Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OBOWIĄZKI ZDAJĄCEGO PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EGZAMINU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OBOWIĄZKI ZDAJĄCEGO PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EGZAMINU"— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ROK SZKOLNY 2010/2011 TECHNIK MASAŻYSTA

2 OBOWIĄZKI ZDAJĄCEGO PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EGZAMINU
Złożenie deklaracji do Dyrektora Szkoły nie później niż do dnia 20 grudnia (w przypadku sesji letniej) lub 30 września (w przypadku sesji zimowej) – dotyczy słuchaczy semestrów najwyższych Absolwenci Szkoły składają deklarację do Dyrektora Szkoły nie później niż do dnia 20 grudnia roku szkolnego, w którym zamierzają przystąpić do egzaminu

3 Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Część I –  zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Zdający rozwiązuje test zawierający 50 zadań zamkniętych Czas trwania 120 minut (+ 30 min) ETAP PISEMNY Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą Zdający rozwiązuje test zawierający 20 zadań zamkniętych Etap praktyczny – obejmuje wykonanie zadania egzaminacyjnego, polegającego na opracowaniu projektu realizacji określonych prac. WYMAGANIA,KTÓRE TRZEBA SPEŁNIĆ,ABY ZDAĆ EGZAMIN Czas trwania 180 – 240 min (+ 30 min) ETAP PRAKTYCZNY

4 WYMAGANIA,KTÓRE TRZEBA SPEŁNIĆ,ABY ZDAĆ EGZAMIN
1. W ETAPIE PISEMNYM ZDAJ,ACY MOŻE OTRZYMAĆ ZA KAŻDE PRAWIDŁOWO ROZWIĄZANE ZADANIE 1 PKT.ZDAJĄCY ZDA TEN ETAP,JEŚLI UZYSKA: z części I-co najmniej 50% pkt. możliwych do uzyskania z części II - co najmniej 30% pkt. możliwych do uzyskania 2. W ETAPIE PRAKTYCZNYM ZDAJĄCY ZDA EGZAMIN, JEŚLI UZYSKA CO NAJMNIEJ 75% PKT. MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA.

5 ETAP PISEMNY 13 CZERWCA 2011 r /poniedziałek/ godz 12.00

6 ZDAJĄCY PRZYCHODZĄ NA EGZAMIN 11.00
zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują wyznaczone miejsca, przy wejściu do sali każdy zdający okazuje dokument potwierdzający tożsamość z aktualnym zdjęciem (najlepiej dowód osobisty), do sali nie wolno wnosić żadnych środków łączności, każdy zdający przynosi ze sobą pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, egzamin rozpoczyna się punktualnie O GODZ , po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi spóźnieni nie są wpuszczani do sali egzaminacyjnej

7 PRZEBIEG ETAPU PISEMNEGO
LAUREACI I FINALIŚCI TURNIEJÓW LUB OLIMPIADTEMATYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z WYBRANĄ DZIEDZINĄ WIEDZY ZAWODOWEJ SĄ ZWOLNIENI Z ETAPU PISEMNEGO EGZ.ZAW każdy zdający otrzymuje arkusz egzaminacyjny, który zawiera: - instrukcję zamieszczoną na pierwszej stronie, - dwuczęściowy test, część I zawiera 50 zadań, część II zawiera 20 zadań (wszystkie zadania są zadaniami zamkniętymi z czterema odpowiedziami, z których tylko jedna jest prawidłowa) zdający sprawdza kompletność otrzymanych dokumentów (tzn. czy mają wszystkie strony i czy są wyraźnie wydrukowane), jeśli nie zgłasza ten fakt przewodniczącemu, wymienia dokumenty i potwierdza to podpisem w protokole przebiegu egzaminu

8 zdający zapoznaje się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza,
następnie wpisuje na karcie odpowiedzi: - swój numer ewidencyjny PESEL , - datę urodzenia, - symbol cyfrowy zawodu oraz wersję arkusza, - przykleja naklejkę z nr PESEL czas na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych, Przewodniczący zapisuje w widocznym miejscu godzinę rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania

9 w czasie egzaminu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, w szczególności:
- nie opuszcza sali egzaminacyjnej, - nie opuszcza wyznaczonego miejsca w Sali, - w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi, - nie wypowiada uwag i komentarzy, - nie zdaje pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych, w przypadku naruszenia powyższych zakazów zdający opuszcza salę, jego praca zaś zostaje unieważniona, zdający, który ukończył pracę przed upływem wyznaczonego czasu zgłasza to przez podniesienie ręki i po otrzymaniu pozwolenia opuszcza salę

10 po upływie wyznaczonego czasu zdający kończy pracę:
- sprawdza czy poprawnie zakodował na karcie odpowiedzi wszystkie wymagane informacje, - zamyka i odkłada arkusz na brzeg stolika zadrukowaną stroną do blatu, - członkowie zespołu nadzorującego w obecności zdającego sprawdzają kompletność i poprawność numeru PESEL, daty urodzenia, symbolu cyfrowego i wersji arkusza, - opuszcza salę po uzyskaniu zgody przez przewodniczącego

11 ETAP PRAKTYCZNY 15 CZERWCA 2011r godz. 9.00

12 Etap praktyczny w szkole policealnej polega na:
opracowaniu projektu realizacji określonych prac (w przypadku zawodów: technik masażysta, technik administracji, technik bhp, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik mechatronik) opracowaniu projektu realizacji określonych prac i wykonanie określonej pracy lub prac na stanowisku egzaminacyjnym (technik informatyk)

13 zdający zgłasza się na egzamin na 30 minut przed rozpoczęciem,
każdy zdający przynosi ze sobą pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, dodatkowe pomoce:linijka,ołówek,gumka przy wejściu do sali każdy zdający okazuje dokument potwierdzający tożsamość z aktualnym zdjęciem (najlepiej dowód osobisty), w przypadku wykonywania zdania praktycznego na stanowisku egzaminacyjnym – odzież roboczą oraz określone w zawiadomieniu o egzaminie dokumenty i przybory związane ze specyfiką zawodu

14 o ustalonej godzinie zdający zajmuje wylosowane/wyznaczone miejsce,
zdający sprawdza kompletność otrzymanych dokumentów (tzn. czy mają wszystkie strony i czy są wyraźnie wydrukowane), jeśli nie zgłasza ten fakt przewodniczącemu, wymienia dokumenty i potwierdza to podpisem w protokole przebiegu egzaminu, Zdający nie otrzymują dodatkowych kartek!! zdający, którzy wykonują zadania praktyczne przy stanowisku egzaminacyjnym uczestniczą przed rozpoczęciem egzaminu w instruktażu stanowiskowym

15 Zdający, którzy wykonują zadania bądź określone prace na stanowiskach egzaminacyjnych mają 20 minut na zapoznanie się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym i przygotowanie się do wykonania zadania praktycznego (czasu tego nie wlicza się do czasu trwania etapu praktycznego),

16 Wykonanie zadania egzaminacyjnego obejmuje dla zdających wykonujących projekt realizacji określonych prac: opracowanie projektu realizacji prac określonych w treści zadania stanowiące pracę egzaminacyjną, sformułowanie tytułu odnoszącego się do zakresu treści pracy egzaminacyjnej, wypełnienie karty pracy egzaminacyjnej,

17 Wykonanie zadania egzaminacyjnego obejmuje dla zdających wykonujących projekt realizacji określonych prac i wykonanie pracy/prac na stanowisku egzaminacyjnym: opracowanie projektu realizacji prac i wykonanie określonej pracy lub prac związanych z opracowywanym projektem oraz sporządzenie dokumentacji z wykonania pracy lub prac, stanowiące pracę egzaminacyjną, sformułowanie tytułu odnoszącego się do zakresu treści pracy egzaminacyjnej, wypełnienie karty pracy egzaminacyjnej

