Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2-3 lipiec 2015 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2-3 lipiec 2015 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 2-3 lipiec 2015 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata

2 Początek okresu kwalifikowalności wydatków: 1 stycznia 2014 r. 31 grudnia 2023 r. Końcowa data kwalifikowalności wydatków: RAMY CZASOWE KWALIFIKOWALNOŚCI Okres kwalifikowalności wydatków w ramach danego projektu określony jest w umowie o dofinansowanie

3 Ocena kwalifikowalności poniesionych wydatków dokonywana jest przede wszystkim w trakcie realizacji projektu poprzez weryfikację wniosków o płatność oraz w trakcie kontroli projektu. Niemniej, na etapie oceny wniosku o dofinansowanie dokonywana jest ocena kwalifikowalności planowanych wydatków. OCENA KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW Przyjęcie danego projektu do realizacji i podpisanie z beneficjentem umowy o dofinansowanie nie oznacza, że wszystkie wydatki, które beneficjent przedstawi we wniosku o płatność w trakcie realizacji projektu, zostaną poświadczone, zrefundowane lub rozliczone.

4 Wydatek kwalifikowalny dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz krajowego, w tym prawem zamówień publicznych WYDATKI KWALIFIKOWALNE

5 Forma wkładu własnego określana jest przez Wnioskodawcę. Wkład własny w projektach pozakonkursowych w ramach aktywnej integracji mogą stanowić: zasiłek celowy, zasiłek okresowy, wszystkie inne wydatki służące wsparciu osoby w ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. Zasiłki pieniężne, świadczenia, wydatki PFRON, prace społecznie użyteczne (w części Funduszu Pracy) w każdym przypadku stanowią wkład własny. Wydatki w ramach pozostałych zadań mogą stanowić wkład własny. Wkład własny lub jego część może być wniesiona w ramach kosztów pośrednich. WKŁAD WŁASNY

6 WKŁAD NIEPIENIĘŻNY Wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez beneficjenta ze składników jego majątku lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie lub w postaci świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy. Wydatki poniesione na wycenę wkładu niepieniężnego są kwalifikowalne.

7 Wydatki na zakup środków trwałych mogą być uznane za kwalifikowalne pod warunkiem ich wskazania we wniosku o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem dla konieczności ich zakupu. ŚRODKI TRWAŁE środki trwałe bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu (np. wyposażenie pracowni komputerowych w szkole) środki trwałe wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu (np. rzutnik na szkolenia) Wydatki poniesione na zakup środków trwałych oraz koszty ich dostawy, montażu i uruchomienia, mogą być kwalifikowalne w całości lub części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem beneficjenta opartym o faktyczne wykorzystanie środka trwałego na potrzeby projektu. Wydatki poniesione na zakup środków trwałych mogą być kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były one wykorzystywane na rzecz projektu.

8 W przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing dotyczy wyłącznie: zakupu nieruchomości, zakupu infrastruktury, rozumianej jako elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości (np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku), dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń. CROSS-FINANCING Zakup środków trwałych, za wyjątkiem zakupu nieruchomości, infrastruktury i środków trwałych przeznaczonych na dostosowanie lub adaptację budynków i pomieszczeń, nie stanowi wydatku w ramach cross-financingu.

9 ŚRODKI TRWAŁE W ramach projektów współfinansowanych z EFS wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu.

10 Wydatkiem kwalifikowalnym mogą być również: koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wydatki poniesione w związku z zastosowaniem leasingu finansowego, operacyjnego, zwrotnego (maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć rynkowej wartości dobra będącego przedmiotem leasingu) podatki i inne opłaty, w szczególności podatek od towarów i usług (VAT), mogą być uznane za wydatki kwalifikowalne tylko wtedy, gdy beneficjent nie ma prawnej możliwości ich odzyskania. AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH, LEASING, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

11 Koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu. W praktyce dotyczy to czynności takich jak np.: a)koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie. b) amortyzacja, najem lub zakup aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) używanych na potrzeby personelu; c) organizacja wsparcia w ramach projektu, w tym organizacja szkoleń i doradztwa (ale nie prowadzenie szkoleń i doradztwa); d) prowadzenie rekrutacji w ramach projektu, w tym wyszukiwanie i informowanie uczestników projektu i prowadzenie spotkań informacyjnych o projekcie oraz koszt ogłoszeń rekrutacyjnych w mediach, na plakatach i ulotkach (ale nie koszt personelu udzielającego wsparcia przy rekrutacji np. psychologa; e) informowanie o projekcie i jego promocja; f) obsługa kadrowa, księgowa i finansowa; g) obsługa sekretariatu i kancelarii; h) obsługa prawna, w tym w zakresie prowadzenia procedury zamówień publicznych. W ramach kosztów pośrednich nie są wykazywane wydatki objęte cross-financingiem. KOSZTY POŚREDNIE

