Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Projekt TERYT2 a rejestr TERYT”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Projekt TERYT2 a rejestr TERYT”"— Zapis prezentacji:

1 „Projekt TERYT2 a rejestr TERYT”
Jacek Jarząbek - z-ca Głównego Geodety Kraju Warszawa, 22 kwietnia 2013 r.

2 Rejestr TERYT – Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju

3 Zakres TERYT Rejestr TERYT obejmuje systemy:
TERC - identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego (województw, powiatów, gmin), SIMC - identyfikatorów i nazw miejscowości, BREC - rejonów statystycznych i obwodów spisowych,  NOBC - identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań, ULIC - centralnego katalogu ulic. Struktura identyfikatorów

4 Aktualizacja TERYT (1) Rejestr TERYT podlega aktualizacji z następującą częstotliwością: systemy: identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego, identyfikatorów i nazw miejscowości, centralny katalog ulic, a także system identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań w części dotyczącej nazw miejscowości i ulic oraz numeracji porządkowej nieruchomości i budynków - na bieżąco, przy czym GUS dane otrzymuje w trybie tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym lub rocznym; system rejonów statystycznych i obwodów spisowych oraz identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań w zakresie: przyrostów i ubytków budynków i mieszkań - kwartalnie, podziału na rejony statystyczne i obwody spisowe - co najmniej raz w roku.

5 Aktualizacja TERYT (2) Organy administracji publicznej aktualizujące rejestr TERYT: gminy m.in. w zakresie: nadanych i zmienionych nazw ulic; zmian numeracji porządkowej budynków; przebiegu ulic i położenia adresów; starostowie m.in. w zakresie: oddanych do użytku budynkach i mieszkaniach oraz ich ubytkach ; przebiegu granic administracyjnych i obrębów ewidencyjnych oraz przebiegu ulic z nazwami i usytuowaniem budynków z ich numeracją porządkową ; Główny Geodeta Kraju w zakresie danych objętych państwowym rejestrem granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych; Brak zestandaryzowanego sposobu (np. przy pomocy systemów IT) aktualizacji rejestru TERYT (formularz elektroniczny dot. tylko informacji przekazywanych przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego)

6 Projekt TERYT 2 – Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

7 Zmiany prawne (1) ustawa IIP, nowelizacja ustawy Pgik dyrektywa INSPIRE Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG) dane dot. ponad 30 rodzajów granic i adresów; prowadzony przy pomocy systemu teleinformatycznego; standard dot. struktury danych i formatu wymiany danych; 2007 2010

8 Zmiany prawne (2) Ewidencja numeracji porządkowej nieruchomości
ustawa IIP, nowelizacja ustawy Pgik dyrektywa INSPIRE Ewidencja numeracji porządkowej nieruchomości Ewidencja miejscowości, ulic i adresów (EMUiA) dane dot. miejscowości, ulic i adresów (numery porządkowe); dane opisowe i przestrzenne; standard dot. struktury danych i formatu wymiany danych; prowadzona przy pomocy systemu teleinformatycznego 2007 2010

9 Wymiana danych Rejestr zawierający identyfikację obiektów
Rejestry zawierające identyfikację i lokalizację przestrzenną obiektów (tzw. geokodowanie)

10 baza miejscowości, ulic i adresów
Podział zadań system PRG PRG baza granic baza adresów projekt TERYT 2 aplikacja EMUiA EMUiA baza miejscowości, ulic i adresów

11 Usługi/produkty projektu
Usługa dostępu do danych dot. podziałów terytorialnych kraju (wskazanie właściwości miejscowej organów, urzędów, instytucji użyteczności publicznej); Usługa dostępu do bazy adresów wraz z lokalizacją przestrzenną; Usługa dostępu do referencyjnych słowników (wykazów) ulic i adresów; Usługa udostępnienia aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów;

12 Interoperacyjność W rejestrach publicznych wyróżnia się jako jeden z 3 podstawowych obiektów (obiekt przestrzenny) punkt adresowy z EMUiA Wszystkim obiektom ujawnionym w bazie danych PRG i EMUiA obiektom przestrzennym, nadawany jest identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej.

13 Baza danych EMUiA Dane dot. miejscowości (nazwy, identyfikatory TERYT, granice, współrzędne XY, informacje dot. podziału administracyjnego) Dane dot. ulic i placów (nazwy, identyfikatory TERYT, osie ulic i granice placów) Dane dot. adresów (nazwa miejscowości, ulicy i podziału administracyjnego oraz ich identyfikatory TERYT, nr porządkowy budynku, współrzędne XY punktu adresowego, status punktu i budynku)

14 Adres Zgodnie z rozporządzenie MAiC w sprawie miejscowości, ulic i adresów na adres składają się informacje: nazwa województwa i jego identyfikator TERYT; nazwa powiatu i jego identyfikator TERYT; nazwa gminy i jej identyfikator TERYT; rodzaj i nazwa jednostki pomocniczej (sołectwo, dzielnica, osiedle i inne); nazwa miejscowości o statusie miasta lub wsi i jej identyfikator TERYT; nazwa miejscowości stanowiącej część miasta lub wsi i jej identyfikator TERYT; nazwa ulicy lub placu i jej identyfikator TERYT; numer porządkowy budynku; kod pocztowy. Do każdego numeru porządkowego przyporządkowuje się punkt adresowy, który opisany jest przez m.in. współrzędne X,Y, status budynku (istniejący, w trakcie budowy, prognozowany), usytuowanie budynku, informację dot. elementu budynku reprezentującego punkt adresowy.

