Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z obserwacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w sesji zimowej 2005 r. przez wizytatorów Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pełniących.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z obserwacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w sesji zimowej 2005 r. przez wizytatorów Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pełniących."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z obserwacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w sesji zimowej 2005 r. przez wizytatorów Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pełniących rolę ekspertów, upoważnionych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu. Etap pisemny-18 stycznia 2005r.,etap praktyczny – 19.01.-29.01.2005 r.

2 Obserwacja egzaminów - 6 szkół (etap pisemny) i 14 ośrodków (etap praktyczny) Obserwowano 20 egzaminów - 42 % wszystkich egzaminów przeprowadzonych w tej sesji przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu na terenie województwa dolnośląskiego (100 % egzaminów w etapie pisemnym i 35% egzaminów w etapie praktycznym).

3 Wyniki obserwacji – etap pisemny W pięciu szkołach nie stwierdzono naruszenia procedur egzaminacyjnych, Zwracano uwagę na dobre przygotowanie tych szkół do przeprowadzenia egzaminu W jednej szkole w zespole nadzorującym nie znaleźli się członkowie z innej szkoły – dyrektorowi wydano zalecenia W jednej szkole - usytuowanie sali egzaminacyjnej przy głównej klatce schodowej budynku szkoły zakłócało przebieg egzaminu ( hałas w czasie przerw, ciekawscy )

4 Wyniki obserwacji – etap praktyczny Nie stwierdzono naruszenia procedur egzaminacyjnych Stwierdzono dobre przygotowanie ośrodków do egzaminów

5 Pojedyncze uwagi z obserwacji egzaminu: niewłaściwe przygotowanie urządzeń, co utrudniło wykonanie zadania (kucharz małej gastronomii) niedopuszczenie do egzaminu jednej osoby ( brak wymaganej, aktualnej książeczki zdrowia) zorganizowanie pracy 3 zespołów egzaminacyjnych w jednej sali, co utrudniało pracę zdających i egzaminatorów porozumiewanie się zdających po wykonaniu zadania, w trakcie oczekiwania na jego prezentację konieczność przesunięcia terminu rozpoczęcia egzaminu (w porozumieniu z OKE) ze względu na utrudniony dojazd zdających do ośrodków egzaminacyjnych rezygnacja 1 osoby po 30 minutach egzaminu.

6 ZESTAWIEBIE ZBIORCZE ZE SPRAWOZDAŃ DYREKTORÓW SZKÓŁ WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Z REALIZACJI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Organizacja praktycznej nauki w szkołach

7

8

9

10

11

12 Przygotowanie szkół do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czy szkoła posiada wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe? tak – 43 ( 60,6% z 71 szkół) Czy w szkole dokonano analizy wyników? tak -47 (66,1% z 71 szkół) Czy na skutek analizy wyników egzaminu zawodowego określono obszary w pnz wymagające poprawy tak -46 (64,8% z 71 szkół)

13 Przygotowanie szkół do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czy szkoła posiada informatory o egzaminach zawodowych? tak – 78 ( 85% z 95 zsz) Czy informatory o egzaminach są dostępne dla uczniów? tak – 76 (80% z 95 zsz) Czy uczniowie realizują zadania analogiczne do występujących na egzaminie tak - 95 ( pojedyncze uwagi – nie wszystkie)

14

15

16 Wnioski z kontroli organizacji praktycznej nauki zawodu i przygotowania szkół do egzaminów zawodowych (dotychczas przeprowadzono 7 kontroli) Nie wszyscy pracodawcy posiadają programy praktycznej nauki zawodu (zajęć praktycznych lub praktyk zawodowych) Stwierdzono przypadki niezapewnienia uczniom odzieży i obuwia roboczego. W szkołach nie wskazano zajęć, na których uczniowie mają opanować umiejętności zawodowe z zakresu egzaminu.

17 Dalsze działania zaplanowane przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w zakresie nadzoru nad organizacją praktycznej nauki zawodu i przygotowaniem szkół do egzaminu zawodowego Analiza Raportów dyrektorów z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły ( dostarczonych do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu) Przeprowadzenie kontroli– ocena organizacji pnz i przygotowania szkoły do egzaminu, weryfikacja danych ze sprawozdań i raportów dyrektorów ( do końca marca 2005 roku) 29 publicznych zasadniczych szkół zawodowych 37 publicznych czteroletnich techników 5 techników uzupełniających

18 Informacja na temat porozumień zawartych z pracodawcami przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

19 Art. 70 ust. 6 ustawy o systemie oświaty,...Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zawierać porozumienia z reprezentatywnymi organizacjami pracodawców, samorządami gospodarczymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi w celu poprawy stanu kształcenia zawodowego, w szczególności realizacji praktycznej nauki zawodu, ( Dz. U. Nr 67, poz. 329 ze zmianami).

20 Porozumienia podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1. Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich 18.09. 2002 r. 2. Business Centre Club 15.05. 2003 r. 3. Związek Rzemiosła Polskiego 30.05. 2003 r. 4. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa 27.08 2003 r. 5. Konfederacja Pracodawców Polskich 24.09. 2003 r.

21 6. Stowarzyszenie Elektryków Polskich 24.09. 2003 r. 7. Stowarzyszenie Inżynierów i Tech. Mechaników Polskich 28.11. 2003 r. 8. Krajowa Izba Gospodarcza 04.12. 2003 r. 9. Izba Gospodarcza Gazownictwa 17.12. 2003 r. 10. Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa 21.04. 2004 r.

22 Porozumienia dotyczą następujących obszarów tematycznych 1.Tworzenie sieci zakładów pracy, w których uczniowie i słuchacze ponadgimnazjalnych szkół zawodowych będą mogli odbywać kształcenie praktyczne ( zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa). 2. Wspieranie szkół w zakresie wyposażenia bazy dydaktycznej w nowoczesne środki dydaktyczne i materiały. 3. Podniesienie poziomu prowadzenia zajęć z praktycznej nauki zawodu dotyczy zajęć praktycznych oraz realizacji praktyk zawodowych.

23 4.Udział pracodawców w organizowaniu dodatko- wych zajęć w formach pozaszkolnych dla czniów ostatnich klas zasadniczej szkoły zawodowej, techników w celu zwiększenia szansy na ich zatrudnienie po ukończeniu szkoły. 5.Prowadzenie przez pracodawców doskonalenia zawodowego nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych w szkole. 6.Organizowanie sesji naukowo technicznych, konkursów zawodoznawczych mających na celu promowanie idei kształcenia ustawicznego.


Pobierz ppt "Sprawozdanie z obserwacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w sesji zimowej 2005 r. przez wizytatorów Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pełniących."

Podobne prezentacje


Reklamy Google