..

17 TERMINY WPROWADZENIA MAP POTRZEB ZDROWOTNYCH art.19.ust.1 Mapy potrzeb zdrowotnych w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na dwa następujące po wejściu w życie okresy, sporządza się wyłącznie w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego. Mapy te sporządza minister właściwy do spraw zdrowia do dnia: 1) 1 kwietnia 2016 r. – w przypadku map sporządzanych na okres od dnia 30 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. 2) 31 maja 2018 r. - w przypadku map sporządzanych na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

18 TERMINY WPROWADZENIA MAP POTRZEB ZDROWOTNYCH ust.2.Do dnia ogłoszenia pierwszych map potrzeb zdrowotnych, w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej opinia właściwego wojewody w formie decyzji administracyjnej o celowości utworzenia na obszarze województwa nowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub nowych jednostek/komórek przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, w których ma być wykonywana działalność lecznicza w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, jest wydawana na podstawie danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, po zasięgnięciu opinii dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.

19 TERMINY WPROWADZENIA MAP POTRZEB ZDROWOTNYCH ust.3.Do dnia ogłoszenia pierwszych map potrzeb zdrowotnych oraz ustalenia priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej, dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu sporządza plan zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na następny rok, uwzględniając stan dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa.

20 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w SPRAWIE ZAKRESU TREŚCI MAP POTRZEB ZDROWOTNYCH Par.1.Mapa potrzeb zdrowotnych składa się z części: 1) analizy demograficznej 2) analizy alokacji i wykorzystania sprzętu i aparatury medycznej oraz łóżek szpitalnych 3) prognoz potrzeb zdrowotnych

21 ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA w SPRAWIE ZAKRESU MAP POTRZEB ZDROWOTNYCH Par.2.ust.1.Część regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych dotycząca analizy demograficznej zawiera dane na rok poprzedzający o dwa lata okres, na który mapa jest sporządzana i obejmuje : 1) liczbę ludności województwa z podziałem na poszczególne powiaty, 2) strukturę ludności poszczególnych powiatów w odniesieniu do struktury ludności województwa i kraju ze względu płeć i wiek,

22 ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA w SPRAWIE ZAKRESU MAP POTRZEB ZDROWOTNYCH 3) liczbę urodzeń oraz współczynniki płodności w województwach i poszczególnych powiatach, 4) gęstość zaludnienia w województwie i poszczególnych powiatach, 5) analizę zgonów według przyczyn istotnych z punktu widzenia zdrowia publicznego w województwie i poszczególnych powiatach, w oparciu o liczbę zgonów w ujęciu bezwzględnym oraz na 100 tys. mieszkańców, 6) standaryzowany współczynnik umieralności (SMR) – rozumiany jako współczynnik standaryzowany metodą bezpośrednią względem wieku, określający liczbę zgonów w danej populacji,z wyodrębnieniem istotnych dla tej populacji przyczyn zgonów, gdyby struktura wiekowa obserwowanej populacji była zgodna ze strukturą populacji przyjętej jako standard, dla województwa i poszczególnych powiatów.

23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w SPRAWIE ZAKRESU MAP POTRZEB ZDROWOTNYCH Ust.2.Część regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych dotycząca analizy alokacji i wykorzystania sprzętu i aparatury medycznej oraz łóżek szpitalnych zawiera dane poprzedzające o dwa lata okres dla, którego mapa jest sporządzana i obejmuje : 1) liczbę świadczeniodawców z podziałem na : a) zakresy udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, b) liczbę i rodzaj oddziałów szpitalnych,

24 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w SPRAWIE ZAKRESU MAP POTRZEB ZDROWOTNYCH 2) liczbę łóżek szpitalnych, 3) liczbę łóżek szpitalnych w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców, 4) wykorzystanie sprzętu i aparatury medycznej oraz łóżek szpitalnych – wskaźnik obłożenia, 5) ocenę efektywności wykorzystania sprzętu i aparatury medycznej oraz łóżek szpitalnych,

25 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w SPRAWIE ZAKRESU MAP POTRZEB ZDROWOTNYCH 6) analizę udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej według ICD – 10, 7) analizę średniego czasu pobytu u świadczeniodawcy i czasu oczekiwania na świadczenie, 8) analizę przewidywanego średniego czasu oczekiwania przez pacjenta na udzielenie świadczenia przez świadczeniodawców, 9) analizę migracji pacjentów pomiędzy powiatami w ramach województwa.

