Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozporządzenie z dnia 24.10.2005r w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozporządzenie z dnia 24.10.2005r w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów."— Zapis prezentacji:

1 Rozporządzenie z dnia 24.10.2005r w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz.U. NR 218 z 2005r, poz.1840)

2 § 15 ust. 4 dotyczy zdawania egzaminu klasyfikacyjnego przez ucznia, w pkt 1 obecny zapis brzmi: realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;" dotychczas zapis dotyczył również uczniów realizujących indywidualny programnauki.

3 § 17 – uszczegółowiono skład komisji przy ustalaniu rocznej oceny klasyfikacyjnejzachowania, wprowadzono zapis psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole.

4 § 18 – dodano ust.1a, który dopuszcza promowanie ucznia klasy I i II szkoły podstawowejw ciągu roku szkolnego do klasy programowo wyższej, podano warunki promowania.

5 W ust.8 zmieniono zapis- dotychczas decyzję o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III podejmowano w porozumieniu z rodzicami, obecnie po zasięgnięciu opinii rodziców ( prawnych opiekunów).

6 § 19 - uszczegółowiono termin przeprowadzeniaegzaminów poprawkowych - dotyczy szkół gdzie zajęcia dydaktyczno- wychowawcze kończą się w styczniu, dotychczas – w ostatnim tygodniu ferii zimowych, obecnie – po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego.

7 § 37 – dotychczas szkolenie dotyczące organizacji sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego przechodził przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca i nauczyciel wyznaczony przez OKE(zastępujący w ważnych,uzasadnionych przypadkach w/w osoby), obecnie tylko przewodniczący i jego zastępca.

8 § 38 – określa powinności przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego dodano zapis w ust.1, pkt 7 dopuszczający wydłużenie czasu pracy uczniów chorych lub niesprawnych czasowo na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, dotychczas tylko uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

9 Ust. 2- nowe brzmienie precyzujące ustalenia dotyczące odbioru przesyłek dotychczas osobą upoważnioną do odbioru był przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, obecnie- także upoważniony przez niego członek zespołu egzaminacyjnego.

10 Ust.3 – nowe brzmienie dopuszcza możliwość informowania dyrektora OKE o naruszeniu i niekompletności przesyłki zawierającej materiałyegzaminacyjneprzez upoważnionego przez przewodniczącego członka szkolnego zespołu egzaminacyjnego, dotychczas tylko przewodniczący posiadał kompetencjedotakichdziałań.

11 § 39 ust. 3 określa o jaki czas można wydłużyć sprawdzian i egzamin również dla uczniów chorych lub niesprawnych czasowo wskazanych w § 34,ust.5, dotychczas zapis wskazywał tylko czas dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

12 § 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Do sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali."; dotychczas była mowa tylko o zakazie korzystania z w/w urządzeń.

13 § 44 – dodano zapisy określające procedurę postępowania w przypadku niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia i termin ponownego sprawdzianu i egzaminu, a także procedurę postępowania w przypadku ponownej niesamodzielnej pracy, wystawiania zaświadczeniaikonsekwencji w przypadku nieprzystąpienia do sprawdzianu i egzaminu w określonym terminie.

14 § 46- dodano ust. 1a wskazujący stosowanie procedurypostępowania w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy ucznia, przystępującego do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie.

15 § 48 ust.2 - nowy zapis mówi o terminach przekazania wyników sprawdzianów i egzaminów oraz zaświadczeń dodatkowo dla uczniów wskazanych w § 44, dotychczas tylko uczniów wskazanych w § 46, ust.1.

16 Uwaga!! Wskazano zmiany dotyczące szkół podstawowych i gimnazjalnych.


Pobierz ppt "Rozporządzenie z dnia 24.10.2005r w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google