Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzaminy organizowane na Litwie test kompetencji test kompetencji (po ukończeniu 10 klasy, w drugiej klasie gimnazjum, wiek powyżej 16 lat) (po ukończeniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzaminy organizowane na Litwie test kompetencji test kompetencji (po ukończeniu 10 klasy, w drugiej klasie gimnazjum, wiek powyżej 16 lat) (po ukończeniu."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Egzaminy organizowane na Litwie test kompetencji test kompetencji (po ukończeniu 10 klasy, w drugiej klasie gimnazjum, wiek powyżej 16 lat) (po ukończeniu 10 klasy, w drugiej klasie gimnazjum, wiek powyżej 16 lat) Egzaminy maturalne lub na zakończenie szkoły ( egzaminy dla absolwentów szkół średnich, dla byłych uczniów ) Egzaminy maturalne lub na zakończenie szkoły ( egzaminy dla absolwentów szkół średnich, dla byłych uczniów )

4 NEC- Krajowe Centrum Egzaminacyjne NEC- Krajowe Centrum Egzaminacyjne Publiczna instytucja edukacyjna wspierająca nauczycieli, uczniów i szkoły; Publiczna instytucja edukacyjna wspierająca nauczycieli, uczniów i szkoły; organizuje testy kompetencji, egzaminy końcowe, prezentacje, krajowe egzaminy językowe, egzaminy dot. Konstytucji Litwy organizuje testy kompetencji, egzaminy końcowe, prezentacje, krajowe egzaminy językowe, egzaminy dot. Konstytucji Litwy

5 Reforma egzaminów maturalnych (egzaminów końcowych) Rozpoczęta w roku 1996; Rozpoczęta w roku 1996; Zakończona w roku 2002; Zakończona w roku 2002; Główny cel reformy – uniknięcie podwójych egzaminów po zakończeniu szkoły średniej. Wcześniej odbywały się egzaminy końcowe oraz egzaminy wstępne na uczelnie wyższe. Główny cel reformy – uniknięcie podwójych egzaminów po zakończeniu szkoły średniej. Wcześniej odbywały się egzaminy końcowe oraz egzaminy wstępne na uczelnie wyższe.

6 Czynniki wpływające na sukces reformy: Jasna koncepcja zmiany egzaminów; Jasna koncepcja zmiany egzaminów; Wkład litewskich uczelni wyższych w zmianę egzaminów; Wkład litewskich uczelni wyższych w zmianę egzaminów; Skuteczna praca Krajowego Centrum Egzaminacyjnego; Skuteczna praca Krajowego Centrum Egzaminacyjnego; Skuteczne wykorzystanie środków Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz programu unijnego PHARE HERIL Skuteczne wykorzystanie środków Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz programu unijnego PHARE HERIL

7 Główne założenia testu kompetencji oraz egzaminu maturalnego Dostosowanie - programy egzaminacyjne są spójne z wymaganiami programowymi dla uczniów; Dostosowanie - programy egzaminacyjne są spójne z wymaganiami programowymi dla uczniów; Równe szanse – test kompetencji i egzamin maturalny dają równe szanse uzyskania dobrego wykształcenia i przygotowania do kariery zawodowej; Równe szanse – test kompetencji i egzamin maturalny dają równe szanse uzyskania dobrego wykształcenia i przygotowania do kariery zawodowej; Przejrzystość – wprowadzenie egzaminu oraz kryteria oceniania są znane zarówno uczniom, nauczycielom jak i rodzicom. Kandydaci mają możliwość zapoznania się z przykładową kopią karty egzaminacyjnej. Przejrzystość – wprowadzenie egzaminu oraz kryteria oceniania są znane zarówno uczniom, nauczycielom jak i rodzicom. Kandydaci mają możliwość zapoznania się z przykładową kopią karty egzaminacyjnej.

8 Wiarygodność – wszyscy uczniowie podchodzący do testu kompetencji/egzaminu maturalnego mają mają równe szanse na wykonanie zadań; wyniki są porównywane na podstawie ustalonych kryteriów; Wiarygodność – wszyscy uczniowie podchodzący do testu kompetencji/egzaminu maturalnego mają mają równe szanse na wykonanie zadań; wyniki są porównywane na podstawie ustalonych kryteriów; Poprawność – wyniki egzaminu są liczone bez łamania/naruszania praw uczniów oraz zgodnie z etycznymi i moralnymi zasadami. Poprawność – wyniki egzaminu są liczone bez łamania/naruszania praw uczniów oraz zgodnie z etycznymi i moralnymi zasadami.