26 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w SPRAWIE ZAKRESU MAP POTRZEB ZDROWOTNYCH Ust.3.Część regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych dotycząca prognoz, zawiera: 1) prognozowaną liczbę ludności województwa z podziałem na poszczególne powiaty, 2) prognozowaną strukturę ludności poszczególnych powiatów w odniesieniu do struktury ludności województwa i kraju ze względu na płeć i wiek, 3) prognozowaną liczbę urodzeń oraz współczynniki płodności w województwie i poszczególnych powiatach,

27 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w SPRAWIE ZAKRESU MAP POTRZEB ZDROWOTNYCH 4) prognozowaną liczbę zgonów w województwie i poszczególnych powiatach – wartości bezwzględne oraz na 100 tys. mieszkańców, 5) prognozowaną liczbę osobodni hospitalizacji, 6) prognozowaną liczbę potrzebnych łóżek szpitalnych, 7) analizę wrażliwości przyjętych założeń, 8) prognozowane zapotrzebowanie na świadczenia opieki zdrowotnej, w tym ocenę prognozowanego zapotrzebowania na świadczenia.

28 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w SPRAWIE ZAKRESU MAP POTRZEB ZDROWOTNYCH Ust.4.Prognozy, o których mowa w ust.3 pkt.1 – 6 oraz 8 sporządzane są na okres,na który jest sporządzana mapa potrzeb zdrowotnych oraz na okres 10 i 15 lat. Analogiczne przepisy dotyczą Map Ogólnopolskich. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

29 TROCHĘ HISTORII Podjęcie przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej prac związanych z rejestracją i oceną „ zasobów’’ ochrony zdrowia w Polsce CEWAM - Centralna Ewidencja Aparatury Medycznej, baza danych prowadzona przez Departament Techniki Medycznej CEWOB - Centralna Ewidencja Obiektów Budowlanych,baza danych prowadzona przez Departament Techniki Medycznej i Inwestycji

30 TROCHĘ HISTORII CEZOZ - Centralna Ewidencja Zakładów Opieki Zdrowotnej, baza danych utworzona i prowadzona przez Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia SZPITINF - baza danych o działalności szpitali ogólnych utworzona i prowadzona przez Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia w oparciu o dane ze sprawozdań MZ 29 /a/ w latach 1992 – 1995 MAPAZOZ – program utworzony i prowadzony przez Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia w latach 1993-1995

31 BAZA SZPITINF- Ogólnopolskie Porównania Wskaźników (COiEOZ)

32 BAZA SZPITINF – Możliwość porównania danych szpitalnych ogólnych (COiEOZ)

33

34 BAZA SZPITINF – Możliwość porównania danych w układzie oddział, województwo, region, Polska (COiEOZ)

35 BAZA SZPITINF – Lokalizacja szpitali ogólnych. Modyfikacja z OPROGRAMOWANIA MAPAZOZ (COiEOZ)

36 TROCHĘ HISTORII BAZY DANYCH STATYSTYCZNYCH dla Kas Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego / Kas Chorych / i Krajowego Związku Kas w latach 1995 – 1999 utworzone i prowadzone przez Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia BAZA DANYCH REGIONALNEJ KASY CHORYCH – utworzona i prowadzona przez Mazowiecką Regionalną Kasę Chorych /MRKCH/ w latach 1999 - 2001

37 MAPA LICZBY ŁÓŻEK W SZPITALACH OGÓLNYCH DLA KAS REGIONALYCH I KRAJOWEGO ZWIĄZKU KAS (COiEOZ)

38 MAPA PROCENTOWEGO WYKORZYSTANIA ŁÓŻEK W SZPITALACH OGÓLNYCH DLA KAS REGIONALNYCH I KRAJOWEGO ZWIĄZKU KAS (COiEOZ)

39 MAPA LICZBY ŁÓŻEK KRÓTKOTERMINOWYCH W SZPITALACH OGÓLNYCH DLA KAS REGIONALNYCH I KRAJOWEGO ZWIĄZKU KAS (COiEOZ)

40 MAPA LICZBY ŁÓŻEK DŁUGOTERMINOWYCH W SZPITALACH OGÓLNYCH DLA KAS REGIONALNYCH I KRAJOWEGO ZWIĄZKU KAS (COiEOZ) ZAKŁADY STACJONARNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

