Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Normalnie jest by ć innym pEs (Problematic educational Situation) – Problem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Normalnie jest by ć innym pEs (Problematic educational Situation) – Problem."— Zapis prezentacji:

1

2 Normalnie jest by ć innym pEs (Problematic educational Situation) – Problem

3 Wymiary Niepe ł nosprawno ś ci i Zdrowia. WHO: ICIDH2 1. Niepe ł nosprawno ść (funkcja i struktura) oznacza organiczn ą dysfunkcje oraz funkcyjn ą niepe ł nosprawno ść. 2. Dzia ł anie (ograniczenie dzia ł alno ś ci) jest miar ą osobistej realizacji. 3. Uczestnictwo (ograniczenie uczestnictwa) jest miar ą osobistego uczestnictwa w spo ł ecze ń stwie. Dosłownie tworzymy świat,w którym żyjemy,przez życie w nim.

4 1. Rodzaje niepe ł nosprawno ś ci:

5

6

7 Przedporodowe : deformacje centralnego systemu nerwowego, zmiany w systemie chromosom ó w (zesp ół Downa), b łę dne formacje(systemu nerwowego), makro-mikrocefalicznego, powody egzogeniczne (infekcje,...) Porodowe : ś pi ą czka, syndrom nowonarodzonego dziecka(neonatal Meningitis, …) Poporodowe: zapalenie centralnego systemu nerwowego (Meningitis, Encephalitis, …), uszkodzenie m ó zgu(wypadek, …)

8 Uszkodzenie centralnego systemu nerwowego Infantile cerebral-pareses: Spastic, Athetosis, Athaxie and Hypotonie, w ró ż nych formach: Tetraplegia, Diplegia, Paraplegia, Hemiplegia Paralysation Spina bifida, Hypozephalus parali ż funkcji cia ł a upo ś ledzenie systemu motorycznego,czuciowego, …. Polio-myelitis Epilepsia Uszkodzenia mi ęś ni i systemu kostnego Chroniczne choroby, nieprawid ł owe dzia ł anie organów.

9 Zwykle ludzie niewidz ą cy / z uszkodzeniem wzroku potrzebuj ą w por ó wnaniu do tych dobrze widz ą cych du żą ilo ść energii do odbioru informacji. Tylko w ten spos ó b mog ą sprosta ć wymaganiom stawianym przez ż ycie. Lecz na usprawiedliwienie przekonania,i ż osoby z uszkodzeniem wzroku maj ą problemy z socjo-emocjonalnym przystosowaniem, Mersi nie znalaz ł ż adnego potwierdzenia (meta- analiza) Je ś li tylko istnieje mo ż liwo ść ko rz ystania z wszelkich dost ę pnych urz ą dze ń (komputer z alfabetem Brail´a, drukarka Brail´a) nie ma ż adnego problemu z nauczaniem dzieci niewidomych / z uszkodzeniami wzroku w szko ł ach podstawowych oraz ponadpodstawowych.

10 W sprawie os ó b nies ł ysz ą cych/ z uszkodzeniem s ł uchu toczy si ę ostatnio kontrowersyjna dyskusja. Niekt ó rzy naukowcy twierdza, ż e os ó b nies ł ysz ą cych ju ż nie ma dzi ę ki nowej technologii (implant Cochlea). Inni natomiast krytykuj ą koncept medyczno technicznej rehabilitacji twierdz ą c, ż e j ę zyk migowy jest podstaw ą komunikacji. Fakt: dzieci z CI s ą w stanie uczestniczy ć w zwyk ł ych zaj ę ciach szkolnych bez pomocy nauczyciela wspomagaj ą cego.. http://www.valerie.at/

11 To zesp ół wi ę cej ni ż jednego upo ś ledzenia. W niekt ó rych definicjach mo ż na znale źć granic ę sze ś ciu miesi ę cy, kt ó ra m ó wi,i ż dziecko nigdy nie b ę dzie w stanie osi ą gn ąć stanu rozwoju takiego,jak normalne sze ś cioletnie dziecko. Tym dzieciom nale ż y zapewni ć specjalny trening. Zda ż a si ę mo ż liwo ść kr ó tkich faz kooperacji ze specjalnie prowadzonymi klasami szk ół podstawowych.