18 w czasie egzaminu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, w szczególności:
- nie opuszcza sali egzaminacyjnej, - nie opuszcza wyznaczonego miejsca/stanowiska, - w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi, - nie wypowiada uwag i komentarzy, - nie zdaje pytań dotyczących zadania egzaminacyjnego, - niezwłocznie zgłasza awarie urządzeń,

19 w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia spowodowanego naruszeniem przez zdającego przepisów bhp przewodniczący przerywa egzamin zdającego i nakazuje opuszczenie pomieszczenia, zdający, który podejmuje decyzję o rezygnacji z wykonywania zadania zgłasza to przewodniczącemu i składa stosowne pisemne oświadczenie razem z arkuszem egzaminacyjnym, zdający, który ukończył pracę przed upływem wyznaczonego czasu zgłasza to przez podniesienie ręki, na 30 minut przed ustalonym czasem zakończenia przewodniczący przypomina zdającym ile pozostało czasu do końca egzaminu

20 Po zakończeniu etapu praktycznego:
Przewodniczący odbiera arkusz egzaminacyjny od zdających, sprawdza ich kompletność, potwierdza odbiór w protokole i pozwala na opuszczenie pomieszczenia, w przypadku zdających wykonujących projekt realizacji prac Przewodniczący odbiera od nich arkusz egzaminacyjny i pracę egzaminacyjną razem z brudnopisem, sprawdza kompletność, zaznacza zielonym kolorem poprawki, dopisania i inne zapisy wprowadzone przez zdającego, zapisuje ich liczbę w karcie pracy, potwierdza odbiór pracy i wykonanie określonych prac i następnie pozwala na opuszczenie pomieszczenia

21 TECHNIK MASAŻYSTA /240/ ABSOLWENT POWINIEN UMIEĆ:
Analizować dokumentację medyczną pacjenta oraz wyniki wywiadu dla potrzeb wykonania masażu. Dobierać rodzaj, metodę i technikę masażu na podstawie wyników analizy dokumentacji medycznej i wywiadu uwzględniając aktualny stan zdrowia, wiek, typ schorzenia, potrzeby i wydolność pacjenta.

22 ABSOLWENT POWINIEN UMIEĆ:
Dobierać sprzęt medyczny do wykonania masażu określoną metodą i techniką Opracowywać, w formie schematu blokowego , projekt działań związanych z wykonaniem masażu Przygotować pacjenta pod względem psycho-fizycznym do masażu

23 ABSOLWENT POWINIEN UMIEĆ
Wykonywać masaż określoną metoda i techniką Sporządzać dokumentację medyczną z przeprowadzonego masażu Opracowywać wskazania dotyczące wykonywania przez pacjenta ćwiczeń usprawniających w warunkach domowych.

24 Jak pisać projekt realizacji prac w czasie etapu praktycznego?

25 Po pierwsze Przeczytaj dokładnie od początku do końca zadanie egzaminacyjne - treść zadania wraz z załącznikami, aby się dowiedzieć co masz zrobić, co masz do dyspozycji.

26 Po drugie Sformułuj i zapisz na pierwszej stronie swojej pracy tytuł, który będzie mówił czego dotyczy projekt.

27 Po trzecie Przeanalizuj dokładnie treść zadania i załączniki. Pamiętaj- masz opracować „projekt realizacji prac", a więc musisz dowiedzieć się o jakie prace chodzi, jaki ma być efekt końcowy tych prac i co masz do dyspozycji. Upraszczając problem, projektując swój wolny czas nie będziesz wybierać się na narty, gdy masz do dyspozycji tylko łyżwy.

28 Po czwarte Zapisz w pracy egzaminacyjnej założenia do projektu - są to wszystkie istotne informacje, które musisz wziąć pod uwagę opracowując projekt realizacji prac.

29 Po piąte Wyodrębnij i zatytułuj rozdziały - to żaden problem. W treści zadania jest zapis: „projekt powinien zawierać:". Kolejne punkty tego wykazu powinny stać się tytułami rozdziałów Twojego projektu.