41 MAPA LOKALIZACJI DLA MRKCH SZPITALE OGÓLNE

42 MAPA LOKALIZACJI ODDZIAŁÓW CHIRURGII OGÓLNEJ DLA MRKCH SZPITALE OGÓLNE

43 MAPA LOKALIZACJI ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNĘTRZNYCH DLA MRKCH SZPITALE OGÓLNE

44 BAZA DANYCH MRKCH (LATA 2000-2001) Szpital Powiatowy Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej 06-500 Mława ul. dr A. Dobrskiej 1

45 BAZA DANYCH MRKCH (LATA 2000-2001) Szpital Wojewódzki 06-400 Ciechanów ul. Powstańców Wielkopolskich 1

46 BAZA DANYCH MRKCH (LATA 2000-2001) % leczonych w szpitalach 1 poziomu referencyjnego

47 BAZA DANYCH MRKCH (LATA 2000-2001) % leczonych w szpitalach 2 poziomu referencyjnego

48 BAZA DANYCH MRKCH (LATA 2000-2011) % leczonych w szpitalach 3 poziomu referencyjnego

49 BAZA DANYCH MRKCH (LATA 2000-2001) % leczonych w szpitalach innych województw

50 BAZA DANYCH MRKCH (LATA 2000-2001) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 89-617 Radom – Józefów ul. Aleksandrowicza 5

51 BAZA DANYCH MRKCH (LATA 2000-2001) Radomski Szpital Specjalistyczny 26-600 Radom ul. Tochtermana 1

52 RODZAJE I ZAKRESY DANYCH DANE DEMOGRAFICZNE DANE EPIDEMIOLOGICZNE DANE STATYSTYCZNE STATYSTYKI PUBLICZNEJ MINISTRA ZDROWIA INFORMACJE Z REJESTRÓW PODMIOTÓW LECZNICZYCH WOJEWODÓW INFORMACJE O ZAWARTYCH KONTRAKTACH Narodowego Funduszu Zdrowia

53 AKTUALNIE DOSTĘPNE BAZY DANYCH OGÓLNOPOLSKIE,REGIONALNE I WOJEWÓDZKIE ROCZNIKI STATYSTYCZNE GUS /DUŻY I MAŁY/ OPRACOWANIA TEMATYCZNE / „ZESZYTY”GUS/ OCHRONA ZDROWIA

54 AKTUALNIE DOSTĘPNE BAZY DANYCH OGÓLNOPOLSKIE,REGIONALNE I WOJEWÓDZKIE ZESTAWIENIA DANYCH GUS i WUS „ZAMAWIANE” BIULETYNY STATYSTYCZNE /coroczne/ CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA /CSIOZ/ CENTRALNY REJESTR ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ i CENTRALNY REJESTR PODMIOTÓW LECZNICZYCH - BAZY DANYCH PROWADZONE PRZEZ CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA /CSIOZ/ WOJEWÓDZKIE REJESTRY PODMIOTÓW LECZNICZYCH / WYCIĄGI Z KSIĄG REJESTROWYCH/

55 AKTUALNIE DOSTĘPNE BAZY DANYCH OGÓLNOPOLSKIE,REGIONALNE I WOJEWÓDZKIE BAZY DANYCH i REJESTRY INSTYTUTÓW RESORTOWYCH MINISTERSTWA ZDROWIA - INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII - INSTYTUT ONKOLOGII - NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO – PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY - INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC - INSTYTUT MATKI i DZIECKA

56 AKTUALNIE DOSTĘPNE BAZY DANYCH OGÓLNOPOLSKIE,REGIONALNE I WOJEWÓDZKIE BAZY DANYCH i REJESTRY INSTYTUTÓW RESORTOWYCH MINISTERSTWA ZDROWIA cd. - INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA - INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI - INSTYTUT KARDIOLOGII - INSTYTUT REUMATOLOGII - INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII - INSTYTUT MEDYCYNY PRACY, itp.

57 AKTUALNIE DOSTĘPNE BAZY DANYCH OGÓLNOPOLSKIE,REGIONALNE I WOJEWÓDZKIE BAZY DANYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNCH MINISTERSTWA ZDROWIA - POLTRANSPLANT - ZESPÓŁ KRAJOWEGO KONSULTANTA - DEPARTAMENTY MINISTERSTWA ZDROWIA, PARPA, AOTM, itp.

