Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO im. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO im. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO."— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO im. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

2 Kształcimy w następujących szkołach dziennych: TECHNIKA technik mechanizacji rolnictwa technik mechanizacji rolnictwa technik pojazdów samochodowych technik pojazdów samochodowych technik hodowca koni technik hodowca koni technik technologii żywności technik technologii żywności technik analityk technik analityk technik technologii drewna technik technologii drewna technik logistyk technik logistyk technik informatyk technik informatyk technik agrobiznesu technik agrobiznesu technik obsługi turystycznej technik obsługi turystycznej

3 ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE mechanik pojazdów samochodowych mechanik pojazdów samochodowych mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

4 TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA ABSOLWENT JEST PRZYGOTOWANY DO PODJĘCIA PRACY W: zakładach remontowych sprzętu rolniczego, zakładach remontowych sprzętu rolniczego, zakładach produkujących sprzęt rolniczy, gospodarstwach rolnych i zakładach usługowych,

5 p rowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej p rowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego.

6 TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA ABSOLWENT POTRAFI: organizować, kontrolować i wykonywać w produkcji rolniczej prace wymagające użycia sprzętu zmechanizowanego zgodnie z normami i przestrzeganiem przepisów BHP, organizować, kontrolować i wykonywać w produkcji rolniczej prace wymagające użycia sprzętu zmechanizowanego zgodnie z normami i przestrzeganiem przepisów BHP, współpracować przy opracowaniu projektów maszyn i urządzeń, współpracować przy opracowaniu projektów maszyn i urządzeń, sporządzać rysunek techniczny i opis techniczny, kosztorys oraz proste obliczenia konstrukcyjne, sporządzać rysunek techniczny i opis techniczny, kosztorys oraz proste obliczenia konstrukcyjne, diagnozować uszkodzenia i dokonywać okresowych przeglądów sprzętu rolniczego. diagnozować uszkodzenia i dokonywać okresowych przeglądów sprzętu rolniczego.

7 PRZY NABORZE DO TECHNIKUM BIERZEMY POD UWAGĘ OCENY Z : PRZY NABORZE DO TECHNIKUM BIERZEMY POD UWAGĘ OCENY Z : matematyki matematyki informatyki informatyki języka obcego języka obcego

8 TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Kształcąc się w tym zawodzie uczeń zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu: podstawy konstrukcji maszyn, technologii mechanicznej, podstawy konstrukcji maszyn, technologii mechanicznej,

9 elektrotechniki i elektroniki samochodowej, elektrotechniki i elektroniki samochodowej, konstrukcji pojazdów samochodowych, eksploatacji pojazdów samochodowych, konstrukcji pojazdów samochodowych, eksploatacji pojazdów samochodowych,

10 techniki samochodowej, techniki samochodowej, przygotowania do prowadzenia pojazdów samochodowych. przygotowania do prowadzenia pojazdów samochodowych.

11 TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Nabyte kwalifikacje zawodowe umożliwią podjęcie pracy w: stacjach obsługi samochodów, stacjach obsługi samochodów, zakładach produkcyjnych i naprawczych samochodów, zakładach produkcyjnych i naprawczych samochodów, stacjach kontroli pojazdów, stacjach kontroli pojazdów, salonach sprzedaży samochodów, salonach sprzedaży samochodów, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów, ubezpieczeniem komunikacyjnym, obrotem pojazdami, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów, ubezpieczeniem komunikacyjnym, obrotem pojazdami, przedsiębiorstwach doradztwa technicznego oraz zajmujących się likwidacją pojazdów. przedsiębiorstwach doradztwa technicznego oraz zajmujących się likwidacją pojazdów.

12 PRZY NABORZE DO TECHNIKUM BIERZEMY POD UWAGĘ OCENY Z: matematyki matematyki informatyki informatyki języka obcego języka obcego

13 TECHNIK HODOWCA KONI Kierunek przygotowuje absolwenta do podjęcia pracy zawodowej w: przedsiębiorstwach specjalizujących się w chowie, hodowli i użytkowaniu koni, gospodarstwach rolnych.

14 TECHNIK HODOWCA KONI TECHNIK HODOWCA KONI Absolwent potrafi : planować i organizować prace w gospodarstwie hodowlanym, kierować hodowlą poprzez nadzór nad codzienną pracą obsługi stadniny koni, kalkulować efekty prowadzonej hodowli koni.