15 Aplikacja EMUiA Dedykowana administracji lokalnej prowadzącej EMUiA (w związku z art. 17 ust. 2 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej); Zgodna w wymaganiami prawnymi, umożliwia w sposób kompleksowy prowadzenie EMUiA Dostęp do aplikacji za pomocą przeglądarki internetowej; Użytkowanie nie wymaga ponoszenia dodatkowych nakładów; Współpraca i wykorzystanie EMUiA przez e-PUAP;

16 Liczba porozumień w skali kraju
Wdrożenia aplikacji Liczba porozumień w skali kraju ponad 1400

17 Baza danych PRG (1) granica państwa granice administracyjne
granice jednostek ewidencyjnych granice jednostek statystycznych granice właściwości miejscowej sądów i prokuratur granice obszarów działania służb: Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, obrony cywilnej granie właściwości miejscowej: archiwów państwowych, urzędów i izb skarbowych, nadleśnictw, regionalnych dyrekcji LP, regionalnych zarządów gospodarki wodnej, urzędów morskich,

18 Baza danych PRG (2) granice: pasa nadbrzeżnego, portów i przystani morskich, granic red, morskiej linii brzegowej, linii podstawowej, morza terytorialnego, wyłącznej strefy ekonomicznej, morskich wód wewnętrznych; pola powierzchni: terytorium kraju, jednostek administracyjnych, jednostek ewidencyjnych, obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego, wyłącznej strefy ekonomicznej); adresy wraz z lokalizacją przestrzenną

19 Baza danych PRG (3)

20 Baza danych PRG (4)

21 Słowniki referencyjne
Słowniki ulic i adresów budynków – referencyjne dla innych rejestrów publicznych i systemów dziedzinowych administracji publicznej i przedsiębiorców udostępniane z poziomu centralnego; Udostępniane w postaci plików xml; </Miejscowosc> </MiejscowosciPodrzedne> </Miejscowosc> </ListaMiejscowosci> </Gmina> </ListaGmin> </Powiat> </ListaPowiatow> </Wojewodztwo> </ListaWojewodztw>

22 Niespójności w nazewnictwie
ul. Władysława Korotyńskiego ≠ ul. Korotyńskiego Władysława ≠ ul. Korotyńskiego ≠ ul. Korotyńskiego W. ≠ ul. Korotyńskiego Wł. ≠ ul. W. Korotyńskiego ≠ ul. Wł. Korotyńskiego

23 Znaczenie rejestru adresowego
Spisy ludności, statystyka Nawigacja, aplikacje mobilne Poczta Dostawcy 1. Operacje na obiektach: dodanie pkt adresowego, ulicy, miejscowości, edycja pkt. Adresowego ulicy, miejscowości ZUS, CEIDG, rejestry ochrony zdrowia, edukacja …. Usługi komunalne Zarządzanie kryzysowe

24 Ewidencja miejscowości ulic i adresów
Aktualizacja danych Gminy są zobowiązane do przekazywania na bieżąco do PRG nowych lub zmienionych danych ewidencji dotyczących adresów i ich lokalizacji przestrzennej, również z wykorzystaniem usług sieciowych. Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju Ewidencja miejscowości ulic i adresów GML

25 Udostępnianie danych (1)
Dane udostępnia się: 1) przy pomocy usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej – poprzez GEOPORTAL.GOV.PL Użytkownicy Zewnętrzne systemy

26 Udostępnianie danych (2)
2) w postaci: a) dokumentów elektronicznych w formacie GML, b) wykazów, c) opracowań kartograficznych, b) zawiadomień, e) zaświadczeń.

27 Zakres rejestrów Rejestr Obiekty przestrzenne Identyfikatory IIP
Identyfikatory TERYT PRG granice (ponad 30 rodzajów) + TERC, BREC powierzchnie - adresy TERC, SIMC, NOBC EMUiA miejscowości TERC, SIMC ulice ULIC TERYT TERC, BREC, NOBC, SIMC, ULIC Slajd od ani BERC – podział statystyczny, NOBC – identyfikacja adresowa ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań, SIMC – miejscowości, TERC - podział administracyjny, ULIC – ulice,

28 Podstawowe informacje o projekcie TERYT 3
Cel projektu: Zapewnienie obywatelom, przedsiębiorcom i organom administracji publicznej dostępu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej do kompletnych, wiarygodnych i aktualnych danych z rejestrów adresowych Projekt TERYT 3 jest rozwinięciem zakończonego w 2012 r. projektu TERYT 2 – Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju Termin realizacji: r. Budżet projektu: 28 mln PLN;

29 Planowane działania Rozwój Aplikacji EMUiA (integracja z modułem SDI, aplikacja mobilna, interfejsy do EZD, narzędzia do szacowania i raportowania jakości); Rozwój systemu zarządzania PRG (narzędzia do szacowania i raportowania jakości); Jakość danych (określenie miar jakości, procedur próbkowania i kontroli); Dostosowanie infrastruktury (zwiększenie mocy obliczeniowej i pojemności dyskowej, rozbudowa szyny usług SOA);

30 Planowane działania Wsparcie dla gmin (aktualizacja i weryfikacja baz danych EMUiA, wdrożenie rozszerzonej Aplikacji EMUiA, szkolenia, konferencje); Utrzymanie rozszerzonych funkcjonalnie Aplikacji EMUiA i Systemu zarządzania PRG; Szkolenia dla gmin również w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

31 Dziękuję za uwagę www.gugik.gov.pl e-mail: gugik@gugik.gov.pl


Pobierz ppt "„Projekt TERYT2 a rejestr TERYT”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google