58 AKTUALNIE DOSTĘPNE BAZY DANYCH OGÓLNOPOLSKIE,REGIONALNE I WOJEWÓDZKIE BAZY DANYCH CENTRALI i ODDZIAŁÓW WOJEWÓDZKICH NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA - PLANY FINANSOWE i WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH - ZAWARTE KONTRAKTY NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - LISTY OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ - CENTRALNE REJESTRY /ZAĆMA,ENDOPROTEZY/, itp..

59 DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA W PLANOWANIU OPIEKI ZDROWOTNEJ REGULACJE PRAWNE USTAWA z dnia 6 lutego 1997 r. o Powszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym /Dz. U. z 1997 r. Nr.28, poz.153 z późn.zm./ art.55 a Organy samorządu terytorialnego, po zasięgnięciu opinii samorządów zawodów medycznych w porozumieniu z Kasą Chorych,na których obszarze działa, są zobowiązane do opracowania i aktualizacji planu zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na obszarze ich działania; w oparciu o ten plan Kasa Chorych zawiera umowy ze świadczeniodawcami. Organy samorządu terytorialnego zamieszczają plan w dzienniku urzędowym województwa, na obszarze którego działa Kasa Chorych. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej określi w drodze rozporządzenia, zasady i warunki, jakim powinien odpowiadać plan zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, uwzględniając zapewnienie ubezpieczonym całodobowego dostępu do świadczeń lekarskich i pielęgniarskich oraz niezbędną dla tego celu liczbę lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej lub rodzinnych, lekarzy specjalistów, pielęgniarek i położnych oraz innych świadczeniodawców.

60 DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA W PLANOWANIU OPIEKI ZDROWOTNEJ REGULACJE PRAWNE Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o Powszechnym Ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia /Dz. U. z 2003 r.Nr.45, poz.391 z późn.zm./ art.101. W celu określenia potrzeb zdrowotnych ubezpieczonych oraz warunków należytego zabezpieczenia tych potrzeb tworzy się : 1).Plany zdrowotne województwa, zwane dalej „wojewódzkimi planami zdrowotnymi”, które stanowią wytyczne dla wojewódzkiego planu zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych; 2).Plan zdrowotny dla służb mundurowych, który stanowi wytyczne dla planu zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych dla służb mundurowych.

61 DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA W PLANOWANIU OPIEKI ZDROWOTNEJ REGULACJE PRAWNE art.102.ust.1.Prtojekt wojewódzkiego planu zdrowotnego opracowuje zarząd województwa, a zatwierdza sejmik województwa w drodze uchwały. ust.2.Projekt planu zdrowotnego dla służb mundurowych przygotowywany jest wspólnie przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych. ust.3.Plany, o których mowa w ust.1 i 2, określają najważniejsze krótkoterminowe i długoterminowe cele zdrowotne oraz proponowane sposoby ich osiągania.

62 DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA W PLANOWANIU OPIEKI ZDROWOTNEJ REGULACJE PRAWNE ust.4.W wojewódzkim planie zdrowotnym na podstawie analizy sytuacji zdrowotnej obywateli i jej uwarunkowań ustala się priorytety w zakresie potrzeb zdrowotnych ubezpieczonych. ust.6. Wojewoda jest obowiązany do przekazywania zarządowi województwa, gromadzonych danych epidemiologicznych i statystycznych niezbędnych do przygotowania wojewódzkiego planu zdrowotnego. ust.7. Przy opracowywaniu wojewódzkiego planu zdrowotnego zarząd województwa zasięga opinii wojewody, organów powiatów i samorządów zawodów medycznych.

63 DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA W PLANOWANIU OPIEKI ZDROWOTNEJ REGULACJE PRAWNE art.103. ust.1.Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, określi w drodze rozporządzenia, warunki jakim powinny odpowiadać wojewódzkie plany zdrowotne oraz zakres danych niezbędnych do przygotowania wojewódzkiego planu zdrowotnego, uwzględniając w szczególności zapewnienie ubezpieczonym całodobowego dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz tworzenie warunków do życia w środowisku sprzyjającym zdrowiu….