15 PRZY NABORZE DO TECHNIKUM BIERZEMY POD UWAGĘ OCENY Z : biologii biologii informatyki informatyki języka obcego języka obcego

16 TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Kierunek przygotowuje absolwenta do podjęcia pracy zawodowej w: przedsiębiorstwach produkcyjnych przetwórstwa spożywczego, instytucjach prowadzących badania i ocenę żywności, placówkach zajmujących się przechowaniem i dystrybucją żywności.

17 TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Absolwent potrafi: opracować receptury, instrukcje technologiczne, normy zakładowe dla wyrobu, kontrolować jakość surowców i produktów na każdym etapie procesu technologicznego, prowadzić dokumentację rozliczeniową produkcji, wykonywać specjalistyczne analizy środków, surowców, półproduktów i produktów w warunkach laboratoryjnych, kierować i nadzorować wytwarzanie wysokiej jakości artykułów spożywczych, cukierniczych itp.

18 PRZY NABORZE DO TECHNIKUM BIERZEMY POD UWAGĘ OCENY Z: biologii biologii matematyki matematyki języka obcego języka obcego

19 TECHNIK ANALITYK TECHNIK ANALITYK ABSOLWENT JEST PRZYGOTOWANY DO PODJĘCIA PRACY W: laboratoriach przemysłowych, laboratoriach pracujących dla potrzeb przemysłu spożywczego, laboratoriach środowiskowych, laboratoriach pracujących na rzecz rolnictwa, laboratoriach klinicznych, laboratoriach naukowo – badawczych.

20 TECHNIK ANALITYK ABSOLWENT POTRAFI: analizować skład chemiczny substancji pod względem jakościowym i ilościowym, zastosować techniki komputerowe w przemyśle chemicznym oraz zna prawo i ekonomikę przemysłu chemicznego, planować eksperyment chemiczny, jego wykonanie i opracowanie wniosków, korzystać z różnych źródeł informacji.

21 PRZY NABORZE DO TECHNIKUM BIERZEMY POD UWAGĘ OCENY Z: biologii biologii chemii chemii języka obcego języka obcego

22 TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA Kierunek przygotowuje absolwenta do podjęcia pracy zawodowej w: zakładach przemysłu drzewnego oraz do prowadzenia własnej firmy.

23 Opanujesz umiejętności: posługiwania się dokumentacją techniczną, posługiwania się dokumentacją techniczną, kalkulacji robót, kalkulacji robót, organizacji i kierowania pracami stolarskimi, organizacji i kierowania pracami stolarskimi, projektowania mebli, projektowania mebli, kierowania gospodarką kierowania gospodarkąmateriałową, wykonywania wyrobów wykonywania wyrobów meblarskich i stolarki budowlanej.

24 PRZY NABORZE DO TECHNIKUM BIERZEMY POD UWAGĘ OCENY Z: matematyki biologii języka obcego

25 TECHNIK LOGISTYK podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych i usługowych, pracować w obszarze transportowo – spedycyjnym oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, jako: specjalista ds. sprzedaży, prognozowania popytu, planowania zakupów, transportu wewnętrznego, planowania produkcji i zapasów, pełnić funkcję operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne. Po ukończeniu kierunku absolwent może:

26 TECHNIK LOGISTYK Absolwent potrafi: stosować zasady logistyki w gospodarce, planować i organizować pracę magazynu, organizować załadunek i wyładunek towarów, planować, organizować i kontrolować wykonanie zadań logistycznych środkami transportu lądowego, lotniczego i wodnego, określać zadania logistyczne.

27 PRZY NABORZE DO TECHNIKUM BIERZEMY POD UWAGĘ OCENY Z: geografii geografii informatyki informatyki języka obcego języka obcego

28 TECHNIK INFORMATYK Technik informatyk może pracować: we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w której mają zastosowanie komputery, w której mają zastosowanie komputery, w ośrodkach obliczeniowych. w ośrodkach obliczeniowych.

29 Absolwent potrafi: zaprojektować i wykonać bazę danych, stronę www, obsługiwać lokalne sieci komputerowe, programować w języku Pascal,C++, usunąć uszkodzenia systemu komputerowego.

