Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy UE w perspektywie 2014-2020 „Przemysł konny – szkolnictwo zawodowe” Projekt współfinansowany ze środków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy UE w perspektywie 2014-2020 „Przemysł konny – szkolnictwo zawodowe” Projekt współfinansowany ze środków."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy UE w perspektywie 2014-2020 „Przemysł konny – szkolnictwo zawodowe” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Przydatne strony www: www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.mir.gov.pl Strony Urzędów Marszałkowskich

3 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

4 OŚ II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PRIORYTET INWESTYCYJNY 10.3 BIS LEPSZE DOSTOSOWANIE SYSTEMÓW KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA DO POTRZEB RYNKU PRACY, UŁATWIANIE PRZECHODZENIA Z ETAPU KSZTAŁCENIA DO ETAPU ZATRUDNIENIA ORAZ WZMACNIANIE SYSTEMÓW KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO I ICH JAKOŚCI, W TYM POPRZEZ MECHANIZMY PROGNOZOWANIA UMIEJĘTNOŚCI, DOSTOSOWANIA PROGRAMÓW NAUCZANIA ORAZ TWORZENIA I ROZWOJU SYSTEMÓW UCZENIA SIĘ POPRZEZ PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU REALIZOWANĄ W ŚCISŁEJ WSPÓŁPRACY z Pracodawcami (grupa docelowa)

5 Cel szczegółowy - Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym stworzenie warunków dla współpracy pracodawców ze szkołami i placówkami edukacyjnymi różnego typu i szczebla w procesie kształcenia, egzaminowania i doradztwa zawodowego Przykładowe działania Rozwój współpracy szkół i placówek kształcenia i szkolenia zawodowego z ich otoczeniem Modernizacja treści i metod kształcenia i szkolenia zawodowego z udziałem pracodawców

6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

7 OŚ PRIORYTETOWA X - Edukacja dla rozwoju regionu Priorytet inwestycyjny 10 (PI 10) Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu zakończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne Cele szczegółowe Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

8 Priorytet inwestycyjny (10 iii) Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji Cel szczegółowy - Wsparcie osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie przez nabywanie i/lub podwyższanie kompetencji

9 Beneficjenci i grupy docelowe PI Xiii Beneficjenci: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Grupy docelowe: osoby w wieku od 25 r.ż, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, w szczególności osoby z grup najbardziej potrzebujących, np. o niskich kwalifikacjach, osoby starsze (powyżej 50 r.ż) zainteresowane kształceniem pozaformalnym

10 Priorytet inwestycyjny (10iv ) Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

11 Priorytet inwestycyjny (10iv ) Cele szczegółowe: 1. Zwiększenie szans osób dorosłych na rynku pracy przez uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu zawodowym (Typ przedsięwzięć - wsparcie kształcenia i szkolenia zawodowego osób dorosłych ) 2. Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego

12 Typy przedsięwzięć do celu szczegółowego 2 ( PI10iv) modernizacja oferty kształcenia zawodowego, w szczególności przez: rozwój współpracy szkół zawodowych z otoczeniem społeczno- gospodarczym, w tym realizacja staży i praktyk; doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego (tj. centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego i/lub jednostek systemu oświaty realizujących zadania ckziu) w sprzęt i materiały dydaktyczne do realizacji kształcenia zawodowego; prowadzenie doradztwa zawodowego (w szkołach gimnazjalnych i zawodowych) i rozwój współpracy z rynkiem pracy; realizacja programów stypendialnych (projekt pozakonkursowy); wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu

13 Beneficjenci i grupy docelowe (PI Xiv) Beneficjenci: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Grupa docelowa: uczniowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe; osoby w wieku dorosłe, od 18 r.ż., zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego, podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia; placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego; gimnazjaliści (w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego); młodociani pracownicy; szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące realizujące kształcenie zawodowe oraz szkoły artystyczne kształcące w zawodach artystycznych; nauczyciele kształcenia zawodowego szkół i placówek oświatowych; instruktorzy praktycznej nauki zawodu

14 Kwalifikowalność wydatków (EFS) Prezentacja opracowana na podstawie projektu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 Wybrane zagadnienia

15 Limit zaangażowania personelu Wydatki związane z zaangażowaniem osoby wykonującej zadania w projekcie lub projektach są kwalifikowalne, o ile: a) obciążenie z tego wynikające, nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie b) łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie,

16 Limit zaangażowania personelu c) wykonanie zadań przez tą osobę jest potwierdzone protokołem odbioru sporządzonym przez tą osobę i beneficjenta wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie, z wyłączeniem przypadku, gdy osoba ta wykonuje zadania na podstawie stosunku pracy, a umowa o pracę określa godziny pracy tej osoby.

