Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

S POTKANIE METODYCZNE Z MATEMATYKI Nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "S POTKANIE METODYCZNE Z MATEMATYKI Nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum."— Zapis prezentacji:

1 S POTKANIE METODYCZNE Z MATEMATYKI Nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum.

2 P ROGRAM SPOTKANIA Zmiany w przepisach prawa oświatowego. Osiągnięcia uczniów kończących klasę szóstą szkoły podstawowej i gimnazjum. Wojewódzkie konkursy z matematyki. Zapoznanie z ofertą szkoleniową dla nauczycieli matematyki na rok szkolny 2015/2016. Diagnoza potrzeb nauczycieli w ramach doradztwa i doskonalenia zawodowego. Wymiana doświadczeń, dyskusja. 2 Miejski Osrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

3 Z MIANY W PRZEPISACH PRAWA OŚWIATOWEGO Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 357) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 843) Ogólne zasady dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów: Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 3 Miejski Osrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

4 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej. 4 Miejski Osrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

5 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. - (…) 2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły. 4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom. 5 Miejski Osrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

6 8. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 9. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. - (…) 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen (2 dni robocze po zakończeniu zajęć) 6 Miejski Osrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

7 - Stosowania oceny opisowej dla ocen bieżących i klasyfikacyjnych, ze wszystkich bądź wybranych przedmiotów, na każdym etapie edukacyjnym. - Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 7 Miejski Osrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

8 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 959) Do 10 września 2015 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego obowiązującą w roku szkolnym 2015/2016. http://cke.edu.pl/index.php/sprawdzian- left/komunikaty-i-informacje http://cke.edu.pl/index.php/egzamin-gimnazjalny- left/komunikaty-i-informacje 8 Miejski Osrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

9 O SIĄGNIĘCIA UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH KLASĘ SZÓSTĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM. Sprawdzian 2015 Średnia województwa kujawsko-pomorskiego 58% Miasto – 60% Co było dla uczniów najtrudniejsze? Zadanie 25 Odczytywanie danych z diagramu, właściwe zinterpretowanie wysokości słupków diagramu. Zdarzało się, że w takich przypadkach uczniowie odczytywali niecałkowite liczby wysłanych sms- ów. 9 Miejski Osrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

10 zamiana jednostek (grosze na złote), nie uwzględnienie wszystkich informacji podanych w treści zadania (w soboty i niedziele SMS-y wysyłane były za darmo). Zadanie 15, 26 nieprawidłowe wykorzystanie skali, błędy w przeliczaniu jednostek długości, błędy rachunkowe (działania na ułamkach dziesiętnych). Zadanie 22, 27 obliczanie pól kwadratu i prostokąta, zamiast wyznaczać objętość uczniowie wyznaczali pole powierzchni lub sumę długości krawędzi. 10 Miejski Osrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

11 Egzamin gimnazjalny 2015 - matematyka Średnia województwa kujawsko – pomorskiego - 47% Miasto – 50% Co było dla uczniów najtrudniejsze? Zadanie 3 i 12 Działania na liczbach całkowitych i ułamkach. Umiejscowienie wyniku pomiędzy dwoma liczbami. Zadanie 4 i 14 Działania na pierwiastkach. Zastosowanie nierówności trójkąta. Zadanie 22 Znajomość własności figur płaskich. Uzasadnienie postawionej tezy. 11 Miejski Osrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

12 K ONKURSY PRZEDMIOTOWE Z MATEMATYKI Liga Zadaniowa Sp.Gim. (kl. I,II) I spotkanie rejonowe14.11.201514.11.2015 II spotkanie rejonowe09.01.201609.01.2016 III spotkanie rejonowe27.02.201602.04.2016 Etap wojewódzki12.03.201616.04.2016 Propozycje zadań na etap szkolny zostaną przesłane (do organizatorów rejonowych) do 16.10.2015 Etap szkolny powinien się odbyć do 30.10.2015 Zgłoszenia do etapu rejonowego do dnia 6.11.2015 12 Miejski Osrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

13 Konkursy Kuratoryjne Etap szkolny już za Nami Uwagi i sugestie nauczycieli Terminarz Sp.Gim. etap rejonowy 2015.11.212015.11.21 etap wojewódzki 2016.02.062016.02.10 13 Miejski Osrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

14 O FERTA SZKOLENIOWE NA ROK 2015/2016 Platforma edukacyjna - narzędzie kreatywnego nauczyciela np. Khan Academy. Wykorzystanie TIK (technologii informacyjno- komunikacyjnej) w nauczaniu matematyki (w ramach wdrożenia kujawsko-pomorskiej platformy edukacyjnej). Wykorzystanie platformy edukacyjnej Moodle w nauczaniu matematyki Analiza wyników sprawdzianu po klasie szóstej, kwiecień 2015, część matematyczna. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z matematyki, kwiecień 2015. Elementy oceniania kształtującego na lekcji matematyki. Tworzenie oraz modyfikowanie programu nauczania z matematyki. Zastosowanie tablicy interaktywnej na lekcji matematyki. Praca z uczniem, z trudnościami w uczeniu się matematyki. Innowacyjne programy Google w nauczaniu matematyki np. Google SketchUp, a nauczanie geometrii przestrzennej. Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie. Zastosowanie Geogebry – programu wspomagającego naukę matematyki. 14 Miejski Osrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

15 W YMIANA DOŚWIADCZEŃ, DYSKUSJA Dziękuję za uwagę Zapraszam do dyskusji Katarzyna Fredyk Doradca metodyczny matematyki 15 Miejski Osrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy


Pobierz ppt "S POTKANIE METODYCZNE Z MATEMATYKI Nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google