30 PRZY NABORZE DO TECHNIKUM BIERZEMY POD UWAGĘ OCENY Z: matematyki informatyki języka obcego

31 TECHNIK AGROBIZNESU Absolwent jest przygotowany do pracy w: firmach obsługujących rolnictwo w agrobiznesie, firmach obsługujących rolnictwo w agrobiznesie, sektorze rolno-spożywczym, rolniczym i dystrybucyjnym, sektorze rolno-spożywczym, rolniczym i dystrybucyjnym, własnej firmie pracującej własnej firmie pracującej w obszarze rolnictwa, przetwórstwa żywności i dystrybucji produktów. i dystrybucji produktów.

32 TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK AGROBIZNESU Absolwent potrafi: prowadzić księgowość firmy z branży rolniczej, prowadzić księgowość firmy z branży rolniczej, prowadzić działalność gospodarczą w agrobiznesie, głównie w sektorze rolniczym, przetwórczym i dystrybucyjnym, prowadzić działalność gospodarczą w agrobiznesie, głównie w sektorze rolniczym, przetwórczym i dystrybucyjnym, zarządzać przedsiębiorstwem rolnym, zarządzać przedsiębiorstwem rolnym, prowadzić hurtowy i detaliczny prowadzić hurtowy i detaliczny handel żywnością.

33 PRZY NABORZE DO TECHNIKUM BIERZEMY POD UWAGĘ OCENY Z: matematyki biologii języka obcego

34 TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Technik obsługi turystycznej jest przygotowany do podjęcia pracy w: biurze podróży, biurze podróży, agencji turystycznej, agencji turystycznej, ośrodku informacji ośrodku informacjiturystycznej, wydawnictwie publikującym wydawnictwie publikującym przewodniki turystyczne, przewodniki turystyczne, w firmie organizującej w firmie organizującej imprezy integracyjne.

35 TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Absolwent potrafi: organizować pracę biura podróży, organizować pracę biura podróży, dbać o jakość świadczonych usług i zadowolenie klienta, dbać o jakość świadczonych usług i zadowolenie klienta, tworzyć oferty wycieczek dostosowane do popytu na usługi turystyczne, tworzyć oferty wycieczek dostosowane do popytu na usługi turystyczne, tworzyć politykę cen, standardów oraz zasad gwarancji jakości i obsługi klienta, tworzyć politykę cen, standardów oraz zasad gwarancji jakości i obsługi klienta, przygotowywać umowy z gestorami usług turystycznych, przygotowywać umowy z gestorami usług turystycznych, opracowywać programy wyjazdów krajowych i zagranicznych, opracowywać programy wyjazdów krajowych i zagranicznych, wykonywać kalkulacje imprez turystycznych, wykonywać kalkulacje imprez turystycznych, rozliczać świadczone usługi z kontrahentami, pilotami wycieczek, rozliczać świadczone usługi z kontrahentami, pilotami wycieczek, posługiwać się wybranym językiem obcym. posługiwać się wybranym językiem obcym.

36 PRZY NABORZE DO TECHNIKUM BIERZEMY POD UWAGĘ OCENY Z: geografii geografii biologii biologii języka obcego języka obcego

37 MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Kształcąc się w tym zawodzie uczeń zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu: budowy, konstrukcji, materiałów stosowanych, w przemyśle samochodowym, budowy, konstrukcji, materiałów stosowanych, w przemyśle samochodowym, eksploatacji, obsługi i naprawy maszyn i pojazdów, eksploatacji, obsługi i naprawy maszyn i pojazdów, marketingu i zarządzania firmą, marketingu i zarządzania firmą, przygotowania biznesplanu i wniosku przygotowania biznesplanu i wniosku o środki finansowe z Unii Europejskiej, korzystania z literatury technicznej, korzystania z literatury technicznej, norm i katalogów, posługiwania się narzędziami posługiwania się narzędziami i oprzyrządowaniem.

38 MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Ponadto uczeń zdobędzie: prawo jazdy kategorii B prawo jazdy kategorii B Nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe i zdobyciem przez absolwenta tytułu.

39 MECHANIK – OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH Kształcąc się w tym zawodzie uczeń zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu: budowy, eksploatacji i naprawy pojazdów i maszyn rolniczych, posługiwania się narzędziami i oprzyrządowaniem technicznym, posługiwania się programami komputerowymi, opracowywania podstawowej dokumentacji warsztatowej, korzystania z literatury technicznej, norm i katalogów.

