Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2-3 lipiec 2015 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2-3 lipiec 2015 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 2-3 lipiec 2015 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

2 Początek okresu kwalifikowalności wydatków: 1 stycznia 2014 r. 31 grudnia 2023 r. Końcowa data kwalifikowalności wydatków: RAMY CZASOWE KWALIFIKOWALNOŚCI Okres kwalifikowalności wydatków w ramach danego projektu określony jest w umowie o dofinansowanie

3 Ocena kwalifikowalności poniesionych wydatków dokonywana jest przede wszystkim w trakcie realizacji projektu poprzez weryfikację wniosków o płatność oraz w trakcie kontroli projektu. Niemniej, na etapie oceny wniosku o dofinansowanie dokonywana jest ocena kwalifikowalności planowanych wydatków. OCENA KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW Przyjęcie danego projektu do realizacji i podpisanie z beneficjentem umowy o dofinansowanie nie oznacza, że wszystkie wydatki, które beneficjent przedstawi we wniosku o płatność w trakcie realizacji projektu, zostaną poświadczone, zrefundowane lub rozliczone.

4 Wydatek kwalifikowalny dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz krajowego, w tym prawem zamówień publicznych WYDATKI KWALIFIKOWALNE

5 Forma wkładu własnego określana jest przez Wnioskodawcę. Wkład własny w projektach pozakonkursowych w ramach aktywnej integracji mogą stanowić: zasiłek celowy, zasiłek okresowy, wszystkie inne wydatki służące wsparciu osoby w ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. Zasiłki pieniężne, świadczenia, wydatki PFRON, prace społecznie użyteczne (w części Funduszu Pracy) w każdym przypadku stanowią wkład własny. Wydatki w ramach pozostałych zadań mogą stanowić wkład własny. Wkład własny lub jego część może być wniesiona w ramach kosztów pośrednich. WKŁAD WŁASNY

6 WKŁAD NIEPIENIĘŻNY Wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez beneficjenta ze składników jego majątku lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie lub w postaci świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy. Wydatki poniesione na wycenę wkładu niepieniężnego są kwalifikowalne.

7 Wydatki na zakup środków trwałych mogą być uznane za kwalifikowalne pod warunkiem ich wskazania we wniosku o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem dla konieczności ich zakupu. ŚRODKI TRWAŁE środki trwałe bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu (np. wyposażenie pracowni komputerowych w szkole) środki trwałe wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu (np. rzutnik na szkolenia) Wydatki poniesione na zakup środków trwałych oraz koszty ich dostawy, montażu i uruchomienia, mogą być kwalifikowalne w całości lub części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem beneficjenta opartym o faktyczne wykorzystanie środka trwałego na potrzeby projektu. Wydatki poniesione na zakup środków trwałych mogą być kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były one wykorzystywane na rzecz projektu.

8 W przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing dotyczy wyłącznie: zakupu nieruchomości, zakupu infrastruktury, rozumianej jako elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości (np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku), dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń. CROSS-FINANCING Zakup środków trwałych, za wyjątkiem zakupu nieruchomości, infrastruktury i środków trwałych przeznaczonych na dostosowanie lub adaptację budynków i pomieszczeń, nie stanowi wydatku w ramach cross-financingu.

9 ŚRODKI TRWAŁE W ramach projektów współfinansowanych z EFS wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu.

10 Wydatkiem kwalifikowalnym mogą być również: koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wydatki poniesione w związku z zastosowaniem leasingu finansowego, operacyjnego, zwrotnego (maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć rynkowej wartości dobra będącego przedmiotem leasingu) podatki i inne opłaty, w szczególności podatek od towarów i usług (VAT), mogą być uznane za wydatki kwalifikowalne tylko wtedy, gdy beneficjent nie ma prawnej możliwości ich odzyskania. AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH, LEASING, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

11 Koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu. W praktyce dotyczy to czynności takich jak np.: a)koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie. b) amortyzacja, najem lub zakup aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) używanych na potrzeby personelu; c) organizacja wsparcia w ramach projektu, w tym organizacja szkoleń i doradztwa (ale nie prowadzenie szkoleń i doradztwa); d) prowadzenie rekrutacji w ramach projektu, w tym wyszukiwanie i informowanie uczestników projektu i prowadzenie spotkań informacyjnych o projekcie oraz koszt ogłoszeń rekrutacyjnych w mediach, na plakatach i ulotkach (ale nie koszt personelu udzielającego wsparcia przy rekrutacji np. psychologa; e) informowanie o projekcie i jego promocja; f) obsługa kadrowa, księgowa i finansowa; g) obsługa sekretariatu i kancelarii; h) obsługa prawna, w tym w zakresie prowadzenia procedury zamówień publicznych. W ramach kosztów pośrednich nie są wykazywane wydatki objęte cross-financingiem. KOSZTY POŚREDNIE