64 DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA W PLANOWANIU OPIEKI ZDROWOTNEJ REGULACJE PRAWNE art.105.ust.1.Właściwy wojewódzki oddział Funduszu opiniuje wojewódzki plan zdrowotny pod względem zabezpieczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych i ciągłości ich udzielania dla ubezpieczonych. ust.2.Wojewódzki oddział Funduszu na podstawie przedłożonego wojewódzkiego planu zdrowotnego oraz analizy informacji statystycznych o realizacji świadczeń zdrowotnych na terenie danego województwa w latach poprzednich, przygotowuje projekt wojewódzkiego planu zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych, zwanego dalej „wojewódzkim planem zabezpieczenia”…. ust.4.Projekty planów, o których mowa w ust.2 i 3, określają w szczególności liczbę i rodzaj świadczeń zgodnie z potrzebami zdrowotnymi oraz w ramach posiadanych przez Fundusz środków finansowych….

65 DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA W PLANOWANIU OPIEKI ZDROWOTNEJ REGULACJE PRAWNE art.106.ust.1.Zarząd Funduszu na podstawie wojewódzkich planów zdrowotnych i planu zdrowotnego dla służb mundurowych opracowuje projekt Krajowego Planu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych,zwanego dalej „krajowym planem”, uwzględniając opinie, uwagi i propozycje oddziałów wojewódzkich Funduszu. ust.2.Krajowy plan opracowywany jest na rok kalendarzowy. ust.3.Projekt krajowego planu określa w szczególności liczbę oraz zakres świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków Funduszu. ust.4.5.7. Zarząd Funduszu przedstawia projekt krajowego planu Radzie Funduszu, Rada projekt przyjmuje i wraz z projektem krajowego planu przedkłada ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wojewódzkie plany zdrowotne i plan zdrowotny dla służb mundurowych oraz opinie i propozycje zmian….

66 DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA W PLANOWANIU OPIEKI ZDROWOTNEJ REGULACJE PRAWNE art.107. ust.1.2.3…Zarząd Funduszu po rozpatrzeniu opinii i uwag przedstawia projekt krajowego planu Radzie Funduszu, Rada Funduszu rozpatruje i przyjmuje krajowy plan, minister właściwy do spraw zdrowia zatwierdza krajowy plan, zatwierdzony plan Zarząd Funduszu przesyła niezwłocznie do właściwych oddziałów wojewódzkich Funduszu w celu realizacji oraz przesyła do wiadomości właściwego zarządu województwa, wojewody, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

67 DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA W PLANOWANIU OPIEKI ZDROWOTNEJ REGULACJE PRAWNE art.108.ust.1.2.3.W krajowym planie określa się prognozowane środki przeznaczone na finansowanie świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych ubezpieczonych w kraju oraz maksymalne ceny za poszczególne rodzaje świadczeń. Przy ustalaniu krajowego planu Fundusz jest obowiązany do przestrzegania: 1) zasady zrównoważenia kosztów z przychodami 2) wymagań wynikających z aktualnej wiedzy i praktyki medycznej niezbędnych do realizacji świadczeń zdrowotnych

68 DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA W PLANOWANIU OPIEKI ZDROWOTNEJ REGULACJE PRAWNE Krajowy plan stanowi podstawę do sporządzenia przez Zarząd Funduszu projektu planu finansowego Funduszu. art.110 ust.1.2.Fundusz może dokonać zmiany krajowego planu w trakcie roku, którego ten plan dotyczy, w przypadku gdy: 1) jest to uzasadnione potrzebami zdrowotnymi osób ubezpieczonych, których nie można było przewidzieć w chwili przyjmowania i zatwierdzania planu; 2) w związku z innymi niż prognozowano wpływami Funduszu

69 DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA W PLANOWANIU OPIEKI ZDROWOTNEJ REGULACJE PRAWNE Zmiany krajowego planu muszą odpowiadać zasadom zrównoważenia kosztów z przychodami i powinny uwzględniać wymagania współczesnej wiedzy i praktyki medycznej. art.112. ust.1. Minister właściwy do spraw zdrowia na podstawie analizy długookresowych trendów epidemiologicznych, wskaźników zdrowotnych, zmian czynników mających wpływ na stan zdrowotny obywateli oraz wojewódzkich planów zdrowotnych i planu zdrowotnego dla służb mundurowych przygotowuje wieloletni Narodowy Plan Zdrowotny, zwany dalej „narodowym planem” w którym określa priorytetowe cele polityki zdrowotnej oraz wytyczne do ich osiągnięcia./

70 DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA W PLANOWANIU OPIEKI ZDROWOTNEJ REGULACJE PRAWNE ust.2. Narodowy Plan opracowywany jest co najmniej na 4 lata i zawiera szczegółowe wytyczne na temat priorytetowych celów polityki zdrowotnej oraz wytyczne ich osiągnięcia na najbliższy rok kalendarzowy. ust.3.Narodowy Plan powinien uwzględniać rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia oraz priorytety zdrowotne określone przez Radę Ministrów. ust.4.Narodowy Plan jest aktualizowany każdego roku w oparciu o wojewódzkie plany zdrowotne i plan zdrowotny dla służb mundurowych. art.113. Narodowy Plan i jego zmiany publikuje się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski”.