40 MECHANIK – OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH Ponadto uczeń zdobędzie: prawo jazdy kategorii B i T uprawnienia na kombajn zbożowy Nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe i zdobyciem przez absolwenta tytułu.

41 SZKOŁY POLICEALNE ZAOCZNE technik informatyk technik informatyk technik rolnik technik rolnik technik agrobiznesu technik agrobiznesu technik obsługi turystycznej technik obsługi turystycznej NAUKA W SZKOŁACH ZAOCZNYCH JEST BEZPŁATNA

42 TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH technik pojazdów samochodowych technik pojazdów samochodowych technik rolnik technik rolnik NAUKA W SZKOŁACH ZAOCZNYCH JEST BEZPŁATNA

43 POSIADA: Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”, Szkolny Ośrodek Kariery, Certyfikat Kategorii III Polskiego Związku Jeździeckiego

44 INTERNAT mieści się w zabytkowym kompleksie pałacowo – parkowym z XVIII w., mieści się w zabytkowym kompleksie pałacowo – parkowym z XVIII w., dysponuje 154 miejscami noclegowymi. dysponuje 154 miejscami noclegowymi. Internat AInternat B

45 posiada łącznie 41 pokoi mieszkalnych (3-, 4-, 5-, 6- osobowych). Wyposażenie pokoi gwarantuje najlepsze warunki pracy. posiada łącznie 41 pokoi mieszkalnych (3-, 4-, 5-, 6- osobowych). Wyposażenie pokoi gwarantuje najlepsze warunki pracy.

46 Ponadto w internacie znajdują się: kuchnia wyposażona kuchnia wyposażona w sprzęt AGD, w sprzęt AGD, świetlica z TV i video, świetlica z TV i video, sala rekreacyjna ze stołem sala rekreacyjna ze stołem do bilarda, stołem do do bilarda, stołem do ping – ponga, piłkarzykami, ping – ponga, piłkarzykami, sala komputerowa z dostępem sala komputerowa z dostępem do internetu, do internetu, stołówka z nowoczesnym stołówka z nowoczesnym zapleczem kuchennym. zapleczem kuchennym.

47 W internacie bardzo aktywnie działa Młodzieżowa Rada Internatu oraz sekcje: naukowa, naukowa, kulturalno – oświatowa, kulturalno – oświatowa, sanitarno – gospodarcza. sanitarno – gospodarcza. W ramach swojej działalności członkowie MRI, wspólnie z wychowawcami, organizują wiele ciekawych przedsięwzięć. Czas wolny w internacie można spędzić bardzo aktywnie, między innymi poprzez wyjścia na salę gimnastyczną, zajęcia plastyczne, zajęcia w sali komputerowej, okolicznościowe akademie, uroczystości, wieczory poetyckie, dyskoteki, różnorodne konkursy.

48 Z ŻYCIA INTERNATU: HALLOWEEN

49 MIKOŁAJKI

50 KULIG

51 „ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE…” „KOCHAMY POLSKIE SERIALE”

52 „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” DYSKOTEKI

53 Z życia szkoły... Imprezy szkolne: Rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2009 Ślubowanie klas pierwszych Apel noworoczny Studniówka 2009

54 Matura 2008 Z życia szkoły... Absolwenci ze swoimi wychowawcami oraz dyrekcją szkoły Egzamin maturalny z języka polskiego

55 Dzień Otwartych Drzwi Dzień Otwartych Drzwi Z życia szkoły... Na zdjęciach: stoiska poszczególnych specjalności prezentowane podczas Otwartych Drzwi w 2008 r. Dzień Otwartych Drzwi zwykle odbywa się w naszej szkole w marcu

56 Dożynki Powiatowe – Bujny 2008 Z życia szkoły... Szkolny zespół muzyczny Szkolny zespół wokalny Młodzież wręcza wieniec dożynkowy p. Krystynie Ozdze