17 Limit zaangażowania personelu Limit zaangażowania zawodowego dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności stosunku pracy (z uwzględnieniem liczby dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym), stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania z uwzględnieniem czasu faktycznie przepracowanego na podstawie protokołu oraz zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej (z uwzględnieniem czasu faktycznie przepracowanego).

18 System informatyczny – ewidencja zatrudnienia Beneficjent zobowiązuje się w umowie o dofinansowanie do wprowadzania następujących danych do systemu informatycznego w zakresie angażowania personelu projektu: a) dane dotyczące personelu projektu, w tym: nr PESEL, imię, nazwisko b) dane dotyczące formy zaangażowania personelu w ramach projektu: stanowisko, forma zaangażowania w projekcie, data zaangażowania do projektu, okres zaangażowania osoby w projekcie, wymiar czasu pracy oraz godziny pracy, jeśli zostały określone

19 System informatyczny – ewidencja zatrudnienia c) w zakresie protokołów dane dotyczące godzin faktycznego zaangażowania za dany miesiąc kalendarzowy ze szczegółowością wskazującą na rok, miesiąc, dzień i godzinę zaangażowania

20 Koszty pośrednie Koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu, w szczególności: koszty koordynatora lub kierownika projektu lub innej osoby mającej za zadanie koordynowanie lub zarządzanie projektem inny personel bezpośrednio zaangażowany w zarządzanie projektem i jego rozliczanie, o ile jego zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń oraz koszty związane z wdrażaniem polityki równych szans przez te osoby

21 Koszty pośrednie koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, np. kierownik jednostki), koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna) na potrzeby funkcjonowania jednostki, koszty obsługi księgowej (koszty wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej projektu biuru rachunkowemu) koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne) związanych z obsługą administracyjną projektu

22 Koszty pośrednie wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego, działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych), amortyzacja, najem lub zakup aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) używanych na potrzeby personelu opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu

23 Koszty pośrednie koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą administracyjną projektu koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą administracyjną projektu koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną projektu koszty ubezpieczeń majątkowych i ochrony koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną projektu, w tym środki do utrzymania ich czystości oraz dezynsekcję, …. koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy

24 Koszty pośrednie koszty pośrednie są niekwalifikowalne w przypadku projektów realizowanych przez instytucje, które pełnią funkcje w systemie wdrażania programów współfinansowanych z EFS, tj. IZ PO, IP PO, IW PO. W ramach kosztów pośrednich nie są wykazywane wydatki objęte cross-financingiem, niedopuszczalna jest sytuacja, w której koszty pośrednie zostaną wykazane w ramach kosztów bezpośrednich

25 Koszty pośrednie - ryczałt 25 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości do 1 mln zł włącznie 20 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln zł do 2 mln zł włącznie 15 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości powyżej 2 mln zł do 5 mln zł włącznie 10 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów powyżej 5 mln zł

26 Koszty pośrednie - ryczałt Podstawa kosztów bezpośrednich do wyliczenia ryczałtu może być pomniejszona o: wartość wydatków poniesionych przez partnerów ponadnarodowych w projektach ponadnarodowych wartość stawek jednostkowych Zatrudnianie personelu w kosztach pośrednich nie dotyczą limity i inne wymogi Stawka ryczałtowa może być obniżona w przypadku rażącego naruszenia procedur zarządzania projektem

27 Uproszczenia W projektach EFS możliwe jest stosowanie następujących uproszczonych metod rozliczania wydatków: a) stawki jednostkowe b) kwoty ryczałtowe z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów, w których wartość dofinansowania nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 50.000 EUR, stosowanie jednej z ww. uproszczonych metod rozliczania wydatków jest obligatoryjne Do personelu projektu zaangażowanego w ramach działań/zadań rozliczanych za pomocą uproszczonych metod nie stosuje się wymogów, o których wcześniej

28 Cross - financing wydatki, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób niepełnosprawnych. cross-financing może dotyczyć wyłącznie:  zakupu nieruchomości,  zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku,  dostosowania lub adaptacji budynków, pomieszczeń i miejsc pracy

29 Cross - financing zakup środków trwałych, za wyjątkiem zakupu nieruchomości i infrastruktury, nie stanowi wydatku w ramach cross-financingu. wydatki ponoszone w ramach cross-financingu powyżej dopuszczalnej kwoty określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu są niekwalifikowalne

30 Dziękuje za uwagę Alina Szklaruk alinas@eko.org.pl „Przemysł konny – szkolnictwo zawodowe” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy UE w perspektywie 2014-2020 „Przemysł konny – szkolnictwo zawodowe” Projekt współfinansowany ze środków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google