Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SIO źródło danych o kształceniu zawodowym i planowane zmiany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SIO źródło danych o kształceniu zawodowym i planowane zmiany."— Zapis prezentacji:

1 SIO źródło danych o kształceniu zawodowym i planowane zmiany

2 SIO źródło danych o kształceniu zawodowym i planowane zmiany Plan wystąpienia: 1.Stan prawny 2.Cel i istota zmian, równoległość, konstrukcja bazy 3.Dane empiryczne o kształceniu zawodowym 4.Co jutro?

3 Stan prawny Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 2011 nr 139 poz. 814 ) nowela 2012.08.31 i 2012.09.01 Rozdział 13 Przepisy przejściowe i końcowe Art. 105. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 1 marca 2014 r. w celach, o których mowa w art. 1 ust. 1, funkcjonuje system informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (…), zgodnie z organizacją i na zasadach działania określonych w art. 106-118.

4 Stan prawny Dz.U.2012.1547 rozp. 2012-12-20 podstawa prawna art. 31 ust. 1 Szczegółowy zakres danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminy przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej. Dz.U.2012.957 rozp. 2012-08-09 podstawa prawna art. 115 ust. 1 Szczegółowy zakres danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakres danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminy przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzory wydruków zestawień zbiorczych. Dz.U.2012.466 rozp. 2012-04-24 podstawa prawna art. 76 Procedura weryfikacji dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej. Dz.U.2012.321 rozp. 2012-03-08 podstawa prawna art. 99 Minimalne wymagania techniczne dla sprzętu przeznaczonego do obsługi oprogramowania służącego prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, udostępnianego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, warunki techniczne, jakie powinno spełniać inne niż udostępniane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oprogramowanie służące prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, wydawania certyfikatu zgodności z SIO, a także warunki techniczne przekazywania i pozyskiwania danych z bazy danych SIO.

5 Stan prawny MEN może wprowadzić obowiązek dodatkowego zaktualizowania i przekazania danych z baz danych oświatowych według stanu na wskazany dzień, określając zbiory danych oświatowych

6 dane - identyfikacyjne - dziedzinowe dane - identyfikacyjne - dziedzinowe Konstrukcja bazy SIO Bazę danych SIO tworzą: Centralny zbiór, w którego skład wchodzą: Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), zbiory danych o szkołach i placówkach oświatowych, zbiory danych jednostek, zbiory danych o uczniach, zbiory danych o nauczycielach. Rodzaje baz : lokalne centralna

7 Cel i istota zmian

8  Dane jednostkowe uczniów Wynikowe zestawienie o liczbie kształcących się w przykładowym zawodzie uczniów, np. w klasie 4 technikum

9 Weryfikacja Art. 50. 1. Raz w roku, według stanu na dzień 30 września … są sporządzane: 1) zestawienia zawierające dane dotyczące liczby uczniów i liczby etatów nauczycieli, niezbędne do dokonania podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego; 2) zestawienia zawierające dane niezbędne do celów statystyki publicznej. Zestawienia te są udostępniane JST 7 października, które w terminie 30 dni potwierdzają prawdziwość udostępnionych danych. W przypadku nieprawidłowości JST przekazuje powiadomienie do bazy danych SIO oraz informuje szkołę lub placówkę oświatową, która wprowadziła dane o konieczności ich sprawdzenia. Następuje potwierdzenie poprawności lub korekta danych.

10 Wdrożenie

11 Jakie dane?

12

13

14 Rozpoznawanie i prognozowanie zjawisk Art. 1. 1. Ustawa określa organizację i zasady działania systemu informacji oświatowej służącego uzyskiwaniu danych niezbędnych do: 1)prowadzenia polityki oświatowej państwa na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym wspomagania zarządzania oświatą; rynek pracy dane empiryczne SO + SIO dane empiryczne Proces rozpoznawania i prognozowania zjawisk Proces decyzyjny

15 Przykłady zestawień 1.Nauczyciele obowiązkami (kryterium zawodu); 2.Nauczyciele stanowiskami (kryterium zawodu); 3.Uczniowie zawodami, zawody oddziałami;

16 Przykłady zestawień

17

18

19 Kolejny krok Proces rozpoznawania i prognozowania zjawisk Proces decyzyjny

20 Na zakończenie Jak będzie w nowym SIO? Pytania

21 Dziękuję za uwagę Julian Szambelan


Pobierz ppt "SIO źródło danych o kształceniu zawodowym i planowane zmiany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google