57 Dożynki Powiatowe – Bujny 2008 Z życia szkoły... Plon, niesiemy plon... Kosz dożynkowy naszej szkoły

58 Hubertus 2008 Z życia szkoły... Dzień Św. Huberta jest tradycyjną imprezą technikum kształcącego w zawodzie technik hodowca koni. Uroczyste obchody tego święta odbywają się co roku na przełomie października i listopada. Goście zwykle przybywają na imprezę szkolnymi bryczkami powożonymi przez naszych uczniów Bieg Św. Huberta rozpoczyna hejnał – tu grany przez szkolne hejnalistki z kl. I

59 Hubertus 2008 Z życia szkoły... Hubertus jest okazją do zaprezentowania własnych umiejętności jeździeckich

60 Dzień Św. Jerzego Z życia szkoły... Kolejną imprezą, która na stałe wpisała się w szkolny kalendarz jest Dzień Św. Jerzego W roku 2006 niewątpliwą atrakcją stali się rycerze, którzy przybyli na tę medialną imprezę. Widowiskowe popisy szkolnej grupy jeździeckiej podczas obchodów w 2008 r.

61 Dzień Św. Jerzego Z życia szkoły... W tym dniu uczniowie hodowli koni konkurują o tytuł najlepszej klasy i najlepszego jeźdźca Zaplatanie warkocza z liny na czas

62 Samorząd Uczniowski Samorząd Uczniowski Z życia szkoły... Nasz Samorząd Szkolny aktywnie przewodzi braci uczniowskiej Wybory nowego Samorządu – wrzesień 2008 r. A oto wybrany zarząd – na zdjęciu z dyrektorem oraz opiekunką SU

63 Dzień Edukacji Narodowej Z życia szkoły... Były życzenia, dedykacje, kwiaty......i dużo dobrej zabawy!

64 Otrzęsiny Z życia szkoły... Impreza pod hasłem „Otrząśnij się!”, czyli włączamy pierwszaczki w poczet uczniów naszej szkoły Wciąganie do szkoły na czas... Jedzenie tradycyjnych potraw – na zdjęciu pierwszaki zajadają ze smakiem glizdy Rysujemy swojego wychowawcę... Uroczyste ślubowanie

65 Turniej Szachowy Z życia szkoły... II Turniej o Mistrza Szachowego Szkoły 2008/2009 Rozgrywki odbywają się w ciągu dwóch dni i zwykle cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów... nie tylko ze względu na cenne nagrody... Pamiątkowe zdjęcie finalistów z sędziami i dyrektorem szkoły

66 Z ekologią na „TY” Z życia szkoły... Sadzimy lipy W ramach ogólnopolskiej akcji Święto Drzewa, którego patronem jest Klub Gaja, dosadzaliśmy na terenie szkoły lipy.

67 Odznaki Jeździeckie PZJ Z życia szkoły... W szkole mamy możliwość odbycia szkolenia oraz egzaminu na odznaki jeździeckie PZJ – na zdjęciach egzamin z powożenia bryczkami.

68 Rozwijamy swoje pasje Z życia szkoły... Rozwijamy swoje pasje, czyli konkursy, egzaminy, wystawy... IV Zjazd Młodzieży Szkół Rolniczych województwa i Archidiecezji Łódzkiej – nasza szkoła zajęła tam III miejsce

69 Rozwijamy swoje pasje Z życia szkoły... Rozwijamy swoje pasje, czyli kółka zainteresowań, konkursy, wystawy... W szkole mamy możliwość rozwoju różnorodnych zainteresowań, np. muzycznych, teatralnych, sportowych, fotograficznych, jeździeckich, czy plastycznych.

70 Przyjaźń polsko - francuska Z życia szkoły... Od lat współpracujemy z francuską szkołą rolniczą w Chartres. Odwiedzając się wzajemnie każdego roku, wymieniamy doświadczenia, poznajemy swoje kultury i narodowe tradycje.

71 Praktyki zagraniczne Z życia szkoły... Nasi uczniowie odbywają praktyki w różnorodnych krajach europejskich, m.in. w Niemczech, Dani, Szwecji, Anglii. Zagraniczne praktyki są świetną okazją do nauki języka obcego oraz zwiedzenia i poznania innych kultur i tradycji.

72 Zapraszamy do naszej szkoły Zapraszamy Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 97-320 Wolbórz ul. Modrzewskiego 107 tel. 044/61-64-351 fax. 044/61-64-168 e-mail: info@zswolborz.plinfo@zswolborz.pl www.zswolborz.pl


Pobierz ppt "ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO im. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google