Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenia specjalizacyjne w województwie wielkopolskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenia specjalizacyjne w województwie wielkopolskim"— Zapis prezentacji:

1 Szkolenia specjalizacyjne w województwie wielkopolskim
mgr Jolanta Zgrabczyńska Kierownik Działu Doskonalenia Kadr Medycznych Wielkopolskiego Centrum zdrowia Publicznego w Poznaniu

2 Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego, działający w jego strukturze Dział Doskonalenia Kadr Medycznych zwany „Ośrodkiem” zajmuje się podyplomowym kształceniem zawodów medycznych realizowanych na terenie woj. wielkopolskiego

3 specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów;
specjalizacje diagnostów laboratoryjnych; specjalizacje farmaceutów; specjalizacje w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia; specjalizacje pielęgniarek i położnych.

4 Podmioty biorące udział w procesie specjalizacji
Jednostki szkolące (akredytowane) Konsultanci wojewódzcy Ministerstwo Zdrowia Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Towarzystwa naukowe Osoby specjalizujące się Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Samorząd zawodowy Centrum Egzaminów Medycznych Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego

5 Konsultanci wojewódzcy
Ustawa z dnia 6 listopada 2009 r. o konsultantach w ochronie zdrowia – obowiązuje od r. dokonują rozeznania jakościowego i ilościowego właściwej dziedziny medycyny; akceptują, opiniują jednostki występujące o akredytację;

6 konsultant wojewódzki właściwy w danej dziedzinie medycyny uruchamia w akredytowanych jednostkach miejsca szkoleniowe dwa razy do roku (styczeń, sierpień), zgodnie ze swoim rozeznaniem odnośnie: - liczby lekarzy, którzy mogą podjąć specjalizację w trybie (rezydenckim, poza rezydenckim); - w oparciu o wolne miejsca szkoleniowe w województwie.

7 w trzecim etapie postępowania konkursowego pełni funkcję przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej na rozpoczęcie specjalizacji prowadzi monitoring placówek szkolących razem z: - dyrektorami jednostek akredytowanych; - kierownikami specjalizacji; - Wielkopolskim Centrum Zdrowia Publicznego.

8 JEDNOSTKI SZKOLĄCE (akredytowane)
Dyrektor jednostki po uzyskaniu akceptacji właściwego konsultanta wojewódzkiego występuje z wnioskiem o wpis na listę jednostek akredytowanych do Ministerstwa Zdrowia

9 prowadzą proces specjalizacyjny w dziedzinach medycyny zgodnie z programem specjalizacji, w oparciu o możliwości wykonywanych zabiegów i procedur medycznych oraz stanu kadry dydaktycznej, głównie kierowników specjalizacji; monitorują szkolenie osób skierowanych do odbywania specjalizacji we współpracy z WCZP; monitorują akredytację odnośnie czasu trwania a także zwiększenia miejsc akredytowanych przy wsparciu i opinii konsultanta wojewódzkiego.

10 Procedura „uruchamiania” miejsc szkoleniowych
WCZP przekazuje 2 razy do roku (styczeń, sierpień) zgodnie z terminami postępowania kwalifikacyjnego na rozpoczęcie specjalizacji dokładne dane dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie wolnych i zajętych miejsc szkoleniowych we właściwej dziedzinie medycyny z podanymi okresami szkolenia i wykazem kierowników specjalizacji. Uruchamianie miejsc szkoleniowych MZ dokonuje 2 razy do roku po zasięgnięciu opinii właściwego Konsultanta Wojewódzkiego w oparciu o liczbę wolnych miejsc szkoleniowych przekazywanych Konsultantom przez WCZP.

11 Konsultant Wojewódzki w swojej opinii kieruje się analizą jakościową i ilościową w danej dziedzinie medycyny na obszarze województwa i proponuje w ramach wolnej liczby miejsc do „uruchomienia” podział na miejsca - rezydenckie - poza rezydenckie po stażu - poza rezydenckie po specjalizacji

12 Postępowanie kwalifikacyjne
W celu przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego lekarz składa wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w danej dziedzinie medycyny do WCZP, na którego obszarze zamierza odbywać specjalizację, w terminach do dnia 28 lutego lub do dnia 30 września każdego roku. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza WCZP dwa razy w roku w marcu i październiku. :

13 Po zakończonym postępowaniu i podpisaniu przez Wojewodę list lekarzy zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji, WCZP wprowadza kody w miejsce danych osobowych lekarza i udostępnia wyniki w siedzibie Ośrodka. Uwzględniając wynik postępowania kwalifikacyjnego zakwalifikowany lekarz zostaje skierowany na szkolenie specjalizacyjne do wybranej przez siebie jednostki akredytowanej, która posiada aktualnie wolne miejsce szkoleniowe.

14 Lekarz odbywa specjalizację przez cały okres jej trwania w czasie równym czasowi pracy lekarza zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 32g ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91, poz. 408, ze zm.).

15 Środki finansowe niezbędne do odbywania specjalizacji w ramach rezydentury zapewnia Minister Zdrowia i przekazuje je jednostkom zatrudniającym rezydentów. Środki finansowane na wynagrodzenie zasadnicze nie obejmują wynagrodzenia za dyżury medyczne oraz pozostałych składników wynagrodzeń wynikających z układu zbiorowego pracy lub z regulaminu wynagrodzenia obowiązującego w jednostce zatrudniającej lekarza w trybie rezydentury.

16 W związku z powyższym podmiot zatrudniający lekarza ma pełną swobodę w podwyższaniu wynagrodzenia za dyżury medyczne oraz ustalania dodatkowych składników wynagrodzenia, pod warunkiem, że dodatkowe składniki wynikają z układu zbiorowego pracy albo regulaminu wynagrodzenia

17 Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego
Organizuje Lekarski Egzamin Państwowy i Lekarsko Dentystyczny Egzamin Państwowy z Centrum Egzaminów Medycznych. Współpracuje z Komisjami Kwalifikacyjnymi powołanymi przez Wojewodę na rozpoczęcie specjalizacji w poszczególnych dziedzinach medycyny. Udział członkowski w komisjach kwalifikujących na rozpoczęcie specjalizacji medycznych

18 Prowadzi obsługę administracyjno – formalną właściwego obiegu dokumentów związanych z realizacją szkolenia specjalizacyjnego. Zajmuje się doradztwem formalnym dotyczącym monitoringu nie merytorycznej strony szkolenia. Prowadzi rejestr osób specjalizujących się.

19 Dziedziny szczegółowe
Liczba miejsc szkoleniowych w jednostkach akredytowanych na terenie woj. Wielkopolskiego dla lekarzy i lekarzy dentystów Dziedziny podstawowe Dziedziny szczegółowe Ogółem miejsc w jedn. akredytowanych 2 175 264 Miejsc zajętych 1 305 198 Miejsc wolnych 870 66 Liczba lekarzy w trakcie specjalizacji

20

21

22

23 Dziedziny szczegółowe
Liczba miejsc dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego października 2010 r. Dziedziny podstawowe Dziedziny szczegółowe Ogółem 277 44 w tym rezydentur 106 2

24 Liczba osób objętych monitoringiem
Liczba osób w rejestrze WCZP Dział Doskonalenia Kadr Medycznych Liczba osób objętych monitoringiem Liczba osób specjalizujących się (w trakcie procesu dydaktycznego) Lekarze 2750  1 503 Farmaceuci 412 374 Diagności laboratoryjni 215 170 Pielęgniarki położne 98 Inne zawody 66 45


Pobierz ppt "Szkolenia specjalizacyjne w województwie wielkopolskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google