9 Główne cele testu kompetencji Celem PUPP (skrót w języku litewskim) jest zbieranie i udostępnianie wyników testu kompetencji oraz informowanie o jakości kształcenia w szkołach podstawowych; Celem PUPP (skrót w języku litewskim) jest zbieranie i udostępnianie wyników testu kompetencji oraz informowanie o jakości kształcenia w szkołach podstawowych; Cele PUPP: ocena ogólnej wiedzy uczniów w zakresie różnych przedmiotów zgodnie z programami nauczania, wydanie świadectwa dokumentującego osiągnięcia ucznia; Cele PUPP: ocena ogólnej wiedzy uczniów w zakresie różnych przedmiotów zgodnie z programami nauczania, wydanie świadectwa dokumentującego osiągnięcia ucznia; Udostępnienie informacji uczniom na temat ich wyników w nauce w celu wybrania dalszej ścieżki kształcenia lub szkoły Udostępnienie informacji uczniom na temat ich wyników w nauce w celu wybrania dalszej ścieżki kształcenia lub szkoły

10 Udostępnienie informacji szkołom na potrzeby rekrutacji uczniów, pomocy w wyborze przedmiotu lub kursu oraz zapewnienie równych szans dla wszystkich; Udostępnienie informacji szkołom na potrzeby rekrutacji uczniów, pomocy w wyborze przedmiotu lub kursu oraz zapewnienie równych szans dla wszystkich; Udostępnienie informacji samorządom, monitorowanie procesu kształcenia oraz informowanie społeczeństwa o wynikach testu kompetencji. Udostępnienie informacji samorządom, monitorowanie procesu kształcenia oraz informowanie społeczeństwa o wynikach testu kompetencji.

11 Cele i zadania egzaminów maturalnych/końcowych

12 cel – ocenia postępów w kształceniu uczniów szkół średnich, ich dostosowania do ogólnych wymagań programowych oraz zbieranie danych w celu poprawy jakości kształcenia w szkołach średnich na terenie kraju; cel – ocenia postępów w kształceniu uczniów szkół średnich, ich dostosowania do ogólnych wymagań programowych oraz zbieranie danych w celu poprawy jakości kształcenia w szkołach średnich na terenie kraju; zadania: zadania: Ocena wiedzy ogólnej i akademickiej uczniów zdobytej w szkole średniej, przyznanie świadectwa ukończenia szkoły; Ocena wiedzy ogólnej i akademickiej uczniów zdobytej w szkole średniej, przyznanie świadectwa ukończenia szkoły;

13 Udostępnienie informacji uczniom o wynikach kształcenia w celu wybrania dalszej instytucji edukacyjnej, wybranie ścieżki kariery zawodowej; Udostępnienie informacji uczniom o wynikach kształcenia w celu wybrania dalszej instytucji edukacyjnej, wybranie ścieżki kariery zawodowej; Udostępnienie informacji niezbędnych do przyjęcia uczniów na uczelnie wyższe, do szkół zawodowych, akademii poprzez porównanie osiągnięć edukacyjnych na szczeblu krajowym, przy wykorzystaniu określonych standardów oceniania; Udostępnienie informacji niezbędnych do przyjęcia uczniów na uczelnie wyższe, do szkół zawodowych, akademii poprzez porównanie osiągnięć edukacyjnych na szczeblu krajowym, przy wykorzystaniu określonych standardów oceniania; udostępnienie informacji w celu monitorowania procesu kształcenia oraz informowania społeczeństwa. udostępnienie informacji w celu monitorowania procesu kształcenia oraz informowania społeczeństwa.

14 PUPP- zmiany Test kompetencji,PUPP, w latach 2008-2011 wprowadza: sprawdzian z języka litewskiego (jako języka rdzennego i narodowego), matematyki oraz języków rdzennych (rosyjskiego, polskiego, białoruskiego, niemieckiego); Test kompetencji,PUPP, w latach 2008-2011 wprowadza: sprawdzian z języka litewskiego (jako języka rdzennego i narodowego), matematyki oraz języków rdzennych (rosyjskiego, polskiego, białoruskiego, niemieckiego); Od roku 2011 PUPP będzie sprawdzianem obowiązkowym; Od roku 2011 PUPP będzie sprawdzianem obowiązkowym; Od roku 2012 obowiązkowy sprawdzian z informatyki; 1-3 sprawdzianów do wyboru (języki obce, WOS, przyroda). Uczeń będzie zobowiązany do wyboru jednego z przedmiotów dodatkowych; Od roku 2012 obowiązkowy sprawdzian z informatyki; 1-3 sprawdzianów do wyboru (języki obce, WOS, przyroda). Uczeń będzie zobowiązany do wyboru jednego z przedmiotów dodatkowych; Od roku 2012 uczeń będzie musiał zdawać przynajmniej 4 sprawdziany/egzaminy przedmiotowe. Od roku 2012 uczeń będzie musiał zdawać przynajmniej 4 sprawdziany/egzaminy przedmiotowe.