12

13 Posiadamy: selektywny i separujący system szkolny Ogromn ą ilo ść ponadpodstawowych (= specjalnych) szk ół jako szkoły z bardzo zróżnicowanymi ludźmi od gimnazjum do specjalnych szkół dla osób z wysokim stopniem upośledzenia. Ta selektywna struktura krzywdzi dzieci z powodu wysoce wyspecjalizowanej dydaktyki. szko ł a ze zwyczajowym my ś leniem pedagogicznym w kt ó rym są wszystkie dzieci razem w kooperacji na indywidualnym poziomie edukacji z uznaniem aktualnej kompetencji w postrzeganiu,my ś leniu i mo ż liwo ś ci nauki z ukierunkowaniem na kolejn ą stref ę r ozwoju rozszerzaj ą cymi tematami i projektami ucz ą si ę, pracuj ą i bawi ą razem

14 o Stosunek do problemów praktycznych: Edukacja odzwierciedla osobiste ż ycie dziecka, ich do ś wiadczenia w odkrywaniu ś wiata, postrzeganie i mo ż liwo ść nauki. Mowa ucznia: Problemy edukacyjne, fakty i rozwi ą zania s ą najpierw wyra ż ane w j ę zyku uczniów, potem w j ę zyku ekspertów specjalistów, by w ko ń cu zosta ć przedyskutowanymi od pocz ą tku. Sekwencja celów edukacyjnych:przedmiotowy rozwój uczniów. Potrzebujemy przedmiotowo zindywidualizowanych planów nauczania. Ka ż de dziecko potrzebuje innego terminu osi ą gni ę cia za ł o ż e ń planu nauczania. To tak ż e oznacza, ż e ka ż de dziecko jest na innym poziomie edukacyjnym podczas opuszczania szko ł y podstawowej – nie isnieje jednakowy poziom rozpocz ę cia nauki w szkole ponadpodstawowej! Gl ó wne elementy planu nauczania:

15 G łó wne elementy metodyczne: O Nauka przez praktyk ę. Aktywna i kognitywna nauka w celu rozwi ą zywania praktycznych problem ó w.To uczy zorientowania na celu. Wejd ź w to – krok po kroku(Spranger): Dziecko uczy si ę przez realne rozwiazywanie problem ó w, formu ł owanie rozwi ą zania. Kooperacja socjalna: Dziecko uczy si ę znajdowa ć rozwi ą zanie problemu przez eksperymentowanie,dyskusje,...w parach i grupach.

16 TRANSFER

17 Krytyczne punkty transferu: Szko ł a ponadpodstawowa jest nowym obszarem ż ycia ze specjalnymi regu ł ami, kt ó rych nie wprowadzano w szkole podstawowej. Wi ę c dzieci musza nauczyc si ę tych regu ł. Powinny mie ć faz ę treningu, nabywania do ś wiadcze ń przed transferem! Szko ł a ponadpodstawowa musi by ć obowi ą zkiem – nie ma mo ż liwo ś ci na unikni ę cie tego warunku. Sukces lub pomiar decyduje o przysz ł o ś ci ucznia. Szko ł a – specjalny system edukacji ponadpodstawowej- jest systemem, kt ó ry daje autoryzacj ę. Uko ń czenie szko ł y ponadpodstawowej nie daje gwarancji na osiagni ę cie wysokiej stopy ż yciowej, podczas gdy nieuko ń czenie szko ł y ponadpodstawowej oznacza mniej szans i ż ycie w n ę dzy.

18 Umiejetno ś ci potrzebne nauczycielowi do pracy w grupie integracyjnej. 1. Wysoka wra ż liwo ść na r óż nice mi ę dzy uczniami. Nauczyciel powinien zna ć indywidualny poziom ka ż dego dziecka i okaza ć indywidualn ą uwag ę. Wysoka wra ż liwo ść nauczania daje przynosi wi ę cej motywacji do postrzegania i podnosi samoocen ę ucznia. 2. Tolerancja i odpowiednie oczekiwania. Pozytywne oczekiwania s ą niezbedne w przypadku samospe ł niaj ą cych si ę przepowiedni. 3. Nauczyciel o niezmiennym zachowaniu. Uczniowie potrzebuj ą zasad, bezpiecze ń stwa oraz przewidywalno ś ci. To zapobiega problemom w nauce i ustala zachowanie ucznia. 4. Konstruktywne wspomaganie. Szansa na osi ą gni ę cie pozytywnej oceny wynosi dla uczni ó w tylko 10%. B łę dem jest my ś le ć ż e prawid ł owe zachowanie w szkole jest normalne! 5. Medytacja nauczania – odpowiednia zawarto ść tematyczna. 6. U ż ycie po żą danego zachowania modelowego. Dzieci bior ą przyk ł ad z nauczyciela. Je ż eli nauczyciel stara si ę osi ą gn ąć pozytywny klimat akceptacji, musi sam da ć przyk ł ad uczniom.

19 Szko ł a jest mo ż liwa dla ka ż dego dziecka. Musimy to zrealizowa ć poprzez u ż ycie pozytywnego dialogu z dzie ć mi. Szczeg ó lnie za ś z dzie ć mi specjalnych potrzeb poniewa ż maj ą one prawo ż y ć w ś wiecie bez oznak separacji. Koniec


Pobierz ppt "Normalnie jest by ć innym pEs (Problematic educational Situation) – Problem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google