30 Po szóste Wypełnij rozdziały treścią, ale to już umiesz. Uczyłeś się, zbierałeś doświadczenie wykonując ćwiczenia laboratoryjne, realizując projekty, rozwiązując różne zadania, problemy w trakcie nauki w szkole. Pamiętaj pisz na temat. Zaglądaj do danych, które zapisałeś w pierwszym rozdziale, aby fantazja nie sprowadziła Cię na manowce.

31 Pisz czytelnie - daj szansę egzaminatorowi na ocenę Twojej pracy.

32 W etapie praktycznym zadanie egzaminacyjne będzie sprawdzało umiejętności praktyczne z zakresu tematu ogólnego określonego w standardzie wymagań egzaminacyjnych: „Wykonanie analizy i oceny określonego stanowiska pracy, pod względem wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii i ryzyka zawodowego, a także określenie działań w kierunku poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.”

33 Zadanie w etapie praktycznym będzie miało charakter otwarty
Zadanie w etapie praktycznym będzie miało charakter otwarty. Ważne było, aby zdający wykazali się wiedzą i umiejętnościami zawodowymi pozwalającymi na przeprowadzenie analizy sytuacji przedstawionej treści zadania oraz sformułowanie poprawnych wniosków na podstawie tej analizy oraz załączonej do zadania dokumentacji.

34 W pracy egzaminacyjnej będą podlegały ocenie:
tytuł pracy egzaminacyjnej, założenia do projektu realizacji prac, wymagania wynikające z przepisów bhp dla pomieszczeń i stanowiska pracy wynikającego z tematu, ocenę pomieszczenia pracy stanowiska wynikającego z tematu, pod względem warunków środowiska pracy, wykaz zagrożeń według wskazanej klasyfikacji, ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy stanowiska wynikającego z tematu, według wskazanej metody, wnioski i zalecenia służące zminimalizowaniu skutków zagrożeń, praca egzaminacyjna jako całość (przejrzystość, estetyka, logika układu treści projektu realizacji prac oraz poprawność merytoryczna i terminologiczna).

35 Uwagi egzaminatorów: Egzaminatorzy oceniający w czerwcu br projekty sformułowali szereg uwag dotyczących sprawdzanych prac. Na ich podstawie można stwierdzić, że zdający mieli problemy z poprawnym sformułowaniem tytułu projektu. Często popełnianym błędem przy formułowaniu tematu był zapis zbyt ogólny lub zapis odnoszący się tylko do fragmentu opracowania. Część zdających miała problemy z poprawnym wyodrębnieniem danych, istotnych z punktu widzenia realizacji projektu. Często wykaz założeń był niepełny, brakowało informacji dotyczących: wymiarów geometrycznych pomieszczenia, oświetlenia, stanu podłóg.

36 Uwagi egzaminatorów: Słabo opracowywanym elementem prac egzaminacyjnych była ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy magazyniera w oparciu o metodę Wstępnej Analizy Ryzyka PHA. Podstawowym problemem dla zdających było obliczanie ryzyka zawodowego na podstawie stopni oceny stosowanych we wskazanej metodzie. Bardzo trudne było dla zdających właściwe zidentyfikowanie zagrożeń na stanowisku magazyniera, sytuacji i zdarzeń niebezpiecznych, a następnie ocena stopnia szkód i prawdopodobieństwa zaistnienia danego wydarzenia.

37 Uwagi egzaminatorów: W wykazie wniosków i zaleceń służących zminimalizowaniu skutków zagrożeń bardzo często brakowało zaleceń dotyczących: szkoleń bhp, badań lekarskich pracowników, stosowania środków ochrony indywidualnej, konieczności uzyskania certyfikatu na znak bezpieczeństwa dla maszyn, urządzeń i sprzętu (drabin). Duże zastrzeżenia budziły brak wyraźnej struktury projektu, adekwatnej do wymagań sformułowanych w treści zadania oraz estetyka pracy. Większość zdających posługiwała się poprawnym językiem właściwym dla zawodu


Pobierz ppt "OBOWIĄZKI ZDAJĄCEGO PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EGZAMINU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google