15 PUPP- ocena testu kompetencji Oceniani są uczniowie uczący się w ostatniej klasie (10) zgodnie w podstawowym programem nauczania; Oceniani są uczniowie uczący się w ostatniej klasie (10) zgodnie w podstawowym programem nauczania; Uczniowie wybierają przedmiot, z którego będą oceniani; Uczniowie wybierają przedmiot, z którego będą oceniani; Harmonogram i programy są zatwierdzane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki; Harmonogram i programy są zatwierdzane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki; Uczeń jest oceniany w swojej szkole; Uczeń jest oceniany w swojej szkole; Karty egzaminacyjne uczniów są oceniane zgodnie z ustalonymi kryteriami; Karty egzaminacyjne uczniów są oceniane zgodnie z ustalonymi kryteriami;

16 PUPP Krajowe Centrum Egzaminacyjne przedstawia instrukcje oceniania (po zakończeniu egzaminu), system KELTAS Krajowe Centrum Egzaminacyjne przedstawia instrukcje oceniania (po zakończeniu egzaminu), system KELTAS zgodnie z zarządzeniem dyrektorów, w szkołach tworzone są komisje egzaminacyjne; zgodnie z zarządzeniem dyrektorów, w szkołach tworzone są komisje egzaminacyjne; Zadania, instrukcje oceniania, czas egzaminu i specjalne warunki są stosowane u dzieci o specjalnych potrzebach. Zadania, instrukcje oceniania, czas egzaminu i specjalne warunki są stosowane u dzieci o specjalnych potrzebach.

17 Program egzaminu maturalnego Przygotowany zgodnie z programami nauczania w szkołach średnich; Przygotowany zgodnie z programami nauczania w szkołach średnich; Program jest ogłaszany na 2 lata przed egzaminami końcowymi; Program jest ogłaszany na 2 lata przed egzaminami końcowymi; Zadania egzaminacyjne oraz instrukcje ich oceniania są przygotowane w sposób scentralizowany. Zadania egzaminacyjne oraz instrukcje ich oceniania są przygotowane w sposób scentralizowany.

18 Na jakość egzaminów końcowych/maturalnych składają się zadanie jakościowe i ocena jakościowa Głównym zadaniem jest poprawa kompetencji i kwalifikacji komisji egzaminacyjnych oraz szkolenie nowych egzaminatorów; Głównym zadaniem jest poprawa kompetencji i kwalifikacji komisji egzaminacyjnych oraz szkolenie nowych egzaminatorów; znajomość standardów wymagań oceniania w celu poprawnego oceniania prac egzaminacyjnych. znajomość standardów wymagań oceniania w celu poprawnego oceniania prac egzaminacyjnych.

19 Zmiana egzaminu maturalnego w roku 2002 : w roku 2002 : zorganizowano 12 egzaminów krajowych i 18 szkolnych; zorganizowano 12 egzaminów krajowych i 18 szkolnych; Uczeń kończący szkołę średnią musiał zdawać 4 egzaminy (egzamin z języka litewskiego był obowiązkowy); Uczeń kończący szkołę średnią musiał zdawać 4 egzaminy (egzamin z języka litewskiego był obowiązkowy); Rodzaj egzaminu – krajowy lub szkolny był wybierany przez ucznia na podstawie wyboru przyszłego kierunku studiów; Rodzaj egzaminu – krajowy lub szkolny był wybierany przez ucznia na podstawie wyboru przyszłego kierunku studiów;

20 Zmiana egzaminu maturalnego 2003-2009 2003-2009 Zorganizowano krajowy egzamin z informatyki; Zorganizowano krajowy egzamin z informatyki; Utworzenie bazy danych egzaminacyjnych KELTAS. Krajowe Centrum Egzaminacyjne przesyła i otrzymuje dane dotyczące wyników egzaminów ze szkół, gmin, Krajowej Rady Egzaminacyjnej; Utworzenie bazy danych egzaminacyjnych KELTAS. Krajowe Centrum Egzaminacyjne przesyła i otrzymuje dane dotyczące wyników egzaminów ze szkół, gmin, Krajowej Rady Egzaminacyjnej; W roku 2007 liczba egzaminów została zmniejszona. Aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły wystarczyło zdać 1 obowiązkowy egzamin (język litewski) oraz 2 egzaminy dodatkowe. Maksymalna liczba egzaminów to 6. W roku 2007 liczba egzaminów została zmniejszona. Aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły wystarczyło zdać 1 obowiązkowy egzamin (język litewski) oraz 2 egzaminy dodatkowe. Maksymalna liczba egzaminów to 6.

