Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informatyzacja Zasobu – podstawy teoretyczne: wtyczki, repozytoria i hurtownie danych – jak odróżnić prawdę od mitu Informatyzacja Zasobu – prezentacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informatyzacja Zasobu – podstawy teoretyczne: wtyczki, repozytoria i hurtownie danych – jak odróżnić prawdę od mitu Informatyzacja Zasobu – prezentacja."— Zapis prezentacji:

1 Informatyzacja Zasobu – podstawy teoretyczne: wtyczki, repozytoria i hurtownie danych – jak odróżnić prawdę od mitu Informatyzacja Zasobu – prezentacja aktualnej funkcjonalności oprogramowania Informatyzacja Zasobu - koncepcja realizacji i wykorzystaniem istniejących materiałów Karol Kaim

2 Celem głównym jest utworzenie kopii zasobu ODGiK oraz informatyzacja tego zasobu polegająca na rejestracji całości dokumentacji ODGiK w bazie danych. Karol Kaim Utworzenie kopii zasoby jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym. Rozwiązanie nowoczesne powinno uwzględniać co najmniej dodatkowo: założenia Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, interoperacyjność harmonizację możliwość kontroli i aktualizacji bazy danych stopniową automatyzację wydawania materiałów dla wykonawców

3 Zintegrowany system informacji o nieruchomościach Art. 24b.1. Główny Geodeta Kraju we współpracy ze starostami, wojewodami i marszałkami województw oraz Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw środowiska, Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego oraz Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tworzy i utrzymuje zintegrowany system informacji o nieruchomościach, będący systemem teleinformatycznym, umożliwiający w szczególności:

4 Zintegrowany system informacji o nieruchomościach 1) prowadzenie centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków; 2) monitorowanie w skali poszczególnych województw oraz całego kraju spójności i jakości zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków; 3) wymianę danych w formie dokumentów elektronicznych między ewidencją gruntów i budynków a innymi rejestrami publicznymi, takimi jak: księga wieczysta, państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w zakresie niezbędnym do prowadzenia tych rejestrów publicznych, a także przekazywanie w formie dokumentów elektronicznych zawiadomień o zmianach danych, dokonywanych w poszczególnych rejestrach publicznych, mających znaczenie dla innych rejestrów publicznych włączonych do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;

5 Zintegrowany system informacji o nieruchomościach 4) dokonywanie przez sądy prowadzące księgi wieczyste sprawdzeń, o których mowa w art. 626 8 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego;art. 626 8 § 4 5) weryfikację zgodności danych ewidencji gruntów i budynków z danymi zawartymi w: księgach wieczystych, Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej oraz krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, a także pozyskiwanie danych zawartych w tych rejestrach na potrzeby ewidencji gruntów i budynków; 6) udostępnianie organom administracji publicznej zintegrowanych zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków, niezbędnych do realizacji przez te organy ich ustawowych zadań publicznych, dotyczących w szczególności badań statystycznych, spisów powszechnych, prowadzenia krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, prowadzenia krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, środowiska, ewidencji podatkowej nieruchomości, kontroli państwowej, zwalczania korupcji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego; 7) przeprowadzanie analiz przestrzennych na zbiorach danych ewidencji gruntów i budynków obejmujących obszary większe niż jeden powiat.

6 Podstawowe zadania organów publicznych: Odpowiedzialność (na podstawie odrębnych przepisów) za gromadzenie, aktualizacje lub udostępniane danych przestrzennych: wprowadzanie rozwiązań technicznych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz, harmonizację zbiorów danych przestrzennych tworzenie, aktualizacja i udostępnine zbiorów metadanych Tworzenie i utrzymanie sieci infrastruktury obejmującej usługi danych przestrzennych.

7 Możliwość łączenia zbiorów danych przestrzennych oraz interakcji usług danych przestrzennych bez powtarzalnej interwencji manualnej w taki sposób, aby wynik był spójny a wartość dodana zbiorów i usług danych przestrzennych została zwiększona Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o informacji przestrzennej

8 Harmonizacja zbiorów danych przestrzennych to działanie o charakterze prawnym, technicznym i organizacyjnym, mające na celu doprowadzenie do wzajemnej spójności tych zbiorów oraz ich przystosowanie do wspólnego i łącznego wykorzystania.