12 Wydatki związane z wynagrodzeniem personelu są ponoszone zgodnie z przepisami krajowymi, w szczególności zgodnie z Kodeksem pracy. Kwalifikowalne składniki wynagrodzenia personelu: wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wydatki ponoszone na Pracowniczy Program Emerytalny. Koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu projektu są kwalifikowalne w pełnej wysokości, wyłącznie w przypadku personelu projektu zatrudnionego na podstawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej 1/2 etatu. Wydatkami kwalifikowalnymi są również: dodatkowe wynagrodzenie roczne, koszty delegacji służbowych oraz koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych personelu projektu, w przypadku okresowego zwiększenia obowiązków służbowych danej osoby dodatki do wynagrodzeń, oraz nagrody (z wyłączeniem nagrody jubileuszowej) lub premie. KOSZTY ZWIĄZANE Z ANGAŻOWANIEM PERSONELU

13 W ramach wynagrodzenia personelu, niekwalifikowalne są: a)wpłaty dokonywane przez pracodawców na PFRON, b)świadczenia realizowane ze środków ZFŚS dla personelu projektu, c)koszty ubezpieczenia cywilnego funkcjonariuszy publicznych za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej, d)nagrody jubileuszowe i odprawy pracownicze dla personelu projektu, e)koszty składek i opłat fakultatywnych, niewymaganych obowiązującymi przepisami prawa krajowego, chyba że zostały przewidziane w regulaminie pracy lub innych przepisach, zostały wprowadzone co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, potencjalnie obejmują wszystkich pracowników danej instytucji. KOSZTY ZWIĄZANE Z ANGAŻOWANIEM PERSONELU

14 Łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Limit dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności: - w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu, wlicza się nieobecność związaną ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, nie wlicza się czasu nieobecności związanej z urlopem bezpłatnym - w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – uwzględnia się czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami LIMIT 276 h ZAANGAŻOWANIA ZAWODOWEGO

15 Beneficjent zobowiązany jest do wprowadzania na bieżąco do lokalnego systemu informatycznego (LSI) danych w zakresie zaangażowania personelu projektu: Dane dotyczące personelu projektu, w tym: nr PESEL, imię, nazwisko, Dane dotyczące formy zaangażowania personelu w ramach projektu: stanowisko, forma zaangażowania, data zaangażowania do projektu, okres zaangażowania osoby w projekcie, wymiar czasu pracy, W zakresie protokołów - dane dotyczące godzin faktycznego zaangażowania za dany miesiąc kalendarzowy. BAZA PERSONELU PROJEKTU

16 Koszty projektu są przedstawiane we wniosku o dofinansowanie w formie budżetu zadaniowego. Dodatkowo we wniosku o dofinansowanie wykazywany jest szczegółowy budżet ze wskazaniem kosztów jednostkowych, który jest podstawą do oceny kwalifikowalności wydatków projektu na etapie oceny wniosku o dofinansowanie. Przy rozliczaniu poniesionych wydatków nie jest możliwe przekroczenie łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu, wynikającej z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu. Beneficjenta obowiązują limity wydatków wskazane w odniesieniu do każdego zadania w budżecie projektu w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, przy czym poniesione wydatki nie muszą być zgodne ze szczegółowym budżetem projektu zawartym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie rozlicza beneficjenta ze zrealizowanych zadań w ramach projektu. Dopuszczalne jest dokonywanie przesunięć w budżecie projektu określonym w zatwierdzonym na etapie podpisania umowy o dofinansowanie wniosku o dofinansowanie projektu (w oparciu o zasady określone przez IZ). PODSTAWOWE WARUNKI KONSTRUOWANIA BUDŻETU PROJEKTU

17 1.podstawą wypłaty pierwszej transzy dofinansowania jest złożenie wniosku o płatność w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy; 2. dofinansowanie na realizację projektu jest wypłacane w formie: zaliczek, refundacji w szczególnie uzasadnionych przypadkach łączne dofinansowanie przekazywane w formie transz zaliczkowych nie może przekroczyć 90% kwoty dofinansowania. Pozostała kwota będzie przekazana po akceptacji przez IZ przedłożonego przez Beneficjenta wniosku końcowego o płatność; PODSTAWOWE ZAPISY UMOWY DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU

18 Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Typy projektów Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych Główne grupy beneficjentów 1.Osoby dorosłe pracujące, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in. osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia; 2.Placówki kształcenia ustawicznego; 3.Partnerzy społeczno-gospodarczy. Typ beneficjentów Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Dąbrowskiego 23, Katowice DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "2-3 lipiec 2015 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google