21 2010 Aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły wystarczy zdać 2 egzaminy maturalne : Aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły wystarczy zdać 2 egzaminy maturalne : Jeden obowiązkowy ( język litewski); Jeden obowiązkowy ( język litewski); Jeden dodatkowy; Jeden dodatkowy; Maksymalna liczba egzaminów -6. Maksymalna liczba egzaminów -6.

22 Nowe typy egzaminów w roku 2012 W roku 2012 zostanie wprowadzony egzamin maturalny z języka litewskiego na podstawie ogólnego programu egzaminacyjnego (zamiast egzaminów z języka litewskiego jako języka rdzennego i narodowego); W roku 2012 zostanie wprowadzony egzamin maturalny z języka litewskiego na podstawie ogólnego programu egzaminacyjnego (zamiast egzaminów z języka litewskiego jako języka rdzennego i narodowego); w roku 2012 zostaną wprowadzone dodatkowe egzaminy maturalne z geografii, języka litewskiego na szczeblu krajowym oraz egzamin ze sztuki na szczeblu szkolnym; w roku 2012 zostaną wprowadzone dodatkowe egzaminy maturalne z geografii, języka litewskiego na szczeblu krajowym oraz egzamin ze sztuki na szczeblu szkolnym; W roku 2012 zostanie wprowadzone dodatkowa karta maturalna dla tych kompetencji, które trudno ocenić w krótkim czasie. W roku 2012 zostanie wprowadzone dodatkowa karta maturalna dla tych kompetencji, które trudno ocenić w krótkim czasie.

23 Dodatkowa karta egzaminu maturalnego Jej wprowadzenie zapewni większe możliwości: Jej wprowadzenie zapewni większe możliwości: Rozwinie długoterminowe umiejętności pracy indywidualnej; Rozwinie długoterminowe umiejętności pracy indywidualnej; Pozwoli na zdobycie wiedzy z przedmiotu, który interesuje ucznia; Pozwoli na zdobycie wiedzy z przedmiotu, który interesuje ucznia; Pozwoli na analizę poszczególnych zagadnień w obrębie przedmiotu w sposób dokładny i szczegółowy, jak i da możliwość poszukiwania informacji z różnych źródeł; Pozwoli na analizę poszczególnych zagadnień w obrębie przedmiotu w sposób dokładny i szczegółowy, jak i da możliwość poszukiwania informacji z różnych źródeł; Praca będzie przebiegać zgodnie z ustalonymi standardami i kryteriami. Praca będzie przebiegać zgodnie z ustalonymi standardami i kryteriami.

24 Egzamin maturalny w roku 2010 Aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły wymagane jest zdanie 2 egzaminów – jednego obowiązkowego (język litewski) i jednego dodatkowego, maksymalnie można zdawać 6 egzaminów. Aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły wymagane jest zdanie 2 egzaminów – jednego obowiązkowego (język litewski) i jednego dodatkowego, maksymalnie można zdawać 6 egzaminów. W roku 2010 po raz pierwszy zostanie przeprowadzony egzamin z technologii; W roku 2010 po raz pierwszy zostanie przeprowadzony egzamin z technologii; Nie będzie egzaminów szkolnych – uczeń wybierze jeden egzamin zawierający zarówno podstawowe, jak i rozszerzone zadania egzaminacyjne z danego przedmiotu Nie będzie egzaminów szkolnych – uczeń wybierze jeden egzamin zawierający zarówno podstawowe, jak i rozszerzone zadania egzaminacyjne z danego przedmiotu W roku 2010 nie będzie możliwości ponownego zdawania niezaliczonego egzaminu za wyjątkiem przypadków szczególnych. W roku 2010 nie będzie możliwości ponownego zdawania niezaliczonego egzaminu za wyjątkiem przypadków szczególnych.

25 Egzamin ustny Uczeń ma prawo do zdawania języka litewskiego, języka obcego (angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego) tylko po zdaniu egzaminu ustnego; Uczeń ma prawo do zdawania języka litewskiego, języka obcego (angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego) tylko po zdaniu egzaminu ustnego; Uczeń może zdawać ustnie egzamin z informatyki. Uczeń może zdawać ustnie egzamin z informatyki.