9 zabezpieczenie danych będących w zasobie usprawnienia obsługi petentów gwarancję przekazania wykonawcy prac wszystkich dostępnych w zasobie materiałów sprawny dostęp do zinformatyzowanych danych Cele

10 Zdefiniowanie zakresu informatyzowanych dokumentów Zdefiniowanie co jest dokumentem (najmniejsza porcja informacji) Do jakich obiektów powinny się odnosić dokumenty (jak opisywać, odnosić się do nich – problem OT) W jaki sposób baza będzie zarządzana Aktualizacja zinformatyzowanego zasobu Korekty, walidacja, kontrola Założenia projektu

11 Dokumenty zgromadzone w PODGiK stanowiące zasób geodezyjny Dokumenty będące dowodem zmian w ewidencji gruntów Dokumenty będące dowodem zmian na mapie zasadniczej Mapy, orta, zarysy Zakres informatyzacji

12 Dokument – czyli najmniejsza porcja informacji musi posiadać swój unikalny identyfikator (numer dokumentu) i należy go precyzyjnie zdefiniować na początku prac

13 Geodezyjny operat jednostkowy (np. podziałowy, inwentaryzacyjny) Określona część operatu np. ZB, ZU, OT Pojedynczy szkic obszernego operatu Arkusz mapy Wykaz zmian gruntowych Zgłoszenie pracy geodezyjnej Decyzja administracyjna Teczka sprawy Dokument

14 Należy stworzyć zasady definiowania co jest najmniejszą porcją informacji, ale ostateczno decyzja powinna spoczywać na osobie rejestrującej dokumentację w bazie – materiały nietypowe

15 Każdy dokument rejestrowany w bazie powinien mieć odniesienie do obszaru na mapie – zdefiniowany obszar XY

16 Łatwość odnajdywania całości zgromadzonych dokumentów dla konkretnego miejsca Uniezależnienie się od działek, obrębów, gmin Możliwość zapytań georelacyjnych Znaczne ułatwienie obsługi petentów Zapewnienie wydania wszystkich materiałów wykonawcy Zalety zdefiniowania obszaru

17 Wykonanie inwentaryzacji wszystkich dokumentów zgromadzonych w PODGiK stanowiących zasób geodezyjny lub będące dowodem zmian w ewidencji gruntów lub na mapie zasadniczej. Wykonanie skanowania wszystkich dokumentów będących w zasobie – stanowiących zasób geodezyjny lub będące dowodem zmian w ewidencji gruntów lub na mapie zasadniczej Oczyszczenie i kalibracja map celem podłączania ich referencyjnie jako tło mapy wektorowej. Informatyzacja (1) CEL I – utworzenie kopi zasobu

18 Utworzenie plików wielostronicowych o nazwie dokumentu (numerze), osobno dla każdego dokumentu, zawierającego wszystkie jego strony Zintegrowanie utworzonych plików z rekordami dokumentów w bazie danych Oracle systemu EWID2007 Stworzenie przestrzeni w bazie danych Oracle do przechowywania numerycznych kopii dokumentów (pliki graficzne). Informatyzacja (2) CEL I – utworzenie kopi zasobu

19 Konfigurację bazy danych Oracle w systemie Ewid2007 do przechowywania oraz tworzenia kopii bazy operatów w zadanym przez Zleceniodawcę okresie czasu. Wdrożenie procesu aktualizacji kopii zasobu o nowe operaty Przeszkolenie pracowników Informatyzacja (3) CEL I – utworzenie kopi zasobu

20 Każdy dokument przekazany do zinformatyzowania podlegać będzie kwalifikacji Każdy dokument który został zinformatyzowany zostanie ostemplowany na ostatniej wewnętrznej stronie okładki wraz z wpisaniem daty skanowania i osoby która czynność tę wykonała Zarejestrowanie w systemie EWID2007 wszystkich brakujących dokumentów Informatyzacja (4) CEL II – informatyzacja zasobu

21 Uzupełnienie brakujących informacji o dokumentacji (np. zakresy operatów lub inne atrybuty) Porównania zakresów operatów prawnych z atrybutami w bazie EGiB. Określenie (na podstawie zakresów dokumentów) konieczne do uzupełnienia atrybuty danych ewidencyjnych. Informatyzacja (5) CEL II – informatyzacja zasobu

22 Dla dokumentów takich jak szkice, operaty, zarysy, rastry map wprowadzenie zasięgów terytorialnych w bazie danych Oracle systemu Ewid2007. dokonanie selekcji i wyboru tych fragmentów dokumentów, które będą stanowić użytkowy zbiór przeznaczony do wydawania wykonawcom prac geodezyjnych. utworzy słownik części składowych operatów charakteryzujący poszczególne fragmenty dokumentów zbioru użytkowego np.: szkic, wykaz współrzędnych, protokół graniczny, wykaz zmian, itd. Informatyzacja (6) CEL II – informatyzacja zasobu