71 WARIANTY METODOLOGII OCENY POTRZB ZDROWOTNYCH 1997 r. Plan Zabezpieczenia ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej – Kasy Chorych Wojewódzki organ samorządu, opinie samorządów zawodów medycznych, porozumienie z Kasą Chorych, kontraktowanie w oparciu o plan, liczba lekarzy poz i specjalistów, liczba pielęgniarek i położnych, ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa, delegacja dla MZiOS do wydania rozporządzenia określającego zasady i warunki przygotowania Planu.

72 WARIANTY METODOLOGII OCENY POTRZB ZDROWOTNYCH 2003r.Wojewódzki Plan Zdrowotny, Wojewódzki Plan Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych – Narodowy Fundusz Zdrowia. Zarząd Województwa, zatwierdzenie przez sejmik województwa, cele krótkoterminowe i długoterminowe, analiza sytuacji zdrowotnej, ustalenie priorytetów, opinie wojewody, organów powiatowych, samorządów zawodów medycznych, Krajowy plan zabezpieczenia przygotowuje NFZ na dany rok, liczba i zakres świadczeń, Rada Funduszu przyjmuje plan zatwierdza Minister Zdrowia, zasady zrównoważenia kosztów z przychodami wymagania aktualnej wiedzy i praktyki medycznej, rekomendacje WHO, priorytety Rady Ministrów, podstawa dla Planu Finansowego NFZ, Narodowy Plan Zdrowotny opracowuje Minister Zdrowia na 4 lata.

73 WARIANTY METODOLOGII OCENY POTRZB ZDROWOTNYCH 2014 r. Regionalne Mapy Potrzeb Zdrowotnych – Ustawa o świadczeniach….. Wojewoda w porozumieniu z Wojewódzką Radą do Spraw Potrzeb Zdrowotnych, raz na 5 lat, projekt przygotowuje NIZP – PZH, na bazie Map Regionalnych NIZP – PZH przygotowuje Ogólnopolską Mapę Potrzeb Zdrowotnych, przekazuje do zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia, po zatwierdzeniu publikacja w BIP, NIZP – PZH monitoruje aktualność Map i informuje Ministra Zdrowia, Minister Zdrowia określa rozporządzeniem zakres treści map, narzędzia do planowania zabezpieczenia, zapewnienie właściwej dostępności, uwzględnienie potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych.

74 PRZYKŁADY TECHNICZNYCH ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH W OCENIE POTRZEB ZDROWOTNYCH. Wyliczenia „standardowej” liczby łóżek w danym województwie. liczba ludności w układzie podziału na 10 tys. x standardowy wskaźnik liczby łóżek x wskaźnik korekcyjny np.: - średnie wykorzystanie łóżek w % odsetkowych / 67% = 0,67/ - liczba zrealizowanych hospitalizacji w % odsetkowych - liczba ludności wg kategorii wiekowych / 0-18/19-65/ 65+ liczba hospitalizacji mieszkańców danego województwa ogółem – A - liczba łóżek ogółem w danym województwie – B1 - liczba średnia pacjentów hospitalizowanych na 1 z tych łóżek – B2 wzór A : B1 x B2 = C nadmiar lub niedobór łóżek : B2

75 WIELOWSKAŹNIKOWA ANALIZA WOJEWÓDZTW /boxploty/ PRZYKŁAD WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Wybór wskaźników: - Stan zdrowia - Uczestnictwo w programach profilaktyki zdrowotnej - Infrastruktura szpitalna - Aparatura wysokospecjalistyczna - Kadra medyczna - Wydatki NFZ na 1 mieszkańca

76 WIELOWSKAŹNIKOWA ANALIZA WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

77

78

79 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ CENTRUM DIAGNOSTYCZNE Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny Andrzej Koronkiewicz


Pobierz ppt "NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY CENTRUM DIAGNOSTYCZNE Andrzej Koronkiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google