Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady kierowania do Komisji Egzaminacyjnej - sesja zimowa 2009: Wszyscy absolwenci będą kierowani do Komisji przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady kierowania do Komisji Egzaminacyjnej - sesja zimowa 2009: Wszyscy absolwenci będą kierowani do Komisji przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty."— Zapis prezentacji:

1 Zasady kierowania do Komisji Egzaminacyjnej - sesja zimowa 2009: Wszyscy absolwenci będą kierowani do Komisji przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty.

2 przesłane podanie absolwenta wraz z kserokopią świadectwa ukończenia szkoły i kserokopią dowodu osobistego (spełniającego warunki przystąpienia do egzaminu w sesji zimowej)- do 18 października 2008r., informacje o skierowaniu absolwenta otrzymują: dotychczasowa szkoła – posiadająca dokumentację przebiegu nauczania skierowanego absolwenta (lub archiwum, w którym dokumentacja się znajduje), absolwent – na adres domowy. Podstawą do skierowania absolwenta do komisji przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty jest:

3 protokół egzaminu dojrzałości danego absolwenta z poprzedniej sesji egzaminacyjnej przesyła się Komisji, która została wskazana pismem Kuratora, W dokumentacji zlikwidowanej lub przekształconej szkoły pozostawia się jego kopię oraz pismo kuratora oświaty, szkoła, w której absolwent ponownie przystępuje do egzaminu dojrzałości, dołącza do przesłanego protokołu egzaminu dojrzałości z poprzedniej sesji egzaminacyjnej tego absolwenta (nowy) protokół egzaminu dojrzałości. świadectwo dojrzałości wydaje komisja kuratoryjna, w której absolwent zdał egzamin dojrzałości. Sposób przekazywania dokumentacji w przypadku skierowania absolwenta do zdawania egzaminu dojrzałości:

4 Dyrektorzy szkół przesyłają do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wypełnioną dokumentację uczniów deklarujących przystąpienie do egzaminu dojrzałości przed Komisją przy Kuratorze Oświaty: kartę zgłoszenia, uwierzytelnioną kopię arkusza ocen, świadectwo dojrzałości wydaje szkoła lub Dolnośląski Kurator Oświaty. *w przypadku przesyłania protokołów egzaminu dojrzałości ze szkół przekształconych, proszę o wypełnienie ich w następujący sposób: wypełniamy stronę pierwszą z danymi absolwenta, na stronie pierwszej i drugiej wypełniamy rubryki z przedmiotami, datami, ocenami i podpisami - zdanymi dotychczas przez absolwenta, wypełniamy cała stronę trzecią i czwartą – bez wypełniania adnotacji z podpisem wychowawcy i podpisem i pieczęcią dyrektora). Dotyczy absolwentów, którzy wyrazili wolę zdawania egzaminu przed Komisja Kuratora Oświaty, a ich macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona.

5 Terminarz czynności związanych z przygotowaniem i organizacją egzaminów dojrzałości w sesji zimowej roku szkolnego 2008/2009 w województwie dolnośląskim /dotyczy absolwentów szkół ponadpodstawowych/ TerminCzynnośćOsoby odpowiedzialnePodstawa prawna najpóźniej do 18. 10. 2008r. Składanie oświadczeń o woli przystąpienia do egzaminu dojrzałości w styczniu. Uczniowie§ 30a Z 4 najpóźniej do 10. 10. 2008r. Przesłanie propozycji kandydata na przewodniczącego PKE w sesji zimowej. Dyrektor szkołyZalecenie Kuratora Oświaty najpóźniej do 11. 10 2008 Powołanie Przewodniczących PKE.Kurator Oświaty§ 3, ust 2 Z najpóźniej do 12.12.2008 Składanie zapotrzebowania na tematy pisemnego egzaminu dojrzałości do Kuratorium Oświaty. Przewodniczący PKEZalecenie Kuratora Oświaty 12. 01. 2009r.Pisemny egzamin dojrzałości z języka polskiego. Przekazanie do Kuratorium Oświaty harmonogramu części ustnej egzaminu dojrzałości. Przewodniczący PKE§ 1, ust 30, pkt 2 Z2 Zalecenie Kuratora Oświaty 13. 01. 2009r.Pisemny egzamin dojrzałości z drugiego przedmiotuPrzewodniczący PKE§ 1, ust 30, pkt 2 Z2 najpóźniej do 15. 01. 2009r Zgłoszenie do Kuratorium Oświaty osób, które z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpiły do części pisemnej egzaminu dojrzałości. Przewodniczący PKE§ 32, ust 1 Z najpóźniej do 20..01. 2009r Ogłoszenie wyników części pisemnej egzaminu dojrzałości, ustalenie listy osób przystępujących do egzaminu poprawkowego. Przewodniczący PKE§ 18, ust 1, 2, 3 Z najpóźniej do 20.01. 2009r Ogłoszenie szczegółowego harmonogramu części ustnej egzaminu dojrzałości. Przewodniczący PKE§ 20, ust 1 Z najpóźniej do 20..01. 2009r Wyznaczenie terminu pisemnej części egzaminu dojrzałości dla osób, które z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpiły do części pisemnej egzaminu dojrzałości. Kurator Oświaty§ 32 Z najpóźniej do 31.01. 2009r Zakończenie egzaminu dojrzałości.Przewodniczący PKE§ 1, ust 30, pkt 2 Z2 najpóźniej do 31.01. 2009r Wyznaczenie terminu egzaminów poprawkowych w lutym.Przewodniczący PKE§ 1, ust 7, pkt c Z1 najpóźniej do 06. 02. 2009r. Przesłanie do Kuratorium Oświaty szczegółowych wyników egzaminów pisemnych i ustnych. Przewodniczący PKEZalecenie Kuratora Oświaty


Pobierz ppt "Zasady kierowania do Komisji Egzaminacyjnej - sesja zimowa 2009: Wszyscy absolwenci będą kierowani do Komisji przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google