23 Zaprojektowanie i wdrożenie system tworzenia i przechowywania kopii zapasowych bazy danych zinformatyzowanych operatów wraz ze zintegrowaną z nimi bazę danych ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej. System zabezpieczenia bazy danych ma zapewnić odtworzenie całości bazy w przypadku awarii sprzętu lub innych zdarzeń losowych – harmonogram tworzenia kopii i ich częstotliwość określi POGDiK. Informatyzacja (7) CEL II – informatyzacja zasobu

24 Wyszukiwanie dokumentów po zadanych kryteriach takich jak: położenie, sekcja mapy, nazwa, numer dokumentu, wskazanie na mapie, numer działki, data, wartość ze słownika itp. Wydanie ich w formacie elektronicznej (lub wydrukowanie) w zależności od potrzeby całości dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu) lub poszczególnych jego części z zasobu użytkowego. Sporządzenie listy dokumentów spełniających zadane kryterium celem ich przekazania wykonawcy prac jako materiały do wykorzystania Funkcjonalność:

25 Zadanie 1 - Organizacja biura projektu Zadanie 2 - Wypracowanie standardów Zadanie 3 - Dostawa licencji na oprogramowanie Zadanie 4 - Dostawa sprzętu komputerowego Zadanie 5 - Przetworzenie dokumentacji Zadanie 6 - Szkolenia Zadanie 7 - Promocja projektu Projekt norweski Zadania w projekcie

26 wypracowanie standardów technicznych, kompetencyjnych i organizacyjnych w zakresie funkcjonowania polskiej służby geodezyjnej i kartograficznej, zapewnienie wiarygodnych i aktualnych danych georeferencyjnych stanowiących część infrastruktury informacji przestrzennych budowanej zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, zapewnienie powszechnego dostępu do danych i usług wykonywanych przez geodezyjną administrację publiczną z wykorzystaniem Internetu. Projekt norweski Założenia

27

28 W ramach planowania projektu nie można bagatelizować fundamentalnych problemów które trzeba przewidzieć – kończy się to katastrofą dla tego projektu (to tylko kwestia czasu)

29 Integracja danych w rozumieniu ich wspólnego przechowywania powinna być ograniczona do administrującego danymi (powiat, miasto, województwo…)

30 Uporządkowanie dokumentów w PODGiK-ach w rozumieniu ich numeracji i organizacji jest jednym z najmniej zunifikowanych zbiorów geodezyjnych

31 Zinformatyzowany Ośrodek powinien podnosić informacyjną wartość całej bazy danych – a nie być jedynie zbiorem kopii dokumentów

32 Unifikacja tych zbiorów powinna być rezultatem poprawnie przeprowadzonej informatyzacji a nie jej wymogiem

33 Wdrożenie procesu aktualizacji kopii zasobu o nowe operaty i dokumenty wpływające do PODGiK

34 Zagrożenie przebiegu informatyzacji w Polsce sposobiem LPIS-owym

35 Wariant informatyzacji na jaki się zdecyduje ODGiK – będzie skutkował koniecznością codziennej weryfikacji tego wyboru dlatego powinien być dopasowany do każdego z ODGiK (wspólny szablon – ale wdrożenie dedykowane dla konkretnego odbiorcy)

36 Odpowiedzialność za udostępnienie informacji wykonawcy spoczywa na ODGiK – sam system tego nie zapewni

37 Proponujemy wykorzystanie zeskanowanej dokumentacji, jej kontroli oraz zaprojektowanie modelu prowadzenia zinformatyzowanego ODGIK przy pomocy systemu EWID2007 Przejęcie zeskanowanych dokumentów do jednej wspólnej relacyjnej bazy danych jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym. Proponujemy więc wykonanie dodatkowo: Kontroli zeskanowanej dokumentacji na podstawie istniejących danych Spełnienie obowiązku zapewnienia interoperacyjności i harmonizacji Zaplanowanie procedur kontroli i aktualizacji bazy danych Stworzenie harmonogramu wprowadzenia automatyzacji wydawania materiałów dla wykonawców

38 EWID 2007 nie tylko umożliwia prowadzenie informatycznego ośrodka od jutra - można też skorzystać z doświadczeń tych którzy korzystają z niego dziś

39 Czujemy się przygotowani – do zaproponowania państwu modelu informatyzacji – w sposób indywidualny – tak by wynik końcowy był standarodowy i spełniał wszelkie wymogi prawne techniczne i merytoryczne – zgodne z prawem.

40 Karol Kaim


Pobierz ppt "Informatyzacja Zasobu – podstawy teoretyczne: wtyczki, repozytoria i hurtownie danych – jak odróżnić prawdę od mitu Informatyzacja Zasobu – prezentacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google