12 Wydatki związane z wynagrodzeniem personelu są ponoszone zgodnie z przepisami krajowymi, w szczególności zgodnie z Kodeksem pracy. Kwalifikowalne składniki wynagrodzenia personelu: wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wydatki ponoszone na Pracowniczy Program Emerytalny. Koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu projektu są kwalifikowalne w pełnej wysokości, wyłącznie w przypadku personelu projektu zatrudnionego na podstawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej 1/2 etatu. Wydatkami kwalifikowalnymi są również: dodatkowe wynagrodzenie roczne, koszty delegacji służbowych oraz koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych personelu projektu, w przypadku okresowego zwiększenia obowiązków służbowych danej osoby dodatki do wynagrodzeń, oraz nagrody (z wyłączeniem nagrody jubileuszowej) lub premie. KOSZTY ZWIĄZANE Z ANGAŻOWANIEM PERSONELU

13 W ramach wynagrodzenia personelu, niekwalifikowalne są: a)wpłaty dokonywane przez pracodawców na PFRON, b)świadczenia realizowane ze środków ZFŚS dla personelu projektu, c)koszty ubezpieczenia cywilnego funkcjonariuszy publicznych za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej, d)nagrody jubileuszowe i odprawy pracownicze dla personelu projektu, e)koszty składek i opłat fakultatywnych, niewymaganych obowiązującymi przepisami prawa krajowego, chyba że zostały przewidziane w regulaminie pracy lub innych przepisach, zostały wprowadzone co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, potencjalnie obejmują wszystkich pracowników danej instytucji. KOSZTY ZWIĄZANE Z ANGAŻOWANIEM PERSONELU

14 Łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Limit dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności: - w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu, wlicza się nieobecność związaną ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, nie wlicza się czasu nieobecności związanej z urlopem bezpłatnym - w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – uwzględnia się czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami LIMIT 276 h ZAANGAŻOWANIA ZAWODOWEGO

15 Beneficjent zobowiązany jest do wprowadzania na bieżąco do lokalnego systemu informatycznego (LSI) danych w zakresie zaangażowania personelu projektu: Dane dotyczące personelu projektu, w tym: nr PESEL, imię, nazwisko, Dane dotyczące formy zaangażowania personelu w ramach projektu: stanowisko, forma zaangażowania, data zaangażowania do projektu, okres zaangażowania osoby w projekcie, wymiar czasu pracy, W zakresie protokołów - dane dotyczące godzin faktycznego zaangażowania za dany miesiąc kalendarzowy. BAZA PERSONELU PROJEKTU

16 Koszty projektu są przedstawiane we wniosku o dofinansowanie w formie budżetu zadaniowego. Dodatkowo we wniosku o dofinansowanie wykazywany jest szczegółowy budżet ze wskazaniem kosztów jednostkowych, który jest podstawą do oceny kwalifikowalności wydatków projektu na etapie oceny wniosku o dofinansowanie. Przy rozliczaniu poniesionych wydatków nie jest możliwe przekroczenie łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu, wynikającej z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu. Beneficjenta obowiązują limity wydatków wskazane w odniesieniu do każdego zadania w budżecie projektu w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, przy czym poniesione wydatki nie muszą być zgodne ze szczegółowym budżetem projektu zawartym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie rozlicza beneficjenta ze zrealizowanych zadań w ramach projektu. Dopuszczalne jest dokonywanie przesunięć w budżecie projektu określonym w zatwierdzonym na etapie podpisania umowy o dofinansowanie wniosku o dofinansowanie projektu (w oparciu o zasady określone przez IZ). PODSTAWOWE WARUNKI KONSTRUOWANIA BUDŻETU PROJEKTU

17 1.podstawą wypłaty pierwszej transzy dofinansowania jest złożenie wniosku o płatność w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy; 2. dofinansowanie na realizację projektu jest wypłacane w formie: zaliczek, refundacji w szczególnie uzasadnionych przypadkach łączne dofinansowanie przekazywane w formie transz zaliczkowych nie może przekroczyć 90% kwoty dofinansowania. Pozostała kwota będzie przekazana po akceptacji przez IZ przedłożonego przez Beneficjenta wniosku końcowego o płatność; PODSTAWOWE ZAPISY UMOWY DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU

18 Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Typy projektów Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych. 11.4.1 11.4.2 11.4.3 Główne grupy beneficjentów 1.Osoby dorosłe pracujące, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in. osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia; 2.Placówki kształcenia ustawicznego; 3.Partnerzy społeczno-gospodarczy. Typ beneficjentów Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice www.efs.slaskie.pl DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "2-3 lipiec 2015 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google