26 Wprowadzenie egzaminów maturalnych/końcowych Egzaminy organizowane są zgodnie rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczącym przeprowadzania egzaminów; Egzaminy organizowane są zgodnie rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczącym przeprowadzania egzaminów; Każdego roku tworzony i zatwierdzany jest harmonogram, który w późniejszych etapach nie ulega zmianie; Każdego roku tworzony i zatwierdzany jest harmonogram, który w późniejszych etapach nie ulega zmianie; Tworzone są centra egzaminacyjne, a dane o nich są wprowadzane do systemu KELTAS do 30 marca. Tworzone są centra egzaminacyjne, a dane o nich są wprowadzane do systemu KELTAS do 30 marca.

27 Wprowadzenie egzaminów maturalnych/końcowych Na terenie gminy znajduje się przynajmniej 1 centrum egzaminacyjne; Na terenie gminy znajduje się przynajmniej 1 centrum egzaminacyjne; Centrum jest tworzone jeśli dany przedmiot zdaje przynajmniej 22 uczniów. Jeśli liczba zdających jest mniejsza, tworzy się centrum egzaminacyjne obejmujące kilka gmin; Centrum jest tworzone jeśli dany przedmiot zdaje przynajmniej 22 uczniów. Jeśli liczba zdających jest mniejsza, tworzy się centrum egzaminacyjne obejmujące kilka gmin; Uczniowie o specjalnych potrzebach mają prawo złożyć podanie na piśmie dotyczące specjalnych potrzeb/warunków w zależności od stanu zdrowia. Uczniowie o specjalnych potrzebach mają prawo złożyć podanie na piśmie dotyczące specjalnych potrzeb/warunków w zależności od stanu zdrowia.

28 Ocena pracy maturalnej Prace maturalne na szczeblu krajowym są oceniane w podwydziałach i siedzibach Krajowego Centrum Egzaminacyjnego; Prace maturalne na szczeblu krajowym są oceniane w podwydziałach i siedzibach Krajowego Centrum Egzaminacyjnego; Egzaminy szkolne są oceniane w gminnych wydziałach edukacji; Egzaminy szkolne są oceniane w gminnych wydziałach edukacji; uczniowie zdający muzykę, muzykologię lub sztukę otrzymują zadanie na kreatywność; uczniowie zdający muzykę, muzykologię lub sztukę otrzymują zadanie na kreatywność; Ocena egzaminów szkolnych oparta jest na określonych kryteriach; Ocena egzaminów szkolnych oparta jest na określonych kryteriach; Szkolne karty egzaminacyjne mają minimalne wymagania/punkty; maksymalna liczba punktów to 10; Szkolne karty egzaminacyjne mają minimalne wymagania/punkty; maksymalna liczba punktów to 10; Ocena egzaminów krajowych jest mieszana – oparta na standardach i kryteriach; od 1 do 100 punktów; Ocena egzaminów krajowych jest mieszana – oparta na standardach i kryteriach; od 1 do 100 punktów;

29 Filozofia oceniania Pozytywne ocenianie; Pozytywne ocenianie; Odpowiednie przygotowanie do oceniania; Odpowiednie przygotowanie do oceniania; Umiejętność pracy w zespole; Umiejętność pracy w zespole; Przestrzeganie roli i mentalności nauczyciela; Przestrzeganie roli i mentalności nauczyciela; zrozumienie, że karta oceny jest dokumentem; zrozumienie, że karta oceny jest dokumentem; Jakościowa i profesjonalna ocena każdej pracy egzaminacyjnej. Jakościowa i profesjonalna ocena każdej pracy egzaminacyjnej.

30 Wybór przedmiotów na egzaminie maturalnym w roku 2009 Przedmiot Przedmiot Liczba zdających W kraju W okręgu Matematyka 13354 1335485 Biologia 4019 401936 Język litewski 22393 22393188 Informatyka 698 6982 Język angielski 15448 15448134 Chemia 2298 229817 Historia 14073 14073159 Fizyka 3064 306419

31 Przygotowali: Genovaitė Leitmanienė, Helena Pidkovienė. Tłumaczenie na język angielski i prezentacja w PowerPoint: Helma Bakūnienė


Pobierz ppt "Egzaminy organizowane na Litwie test kompetencji test kompetencji (po ukończeniu 10 klasy, w drugiej klasie gimnazjum, wiek powyżej 16 lat) (po ukończeniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google